TCVN 5944 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
150
lượt xem
74
download

TCVN 5944 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5944 1995, Chất lượng nước - tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm Tiêu chuẩn này quy định giới hạn các thông số và nồng độ cho phép của các chất ô nhiễm trong nước ngầm. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng của một nguồn nước ngầm, để giám sát tình trạng ô nhiễm nước ngầm trong một khu vực xác định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5944 1995

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5944 : 1995 ChÊt l|îng n|íc - tiªu chuÈn chÊt l|îng n|íc ngÇm Water quality -Standard for quality of underground water 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é cho phÐp cña c¸c chÊt « nhiÔm trong n|íc ngÇm. 1.2. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l|îng cña mét nguån n|íc ngÇm, ®Ó gi¸m s¸t t×nh tr¹ng « nhiÔm n|íc ngÇm trong mét khu vùc x¸c ®Þnh. 2. Gi¸ trÞ giíi h¹n 2.1. Danh môc c¸c th«ng sè, chÊt « nhiÔm vµ møc giíi h¹n cho phÐp cña chóng trong n|íc ngÇm ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng1. 2.2. Ph|¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh tõng th«ng sè vµ nång ®é cô thÓ ®|îc quy ®Þnh trong c¸c TCVN t|¬ng øng. B¶ng 1 - Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n|íc ngÇm Thø tù Th«ng sè §¬n vÞ Gi¸ trÞ giíi h¹n 1 2 3 4 1 pH 6,5 ®Õn 8,5 2 Mµu Pt – C0 5 ®Õn 50 3 §é cøng (tÝnh theo CaCO3) mg/l 300 ®Õn 500 4 ChÊt r¾n tæng sè mg/l 750 ®Õn 1500 5 Asen mg/l 0,05 6 Cadimi mg/l 0,01 Clorua mg/l 200 ®Õn 600 8 Ch× mg×l 0,05 9 Crom (VI) mg/l 0,05 10 Xianua mg/l 0,01 11 §ång mg/l 1,0 12 Florua mg/l 1,0 13 KÏm mg/l 5,0 14 Mangan mg/l 0,1 ®Õn 0,5 15 Nitrat mg/l 45 16 Phenola mg/l 0,001 17 S¾t mg/l 1 ®Õn 5 18 Sunfat mg/l 200 ®Õn 400 19 Thñy ng©n mg/l 0,001 20 Senlen mg/l 0,01 21 Fecal coli MPN/100 ml kh«ng 22 Coliform MPN/100 ml 3
Đồng bộ tài khoản