TCVN 5843 1994

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
113
lượt xem
29
download

TCVN 5843 1994

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5843 1994, Tiêu chuẩn này quy định đối với máy trộn bê tông kiểu trộn rơi tự do, hoạt động theo chu kì, có dung tích nạp liệu 250 l, dẫn động quay thùng trộn và gàu nạp liệu riêng biệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5843 1994

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5843 : 1994 M¸y trén bª t«ng 250 l Concrete mixer 250 l Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ®èi víi m¸y trén bª t«ng kiÓu trén r¬i tù do, ho¹t ®éng theo chu k×, cã dung tÝch n¹p liÖu 250 l, dÉn ®éng quay thïng trén vµ gµu n¹p liÖu riªng biÖt. 1. Yªu cÇu kÜ thuËt 1.1. M¸y trén bª t«ng cã dung tÝch n¹p liÖu 250 l ®|îc quy ®Þnh kÝ hiÖu nh| sau: TBt – 250. Trong ®ã: - KÝ hiÖu TBt: M¸y trén bª t«ng kiÓu trén r¬i tù do. - ChØ sè 250: Dung tÝch n¹p liÖu cèt liÖu cña mét mÎ trén. 1.2. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña TBt – 250 ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 C¸c th«ng sè c¬ b¶n Gi¸ trÞ 1. Dung tÝch n¹p liÖu, 1 250  5 % 2. Dung tÝch hçn hîp bª t«ng, 1 165  5 % 3. Sè mÎ trén trong mét giê, kh«ng nhá h¬n 20 4. C«ng suÊt tiªu thô cña ®éng c¬ ®iÖn - DÉn ®éng quay thïng trén, KW, kh«ng lín h¬n 1,1 - DÉn ®éng gÇu n¹p liÖu, KW, kh«ng lín h¬n 3,0 5. Khèi l|îng m¸y, kg, kh«ng lín h¬n 850 1.3. M¸y trén bª t«ng khi chÕ t¹o hoÆc c¶i tiÕn, ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt, tiªu chuÈn c¬ së vµ ph¶i tho¶ m·n c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. 1.4. KÕt cÊu m¸y trén ph¶i ®¶m b¶o: a) §é cøng v÷ng vµ æn ®Þnh khi lµm viÖc vµ khi vËn chuyÓn. b) Trén ®|îc hçn hîp bª t«ng theo TCVN 4453: 1987 trong thêi gian 120s tÝnh tõ khi kÕt thóc n¹p liÖu ®Õn khi b¾t ®Çu x¶ hçn hîp bª t«ng. c) Gµu n¹p liÖu do ®éng c¬ dÉn ®éng, ph¶i ®¶m b¶o n¹p ®ñ ®Þnh l|îng, cèt liÖu ®|îc ®æ gän vµo thïng trén mµ kh«ng cÇn ph¶i thao t¸c phô, kÓ c¶ khi n¹p liÖu Èm, víi thêi gian n¹p kh«ng lín h¬n 30s. d) Khi trén, n|íc xi m¨ng hoÆc cèt liÖu kh«ng ®|îc ch¶y hoÆc v¨ng ra ngoµi. e) X¶ hçn hîp bª t«ng b»ng c¸ch lËt thïng, thêi gian x¶ kh«ng lín h¬n 30s. f) L|îng hçn hîp bª t«ng cßn tån t¹i trong thïng sau khi x¶ kh«ng lín h¬n 5% khèi l|îng mét mÎ hçn hîp. g) §é ®¶o h|íng kÝnh cña thïng trén kh«ng lín h¬n 2% ®|êng kÝnh thïng vµ ®é ®¶o mÆt ®Çu miÖng thïng kh«ng lín h¬n 1% ®|êng kÝnh miÖng thïng. h) KÕt cÊu m¸y trén ph¶i cã vÞ trÝ ch»ng vµ b¾t chÆt khi vËn chuyÓn, vÞ trÝ mãc c¸p khi trôc chuyÓn.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5843 : 1994 1.5. M¸y trén ph¶i cã hÖ thèng cÊp n|íc ®iÒu chØnh ®|îc tõng lÝt víi thêi gian cÊp kh«ng lín h¬n 20s. Sau khi kho¸ van, n|íc kh«ng ®|îc ch¶y rØ thªm vµo thïng trén. 1.6. BÒ mÆt ngoµi cña m¸y trén ph¶i s¬n chèng rØ vµ s¬n trang trÝ. Líp s¬n trang trÝ ph¶i ®¶m b¶o bãng ®Òu trªn kh¾p bÒ mÆt. 1.7. Trªn m¸y trén cã thÓ ®Æt ®éng c¬ ®èt trong ®Ó dÉn ®éng thïng trén vµ gµu n¹p nhiªn liÖu. 1.8. VËt liÖu chÕ t¹o c¸c chi tiÕt c¬ b¶n cña m¸y trén quy ®Þnh nh| sau: a) C¸c b¸nh r¨ng truyÒn lùc, trôc vÝt, trôc truyÒn lùc: ThÐp 45 (hoÆc 40 X) cña Liªn X« cò hoÆc vËt liÖu cã c¬ tÝnh t|¬ng ®|¬ng. b) Vµnh r¨ng b¸nh vÝt: §ång c) Thïng trén; c¸nh trén: ThÐp CT45 hoÆc vËt liÖu cã c¬ tÝnh t|¬ng ®|¬ng. 1.9. Tuæi thä quy ®Þnh cña m¸y trén kh«ng nhá h¬n 5.000h. C¸c chØ tiªu vÒ ®é tin cËy vµ tr¹ng th¸i giíi h¹n cña nh|ng chi tiÕt chÝnh do nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh trong h|íng dÉn sö dông. 1.10. C¬ cÊu n¹p liÖu ph¶i cã bé phËn tù ng¾t dÉn ®éng gµu khi ®Õn vÞ trÝ n¹p. Trong thêi gian trót cèt liÖu, gµu kh«ng ®|îc tr«i trë l¹i. 1.11. Vµnh quay lËt thïng ph¶i ®|îc ®Þnh vÞ ®Ó gi÷ thïng ë vÞ trÝ n¹p, trén vµ x¶. 1.12. Lùc lËt thïng ®Ó x¶ hçn hîp bª t«ng kh«ng lín h¬n 120N. 1.13. Møc rung t¸c ®éng lªn tay ng|êi khi ®iÒu khiÓn vµnh quay lËt thïng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ gi¸ quy ®Þnh theo TCVN 5127: 1990. 1.14. BÒ mÆt ngoµi cña thïng trén ph¶i g¾n mòi tªn chØ chiÒu quay cña thïng. Mçu cña mòi ph¶i kh¸c mÇu cña s¬n nÒn. 1.15. Trang bÞ ®iÖn cña m¸y trén ph¶i ®¶m b¶o an toµn theo TCVN 486 - 1985 2. Ph|¬ng ph¸p thö nghiÖm 2.1. Quy ®Þnh chung 2.1.1. ¸p dông thö nghiÖm kiÓm tra ®Ó: Thö ®Þnh k× c¸c m¸y trén ®ang ®|îc chÕ t¹o hµng lo¹t. Thö sau khi ®· cã cac c¶i tiÕn vÒ thiÕt kÕ hoÆc c«ng nghÖ chÕ t¹o 2.1.2. M¸y trén bª t«ng ®em thö ph¶i kÌm theo c¸c hÖ sè kÜ thuËt sau ®©y: a) B¶n danh môc c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y; b) B¶n m« t¶ tãm t¾t cÊu t¹o, h|íng dÉn th¸o l¾p, vËn hµnh sö dông, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n kÜ thuËt; c) B¶n thèng kª nh÷ng söa ®æi, c¶i tiÕn so víi m¸y cò, so víi lÇn thö tr|íc; d) Biªn b¶n thö tõng phÇn cña nhµ chÕ t¹o. 2.1.3. Trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm, viÖc sö dông, vËn hµnh ch¨m sãc kü thuËt cho m¸y trén ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o. 2.1.4. Tr|íc khi thö nghiÖm, m¸y trén ph¶i ®|îc ch¹y rµ theo ®óng chÕ ®ä do nhµ chÕ t¹o quy ®Þnh. 2.1.5. Mçi chØ tiªu thö nghiÖm x¸c ®Þnh 3 lÇn, kÕt qu¶ lÊy gi¸ trÞ trung b×nh céng. 2.1.6. Tr|íc vµ sau khi thö nghiÖm ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra kÜ thuËt.
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5843 : 1994 2.1.7. ChuÈn bÞ cèt liÖu, thµnh phÇn, m¸c bª t«ng, ®Þnh l|îng cèt liÖu cho tõng mÎ ®Ó thö theo TCVN 4453: 1987. 2.2. Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ tiªu. 2.2.1. C¸c chØ tiªu lµm viÖc cña m¸y trén . 2.2.1.1. X¸c ®Þnh c«ng suÊt tiªu thô dÉn ®éng thïng trén: a) Nguyªn t¾c: C«ng suÊt tiªu thô ®|îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp víi 3 mÎ trén cã cïng thµnh phÇn, ®ñ ®Þnh l|îng (250l cèt liÖu vµ n|íc), quay ®Òu æn ®Þnh, tõ vÞ trÝ trén quay lËt ®Õn vÞ trÝ x¶. b) ThiÕt bÞ ®o: WatmÐt, cÊp chÝnh x¸c 2. c) TiÕn hµnh thö: - Nèi c¸c pha cña WatmÐt víi c¸c pha cña ®éng c¬ dÉn ®éng quay thïng ë hép ®Êu d©y ®éng c¬. KiÓm tra sù c©n b»ng cña c¸c pha nguån ®iÖn. - §ãng m¸y, ®Ó thïng trén quay æn ®Þnh; n¹p liÖu ®ång thêi më c«ng t¾c WatmÐt. - Theo dâi c¸c chØ sè WatmÐt trong c¸c giai ®o¹n n¹p, trén, quay ®Òu ®Ó x¶, lÊy gi¸ trÞ lín h¬n nhÊt æn ®Þnh cña mét trong 3 giai ®o¹n nµy. d) §¸nh gi¸ kÕt qu¶: C«ng suÊt tiªu thô cña ®éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng quay thïng lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña 3 lÇn ®o. 2.2.1.2. X¸c ®Þnh c«ng suÊt tiªu thô dÉn ®éng gµu n¹p liÖu: a) Nguyªn t¾c: C«ng suÊt ®iÖn tiªu thô ®Ó dÉn ®éng gµu n¹p liÖu ®|îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp trªn thiÕt bÞ ®o c«ng suÊt víi 3 mÎ trén cã cïng thµnh phÇn, ®ñ ®Þnh liÖu, gµu di chuyÓn tõ vÞ trÝ chê ®Õn vÞ trÝ n¹p. b) ThiÕt bÞ ®o: WatmÐt, cÊp chÝnh x¸c 2. c) TiÕn hµnh thö: - Nèi c¸c pha cña WatmÐt víi c¸c pha cña ®éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng c¬ ®iÖn cña gµu n¹p liÖu ë hép ®Êu d©y ®éng c¬. KiÓm tra sù c©n b»ng cña c¸c pha nguån ®iÖn. §ãng m¸y, ®Ó thïng trén quay ®Òu; Ên nót ®iÒu khiÓn déng c¬ dÉn ®éng gµu n¹p, ®ång thêi më c«ng t¾c WatmÐt. - Theo dâi c¸c chØ sè WatmÐt trong suèt hµnh tr×nh gµu n¹p di chuyÓn vµ b¾t ®Çu nghiªng gµu n¹p liÖu, lÊy gi¸ trÞ lín nhÊt æn ®Þnh trong giai ®o¹n nµy. d) §¸nh gi¸ kÕt qu¶: C«ng suÊt tiªu thô cña ®éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng gµu n¹p nhiªn liÖu lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña 3 lÇn ®o. 2.2.1.3. X¸c ®Þnh thêi gian mét mÎ trén: a) Nguyªn t¾c: Thêi gian mét mÎ trén ®|îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp víi 3 mÎ trén cã cïng thµnh phÇn vµ ®ñ ®Þnh l|îng, kÓ tõ lóc b¾t ®Çu n¹p liÖu ®Õn khi x¶ hÕt hçn hîp vÒ vÞ trÝ n¹p. b) ThiÕt bÞ ®o: §ång hå bÊm giê c¬ häc, cÊp chÝnh x¸c 2. c) TiÕn hµnh thö:
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5843 : 1994 - KÕt hîp x¸c ®Þnh ®é l|u ®éng c¸c hçn hîp vµ c|êng ®é bª t«ng theo TCVN 3060:1992;TCVN 3017: 1992; TCVN 3118: 1992;TCVN 3119: 1992 ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thêi gian trén. - Mét c«ng d©n vËn hµnh m¸y, hai c«ng nh©n phôc vô cÊp liÖu vµo gµu n¹p; bèn c¸n bé thÝ nghiÖm cÇm 4 ®ång hå bÊm gi©y cã cïng cÊp chÝnh x¸c. - Ph©n c«ng theo dâi c¸c lo¹i thêi gian cho b¶ng 2 B¶ng 2 Lo¹i thêi gian Sè ®ång hå 1. Thêi gian n¹p 1 (sè 1) 2. Thêi gian trén 1 (sè 2) 3. Thêi gian x¶ hçn hîp (gåm c¶ thêi gian 1 (sè 3) quay vÒ) 1 (sè 4) 4. Tæng thêi gian mét mÎ trén C¸n bé cÇm ®ång hå theo dâi thêi gian trén (sè 4) h« hiÖu lÖnh. C¸n bé sè 1; sè 2; sè 3 sÏ bÊm ng¾t ®ång hå. d) §¸nh gi¸ kÕt qu¶: Thêi gian mét mÎ trén vµ thêi gian tõng giai ®o¹n lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña 3 lÇn ®o: ®ång thêi kÕt hîp víi chØ tiªu chÊt l|îng hçn hîp bª t«ng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña thêi gian trén. 2.2.1.4. X¸c ®Þnh sè mÎ trén trong 1 giê a) Nguyªn t¾c: X¸c ®Þnh gi¸n tiÕp th«ng qua c«ng thøc chuyÓn ®æi: 3600 Sè mÎ trén = t t: thêi gian trung b×nh cña mét mÎ trén, x¸c ®inh víi 3 mÎ cã cïng thµnh phÇn vµ ®Þnh l|îng (s). 2.2.2. ChØ tiªu chÊt l|îng hçn hîp bª t«ng sau khi trén 2.2.2.1. ChØ tiªu chÊt l|îng hçn hîp bª t«ng sau khi trén ®¸nh gi¸ b»ng ®é ®ång ®Òu cña c|êng ®é bª t«ng (c|êng ®é nÐn, c|êng ®é kÐo dµi) vµ ®é l|u ®éng cña hçn hîp (chØ tiªu ®é sôt hoÆc chØ sè ®é cøng VEBE) trong 3 mÎ trén liªn tiÕp cã cïng thµnh phÇn . Thµnh phÇn cèt liÖu, m¸c bª t«ng vµ ®é l|u ®éng cña hçn hîp bª t«ng thö x¸c ®Þnh theo TCVN 4453: 1987. 2.2.2.2. Ph|¬ng ph¸p lÊy mÉu, sè l|îng mÉu thö ë tõng mÎ (trong 3 mÎ quy ®Þnh), chÕ t¹o vµ b¶o qu¶n mÉu thö theo TCVN 3015: 1992. 2.2.2.3. Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é cña c¸c mÉu thö, t|¬ng øng theo TCVN 3118: 1992 vµ TCVN 3119: 1992. Chªnh lÖch c¸c gi¸ trÞ c|êng ®é cña c¸c mÉu thö ë tõng mÎ trén (trong 3 mÎ quy ®Þnh) kh«ng ®|îc lín h¬n 8%. 3. Ghi nh·n, xuÊt x|ëng vµ b¶o hµnh 3.1. Trªn m¸y trén bª t«ng ph¶i ®|îc g¾n nh·n víi néi dung sau: a) Tªn c¬ së chÕ t¹o; b) KÝ hiÖu sè m¸y trén;
  5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5843 : 1994 c) Sè m¸y; d) KÝ, sè hiÖu cña tiªu chuÈn nµy; e) DÊu chÊt l|îng ®|îc c«ng nhËn (nÕu cã); f) N¨m chÕ t¹o. VÞ trÝ nh·n ph¶i râ, dÔ thÊy, nh·n ®|îc g¾n ph¶i ®¶m b¶o bÒn ch¾c trong suèt thêi gian phôc vô. 3.2. Khi suÊt m¸y cho kh¸ch hµng ph¶i cã: a) DÊu kiÓm tra nghiÖm thu KCS cña nhµ chÕ t¹o; b) Tµi liÖu h|íng dÉn sö dông; c) Dông cô ®å nghÒ kÌm theo. 3.3. Nhµ chÕ t¹o ph¶i b¶o hµnh m¸y trén. Thêi gian b¶o hµnh kh«ng nhá h¬n 6 th¸ng kÓ tõ khi xuÊt x|ëng.
Đồng bộ tài khoản