TCVN 5846 1994

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
339
lượt xem
104
download

TCVN 5846 1994

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5846 1994: Cột điện bê tông cốt thép li tâm – Kết cấu và kích thước. Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước của các loại cột điện bê tông cốt thép li tâm dài từ 10 đến 20m không dự ứng lực trước (sau đây gọi tắt là cột) dùng làm cột điện các đường dây trên không và trạm điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5846 1994

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5846 : 1994  Cét ®iÖn bª t«ng cèt thÐp li t©m KÕt cÊu vμ kÝch th−íc Centrifugal reinforced concrete electric poles Structure and dimensisons Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh kÕt cÊu vμ kÝch th−íc cña c¸c lo¹i cét ®iÖn bª t«ng cèt thÐp li t©m dμi tõ 10 ®Õn 20m kh«ng dù øng lùc tr−íc (sau ®©y gäi t¾t lμ cét) dïng lμm cét ®iÖn c¸c ®−êng d©y trªn kh«ng vμ tr¹m ®iÖn. 1. KÝ hiÖu vμ nh·n hiÖu cét 1.1. KÝ hiÖu cét bao gåm c¸c ch÷ c¸i vμ ch÷ sè, trong ®ã: a) Hai ch÷ c¸i in hoa chØ c«ng nghÖ s¶n xuÊt cét. LT: li t©m b) Hai ch÷ sè tiÕp theo chØ chiÒu dμi cét tÝnh b»ng mÐt. c) Ch÷ in hoa A, B, C, D liÒn sau hai ch÷ sè chØ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cét theo thø tù t¨ng dÇn. 1.2. Nh·n hiÖu cét gåm c¸c ch÷ c¸i ®Çu cña tªn c¬ së s¶n xuÊt hoÆc biÓu t−îng hoÆc tªn giao dÞch viÕt t¾t ®· ®¨ng kÝ vμ kÝ hiÖu cét. 1.3. VÝ dô nh·n hiÖu cét: QN – LT 10A Trong ®ã: QN – Nhμ m¸y bª t«ng Quy Nh¬n s¶n xuÊt cét; LT 10A – Cét bª t«ng li t©m kh«ng dù øng tr−íc dμi 10 mÐt, kh¶ n¨ng chÞu lùc lo¹i A. 2. KÕt cÊu 2.1. Cét cã mÆt c¾t trßn víi ®é c«n 1,33 0,01 2.2. Theo chiÒu dμi, cét ®−îc ph©n lμm 2 lo¹i: - Lo¹i ®óc liÒn ®èi víi cét cã chiÒu dμi nhá h¬n 14m; - Lo¹i nèi gåm hai ®o¹n (cïng kh¶ n¨ng chÞu lùc) b»ng bÝch hoÆc m¨ng s«ng ®èi víi cét cã chiÒu dμi lín h¬n hoÆc b»ng 14m. Mçi ®o¹n cña cét nμy còng coi nh− mét cét, ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu quy ®Þnh cña tiªu chuÈn ®èi víi cét. + Theo kh¶ n¨ng vËn chuyÓn vμ yªu cÇu sö dông cho phÐp ®óc liÒn cét cã chiÒu dμi 14m. 2.3. Cét cã kÕt cÊu b»ng bª t«ng nÆng vμ cét thÐp chÞu lùc c−êng ®é cao. 3. KÝch th−íc c¬ b¶n 3.1. §Çu cét cã ®−êng kÝnh ngoμi lμ 190mm. ChiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp ë ®Çu cét kh«ng nhá h¬n 50mm. 3.2. ChiÒu dμi cét, ®−êng kÝnh ngoμi cña ®¸y cét ph¶i theo c¸c quy ®Þnh trong b¶ng 1. ChiÒu dμy líp bª t«ng b¶o vÖ cèt thÐp ë ®¸y cét kh«ng nhá h¬n 60mm. B¶ng 1 KÝ hiÖu cét ChiÒu dμi cét, m §−êng kÝnh ngoμi ®¸y cét, mm 10A 10B 10C 10 323   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 5846 : 1994  12A 12B 12C 12 350 14A 14B 14C 14 377 16B 16 403 16C 18B 18 430 18C 20B 20C 20D 20 456 Cho phÐp s¶n xuÊt cét: ChiÒu dμi 10m, ®¸y cét víi ®−êng kÝnh trong 220mm vμ ®−êng kÝnh ngoμi 340mm; chiÒu dμi cét 12m, ®¸y cét víi ®−êng kÝnh trong 220mm vμ ®−êng kÝnh ngoμi 370mm.   Page 2 
Đồng bộ tài khoản