TCVN 5980 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
91
lượt xem
25
download

TCVN 5980 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5980 1995: Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng để mô tả đặc tính chất lượng nước. Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này có thể giống các thuật ngữ đã được các tổ chức quốc tế khác xuất bản, nhưng định nghĩa có thể khác nhau do chúng được soạn thảo cho các mục đích khác nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5980 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5980 : 1995  ChÊt l−îng n−íc. ThuËt ng÷ - PhÇn 1 Water quality. Terminology - Part 1 ISO 6107-1: 1980 1. Giíi thiÖu Tiªu chuÈn nμy ®Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ dïng ®Ó m« t¶ ®Æc tÝnh chÊt l−îng n−íc. C¸c thuËt ng÷ trong tiªu chuÈn nμy cã thÓ gièng c¸c thuËt ng÷ ®· ®−îc c¸c tæ chøc quèc tÕ kh¸c xuÊt b¶n, nh−ng ®Þnh nghÜa cã thÓ kh¸c nhau do chóng ®−îc so¹n th¶o cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau 2. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh c¸c thuËt ng÷ sö dông trong lÜnh vùc cô thÓ vÒ m« t¶ ®Æc tÝnh chÊt l−îng n−íc C¸c thuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa ®−îc chia lμm hai nhãm chÝnh sau: 1) C¸c thuËt ng÷ liªn quan ®Õn c¸c lo¹i n−íc; 2) C¸c thuËt ng÷ liªn quan liªn quan ®Õn viÖc ch÷a vμ xö lÝ n−íc vμ n−íc th¶i C¸c thuËt ng÷ tiÕng Anh vμ tiÕng Ph¸p t−¬ng øng cho trong phô lôc A 1. C¸c thuËt ng÷ liªn quan ®Õn c¸c lo¹i n−íc 1.1. N−íc th« 1.1.1. N−íc th«: N−íc ch−a qua bÊt cø xö lÝ g× hoÆc n−íc ®−îc ®−a vμo nhμ m¸y ®Ó xö lÝ thªm 1.1.2. TÇng Epilimnion (TÇng mÆt): N−íc n»m phÝa trªn tÇng biÓn nhiÖt (thermocline, môc 1.1.10) trong mét vïng n−íc (thuû vùc) bÞ ph©n tÇng 1.1.3. N−íc d−íi ®Êt: N−íc ®−îc l−u gi÷ trong mét kiÕn t¹o ngÇm vμ th«ng th−êng cã thÓ ®−îc lÊy ra tõ hoÆc th«ng qua kiÕn t¹o ngÇm 1.1.4. TÇng Hypolimnion (tÇng ®¸y): TÇng n−íc n»m phÝa d−íi tÇng biÓn nhiÖt (1.1.10) trong mét vïng n−íc (thuû vùc) bÞ ph©n tÇng 1.1.5. NghÌo dinh d−ìng: M« t¶ vïng n−íc (khèi n−íc, thuû vùc) nghÌo chÊt dinh d−ìng vμ chøa nhiÒu loμi thuû sinh, mμ mçi loμi cã sè l−îng t−¬ng ®èi Ýt. Vïng n−íc nμy ®−îc ®Æc tr−ng bëi ®é trong cao, nång ®é «xi cao trong líp n−íc phÝa trªn, chÊt l¾ng ë ®¸y th−êng cã s¾c n©u vμ chØ chøa mét l−îng nhá c¸c chÊt h÷u c¬ 1.1.6. N−íc m−a: N−íc sinh ra do l¾ng ®äng tõ khÝ quyÓn vμ ch−a tÝch tô c¸c chÊt hoμ tan tõ ®Êt 1.1.7. N−íc lò, n−íc trμn: N−íc mÆt ch¶y vμo sãng suèi do m−a to 1.1.7.1. N−íc cèng lò: Hån hîp gi÷a n−íc cèng vμ n−íc mÆt sinh ra do m−a to hoÆc tuyÕt 1.1.8. Sù ph©n tÇng: Sù tån t¹i hoÆc h×nh thμnh c¸c tÇng n−íc kh¸c biÖt nhau trong mét vïng n−íc (thuû vùc) ®−îc ph©n biÖt bëi c¸c ®Æc tÝnh nhiÖt ®é hoÆc ®é mÆn bëi sù kh¸c nhau vÒ hμm l−îng «xi hoÆc chÊt dinh d−ìng 1.1.9. N−íc mÆt: N−íc ch¶y qua hoÆc ®äng l¹i trªn mÆt ®Êt 1.1.10. . TÇng n−íc biÕn nhiÖt: TÇng n−íc cã gradien nhiÖt ®é lín nhÊt trong mét vïng n−íc (thuû vùc) ph©n tÇng theo nhiÖt ®é 1.2. N−íc th¶i 1.2.1. N−íc th¶i: N−íc ®−îc th¶i ra sau khi ®· sö dông, hoÆc ®−îc t¹o ra trong mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vμ kh«ng cßn cã gi¸ trÞ trùc tiÕp ®èi víi qu¸ tr×nh ®ã n÷a Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5980 : 1995  1.2.2. TrÇm tÝch ®¸y, chÊt l¾ng ®¸y: Sù tÝch tô c¸c chÊt l¾ng trªn ®¸y cña s«ng suèi, hå, hoÆc biÓn, cã thÓ cã chøa c¸c chÊt h÷u c¬ ®−îc sinh ra do c¸c nguyªn nh©n nh− xãi mßn tù nhiªn, c¸c qu¸ tr×nh sinh häc hoÆc x¶ n−íc th¶i 1.2.3. VËt vôn: Trong sinh häc, lμ nh÷ng h¹t nhá c¸c chÊt h÷u c¬. Trong thùc tiÔn xö lÝ n−íc cèng lμ nh÷ng vôn th« cã tØ träng lín h¬n n−íc nh−ng cã kh¶ n¨ng bÞ tr«i theo dßng n−íc 1.2.4. N−íc th¶i c«ng nghiÖp: N−íc ®−îc th¶i ra tõ mét nhμ m¸y xö lÝ, nhμ m¸y chÕ biÕn c«ng nghiÖp hoÆc tõ mét bÓ dïng ®Ó lμm s¹ch n−íc 1.2.5. N−íc th¶i sinh ho¹t, n−íc cèng: N−íc th¶i cña mét céng ®ång d©n c− 1.2.5.1. N−íc th¶i sinh ho¹t (n−íc cèng) th«: N−íc th¶i (n−íc cèng) ch−a ®−îc xö lÝ 1.2.5.2. N−íc th¶i sinh ho¹t (n−íc cèng) ®· xö lÝ: N−íc th¶i (n−íc cèng) sinh ho¹t ®· ®−îc lμm s¹ch mét phÇn hoÆc toμn bé ®Ó lo¹i bá vμ ®Ó v« c¬ ho¸ c¸c chÊt h÷u c¬ vμ c¸c chÊt kh¸c 1.2.5.3. Dßng th¶i n−íc cèng ®· xö lÝ: N−íc th¶i sinh ho¹t (n−íc cèng) ®· xö lÝ ®−îc th¶i ra tõ c¸c tr¹m xö lý n−íc cèng 1.2.6. Bïn: ChÊt r¾n t¸ch ra tõ nh÷ng lo¹i n−íc kh¸c nhau, ®−îc l¾ng vμ tÝch tô do c¸c qu¸ tr×nh tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o 1.2.6.1. Bïn ho¹t ho¸: Sinh khèi tÝch tô (kÕt tña) ®−îc t¹o ra trong xö lÝ n−íc th¶i so sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn vμ vi sinh vËt kh¸c khi cã «xi hoμ tan 1.3. N−íc uèng 1.3.1. N−íc uèng, n−íc uèng ®−îc: N−íc cã chÊt l−îng phï hîp ®Ó uèng 1.3.2. N−íc cÊp: N−íc, th−êng ®· ®−îc xö lÝ, chuyÓn vμo m¹ng l−íi ph©n phèi hoÆc bÓ chøa 1.4. N−íc dïng trong chÕ biÕn c«ng nghiÖp 1.4.1. N−íc c«ng nghiÖp: TÊt c¶ c¸c lo¹i n−íc ®−îc dïng cho, hoÆc dïng trong mét qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp 1.4.2. N−íc nåi h¬i: N−íc cã chÊt l−îng phï hîp víi mét nåi h¬i, khÝ næi ®· vμ ®ang vËn hμnh 1.4.3. N−íc lμm l¹nh: N−íc ®−îc dïng ®Ó hÊp thô vμ chuyÓn nhiÖt 2. C¸c thuËt ng÷ liªn quan ®Õn xö lÝ, chøa n−íc vμ n−íc th¶i 2.1. Xö lÝ b»ng bïn ho¹t ho¸: Qu¸ tr×nh xö lÝ sinh häc n−íc th¶i trong ®ã hçn hîp n−íc th¶i vμ bïn ho¹t ho¸ (1.2.6.1) ®−îc khuÊy vμ sôc khÝ. Sau ®ã bïn ho¹t ho¸ ®−îc t¸ch ra khái n−íc th¶i võa ®−îc xö lÝ b»ng c¸ch ®Ó l¾ng vμ ®−îc chuyÓn ®i hoÆc ®−a trë l¹i qu¸ tr×nh xö lÝ tuú theo yªu cÇu 2.2. Xö lÝ ho¸ häc: Qu¸ tr×nh xö lÝ cã cho thªm c¸c ho¸ chÊt ®Ó thu ®−îc kÕt qu¶ ®· ®Þnh 2.3. Xö lÝ ho¸ lÝ: Sù phèi hîp cña xö lÝ ho¸ häc vμ lÝ häc ®Ó thu ®−îc kÕt qu¶ ®· ®Þnh 2.4. Thæi, sôc khÝ: Sù dÉn kh«ng khÝ vμo mét chÊt láng 2.5. HiÕu khÝ: CÇn hoÆc kh«ng bÞ huû diÖt do sù cã mÆt cña «xi tù do 2.6. KÞ khÝ: CÇn hoÆc kh«ng bÞ huû diÖt do sù v¾ng mÆt cña «xi tù do 2.7. Líp vi khuÈn: Xem líp läc sinh häc (2.8) 2.8. Líp läc sinh häc, líp läc nhá giät, líp läc (läc thÊm) : Mét líp c¸c mÈu vËt liÖu tr¬ lμm cho n−íc th¶i thÊm qua ®ã trë nªn s¹ch nhê mét mμng sinh häc ho¹t ®éng trªn vËt liÖu tr¬ ®ã 2.9. Sù keo tô ho¸ häc: Qu¸ tr×nh thªm mét chÊt (chÊt lμm keo tô) mμ nã g©y nªn sù ph¸ vì vμ tô tËp chÊt keo bÞ ph©n t¸n thμnh nh÷ng côm xèp 2.10. Sù lo¹i kh«ng khÝ: Sù t¸ch tõng phÇn hay toμn bé kh«ng khÝ hoμ tan ra khái n−íc 2.11. Sù lo¹i (sù khö) clo: Sù t¸ch tõng phÇn hay toμn bé clo cßn d− ra khái n−íc b»ng qu¸ tr×nh lÝ häc hoÆc ho¸ häc Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5980 : 1995  2.12. Sù lo¹i (sù t¸ch) khÝ: Sù lo¹i bá tõng phÇn hoÆc toμn bé c¸c chÊt khÝ ®· hoμ tan, th−êng b»ng qu¸ tr×nh lÝ häc 2.13. Sù lo¹i (sù t¸ch, khö) ion: Sù lo¹i bá tõng phÇn hoÆc toμn bé c¸c lo¹i ion, ®Æc biÖt b»ng c¸ch sö dông c¸c nhùa trao ®æi ion (2.14;2.17) 2.14. Sù lo¹i (sù t¸ch) kho¸ng: sù lμm gi¶m hμm l−îng c¸c muèi hoÆc c¸c chÊt v« c¬ hoμ tan trong n−íc b»ng qu¸ tr×nh sinh häc, ho¸ häc hoÆc lÝ häc (2.13;2.17) 2.15. Sù lo¹i (sù t¸ch, sù khö) nit¬: Sù gi¶i phãng nit¬ hoÆc nit¬ «xÝt tõ c¸c hîp chÊt nit¬ (®Æc biÖt lμ c¸c nitrat vμ nitrit) trong n−íc hoÆc c¸c vßi n−íc th¶i, th−êng lμ b»ng sù ho¹t ®éng cña vi khuÈn 2.16. Sù lo¹i «xi: Sù t¸ch tõng phÇn hoÆc toμn bé «xi hoμ tan ra khái n−íc, do c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn hoÆc b»ng c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc hoÆc lÝ häc 2.17. Sù lo¹i muèi: Sù t¸ch muèi ra khái n−íc, th«ng th−êng ®Ó cho n−íc cã thÓ uèng ®−îc hoÆc cã thÓ sö dông ®−îc nh− lμ n−íc c«ng nghiÖp hoÆc n−íc lμm l¹nh (2.13;2.14) 2.18. Sù tÈy uÕ n−íc: ViÖc xö lÝ n−íc nh»m lo¹i bá hoÆc v« hiÖu ho¸ tÊt c¶ c¸c t¸c nh©n g©y bÖnh 2.19. Sù cÊt n−íc: Qu¸ tr×nh lμm bay h¬i vμ ng−ng tô ®−îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ n−íc tinh khiÕt cao 2.20. ThÈm t¸ch ®iÖn: Qu¸ tr×nh ®−îc sö dông ®Ó lo¹i ion cña n−íc, trong ®ã d−íi ¶nh h−ëng cña mét ®iÖn tr−êng c¸c ion ®−îc lo¹i khái mét khèi n−íc nμy vμ ®−îc chuyÓn sang mét khèi n−íc kh¸c qua mét mμng trao ®æi ion 2.21. Läc: Sù lo¹i bá nh÷ng h¹t l¬ löng trong mét khèi n−íc b»ng c¸ch cho ch¶y qua mét líp vËt liÖu xèp hoÆc qua mét l−íi cã cì m¾t thÝch hîp 2.22. Sù lμm næi: Lμm næi c¸c chÊt l¬ löng trong n−íc lªn bÒ mÆt, thÝ dô b»ng sù l«i cuèn cña khÝ 2.23. KÕt tña keo: Nh÷ng h¹t lín h×nh thμnh trong chÊt láng keo do sù keo tô, th−êng cã thÓ t¸ch ra b»ng träng lùc hoÆc lμm næi 2.24. Sù keo tô: Sù h×nh thμnh c¸c h¹t lín cã thÓ t¸ch ra ®−îc do sù tËp hîp cña c¸c h¹t nhá; qu¸ tr×nh nμy th−êng ®−îc t¨ng c−êng bëi c¸c biÖn ph¸p sinh häc, ho¸ häc, lÝ häc hoÆc c¬ häc 2.25. Flo ho¸: Sù thªm hîp chÊt chøa flo vμo nguån cung cÊp n−íc uèng ®Ó duy tr× nång ®é ion florua n»m trong giíi h¹n ®−îc chÊp nhËn 2.26. Trao ®æi ion: Qu¸ tr×nh c¸c anion hoÆc cation nμo ®ã trong n−íc ®−îc thay thÕ bëi c¸c ion kh¸c b»ng c¸ch cho n−íc qua líp ionit (2.26.1) 2.26.1. Ionit: ChÊt cã kh¶ n¨ng trao ®æi thuËn nghÞch c¸c ion gi÷a b¶n th©n nã víi mét chÊt láng tiÕp xóc víi nã (mμ kh«ng lμm thay ®æi cÊu tróc c¬ b¶n) 2.26.2. Hçn hîp ionit: Hçn hîp thÝch hîp cña anionit vμ cationit 2.26.3. Sù t¸i sinh (ionit); Qu¸ tr×nh phôc håi tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña mét ionit sau khi ®· sö dông 2.27. Sù nitrat ho¸: Sù «xi ho¸ c¸c hîp chÊt nit¬ b»ng c¸c vi khuÈn. Th«ng th−êng, s¶n phÈm cuèi cïng cña sù «xi ho¸ lμ c¸c nitrat 2.28. BÓ «xi ho¸ (bÓ æn ®Þnh): BÓ ®−îc sö dông ®Ó gi÷ n−íc th¶i tr−íc khi th¸o x¶ lÇn cuèi, trong ®ã sù «xi ho¸ sinh häc c¸c chÊt h÷u c¬ ®−îc thùc hiÖn bëi sù chuyÓn «xi tõ kh«ng khÝ vμo n−íc, hoÆc do tù nhiªn hoÆc ®−îc thóc ®Èy nh©n t¹o 2.29. ¤z«n ho¸: Thªm «z«n vμo n−íc hoÆc n−íc th¶i nh»m môc ®Ých nh− khö trïng, «xi ho¸ c¸c chÊt h÷u c¬ hoÆc ®Ó lo¹i mïi vμ vÞ khã chÞu 2.30. Líp läc thÊm: Xem líp läc sinh häc (2.8) 2.31. ChÊt ®a ®iÖn li: C¸c p«lime cã c¸c nhãm ion ho¸, trong ®ã cã mét sè lo¹i ®−îc dïng Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5980 : 1995  ®Ó lμm ®«ng tô c¸c h¹t keo hoÆc lμm kÕt tña c¸c chÊt r¾n l¬ löng trong n−íc 2.32. Clo ho¸ s¬ bé: Xö lÝ s¬ bé n−íc th« b»ng clo, thÝ dô ®Ó k×m h·m sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn, cña thùc vËt hoÆc ®éng vËt, ®Ó gióp cho viÖc keo tô hoÆc ®Ó khö mïi 2.33. ThÈm thÊu ng−îc: Sù chuyÓn n−íc tõ dung dÞch ®Ëm ®Æc h¬n sang mét dung dÞch lo·ng h¬n qua mét mμng nhê t¸c dông lªn dung dÞch ®Æc h¬n mét ¸p suÊt lín h¬n hiÖu ¸p suÊt thÈm thÊu gi÷a hai dung dÞch ®ã 2.34. Sù l¾ng kÕt: Qu¸ tr×nh l¾ng vμ kÕt tña c¸c chÊt l¬ löng trong n−íc vμ n−íc th¶i d−íi ¶nh h−ëng cña träng lùc 2.35. Sù tù lμm s¹ch: C¸c qu¸ tr×nh lμm s¹ch tù nhiªn trong vïng n−íc bÞ « nhiÔm 2.36. BÓ tù ho¹i: BÓ l¾ng kÕt kÝn, trong ®ã cÆn bïn ®· l¾ng tiÕp xóc trùc tiÕp víi n−íc th¶i ch¶y qua bÓ vμ c¸c chÊt r¾n h÷u c¬ bÞ ph©n huû do sù ho¹t ®éng cña vi khuÈn kÞ khÝ 2.37. Sù lμm mÒm n−íc: Sù lo¹i phÇn lín c¸c ion Ca++ vμ Mg++ ra khái n−íc 2.38. Sù diÖt khuÈn (khö trïng): Qu¸ tr×nh lμm v« hiÖu hoÆc lo¹i ®i tÊt c¶ c¸c sinh vËt (kÓ c¶ c¸c d¹ng thùc vËt vμ bμo tö) còng nh− c¸c vi rót trong n−íc 2.39. Läc nhá giät: Xem líp läc sinh häc (21.8) 2.40. Xö lÝ bïn 2.40.1. Sù lo¹i n−íc: Qu¸ tr×nh lμm gi¶m hμm l−îng n−íc trong bïn −ít b»ng ph−¬ng ph¸p vËt lÝ th−êng cã c¸c t¸c nh©n ®«ng kÕt 2.40.1.1. Sù li t©m: Sù lo¹i bá mét phÇn n−íc khái cÆn bïn n−íc th¶i b»ng lùc li t©m 2.40.1.2. Sù lμm ®Æc (sù nÐn bïn): Qu¸ tr×nh lμm t¨ng nång ®é cña c¸c chÊt r¾n trong viÖc lo¹i bá n−íc 2.40.2. Sù chuyÓn ho¸ sinh häc: Sù æn ®Þnh c¸c chÊt h÷u c¬ cã trong bïn b»ng c¸c qu¸ tr×nh sinh häc mμ th«ng th−êng lμ b»ng mét qu¸ tr×nh kÞ khÝ. Phô lôc A C¸c thuËt ng÷ b»ng tiÕng Anh vμ tiÕng Ph¸p t−¬ng øng Sè môc trong tiªu chuÈn TiÕng Anh TiÕng Ph¸p Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5980 : 1995  1.1 Raw water Eau brute 1.1.1 Raw water Eau brute 1.1.2 Epillimnion Epillimnion 1.1.3 Ground water Eau souterraine 1.1.4 Hypolimnion Hypolimnion 1.1.5 Oligotrophic Oligotrophe 1.1.6 Rain water Eau de pluie 1.1.7 Storm water; storm water run-off Eau pluviale d’orage; eau de ruissellement Eau usÐe pluviale 1.1.7.1 Storm sewage Stratification 1.1.8 Stratification Eau de surface; eau superficielle 1.1.9 Surface water Thermocline 1.1.10 Thermocline Eaux rÐsiduairres 1.2 Waste water Eaux rÐsiduairres 1.2.1 Waste water DÐp«t ou sÐdiment benthique 1.2.2 Benthic deposit DÐtritus 1.2.3 Detritus Effuent 1.2.4 Effuent Eau usÐe 1.2.5 Sewage Eau usÐe brute 1.2.5.1 Raw sewage Eau usÐe ÐpurÐe 1.2.5.2 Treated sewage Effuent d’eau usÐe 1.2.5.3 Sewage effuent Boue 1.2.6 Sludge Boue activÐe 1.2.6.1 Activated sludge Eau de boison 1.3 Dringking water Eau de boison; eau potable 1.3.1 Dringking water, potable water Eau de distribution 1.3.2 Supply water Eau μ usage industriel 1.4 Industrial process water Eau indutrielle 1.4.1 Industrial water Eau de chaudiÐre 1.4.2 Boiler water Eau de refroidissement 1.4.3 Cooling water Traitement par boies activÐes 2.1 Activated sludge treatment 2.2 Chemical treatment Traitement chimique 2.3 Physico-chemical treatment Traiment physico-chimique 2.4 Aeration AÐration 2.5 Aerobic AÐrobie Page 5 
  6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5980 : 1995  2.6 Anaerobic AnaÐrobie 2.7 Bacteria bed Lit bactÐrien 2.8 Biological filter; trickling filter; percolating filter filtre biologique; lit percolateur 2.9 Chemical coagulation Coagulation chemique 2.10 De-aeration DÐsaÐration 2.11 Dechlorination DÐchlorination 2.12 Degasfification DÐgazage 2.13 Deionization DÐionisation 2.14 Deminializtion Deminializtion 2.15 Denitrification DÐnitrification 2.16 Deoxygennation DÐsoxygÐnation 2.17 Desalination Dessalement; dessalage 2.18 Disinfection Disinfection 2.19 Distilation Distilation 2.20 Electrodialysis Ðlectrodialyse 2.21 Filtration Filtration 2.22 Floatation; flotation Flottration 2.23 Floc Floc 2.24 Flocculation Floculation 2.25 Fluoridation Fluoration 2.26 Ion exchange Ðchange d’ion 2.27 Nitrification Nitrification 2.28 Oxidation pond; stabilization pond Ðtang d’oxydation; Ðtang de Stabilisation 2.29 Ozonization; ozonation Ozonisation 2.30 Percolating filter Filtre percolateur 2.31 Polyelectrolytes PolyÐlectrolytes 2.32 Prechlorination PrÐchloration 2.33 Reverse osmosis Osmose inverse 2.34 Sedimenation SÐdimetation 2.35 Self-purification Auto-Ðpuration 2.36 Septic tank Fosse septique 2.37 Softening Adoucissement 2.38 Sterilization StÐrilisation Page 6 
  7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5980 : 1995  2.39 Trickling filter Lit percolateur 2.40 Treatment of sludge Traitement dÐ boues 2.40.1 Dewatering DÐshydratation 2.401.1 Centrifuging Centrifugation 2.40.1.2 Thickening Ðpaissisement 2.40.2 Digestion Digestion Page 7 
Đồng bộ tài khoản