TCVN 5969 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
137
lượt xem
48
download

TCVN 5969 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5969 1995, Không khí xung quanh - Xác định chỉ số ô nhiễm không khí bởi các khí axit – Phương pháp chuẩn độ phát hiện điểm cuối bằng chất chỉ thị mầu hoặc đo điện thế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5969 1995

  1. tiªu chuÈn viÖt nam TcVN 5969 : 1995 ISO 4220 : 1983 Kh«ng khÝ xung quanh - X¸c ®Þnh chØ sè « nhiÔm kh«ng khÝ bëi c¸c khÝ axit – Ph|¬ng ph¸p chuÈn ®é ph¸t hiÖn ®iÓm cuèi b»ng chÊt chØ thÞ mÇu hoÆc ®o ®iÖn thÕ Ambient air - Determination of a gaseous acid air pollution index – Titrimetric method with indicator or potentiometric end - point detection. 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy m« t¶ ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè « nhiÔm kh«ng khÝ xung quanh bëi c¸c khÝ axit (xem ®iÒu 3) b»ng c¸ch chuÈn ®é dïng chÊt chØ thÞ mµu hoÆc dïng ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ ®Ó ph¸t hiÖn ®iÓm cuèi. Ph|¬ng ph¸p ®|îc ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh chØ sè « nhiÔm bëi c¸c khÝ axit t|¬ng ®|¬ng víi nång ®é khèi l|îng cña l|u huúnh dioxit (SO2) cao h¬n 30Pg/m3. KÕt qu¶ thu ®|îc theo ph|¬ng ph¸p nµy phô thuéc vµo l|îng cña c¶ c¸c (chÊt « nhiÔm) khÝ axit vµ khÝ/kiÒm, nh÷ng chÊt nµy cã thÓ ®|îc x¸c ®Þnh trong c¸c ®iÒu kiÖn ph©n tÝch vµ lÊy mÉu x¸c ®Þnh. Thêi gian lÊy mÉu lµ 24 hoÆc 48 giê. Ph|¬ng ph¸p nµy kh«ng chØ ¸p dông riªng cho SO2. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn Tiªu chuÈn sau ®|îc ¸p dông cïng víi tiªu chuÈn TCVN 5969: 1995 nµy: TCVN 5968: 1995 (ISO 4219), chÊt l|îng kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh c¸c hîp chÊt khÝ cña l|u huúnh trong kh«ng khÝ xung quanh. ThiÕt bÞ lÊy mÉu. 3. §Þnh nghÜa ChØ sè « nhiÔm kh«ng khÝ bëi c¸c khÝ axit: lµ nång ®é cña c¸c chÊt khÝ axit hßa tan trong n|íc cña mÉu kh«ng khÝ ®|îc biÓu diÔn quy vÒ SO2. Chó thÝch: ChØ sè « nhiÔm kh«ng khÝ bëi c¸c khÝ axit kh«ng ph¶i lµ chØ sè axit tæng v× nÕu lµ tæng th× ph¶i bao gåm c¶ bôi cã tÝnh axit. 4. Nguyªn t¾c HÊp thô vµ oxi hãa c¸c chÊt khÝ hßa tan cña mÉu kh«ng khÝ b»ng c¸ch cho ®i qua dung dÞch hi®roperoxit (H2O2) ®· ®|îc axit hãa víi pH x¸c ®Þnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó t¹o thµnh axit sunfuric H2SO4 – s¶n phÈm chÝnh cña sù oxi ho¸. ChuÈn ®é (ph¸t hiÖn ®iÓm cuèi b»ng chØ thÞ mÇu hoÆc ®o ®iÖn thÓ) dung dÞch sinh ra víi H2SO4 hoÆc natri tªtraborat ®Ó t¹o l¹i gi¸ trÞ pH ban ®Çu. 5. Thuèc thö Khi ph©n tÝch chØ dïng c¸c thuèc thö tinh khiÕt ph©n tÝch vµ n|íc cÊt 2 lÇn hoÆc n|íc cÊt ®· ®|îc lo¹i i«n. 5.1. Hidro peroxit (H2O2), dung dÞch 27 ®Õn 30% (mlm). 5.2. Kali clorua (KCl): dung dÞch b·o hßa ë nhiÖt ®éphßng (chØ dïng trong ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ).
  2. tiªu chuÈn viÖt nam TcVN 5969 : 1995 Chó thÝch: Dung dÞch nµy lµm t¨ng ®é dÉn ®iÖn vµ ®é æn ®Þnh cña chØ sè pH. 5.3. Dung dÞch ®Öm. Dïng c¸c dung dÞch ®Öm thÝch hîp cã b¸n s½n ë thÞ tr|êng hoÆc ®iÒu chÕ c¸c dung dÞch ®Öm cã chÊt l|îng t|¬ng ®|¬ng tõ bét hoÆc viªn cã b¸n s½n hoÆc b»ng c¸c ph|¬ng ph¸p ®· ®|îc thiÕt lËp ë phßng thÝ nghiÖm (chØ dïng trong ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ) pH cña c¸c dung dÞch sÏ ®|îc biÕt chÝnh x¸c ë nhiÖt ®é ®· cho. 5.4. Dung dÞch hÊp thô, pH 4,5 Cho l0ml dung dÞch H2O2 (5.l) (ph|¬ng ph¸p chØ thÞ mÇu) hoÆc l0ml dung dÞch H2O2 vµ 25ml dung dÞch KCI (5.2) (ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ) vµo b×nh ®Þnh møc mét v¹ch thÓ tÝch l000ml, thªm n|íc ®Õn v¹ch råi l¾c ®Òu. LÊy ra 50ml dung dÞch võa ®iÒu chÕ, thªm vµo lml dung dÞch chÊt chØ thÞ (5.7) råi chuÈn ®é b»ng dung dÞch H2SO4 chuÈn (5.5) cho ®Õn pH 4,5 (ph|¬ng ph¸p chØ thÞ mÇu) hoÆc dïng pH mÐt ®Ó ®o (ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ). ChuÈn ®é l¹i lÇn thø 2 ghi gi¸ trÞ trung b×nh V1 lµ thÓ tÝch dung dÞch chuÈn H2SO4 ®· dïng ®Ó chuÈn ®é. Thªm 18 V1 dung dÞch chuÈn H2SO4 vµo phÇn cßn l¹i cña dung dÞch H2O2 ®· pha ë trªn. Trén ®Òu dung dÞch nµy råi ®ùng trong chai thñy tinh bosilicat, cÊt ë n¬i tèi. Sau l th¸ng dung dÞch nµy ph¶i bá. Chó thÝch: pH 4,5 ®|îc dïng ë ®©y mét phÇn lµ v× sù cã mÆt cña chÊt chØ thÞ vµ mét phÇn lµ v× cÇn ph¶i tr¸nh t¸c dông c¶n trë cña CO2 sù c¶n trë nµy sÏ trë nªn trÇm träng ë c¸c pH lín h¬n 5,5. 5.5. Axit sunfuric, dung dÞch chuÈn 0,002 mol/l. 5.6. Natri tªtraborat, dung dÞch chuÈn 0,002 mol/l §iÒu chÕ b»ng c¸ch pha lo·ng dung dÞch Na2B4O7 cã nång ®é x¸c ®Þnh cã b¸n s½n hoÆc nÕu kh«ng cã th× tiÕn hµnh nh| sau: §iÒu chÕ mät dung dÞch gèc cña Na2B4O7 ®Æc h¬n 0,02mol/l b»ng c¸ch hßa tan 4,2g Na2B4O7. l0H2O trong 500ml n|íc. LÊy 25ml dung dÞch gèc pha lo·ng b»ng c¸ch thªm 9 phÇn n|íc (225ml). Ghi thÓ tÝch V2 (ml) cña dung dÞch Na2B4O7 thu ®|îc cã nång ®é gÇn ®óng lµ 0,002mol/l. Hót ra l00ml dung dÞch nµy vµ chuÈn l¹i nh| sau: Cho 50ml dung dÞch hÊp thô (5.4) vµo b×nh nãn (ph|¬ng ph¸p chØ thÞ mÇu) hoÆc vµo cèc (ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ) cã dung tÝch thÝch hîp råi thªm vµo ®ã 25ml dung dÞch H2SO4 chuÈn (5.5). Thªm lml dung dÞch chÊt chØ thÞ (5.7) (chØ ®èi víi ph|¬ng ph¸p chØ thÞ mÇu) råi chuÈn ®é b»ng dung dÞch Na2B4O7 võa pha lo·ng ë trªn ®Õn ®æi mÇu chØ thÞ chØ râ pH lµ 4,5 hoÆc pH ®o ®|îc lµ 4,5 (ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ). ChuÈn ®é l¹i lÇn thø 2. Ghi gi¸ trÞ trung b×nh V3 (ml) - lµ thÓ tÝch cña dung dÞch Na2B4O7 ®· ®|îc dïng ®Ó chuÈn ®é. Sau ®ã thªm n|íc vµn phÇn cßn l¹i cña dung dÞch Na2B4O7 ®· pha loang ë trªn víi mét thÓ tÝch tÝch b»ng. V . 2
  3. u 100 25  V3
  4. V3 Sau khi thªm thÓ tÝch n|íc cÊt thiÕt bÞ, lÆp l¹i sù chuÈn ®é tr|íc ®Ó b¶o ®¶m r»ng nång ®é cña Na2B4O7 ®· ®|îc chuÈn ho¸ lµ 0,002mol/l Chó thÝch: 1) V× sù chuÈn ®é kh«ng kÕt thóc ë dung ®iÓm t|¬ng ®|¬ng nªn nång ®é cña dung dÞch Na2B4O7 chuÈn phô thuéc vµo thÓ tÝch V1 cña dung dÞch H2SO4 chuÈn ®|îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ dung dÞch hÊp thô (5.4).
  5. tiªu chuÈn viÖt nam TcVN 5969 : 1995 Thùc nghiÖm ®· cho thÊy r»ng, víi c¸c gÝa trÞ cña V1 gi÷a 1 vµ 100ml khi dïng cïng mét dung dÞch Na2B4O7 (# 0,002mol/l ®Ó chuÈn ®é tíi pH 4,5 th× ®é lÖch t|¬ng ®èi lµ 3%. §é lÖch t|¬ng tù còng ®· t×m ®|îc ë ®é chuÈn cuèi khi pha lo·ng ®Ó thu ®|îc V3 = Vl 2) NÕu dung dÞch Na2B4O7 chÝnh x¸c lµ 0,002mol/l ®|îc dïng ®Ó chuÈn ®é th× viÖc thªm 25ml dung dÞch nµy kh«ng t¹o l¹i pH ®Õn 4,5 v× lÝ do ®· nªu ë ghi chó 1, ®iÒu ®ã sÏ ®|a ®Õn 1 sai sè nhá trong sù x¸c ®Þnh chØ sè ë nhiÔm kh«ng khÝ bëi c¸c khi axit. 3) ViÖc chän 25ml dung dÞch H2SO4 chuÈn ®Ó thªm lµ tïy ý. Nã cho phÐp v×: a) Sù phï hîp víi c¸c ph|¬ng ph¸p ®iÒu chÕ c¸c dung dÞch Na2B4O7 ®|îc sö dông ®Õn b©y giê. b) Sai sè nhá trong khi ®iÒu chÕ dung dÞch Na2B4O7 chuÈn v× nh÷ng thÓ tÝch t|¬ng ®èi lín ®|îc thªm vµo. 5.7. Dung dÞch chÊt chØ thÞ (ph|¬ng ph¸p chØ thÞ mÉu) ChÊt chØ thÞ nµo cã sù ®æi mÇu chÝnh x¸c (nghÜa lµ víi 0,lml dung dÞch chuÈn) ë pH 4,5 vµ kh«ng ph¶n øng víi dung dÞch H2O2 ®|îc chuÈn ®é th× ®Óu cã thÓ dïng ®|îc. Hçn hîp sau ®©y lµ thÝch hîp: Dung dÞch A: Hßa tan 2g thymolsunfone-phthalein (thymol xanh) trong 45ml dung dÞch NaOH 0,lmol/l råi thªm tr|íc cho ®Õn l000ml Dung ®Þch B: Hßa tan 2g 3', 3", 5', 5" – tetrabrommophenolsunfonephthalein (bromophenol xanh) trong 30ml dung dÞch NaOH 0,lmol/l thªm n|íc cho ®Õn l000ml. Nh÷ng dung dÞch nµy ®|îc b¶o qu¶n tèt ë n¬i tèi. Tr|íc khi dïng trén 20ml dung dÞch A víi 20ml dung dÞch B råi pha lo·ng b»ng n|íc ®Õn thÓ tÝch 250ml. MÇu cña chÊt chØ thÞ nµy ë pH d 4 lµ mµu vµng ë pH 4.5 lµ ®á tÝa nh¹t, ë pH t 5 lµ tõ xanh ®Õn tÝm. 6. Dông cô Dông cô th«ng th|êng ë phßng thÝ nghiÖm, vµ c¸c thiÕt bÞ sau: 6.1. ThiÕt bÞ lÊy mÉu nh| ®· m« t¶ trong TCVN 598: l995 tõ 5.1 ®Õn 5.7 vµ ë 6.l.1 trong tiªu chuÈn nµy 6.1.1. B×nh hÊp thô Dïng b×nh thñy tinh bosilicat cã c¸c chç nèi b»ng thñy tÝnh kiÓu drechsel (xem h×nh vÏ)
  6. tiªu chuÈn viÖt nam TcVN 5969 : 1995 Nªn sö dông lo¹i b×nh hÊp thô cã n¾p thñy tinh h×nh nãn ®Ó tr¸nh rÞ c¸c chÊt l¾ng ®äng vµo dung dÞch hÊp thô khi më ®Çu lÊy mÉu ra. Dung tÝch cña b×nh lµ 125ml khi lÊy mÉu 24 giê vµ 250ml khi lÊy mÉu 48 giê. §|êng kÝnh ngoµi cña c¸c èng dÉn vµo vµ ra cña b×nh nµy lµ tõ l0 ®Õn 12mm. èng dÉn khÝ vµo dung ®Þch hÊp thô cã ®|êng kÝnh trong lµ 6 ®Õn 8mm vµ ®Çu cuèi ph¶i c¸ch ®¸y b×nh ph¶i tõ 5 ®Õn l0mm. Chó thÝch: Thñy tinh lµm b×nh hÊp thô kh«ng ®äc g©y ra ph¶n øng kiÒm víi dung dÞch hÊp thô (5.4). Thö c¸c b×nh hÊp thô tr|íc khi dïng b»ng c¸ch röa s¹ch vµ sau ®ã n¹p dung dÞch hÊp thô vµo. KiÓm tra pH cña dung dÞch hÊp thô sau 4 ngµy vë l¹i kiÓm tra l¹i sau 4 ngµy tiÕp. NÕu pH cña dung dÞch hÊp thô kh«ng biÕn ®æi cao h¬n 0,02 ®¬n vÞ th× b×nh hÊp thô ®¹t yªu cÇu. NÕu pH thay ®æi lín h¬n 0,02 ®¬n vÞ th× b×nh hÊp thô kh«ng dïng ®|îc v× ®é kiÒm 6.2. Microburet dung tÝch 2ml, chia v¹ch ®Õn 0,0lml. Tr|íc khi dïng ph¶i röa cÈn thËn b»ng n|íc. 6.3. Buret dung tÝch l0ml, chia v¹ch ®Õn 0,02ml. Tr|íc khi dïng ph¶i röa cÈn thËn b»ng n|íc. 6.4. M¸y ®o pH ®äc trùc tiÕp (ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ) ®Õn 0,02 ®¬n vÞ, cã hiÖu chØnh nhiÖt ®é ®|îc l¾p c¸c ®iÖn cùc ®o vµ ®iÖn cùc so s¸nh. Dïng dung dÞch ®Öm (5.3) ®Ó chuÈn hãa m¸y ®o pH theo h|íng dÉn cña h·ng s¶n xuÊt. Sau khi chuÈn ph¶i röa s¹ch c¸c ®iÖn cùc cÈn thËn tr|íc khi dïng. 6.5. M¸y khuÊy tõ (ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ) cã con khuÊy bäc b»ng vËt liÖu kh«ng ph¶n øng víi c¸c thuèc thö ®|îc sö dông (vÝ dô bäc b»ng PTFE). 7. LÊy mÉu L¾p thiÕt bÞ ®|îc quy ®Þnh trong TCVN 5968: 1995 phï hîp theo yªu cÇu cña TCVN 5968: 1995 vµ c¸c yªu cÇu riªng cña khÝ quyÓn ®|îc lÊy mÉu. §Æt c¸i läc bôi (theo 5.3 cöa TCVN 5968: 1995) vµo gi¸ ®ì (theo 5.3.2 trong TCVN 5968: 1995). Cho mét thÓ tÝch phï hîp dung dÞch h¸p thô (5.4) vµo b×nh hÊp thô (6.l.l) ®|îc chän tr|íc tïy theo thêi gian lÊy mÉu råi ®¸nh dÊu møc dung dÞch hÊp thô vµ nèi b×nh hÊp thô vµo d©y chuÈn lÊy mÉu. . Trong ®iÒu kiÖn b×nh th|êng thÓ tÝch dung dÞch hÊp thô lµ 50ml nÕu lÊy mÉu 24 giê vµ 150ml nÕu lÊy mÉu 48 giê. Chó thÝch: 1) NÕu kh«ng khÝ ®ang kh¶o s¸t cã nhiÖt ®é h¬n 250C hoÆc rÊt kh« th× thÓ tÝch dung dÞch hÊp thô cã thÓ ph¶i dïng nhiÒu h¬n. ThÒ tÝch cÇn thiÕt ®Ó thu gi÷ chÊt bÞ hÊp thô mét c¸ch hiÖu qu¶ ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch thö tr|íc khi dïng 1 dÉy b×nh hÊp thô. 2) Cã thÓ dïng thiÕt bÞ tù ®éng ®Ó thay ®æi c¸c b×nh hÊp thô. Rãt mét thÓ tÝch phï hîp cña dung dÞch hÊp thô vµo b×nh hÊp thù thø nhÊt ®ång thêi rãt mét thÓ tÝch t|¬ng tù vµo b×nh hÊp thô thø 2. Nót chÆt b×nh hÊp thô dïng ®Ó khi kiÓm tra b»ng nót thñy tinh mµi vµ c¸t gi÷ trong phßng thÝ nghiÖm hoÆc ë ngay n¬i lÊy mÉu. §iÒu chØnh dßng khÝ (5.6 cña ISO 4219) ®Ó ®¹t tèc ®é l00l/h. Ghi chØ sè trªn ®ång hå ®o khÝ (5.6 cña ISO 4219) vµ thêi gian råi khëi ®éng b¬m lÊy mÉu (theo 5.7 cña TCVN 5968: 1995).
  7. tiªu chuÈn viÖt nam TcVN 5969 : 1995 Lóc kÕt thóc lÊy mÉu (sau 24 hoÆc 48 giê) t¾t b¬m lÊy mÉu, ghi chØ sè trªn ®ång hå ®o khÝ vµ thêi gian. Gì b×nh lÊy mÉu khái d©y chuyÒn lÊy mÉu råi pha thªm n|íc vµo ®Ó cho dung dÞch ®¹t ®Õn møc ®¸nh dÊu ban dÇu. Nót chÆt b×nh hÊp thô b»ng nót thñy tinh m¶i hoÆc nÕu kh«ng tiÖn th× chuyÓn dung dÞch mÉu vµo trong lä kh« s¹ch. Chó thÝch: Nh÷ng lä nµy ph¶i tr¬ víi dung dÞch hÊp thô (6.1.1) Tr¸nh dïng nót cao su v× cao su cã thÓ lµm thay ®æi pH cña dung dÞch mÉu. LÊy c¸i läc bôi ra vµ kiÓm tra b»ng m¾t xem cã bÞ Èm kh«ng. Ghi kÕt qu¶ kiÓm tra nµy vµo b¸o c¸o ph©n tÝch. Thay b×nh hÊp thô võa lÊy ra b»ng b×nh hÊp thô kh¸c chøa dung dÞch hÊp thô míi vµ thay ®æi c¸i läc bôi. 8. Quy tr×nh 8.1. Xö lÝ dung dÞch kiÓm tra ChuyÓn dung dÞch kiÓm tra vµo b×nh h×nh nãn (ph|¬ng ph¸p chØ thÞ mÇu) hoÆc vµo cèc cã dung tÝch phï hîp råi khuÊy b»ng m¸y khuÊy tõ (6.4) (ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ). Thªm 1ml dung dÞch chØ thÞ (5.7) vµ ghi pH ®|îc chØ ra nhê mÇu cña dung dÞch kiÖn tra (ph|¬ng ph¸p chØ thÞ mÇu) hoÆc ®o pH b»ng m¸y ®o pH khi kh«ng thªm dung dÞch chØ thÞ (ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÓ). NÕu pH cña dung dÞch kiÓm tra kh¸c 4,5 th× chuÈn l¹i dung dÞch kiÓm tra b»ng dung dÞch H2SO4 (pH > 4,5) hoÆc dung dÞch Na2B4O7 (pH < 4,5) b»ng c¸ch dïng Microburet (6.2) cho ®Õn khi ®æi mÇu chØ thÞ hoÆc pH do ®|îc lµ 4,5. Ghi thÓ tÝch chÊt chuÈn ®· sö dông tiªu tèn. Ghi chó: NÕu pH kh¸c xa 4,5 th× sù kiÓm tra dông cô thñy tinh ban ®Çu cã thÓ coi lµ kh«ng cã hiÖu qu¶. 8.2. X¸c ®Þnh Khi thÓ tÝch dung dÞch hÊp thô lµ 50ml th× chuyÓn toµn bé dung dÞch mÉu vµo b×nh nãn (ph|¬ng ph¸p chØ thÞ mÇu) hoÆc vµo cèc cã dung dÞch phï hîp vµ khuÊy b»ng m¸y khuÊy tõ (ph|¬ng ph¸p do ®iÖn thÕ). NÕu thÓ tÝch dung dÞch hÊp thô lµ 150ml th× lÊy ra 50ml råi tiÕn hµnh nh| võa nªu ë trªn. Thªm dung dÞch H2SO4 hoÆc dung dÞch dÞch Na2B4O7 víi thÓ tÝch ®· t×m ®|îc ë 8.l khi ®iÒu chØnh pH cöa dung dÞch kiÓm tra. Thªm lml dung dÞch chØ thÞ (5.7) vµ |íc l|îng pH b»ng c¸ch so ®é mÇu cña dung dÞch kiÓm tra (ph|¬ng ph¸p chØ thÞ mÇu) hoÆc ®o pH b»ng m¸y ®o pH mµ kh«ng thªm dung dÞch chØ thÞ (ph|¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ) [NÕu m¸y ®o pH kh«ng ®|îc hiÖu chØnh nhiÖt ®é th× ¸p dông sù hiÖu chØnh nhiÖt ®é cho c¸c chØ sè pH]. NÕu pH cña dung dÞch nhá h¬n 4,5 th× chuÇn ®ä víi dung dÞch Na2B4O7 (5.6) cho ®Õn khi pH b»ng 4,5; b»ng c¸ch dïng Microburet (6.2) hoÆc buret (6.3). NÕu pH lín h¬n 4,5 th× chuÈn ®é b»ng dung dÞch H2SO4 (5.5) cho ®Õn khi pH b»ng 4,5. Ghi thÓ tÝch dung dÞch H2SO4 hoÆc dung dÞch H2B4O7, lµ V4 (ml), ®· ®|îc dïng ®Ó chuÈn ®é. 9. Tr×nh bµy kÕt qu¶ 9.1. Ph|¬ng ph¸p tÝnh to¸n.
  8. tiªu chuÈn viÖt nam TcVN 5969 : 1995 ChØ sè « nhiÔm kh«ng khÝ bëi c¸c khÝ axit, lg, (tÝnh b»ng Pg/m3) ®|îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 128 V 4 V 5 lg V 6V 7 Trong ®ã: V4 lµ thÓ tÝch (ml) cña dung dÞch (Na2B4O7 (5.6) hoÆc cña dung dÞch H2SO4 (5.5) ®|îc dïng trong khi x¸c ®Þnh; V5 lµ thÓ tÝch (ml) cña dung dÞch hÊp thô nghÜa lµ 50 hoÆc 150ml; V6 lµ thÓ tÝch (ml) cña dung dÞch mÉu ®|îc chuÈn ®é, nghÜa lµ 50ml; V lµ thÓ tÝch (m3) cña mÉu kh«ng khÝ; 128 lµ khèi l|îng t|¬ng ®|¬ng (Mg) cña SO2 øng víi lml dung dÞch Na2B407 cã nång ®é chÝnh x¸c 0,002 mol/l. 9.2. Ph|¬ng ph¸p tr×nh bµy. a) Tr×nh bµy chØ sè « nhiÔm kh«ng khÝ bëi khÝ axit, lg Lµ mét, sè d|¬ng khi V4 øng víi viÖc thªm dung dÞch Na2B4O7 b) Lµ mét sè ©m khi V4 øng víi viÖc thªm dung dÞch H2SO4 10. B¸o c¸o thö nghiÖm Trong b¸o c¸o thö nghiÖm Ýt nhÊt ph¶i cã nh÷ng th«ng tin sau ®©y: a) Toµn bé nh÷ng nÐt ®Æc tr|ng cña mÉu; b) Theo tiªu chuÈn nµy; c) Theo TCVN 5968: 1995; d) Ph|¬ng ph¸p ®· dïng; . e) KÕt qu¶ vµ ph|¬ng ph¸p tr×nh bµy kÕt qu¶ ®· dïng; f) Nh÷ng ®iÓm kh¸c th|êng trong khi x¸c ®Þnh; g) Nh÷ng c«ng viÖc ®· lµm kh«ng cã trong tiªu chuÇn nµy hoÆc trong tiªu chuÈn tham kh¶o kh¸c (hoÆc tïy ý chän); h) §é chÝnh x¸c cña phÐp ®o pH.
Đồng bộ tài khoản