TCVN 5862 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
149
lượt xem
77
download

TCVN 5862 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5862 1995, Thiết bị nâng – Phân loại theo chế độ làm việc: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị nâng, quy định việc phân loại thiết bị nâng và các cơ cấu của chúng theo các nhóm chế độ làm việc.Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với cần trục nổi và thang máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5862 1995

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5862 : 1995 ThiÕt bÞ n©ng – Ph©n lo¹i theo chÕ ®é lµm viÖc Lifting appliances – Classification in accordance to working conditions Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i thiÕt bÞ n©ng, quy ®Þnh viÖc ph©n lo¹i thiÕt bÞ n©ng vµ c¸c c¬ cÊu cña chóng theo c¸c nhãm chÕ ®é lµm viÖc. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi cÇn trôc næi vµ thang m¸y. 1. Nhãm chÕ ®é lµm viÖc cña thiÕt bÞ n©ng 1.1. Ph©n lo¹i thÕt bÞ n©ng theo c¸c nhãm chÕ ®é lµm viÖc ph¶i c¨n cø vµo hai chØ tiªu c¬ b¶n lµ cÊp sö dông vµ cÊp t¶i cña thiÕt bÞ. 1.2. CÊp sö dông ®|îc quy ®Þnh theo b¶ng 1 vµ kÝ hiÖu tõ Uo ®Õn U9 tuú thuéc tæng chu tr×nh vËn hµnh cña thiÕt bÞ. Mét chu tr×nh vËn hµnh ®|îc x¸c ®Þnh b¾t ®Çu khi t¶i ®· ®|îc chuÈn bÞ xong ®Ó n©ng vµ kÕt thóc khi thiÕt bÞ ®· s½n sµng ®Ó n©ng t¶i tiÕp theo. Tæng chu tr×nh vËn hµnh lµ tæng tÊt c¶ c¸c chu tr×nh thao t¸c trong suèt thêi h¹n sö dông cña thiÕt bÞ n©ng. B¶ng 1 – CÊp sö dông thiÕt bÞ n©ng CÊp sö dông Tæng chu tr×nh vËn hµnh §Æc ®iÓm Uo §Õn 1,6 104 U1 Trªn 1,6 104 ®Õn 3,2 104 Sö dông thÊt th|êng U2 Trªn 3,2 104 ®Õn 6,3 104 U3 Trªn 6,3 104 ®Õn 1,25 105 U4 Trªn 1,25 105 ®Õn 2,5 105 Sö dông Ýt ®Òu ®Æn U5 Trªn 2,5 10 ®Õn 5 10 5 5 Sö dông gi¸n ®o¹n, ®Òu ®Æn U6 Trªn 5 105 ®Õn 1 106 Sö dông c¨ng, thÊt th|êng U7 Trªn 1 10 ®Õn 2 10 6 6 U8 Trªn 2 106 ®Õn 4 106 Sö dông c¨ng U9 Trªn 4 106 1.3. CÊp t¶i ®|îc quy ®Þnh theo b¶ng 2 vµ kÝ hiÖu tõ Q1 ®Õn Q4 tïy thuéc hÖ sè phæ t¶i Kp. HÖ sè phæ t¶i ph¶n ¸nh t×nh h×nh gia t¶i thiÕt bÞ, ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: ªC § Pi · 3 º Kp ¦ «C i « T ¨ ¨P ¸ ¸ » » ¬ © max ¹ ¼ Trong ®ã: Ci=C1 ,C2 , C3 …Cm – sè chu tr×nh vËn hµnh víi tõng møc t¶i kh¸c nhau; CT = ¦ C i – tæng chu tr×nh vËn hµnh ë tÊt c¶ c¸c møc t¶i; Pi – c|êng ®é t¶i (møc t¶i) t|¬ng øng sè chu tr×nh Ci
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5862 : 1995 Pmax – t¶i lín nhÊt ®|îc phÐp vËn hµnh ®èi víi thiÕt bÞ n©ng. S¬ ®å phæ t¶i t|¬ng øng 4 cÊp t¶i tr×nh bµy trªn h×nh 1. B¶ng 2 – CÊp t¶i thiÕt bÞ n©ng CÊp t¶i HÖ sè phæ t¶i cao Kp §Æc ®iÓm Q1 – NhÑ §Õn 0,125 Ýt khi vËn hµnh víi t¶i tèi ®a, th«ng th|êng t¶i nhÑ NhiÒu khi vËn hµnh víi t¶i tèi ®a, th«ng Q2 – Võa Trªn 0,125 ®Õn 0,25 th|êng t¶i võa VËn hµnh t|¬ng ®èi nhiÒu víi t¶i tèi ®a, Q3 – NÆng Trªn 0,25 ®Õn 0,5 th«ng th|êng t¶i nÆng Q4 – RÊt nÆng Trªn 0,5 ®Õn 1,0 Th|êng xuyªn vËn hµnh víi t¶i tèi ®a 1.4. X¸c ®Þnh nhãm chÕ ®é lµm viÖc cña thiÕt bÞ n©ng. 1.4.1. ThiÕt bÞ n©ng ®|îc ph©n lo¹i thµnh 8 nhãm chÕ ®é lµm viÖc theo b¶ng 3 vµ ®|îc kÝ hiÖu tõ A1 ®Õn A8, trªn c¬ së phèi hîp c¸c chØ tiªu vÒ cÊp sö dông vµ cÊp t¶i. 1.4.2. Nhãm chÕ ®é lµm viÖc cña thiÕt vÞ n©ng vËn hµnh víi t¶i cã nhiÖt ®é trªn 3000C, hoÆc kim lo¹i láng , xØ, chÊt ®éc h¹i, chÊt næ vµ c¸c lo¹i t¶i nguy hiÓm kh¸c ph¶i lÊy kh«ng d|íi A6; riªng ®èi víi c¸c cÇn trôc tù hµnh trong tr|êng hîp nµy lÊy kh«ng d|íi A3. B¶ng 3 – Nhãm chÕ ®é lµm viÖc cña thiÕt bÞ n©ng CÊp sö dông CÊp t¶i Uo U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 Q1 - - A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Q2 - A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A6 A8 Q3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 - Q4 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A8 - - 1.4.3. Trong mét sè tr|êng hîp kh«ng cã sè liÖu ®Ó x¸c ®Þnh cÊp sö dông vµ cÊp t¶i, cã thÓ tham kh¶o c¸c chØ dÉn ph©n lo¹i nhãm chÕ ®é lµm viÖc ë phô lôc A (®èi víi m¸y trôc kiÓu cÇu) vµ phô lôc B (®èi víi m¸y trôc kiÓu cÇn). Møc ®é lµm viÖc trong phô lôc A vµ B lµ tèi thiÓu. 2. Nhãm chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu thiÕt bÞ n©ng
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5862 : 1995 2.1. Ph©n lo¹i c¸c c¬ cÊu thiÕt bÞ n©ng theo c¸c nhãm chÕ ®é lµm viÖc ph¶i c¨n cø vµo hai chØ tiªu c¬ b¶n lµ cÊp sö dông vµ cÊp t¶i cña c¬ cÊu. 2.2. CÊp sö dông cña c¬ cÊu ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 4 vµ ký hiÖu tõ T0 ®Õn T9 , tuú thuéc tæng thêi gian sö dông. ChØ tÝnh thêi gian sö dông ®èi víi c¬ cÊu khi nã ë tr¹ng th¸i chuyÓn ®éng (vËn hµnh). Tæng thêi gian sö dông c¬ cÊu (tÝnh b»ng giê) cã thÓ suy tõ thêi gian sö dông trung b×nh hµng ngµy, sè ngµy lµm viÖc trong n¨m vµ sè n¨m phôc vô. B¶ng 4 – CÊp sö dông c¬ cÊu thiÕt bÞ n©ng CÊp sö dông Tæng thêi gian sö dông (h) §Æc ®iÓm To §Õn 200 T1 Trªn 200 ®Õn 400 Sö dông thÊt th|êng T2 Trªn 400 ®Õn 800 T3 Trªn 800 ®Õn 1600 T4 Trªn 1600 ®Õn 3200 Sö dông Ýt ®Òu ®Æn T5 Trªn 3200 ®Õn 6300 Sö dông gi¸n ®o¹n, ®Òu ®Æn T6 Trªn 6300 ®Õn 12500 Sö dông c¨ng, thÊt th|êng T7 Trªn 12500 ®Õn 25000 T8 Trªn 25000 ®Õn 50000 Sö dông c¨ng T9 Trªn 50000 2.3. CÊp t¶i cña c¬ cÊu ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 5 vµ ký hiÖu tõ L1 ®Õn L4 tuú thuéc hÖ sè phæ t¶i Km. HÖ sè phæ t¶i ph¶n ¸nh t×nh h×nh gia t¶i c¬ cÊu, ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: ªt § Pi · 3 º Km ¦ «t i «T ¨ ¨P ¸ ¸ » » ¬ © max ¹ ¼ Trong ®ã: ti=t1 ,t2 , t3 …tn – thêi gian (sè giê) sö dôngc¬ cÊu víi tõng møc t¶i kh¸c nhau; TT = ¦ t i – tæng thêi gian (sè giê) sö dông c¬ cÊu ë tÊt c¶ c¸c møc t¶i; Pi – c|êng ®é t¶i (møc t¶i) t|¬ng øng thêi gian sö dông ti; Pmax – t¶i lín nhÊt ®|îc phÐp vËn hµnh ®èi víi c¬ cÊu. S¬ ®å phæ t¶i t|¬ng øng 4 cÊp t¶i tr×nh bµy trªn h×nh 1. B¶ng 5 – CÊp t¶i cña c¬ cÊu thiÕt bÞ n©ng CÊp t¶i HÖ sè phæ t¶i Km §Æc ®iÓm C¬ cÊu Ýt khi chÞu t¶i tèi ®a, th«ng th|êng L1 – NhÑ §Õn 0,125 chÞu t¶i nhÑ C¬ cÊu nhiÒu khi chÞu t¶i tèi ®a, th«ng L2 – Võa Trªn 0,125 ®Õn 0,25 th|êng chÞu t¶i võa C¬ cÊu chÞu t¶i tèi ®a, t|¬ng ®èi nhiÒu, L3 – NÆng Trªn 0,25 ®Õn 0,5 th«ng th|êng chÞu t¶i nÆng
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5862 : 1995 L4 – RÊt nÆng Trªn 0,5 ®Õn 1,0 C¬ cÊu th|êng xuyªn chÞu t¶i tèi ®a 2.4. X¸c ®Þnh nhãm chÕ ®é lµm viÖc cña c¬ cÊu thiÕt bÞ n©ng 2.4.1. C¸c c¬ cÊu thiÕt bÞ n¨ng ®|îc ph©n lo¹i theo t¸m nhãm chÕ ®é lµm viÖc theo b¶ng 6 vµ ký hiÖu tõ M1 ®Õn M8 , trªn c¬ së phèi hîp c¸c chØ tiªu vÒ cÊp sö dông vµ cÊp t¶i. 2.4.2. Nhãm chÕ ®é lµm viÖc cña c¬ cÊu n©ng t¶i vµ c¬ cÊu n©ng cÇn ë thiÕt bÞ n©ng vËn hµnh víi t¶i cã nhiÖt ®é trªn 3000C, hoÆc kim lo¹i láng, xØ, chÊt ®éc h¹i, chÊt næ vµ c¸c lo¹i t¶i nguy hiÓm kh¸c lÊy kh«ng d|íi M7; riªng ®èi víi c¸c cÇn trôc tù hµnh trong tr|êng hîp nµy lÊy kh«ng d|íi M5. 2.4.3. Trong mét sè tr|êng hîp kh«ng cã sè liÖu ®Ó x¸c ®Þnh cÊp sö dông vµ cÊp t¶i cña c¬ cÊu thiÕt bÞ n©ng, cã thÓ tham kh¶o c¸c b¶ng ph©n lo¹i nhãm chÕ ®é lµm viÖc cho ë phô lôc A (®èi víi m¸y trôc kiÓu cÇu) vµ phô lôc B (®èi víi m¸y trôc kiÓu cÇn). Møc chÕ ®é lµm viÖc trong phô lôc A vµ B lµ tèi thiÓu. B¶ng 6 – Nhãm chÕ dé lµm viÖc cña c¸c c¬ c©u thiÕt bÞ n©ng. CÊp sö dông CÊp t¶i To T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 L1 - - M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 L2 - M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M6 M8 L3 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 - L4 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 - - Phô lôc A Ph©n lo¹i nhãm chÕ ®é lµm viÖc ®èi víi cÇu trôc, cæng trôc vµ c¸c c¬ cÊu cña chóng. B¶ng A1 TT Nhãm Nhãm chÕ ®é lµm viÖc c¬ chÕ ®é cÊu §iÒu kiÖn sö Lo¹i m¸y vµ c«ng dông lµm viÖc Di Di dông tæng thÓ N©ng chuyÓ chuyÓn m¸y n xe m¸y 1 M¸y dÉn ®éng tay A1 M1 M1 M1 2 M¸y ë ph©n x|ëng l¾p r¸p A1 M2 M1 M2 3a M¸y phôc vô ph©n x|ëng A1 M2 M1 M3 3b ®éng lùc A1 M3 M1 M2 M¸y phôc vô kho b¶o qu¶n 4a M¸y ë ph©n x|ëng Sö dông Ýt, A2 M3 M2 M3 4b M¸y ë ph©n x|ëng ®Òu ®Æn A3 M4 M3 M4 Sö dông gi¸n ®o¹n, ®Òu 4c M¸y ë ph©n x|ëng ®Æn A4 M5 M3 M5
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5862 : 1995 Sö dông c¨ng 5a M¸y phôc vô s©n kho, trang Sö dông Ýt, A3 M3 M2 M4 5b bÞ mãc ®Òu ®Æn A6 M6 M6 M6 M¸y phôc vô s©n kho, trang Sö dông c¨ng bÞ gÇu ngo¹m, nam ch©n ®iÖn 6a M¸y phôc vô b·i th¶i, trang Sö dông Ýt, A3 M4 M3 M4 6b bÞ mãc ®Òu ®Æn A6 M6 M5 M6 M¸y phôc vô b·i th¶i, trang Sö dông gi¸n bÞ gÇu ngo¹m, nam ch©n ®o¹n, ®Òu ®iÖn ®Æn 7 M¸y phôc vô xÕp dì tµu A7 M8 M6 M7 8a M¸y xÕp dì c«ng-ten-n¬ A5 M6 M6 M6 8b M¸y bèc c«ng-ten-n¬ lªn bê A5 M6 M6 M4 9 M¸y ë ph©n x|ëng thÐp: 9a M¸y phôc vô thay trôc c¸n A2 M4 M3 M4 9b M¸y chë kim lo¹i láng A7 M8 M6 M7 9c M¸y phôc vô lß giÕng A7 M8 M7 M7 9d M¸y phôc vô dì khu«n A8 M8 M8 M8 9e M¸y phôc vô xÕp kho A8 M8 M8 M8 10 M¸y ë ph©n x|ëng ®óc A5 M5 M4 M5 Phô lôc B Ph©n lo¹i nhãm chÕ ®é lµm viÖc cña mét sè lo¹i cÇn trôc vµ c¸c c¬ cÊu cña chóng. B¶ng B1 TT Nhãm Nhãm chÕ ®é lµm viÖc c¬ cÊu chÕ ®é §iÒu lµm Di Di Lo¹i m¸y vµ c«ng dông kiÖn viÖc N©n chu N©n Qua chuy sö dông tæng g yÓn g y Ón thÓ cÇn xe m¸y m¸y con 1 CÇn trôc dÉn ®éng tay A1 M1 M1 M1 M1 M1 2 CÇn trôc ë ph©n x|ëng A2 M2 M1 M1 M2 M2 l¾p r¸p 3a CÇn trôc trªn boong, A4 M3 M3 - M3 - 3b trang bÞ mãc A6 M5 M3 - M3 - CÇn trôc trªn boong, trang bÞ gÇu ngo¹m, nam ch©m ®iÖn 4a CÇn trôc phôc vô ®ãng A4 M5 M4 M4 M4 M5 tµu
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5862 : 1995 5a CÇn trôc kho b·i, trang bÞ A4 M4 M3 M4 M4 M4 5b mãc Sö dông A6 M6 M6 M6 M6 M5 CÇn trôc kho b·i, trang bÞ gi¸n gÇu ngo¹m, nam ch©m ®o¹n, ®Òu 5c ®iÖn ®Æn A8 M8 M7 M7 M7 M6 CÇn trôc kho b·i, trang bÞ Sö dông gÇu ngo¹m, nam ch©m c¨ng ®iÖn 6a CÇn trôc c¶ng, trang bÞ Sö dông A6 M5 M4 - M5 M3 mãc gi¸n ®o¹n, ®Òu 6b ®Æn A7 M7 M5 - M6 M4 6c CÇn trôc c¶ng, trang bÞ A7 M7 M6 - M6 M4 mãc Sö dông c¨ng CÇn trôc c¶ng, trang bÞ 6d gÇu ngo¹m, nam ch©m Sö dông A8 M8 M7 - M7 M4 ®iÖn gi¸n ®o¹n, ®Òu CÇn trôc c¶ng, trang bÞ ®Æn gÇu ngo¹m, nam ch©m ®iÖn Sö dông c¨ng Phô lôc C B¶ng so s¸nh gÇn ®óng c¸c nhãm chÕ ®é lµm viÖc víi kiÓu ph©n lo¹i theo TCVN 4244: 1986 B¶ng C1 - Nhãm chÕ ®é lµm viÖc cña thiÕt bÞ n©ng Ph©n lo¹i theo TCVN 4244: 1986 NhÑ Trung b×nh NÆng RÊt nÆng Ph©n lo¹i theo TCVN 5862: 1995 A1, A2, A3 A4, A5 A6, A7, A8 B¶ng C2 - Nhãm chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu thiÕt bÞ n©ng Ph©n lo¹i theo TCVN 4244: 1986 Quay tay NhÑ Trung b×nh NÆng RÊt nÆng Ph©n lo¹i theo TCVN 5862: 1995 M1, M2 M3, M4 M5, M6 M7 M8
Đồng bộ tài khoản