TCVN 5942 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
181
lượt xem
67
download

TCVN 5942 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5942 1995, Chất lượng nước - tiêu chuẩn chất lượng nước mặt Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước mặt. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm của một nguồn nước mặt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5942 1995

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5942 : 1995 ChÊt l|îng n|íc - tiªu chuÈn chÊt l|îng n|íc mÆt Water quality - Standard for quality of surface water. 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é cho phÐp cña c¸c chÊt « nhiÔm trong n|íc mÆt. 1.2. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é « nhiÔm cña mét nguån n|íc mÆt. 2. Gi¸ trÞ giíi h¹n 2.1. Danh môc c¸c th«ng sè, chÊt « nhiÔm vµ møc giíi h¹n cho phÐp trong n|íc mÆt ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. 2.2. Ph|¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n x¸c ®Þnh tõng th«ng sè vµ nång ®é cô thÓ ®|îc quy ®Þnh trong c¸c TCVN t|¬ng øng. B¶ng 1 - Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè. vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n|íc mÆt Thø Gi¸ trÞ giíi h¹n Th«ng sè §¬n vÞ tù A B 1 2 3 4 5 1 pH - 6 ®Õn 8,5 5,5 ®Õn 9 2 BOD5 (200C) mg/l
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5942 : 1995 22 Nitlit (tÝnh theo N) mg/l 0,01 0,05 23 Xianua mg/l 0,01 0,05 24 Phenola (tæng sè) mg/l 0,001 0,02 25 DÇu, mì mg/l kh«ng 0,3 26 ChÊt tÈy röa mg/l 0,5 0,5 27 Colifurm MPN 100ml 5000 10000 28 Tæng ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt mg/l 0,15 0,15 trõ DDT) 29 DDT mg×l 0,01 0,01 30 Tæng ho¹t ®é phãng x¹ , Bq/l 0,1 0,1 31 Tæng ho¹t ®é phãng x¹ - Bq/l 1,0 1,0 Chó thÝch: - Cét A ¸p dông ®èi víi n|íc mÆt cã thÓ dïng lµm nguån cÊp n|íc sinh ho¹t nh|ng ph¶i qua qu¸ tr×nh xö lÝ theo quy ®Þnh. - Cét B ¸p dông ®èi víi n|íc mÆt dïng cho c¸c môc ®Ých kh¸c. N|íc dïng cho n«ng nghiÖp vµ nu«i trång thñy s¶n cã quy ®Þnh riªng.
Đồng bộ tài khoản