TCVN 5945:2005

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
549
lượt xem
166
download

TCVN 5945:2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam. TCVN 5945:2005 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5945:2005

  1. TCVN TIªU CHUÈN viÖt nam TCVN 5945: 2005 So¸t xÐt lÇn 1 n íc th¶i c«ng nghiÖp Tiªu chuÈn th¶i Industrial waste water _ Discharge standards H néi 2005
  2. 2
  3. Lêi nãi ®Çu TCVN 5945: 2005 thay thÕ cho TCVN 5945: 1995. TCVN 5945: 2005 do Ban kÜ thuËt Tiªu chuÈn TCVN / TC 147 "ChÊt l îng n íc" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l êng ChÊt l îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc v C«ng nghÖ ban h nh. 3
  4. 4
  5. tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5945 : 2005 Dù th¶o So¸t xÐt lÇn 1 N íc th¶i c«ng nghiÖp _ Tiªu chuÈn th¶i Industrial waste water _ Discharge standards 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn n y qui ®Þnh gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè v nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n íc th¶i cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh dÞch vô,... (gäi chung l "n íc th¶i c«ng nghiÖp"). 1.2 Tiªu chuÈn n y dïng ®Ó kiÓm so¸t chÊt l îng n íc th¶i c«ng nghiÖp tr íc khi ®æ v o c¸c vùc n íc. 2 Gi¸ trÞ giíi h¹n 2.1 Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè v nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm cña n íc th¶i c«ng nghiÖp khi ®æ v o c¸c vùc n íc kh«ng v ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ t ¬ng øng qui ®Þnh trong b¶ng 1; 2.2 §èi víi n íc th¶i cña mét sè ng nh c«ng nghiÖp ®Æc thï, gi¸ trÞ c¸c th«ng sè v nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm ® îc qui ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn riªng. 2.3 N íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè v nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm b»ng hoÆc nhá h¬n gÝa trÞ qui ®Þnh trong cét A cã thÓ ®æ v o c¸c vùc n íc th êng ® îc dïng l m nguån n íc cho môc ®Ých sinh ho¹t. 2.4 N íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè v nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm nhá h¬n hoÆc b»ng gÝa trÞ qui ®Þnh trong cét B chØ ® îc ®æ v o c¸c vùc n íc th êng ® îc dïng cho c¸c môc ®Ých giao th«ng thuû, t íi tiªu, b¬i léi, nu«i thuû s¶n, trång trät,.... 2.5 N íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè v nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm lín h¬n gi¸ trÞ qui ®Þnh trong cét B nh ng kh«ng v ît qu¸ gi¸ trÞ qui ®Þnh trong cét C chØ ® îc phÐp th¶i v o c¸c n¬i ® îc qui ®Þnh (nh hå chøa n íc th¶i ® îc x©y riªng, cèng dÉn ®Õn nh m¸y xö lý n íc th¶i tËp trung...). 2.6 N íc th¶i c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ c¸c th«ng sè v nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm lín h¬n gi¸ trÞ qui ®Þnh trong cét C th× kh«ng ® îc phÐp th¶i ra m«i tr êng. 5
  6. 2.7 Ph ¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh tõng th«ng sè v nång ®é cô thÓ cña c¸c chÊt « nhiÔm ® îc qui ®Þnh trong c¸c TCVN hiÖn h nh hoÆc do c¬ quan cã thÈm quyÒn chØ ®Þnh. 6
  7. B¶ng 1 _ Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vμ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n íc th¶i c«ng nghiÖp §¬n TCVN 5945: 1995 Dù th¶o TCVN 5945:2005 TT Th«ng sè vÞ Gi¸ trÞ giíi h¹n Gi¸ trÞ giíi h¹n A B C A B C o 1 NhiÖt ®é, C 40 40 45 40 40 45 2 pH - 6-9 5,5 - 9 5-9 6 ®Õn 9 5,5 ®Õn 5 ®Õn 9 9 3 Mïi mg/l - - - Kh«ng khã Kh«ng khã - chÞu chÞu 4 BOD5 (20oC), mg/l 20 50 100 30 50 100 5 COD mg/l 50 100 400 50 80 400 6 ChÊt r¾n l¬ löng mg/l 50 100 200 50 100 200 Kim lo¹i nÆng 7 asen mg/l 0,05 0,1 0,5 0,05 0,1 0,5 8 Thuû ng©n mg/l 0,005 0,005 0,01 0,005 0,01 0,01 9 Ch× mg/l 0,1 0,5 1 0,1 0,5 1 10 Cadmi mg/l 0,01 0,02 0,5 0,001 0,01 0,5 11 Crom (VI) mg/l 0,05 0,1 0,5 0,05 0,1 0,5 12 Crom (III) mg/l 0,2 1 2 0,2 1 2 13 §ång mg/l 0,2 1 5 0,2 1 5 14 KÏm mg/l 1 2 5 1 2 5 15 Nikel mg/l 0,2 1 2 0,2 0,5 2 16 Mangan mg/l 0,2 1 5 0,2 1 5 17 S¾t mg/l 1 5 10 1 5 10 18 ThiÕc mg/l 0,2 1 5 0,2 1 5 19 Xianua mg/l 0,05 0,1 0,2 0,05 0,1 0,2 20 Phenol mg/l 0,001 0,05 1 0,1 0,4 1 21 DÇu mì kho¸ng mg/l KPH§ 1 5 5 5 10 22 DÇu ®éng thùc vËt mg/l 5 10 30 10 20 30 23 Clo d mg/l 1 2 2 1 2 2 24 PCB mg/l - - - 0,003 0,01 0,05 25 Tæng ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt L©n h÷u c¬ mg/l 0,2 0,5 1 0,3 1 1 Clo h÷u c¬ mg/l - - - 0,05 0,1 0,1 7
  8. B¶ng 1 - (kÕt thóc) TCVN 5945: 1995 Dù th¶o TCVN 5945:2005 §¬n TT Th«ng sè Gi¸ trÞ giíi h¹n Gi¸ trÞ giíi h¹n vÞ A B C A B C 26 Sunfua mg/l 0,2 0,5 1 0,2 0,5 1 27 Florua mg/l 1 2 5 1 2 5 28 Clorua mg/l - - - 500 600 1000 29 Amoniac (tÝnh theo Nit¬) mg/l 0,1 1 10 1 2 10 30 Tæng nit¬ mg/l 30 60 60 15 30 60 31 Tæng ph«tpho mg/l 4 6 8 4 6 8 32 Coliform MPL/ 5000 10000 - 3000 5000 - 100ml 33 Thö sinh häc (Biotest) 90% c¸ sèng sãt sau 96 giê trong 100% n íc th¶i 34 Tæng ho¹t ®é phãng x¹ Bq/l 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 35 Tæng ho¹t ®é phãng x¹ Bq/l 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - ____________________________ 8
Đồng bộ tài khoản