TCVN 5939 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
95
lượt xem
25
download

TCVN 5939 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5939 1995: Chất lượng không khí - tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5939 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5939 : 1995  ChÊt l−îng kh«ng khÝ - tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi bôi vμ c¸c chÊt v« c¬. Air quality - Industrial emission standards for inorganic substances and dusts 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh gi¸, trÞ nång ®é tèi ®a cña c¸c chÊt v« c¬ vμ bôi trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp (tÝnh b»ng mg/m3 khÝ th¶i) khi th¶i vμo kh«ng khÝ xung quanh. KhÝ th¶i c«ng nghiÖp nãi trong tiªu chuÈn nμy lμ khÝ vμ khÝ cã chøa bôi do c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vÒ vμ c¸c ho¹t ®éng kh¸c t¹o ra. 1.2. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó kiÓm so¸t nång ®é c¸c chÊt v« c¬ vμ bôi trong thμnh phÇn khÝ th¶i c«ng nghiÖp tr−íc khi th¶i vμo kh«ng khÝ xung quanh. 2. Gi¸ trÞ giíi h¹n 2.1. Danh môc vμ gi¸ trÞ giíi h¹n nång ®é cña c¸c chÊt v« c¬ vμ bôi trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp khi x¶ vμo khÝ quyÓn ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong B¶ng l. 2.2. Gi¸ trÞ giíi h¹n ë cét A ¸p dông cho c¸c c¬ së ®ang ho¹t ®éng. Gi¸ trÞ giíi h¹n ë cét B ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c c¬ së kÓ tõ ngμy c¬ quan qu¶n lÝ m«i tr−êng quy ®Þnh. 2.3. §èi víi khÝ th¶i cña mét sè ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vÒ ®Æc thï, khÝ th¶i vμo khÝ quyÓn ph¶i theo quy ®Þnh ë c¸c tiªu chuÈn riªng. B¶ng 1- Giíi h¹n tèi ®a cho phÐp cña bôi vμ c¸c chÊt v« c¬ trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp (mg/m3) Gi¸ trÞ giíi h¹n Thø tù Th«ng sè A B 1 2 3 4   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 5939 : 1995  2 Bôi khãi : - nÊu kim lo¹i - bª t«ng nhùa 400 200 - xi m¨ng 500 200 - c¸c nguån kh¸c 400 100 Bôi : 600 400 - chøa silic - Chøa amil¨ng 3 Antimon 100 50 4 Asen kh«ng kh«ng 5 Cadmi 40 25 6 Ch× 30 l0 7 §ång 20 l 30 l0 150 20 8 KÏm 150 80 9 Clo 250 20 10 HCl 500 200 11 Flo, axit HF (c¸c nguån) l00 l0 12 H2S 6 2 13 CO 1500 500 14 SO2 1500 500 15 NO2 (c¸c nguån) 2500 1000 16 NO3 (c¬ së s¶n xuÊt axit) 4000 1000 17 H2SO4 (c¸c nguån) 300 35 18 HNO3 2000 70 19 Amoniac 300 100 Chó thÝch: Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nång ®é c¸c thμnh phÇn v« c¬ vμ bôi cô thÓ trong khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®−îc quy ®Þnh trong c¸c TCVN t−¬ng øng.   Page 2 
Đồng bộ tài khoản