TCVN 5866 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
143
lượt xem
65
download

TCVN 5866 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5866 1995: Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy được phân loại và định nghĩa theoTCVN5744:1993 và quy định yêu cầu an toàn đối với các cơ cấu như; Bộ khống chế vận tốc cabin (đối trọng) cơ cấu hãm bảo hiểm cabin (đối trọng); giám chấn cabin (đối trọng); khóa tự động của tầng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5866 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5866 : 1995  Thang m¸y C¬ cÊu an toμn c¬ khÝ Lifts Safety mechanisms Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thang m¸y ®−îc ph©n lo¹i vμ ®Þnh nghÜa theoTCVN5744:1993 vμ quy ®Þnh yªu cÇu an toμn ®èi víi c¸c c¬ cÊu nh−; Bé khèng chÕ vËn tèc cabin (®èi träng) c¬ cÊu h·m b¶o hiÓm cabin (®èi träng); gi¸m chÊn cabin (®èi träng); khãa tù ®éng cña tÇng. 1. Yªu cÇu ®èi víi bé khèng chÕ vËn tèc cabin (®èi träng) 1.1. Bé khèng chÕ vËn tèc ph¶i t¸c ®éng tíi c¬ cÊu h·m b¶o hiÓm ho¹t ®éng khi vËn tèc chuyÓn ®éng cña cabin (®èi träng) lín h¬n vËn tèc ®Þnh møc trªn 15% vμ kh«ng lín h¬n: - 40% víi vËn tèc lín h¬n 0,5m/s ®Õn l,4m/s; - 33% víi vËn tèc lín h¬n l,4m/s ®Õn 4,0m/s; - 25% víi vËn tèc lín h¬n 4,0 m/s. 1.2. Bé khèng chÕ vËn tèc ph¶i t¸c ®éng tíi bé h·m b¶o hiÓm ®èi träng ho¹t ®éng ë vËn tèc ch−a v−ît qu¸ l0% vËn tèc t¸c ®éng cña bé h·m b¶o hiÓm cabin. 1.3. Bé khèng chÕ vËn tèc ph¶i cã c«ng t¾c ®iÖn an toμn. 1.4. KÕt cÊu cña bé khèng chÕ vËn tèc ph¶i ®¶m b¶o ho¹t ®éng víi ®é tin cËy cao. 1.5. §Ó dÉn ®éng bé khèng chÕ vËn tèc cho phÐp dïng c¸p thÐp ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n ®Üa thÐp, xÝch thÐp vμ tæ hîp c¸c lo¹i d©y ®ã. 1.6. C¸p xÝch... cña bé khèng chÕ vËn tèc ph¶i ®−îc kÐo c¨ng b»ng thiÕt bÞ kÐo c¨ng t- −¬ng øng vμ ph¶i ®−îc gi÷ b»ng mét lùc kh«ng nhá h¬n l,25 lÇn lùc yªu cÇu t¸c ®éng cña c¬ cÊu h·m b¶o hiÓm, nh−ng kh«ng nhá h¬n 300N. ThiÕt bÞ kÐo c¨ng ph¶i cã c«ng t¾c ®iÖn an toμn. 1.7. C¸p hoÆc xÝch cña bé khèng chÕ vËn tèc ph¶i ®äc tÝnh to¸n víi hÖ sè dù tr÷ bÒn kh«ng nhá h¬n 8. §−êng kÝnh tÝnh ®Õn t©m c¸p cña rßng räc c¸p ë bé khèng chÕ vËn tèc ph¶i kh«ng nhá h¬n 25 lÇn ®−êng kÝnh danh nghÜa cña c¸p khi vËn tèc danh nghÜa cña c¸p kh«ng nhá h¬n l,4m/s vμ 30 lÇn khi vËn tèc danh nghÜa cña c¸p lín h¬n l,4 m/s. C¸c yªu cÇu nμy kh«ng ph¶i ®èi víi rßng räc kiÓm tra. 1.8. NÕu thö nghiÖm bé khèng chÕ vËn tèc mμ kh«ng thÓ cho cabin ( §èi träng) chuyÓn ®éng víi vËn tèc yªu cÇu, th× bé khèng chÕ vËn tèc ph¶i ®−îc trang bÞ thiÕt bÞ t−¬ng øng ®¶m b¶o cã thö thö nghiÖm ®−îc víi vËn tèc lμm viÖc. 1.9. Bé khèng chÕ vËn tèc trong giÕng thang, trong buång m¸y ph¶i ®−îc bè trÝ sao cho cã thÓ dÔ dμng tiÕp cËn, kiÓm tra vμ b¶o d−ìng. 1.10. Bé khèng chÕ vËn tèc cña thang m¸y cã vËn tèc danh nghÜa lín h¬n 2 m/s ph¶i cã chç cÆp ch× c¸c bé phËn dïng ®Ó ®iÒu chØnh. Bé khèng chÕ vËn tèc ph¶i ®−îc g¾n nh·n cña c¬ së chÕ t¹o víi c¸c néi dung sau: a. C¬ së chÕ t¹o; b. Sè ®¨ng kÝ cña c¬ së chÕ t¹o vμ n¨m chÕ t¹o. c. KiÓu bé khèng chÕ vËn tèc; d. VËn tèc danh nghÜa cña thang m¸y e. Gi¶i vËn tèc t¸c ®éng cña bé khèng chÕ vËn tèc; f. §−êng kÝnh c¸p dÉn ®éng (hoÆc xÝch).   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5866 : 1995  2. Yªu cÇu ®èi víi co cÊu h·m b¶o hiÓm cña cabin (®èi träng). 2.1. C¬ cÊu h·m b¶o hiÓm chØ ®−îc ho¹t ®éng d−íi t¸c ®éng cña bé khèng chÕ vËn tèc khi cabin (®èi träng) chuyÓn ®éng ®i xuèng vμ kh«ng chËm h¬n thêi ®iÓm ®¹t ®Õn vËn tèc tèi ®a cho phÐp t¸c ®éng cña chóng. C¬ cÊu b¶o hiÓm ph¶i ho¹t ®éng b¶o ®¶m tin cËy kÕ c¶ trong tr−êng hîp cabin (®èi träng) r¬i tù do. Ph¶i ng¨n ngõa c¬ cÊu h·m b¶o hiÓm ho¹t ®éng do c¸c nguyªn nh©n kh¸c ngoμi t¸c ®éng cña bé khèng chÕ vËn tèc, hoÆc ho¹t ®éng ®ã ph¶i kÌm theo viÖc c¾t ngay dÉn ®éng. 2.2. C¬ cÊu b¶o hiÓm phanh gÊp. Cho phÐp sö dông c¬ cÊu h·m b¶o hiÓm phanh gËp cho c¸c thang m¸y cã vËn tèc danh nghÜa kh«ng lín h¬n c¸c gi¸ tri sau: a. 0,5 m/s ®èi víi h·m kiÓu nªm; b. 0,8 m/s ®èi víi h·m kiÓu con l¨n; c. 125 m/s ®èi víi h·m kiÓu chèng rung. 2.3. C¬ cÊu h·m b¶o hiÓm phanh ªm ph¶i phanh h·m cabin cã t¶i t−¬ng øng víi t¶i träng ®Þnh møc cña thang m¸y víi gia tèc h·m kh«ng lín h¬n l0 m/s2 2.4. §èi víi thang m¸y dïng ®Ó vËn chuyÓn bÖnh nh©n, gia tèc h·m trung b×nh cöa cabin cã t¶i t−¬ng øng víi t¶i träng ®Þnh møc cña thang m¸y, kh«ng phô thuéc vμo kiÓu cña c¬ cÊu b¶o hiÓm, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ l0m/s2 2.5. Gia tèc h·m trung b×nh cña cabin kh«ng t¶i hoÆc cöa ®èi träng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 25 m/s2 ®èi víi c¬ cÊu h·m b¶o hiÓm phanh ªm vμ 30 m/s2 ®èi víi h·m b¶o hiÓm phanh gËp. Cho phÐp v−ît c¸c gi¸ trÞ ®ã nÕu thêi gian h·m kh«ng v−ît qu¸ 0,04s. 2.6. C¸c c¬ cÊu h·m b¶o hiÓm ph¶i cã c«ng t¾c ®iÖn an toμn. 2.7. C¸c c¬ cÊu h¸m b¶n hiÓm ph¶i ®−îc bè trÝ sao cho cã thö b¶o d−ìng ®−îc t« nãc cabin hoÆc tõ giÕng thang. 2.8. KÕt cÊu cña c¬ cÊu h·m b¶o hiÓm ph¶i ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho viÖc thay thÕ c¸c chi tiÕt bÞ mßn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 2.9. KÕt cÊu nèi c¸p cña bé kh«ng chÕ vËn tèc víi c¬ cÊu t¸c ®éng cöa bé h·m b¶o hiÓm ph¶i dÔ th¸o ®Ó thö nghiÖm. 2.10. C¬ cÊu h·m b¶o hiÓm ph¶i ®−îc g¾n nh·n cña c¬ së chÕ t¹o víi c¸c néi dung sau: a) C¬ së chÕ t¹o; b) Sæ ®¨ng kÝ cña c¬ së chÕ t¹o vμ n¨m chÕ t¹o; c) KiÓu c¬ cÊu h·m b¶o hiÓm (phanh gËp, phanh ªm); d) t¶i tÜnh vμ vËn tèc tèi ®Üa mμ h·m b¶o hiÓm ®· ®−îc tÝnh to¸n. 3. Yªu cÇu ®èi víi gi¶m chÊn vμ c÷ chÆn cña cabin (®èi träng). 3.1. §−êng di chuyÓn cña cabin vμ ®èi träng trong giÕng thang ph¶i ®−îc giíi h¹n tèi thiÓu b»ng: a) C÷ chÆn víi líp ®Öm ®μn håi khi vËn tèc danh nghÜa tõ 0,26 ®Õn 0,7 lm/s b) ThiÕt bÞ gi¶m chÊn tÝch n¨ng l−îng (thy dô gi¶m chÊn lß xo) khi vËn tèc danh nghÜa lín h¬n 0,7 l m/s ®Õn l,25 m/s. Cho phÐp l¾p c÷ chÆn vμo gi¶m chÊn; c) ThiÕt bÞ gi¶m chÊn hËp thô n¨ng l−îng (thy dô: gi¶m chÊn thñy lùc) khi vËn tèc danh nghÜa lín h¬n l,25m/s; Gia tèc h·m khi h¹ lªn líp ®Öm ®μn håi víi vËn tèc 0,8 m/s kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 30m/s2 3.2. §èi víi thiÕt bÞ gi¶m chÊn lß xo hoÆc thñy lùc, khi h¹ cabin (®èi träng) víi vËn tèc b»ng l15 lÇn vËn tèc danh nghÜa, th× gia tèc h·m ph¶i kh«ng lín h¬n 25 m/s2. Cho phÐp v−ît gi¸ trÞ ®ã nÕu thêi gian h·m kh«ng lín h¬n 0,04s.   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5866 : 1995  3.3. Kh«ng cho phÐp sö dông c¸c c÷ chÆn cøng víi líp ®Öm ®μn håi ë c¸c thang m¸y bÖnh viÖn. 3.4. ThiÕt bÞ gi¶m chÊn thñy lùc ph¶i cã c«ng t¾c ®iÖn an toμn vμ bé phËn ®Ó x¸c ®Þnh møc cña chÊt láng. 3.5. Pitt«ng cña thiÕt bÞ gi¶m chÊn thñy lùc sau khi c¾t t¶i ph¶i tù ®éng trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. 3.6. Cho phÐp sö dông c¸c thiÕt bÞ gi¶m chÊn thñy lùc pitt«ng hμnh tr×nh ng¾n víi ®iÒu kiÖn ë c¸c sμn ®óng cao nhÊt vμ thËp nhÊt cã bè trÝ c¸c bé h¹n chÕ vËn tèc thang m¸y ®Õn 0,7 lÇn vËn tèc ®Þnh møc, hμnh tr×nh cña pitt«ng lo¹i thiÕt bÞ gi¶m chÊn nμy ph¶i kh«ng lín h¬n 33 v2 (mm) nh−ng kh«ng nhá h¬n 160 mm, trong ®ã v lμ vËn tèc danh nghÜa cña thang m¸y. 3.7. ThiÕt bÞ gi¶m chÊn lß xo vμ thñy lùc ph¶i ®−îc g¾n nh·n cña c¬ së chÕ t¹o víi c¸c néi dung sau: a) C¬ së chÕ t¹o; b) Sè ®¨ng kÝ cña c¬ së chÕ t¹o vμ n¨m chÕ t¹o; c) T¶i tÜnh vμ vËn tèc ®Þnh møc khi h¹ ®−îc tÝnh to¸n cho thiÕt bÞ gi¶m chÊn; d) Hμnh tr×nh lμm viÖc tèi ®Üa cña pitt«ng trong thiÕt bÞ gi¶m ch¸n thñy lùc; e) Lo¹i vμ sè l−îng chÊt láng. 4. Yªu cÇu ®èi víi khãa tù ®éng cña cöa tÇng 4.1. Khãa tù ®éng ph¶i ng¨n ngõa: a) Më cöa tÇng nÕu cabin kh«ng n»m ë vïng më cöa cña nã vμ nÕu Cabin chi ®i qua cöa; b) ChuyÓn ®éng cña cabin nÕu dï chi mét cöa nμo ®ã cña cöa tÇng ch−a ®−¬c ®ãng khãa tù ®éng. 4.2. Khãa tù ®éng ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n, cã c¸c chi tiÕt phßng ngõa tù th¸o láng. 4.3. Khãa tù ®éng ph¶i lμm viÖc tin cËy kÕ c¶ khi mét hoÆc hai c¸nh cöa bÞ xÖ xuèng do mßn. 4.4. C¸c chi tiÕt ®ãng cña khãa tù ®éng ph¶i ®−îc gi÷ ë vÞ trÝ ®ãng nhê lß xo nÐn, nhê träng lùc hoÆc lùc hÕt cña nam ch©m vÜnh cöu vμ kh«ng ®−îc tù quay vÒ vÞ trÝ më khi ngõng t¸c ®éng cña lùc ®ã. 4.5. Khãa tù ®éng ph¶i ®−îc cÊu t¹o vμ l¾p ®Æt sao cho chi cã nh©n viªn phôc vô thang m¸y míi cã thÓ më ®−îc nã tõ phÝa ngoμi cïng. 4.6. Khãa tù ®éng cña cöa tÇng ph¶i cã c«ng t¾c ®iÖn an toμn,   Page 3 
Đồng bộ tài khoản