TCVN 5982 1995

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
89
lượt xem
22
download

TCVN 5982 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 5982 1995: Chất lượng nước. Thuật ngữ - Phần 3. Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ sử dụng để mô tả đặc tính chất lượng nước. Danh mục thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tương đương cho ở phụ lục A.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5982 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5982 : 1995  ChÊt l−îng n−íc. ThuËt ng÷ - PhÇn 3 Water quality. Terminology - Part 3 0. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh c¸c thuËt ng÷ sö dông ®Ó m« t¶ ®Æc tÝnh chÊt l−îng n−íc. Danh môc thuËt ng÷ tiÕng Anh vμ tiÕng Ph¸p t−¬ng ®−¬ng cho ë phô lôc A. 1. Rót n−íc: T¸ch n−íc ra khái nguån n−íc nμo ®ã mét c¸ch l©u dμi hoÆc t¹m thêi, ®Ó: a) Ngõng dïng nguån n−íc t¹i khu vùc ®ã, hoÆc b) ChuyÓn n−íc sang nguån n−íc kh¸c trong khu vùc ®ã 2. Xö lÝ b»ng than ho¹t ho¸: Qu¸ tr×nh nh»m t¸ch khái n−íc hoÆc, khái n−íc th¶i, c¸c chÊt h÷u c¬ ë d¹ng keo hoÆc hoμ tan, b»ng sù hÊp thô trªn than ho¹t ho¸: thÝ dô ®Ó khö bít mïi, vÞ, hoÆc mμu cña n−íc 3. Sù kÕt tô: Sù liªn kÕt cña nh÷ng b«ng xèp, hoÆc c¸c h¹t r¾n l¬ löng thμnh nh÷ng ®¸m kÕt b«ng hoÆc h¹t lín h¬n, dÔ l¾ng xuèng hoÆc cã thÓ dÔ næi h¬n 4. HÖ sè anpha: TØ sè cña hÖ sè chuyÓn «xi trong chÊt láng hçn hîp n−íc bïn víi hÖ sè chuyÓn «xi trong n−íc s¹ch trong nhμ m¸y xö lÝ n−íc b»ng bïn ho¹t ho¸ 5. Sù lo¹i amoni¾c: Ph−¬ng ph¸p t¸ch c¸c hîp chÊt amoni¾c ra khái n−íc b»ng c¸ch kiÒm ho¸ n−íc vμ sôc khÝ 6. TÇng ngËm n−íc: §Þa tÇng chøa n−íc cóa ®¸ thÊm, c¸t hoÆc sái cã kh¶ n¨ng cho khèi l−îng n−íc ®¸ng kÓ 7. Vi khuÈn tù d−ìng: Vi khuÈn cã kh¶ n¨ng sinh s«i n¶y në b»ng viÖc sö dông c¸c chÊt v« c¬ lμm nguån cacbon vμ nit¬ duy nhÊt 8. Sù röa ng−îc: Sù lμm s¹ch vËt liÖu läc b»ng dßng n−íc ng−îc. Ph−¬ng ph¸p nμy th−êng ®−îc hç trî thªm b»ng c¸ch röa b»ng kh«ng khÝ 9. HÖ sè bªta: TØ lÖ gi÷a gi¸ trÞ «xi b·o hoμ trong chÊt láng hån hîp n−íc bïn víi «xi b·o hoμ trong n−íc s¹ch ë cïng nhiÖt ®é vμ cïng ¸p suÊt khÝ quyÓn, trong mét nhμ m¸y xö lÝ b»ng n−íc bïn ho¹t ho¸ 10. Sù ph©n huû sinh häc: Sù ph©n huû ë møc ph©n tö cña chÊt h÷u c¬, th−êng ë trong m«i tr−êng n−íc, do c¸c ho¹t ®éng phøc t¹p cña c¸c sinh vËt 11. Mμng sinh häc (cña líp läc b»ng c¸t): Líp mμng gåm c¸c sinh vËt sèng, gÇn chÕt hoÆc chÕt h×nh thμnh trªn bÒ mÆt cña líp läc chËm b»ng c¸t hoÆc c¸c líp sinh häc kh¸c (xem môc 90, mμng nhÇy ®éng vËt) 12. Sinh khèi: Tæng khèi l−îng cña c¸c sinh vËt sèng trong mét vïng n−íc ®· cho 13. Sinh c¶nh: Mäi sinh vËt cña mét hÖ thuû sinh 14. ChØ sè sinh c¶nh: Gi¸ trÞ b»ng sè ®−îc dïng ®Ó m« t¶ sinh c¶nh cña mét vïng n−íc, nh»m chØ thÞ chÊt l−îng sinh häc cña vïng n−íc ®ã 15. L−u vùc: Khu vùc n−íc ch¶y mét c¸ch tù nhiªn tíi mét dßng n−íc hoÆc tíi mét ®iÓm ®· ®Þnh 16. ChÊt ®¸nh dÊu ho¸ häc: Mét ho¸ chÊt ®−îc thªm vμo hoÆc cã mét c¸ch tù nhiªn trong mét dßng ch¶y hoÆc mét vïng n−íc, cho phÐp theo dâi dßng ch¶y cña n−íc   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5982 : 1995  17. Vi khuÈn ¨n t¹p: Xem môc 7, vi khuÈn tù d−ìng 18. N−íc cæ: N−íc trong kÏ ®¸ hoÆc ®Êt cã cïng mét tuæi ®Þa chÊt víi tÇng ®Êt, ®¸ bao quanh nã, th−êng cã chÊt l−îng thÊp vμ kh«ng thÝch hîp cho môc ®Ých sö dông th«ng th−êng (thÝ dô ®Ó uèng, sö dông cho n«ng nghiÖp, hoÆc c«ng nghiÖp) 19. Mèi nèi ngang: mèi nèi gi÷a c¸c èng dÉn n−íc, nã cã thÓ g©y nªn sù thÊm n−íc bÞ « nhiÔm vμo nguån cung cÊp n−íc uèng, g©y ®éc h¹i cho søc khoÎ con ng−êi ThuËt ng÷ nμy còng ®−îc dïng ®Ó m« t¶ th«ng dông gi÷a c¸c hÖ thèng ph©n phèi n−íc kh¸c nhau 20. Sù g¹n: Sù t¸ch líp chÊt láng ë phÝa trªn sau khi l¾ng c¸c chÊt r¾n l¬ löng, hoÆc sau khi ph©n líp khái mét chÊt láng cã tØ träng cao h¬n 21. Thêi gian l−u tr÷: Xem môc 64, giai ®o¹n l−u tr÷ 22. Khu vùc dÉn l−u n−íc: Khu vùc mμ n−íc ®−îc dÉn vμo mét hoÆc nhiÒu ®iÓm, ranh giíi cña khu vùc dÉn l−u ®ã ®· ®−îc qui ®Þnh bëi chÝnh c¬ quan cã thÈm quyÒn 23. PhÐp thö ®éng häc x¸c ®Þnh ®éc tÝnh: Xem môc 83.1 24. N−íc lo¹n dinh d−ìng: N−íc nghÌo chÊt dinh d−ìng vμ cã hμm l−îng chÊt mïn cao 25. Sinh th¸i häc: M«n khoa häc nghiªn cøu mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c c¬ thÓ sèng vμ m«i tr−êng cña chóng 26. HÖ sinh th¸i (ecosystem): Mét hÖ thèng mμ trong ®ã th«ng qua sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c c¬ thÓ sèng kh¸c víi m«i tr−êng cña chóng mμ cã sù trao ®æi tuÇn hoμn vÒ vËt chÊt vμ n¨ng l−îng 27. Xö lÝ tÝnh n−íc th¶i: Xem 82.1 28. Sù röa bïn: Qu¸ tr×nh xö lÝ bïn mμ qua ®ã bïn ®−îc röa b»ng n−íc ngät hoÆc b»ng n−íc th¶i ®Ó lμm gi¶m ®é kiÒm cña bïn, ®Æc biÖt ®Ó lo¹i bá c¸c hîp chÊt amoni, nhê ®ã lμm gi¶m ®−îc l−îng chÊt ®«ng tô theo yªu cÇu 29. Vïng n−íc s¸ng: TÇng trªn cña mét vïng n−íc, n¬i ¸nh s¸ng xuyªn tíi ®ñ ®Ó gióp cho sù quang hîp cã hiÖu qu¶ 30. Thö ®éc tÝnh trong dßng ch¶y: Xem môc 83.1 31. N−íc ngät: N−íc tån t¹i tù nhiªn cã hμm l−îng muèi thÊp hoÆc nãi chung lμ chÊp nhËn ®−îc ®Ó lÊy vμ xö lÝ ®Ó s¶n xuÊt n−íc uèng 32. TÇng biÓn muèi: TÇng n−íc trong mét vïng n−íc bÞ ph©n tÇng, cã grradient muèi cùc ®¹i 33. Sè Hazen: Con sè ®−îc sö dông ®Ó chØ c−êng ®é mμu cña n−íc, ®¬n vÞ chuÈn lμ mμu ®−îc t¹o ra khi hoμ tan 1 mg platin (d−íi d¹ng hydrro hexacloro platinat (IV)), cïng víi 2 mg cacbon (II) clorua hexahidrat trong 1 lit n−íc Chó thÝch 1 - Xem ®¬n vÞ chuÈn (vÒ mμu) ®−îc ®Þnh nghÜa trong ISO 7887:1985. ChÊt l−îng n−íc - kiÓm tra vμ x¸c ®inh mμu 34. Bïn himic: Líp mμng vi sinh vËt trãc ra tõ líp läc sinh häc vμ th«ng th−êng ®−îc t¸ch ra khái n−íc th¶i trong bÓ l¾ng cuèi cïng 35. Thuû häc: M«n khoa häc øng dông liªn quan tíi viÖc nghiªn cøu vμ ®o l−êng vÒ biÓn, hå, s«ng vμ c¸c lo¹i n−íc kh¸c Chó thÝch 2 - ë mét sè n¬i, thuËt ng÷ nμy ®ång nghÜa víi thuËt ng÷ h¶i d−¬ng häc, ho¸ häc vμ h¶i d−¬ng häc vËt lÝ 36. Thuû v¨n häc: M«n khoa häc øng dông cã liªn quan ®Õn chu k× m−a, ch¶y tr«i hoÆc thÊm, l−u gi÷, bay h¬i vμ ng−ng tô l¹i cña n−íc 37. Tr¾c ®¹c thuû v¨n: Sù ®o vμ ph©n tÝch dßng ch¶y cña n−íc   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5982 : 1995  38. B×nh imhoff: B×nh nãn trong suèt, th−êng cã dung tÝch 1 lÝt vμ ®−îc chia ®é gÇn phÝa trªn cña b×nh, dïng ®Ó x¸c ®Þnh thÓ tÝch cÆn l¾ng cã trong n−íc 39. Nång ®é g©y chÕt (LC50): Nång ®é cña mét chÊt ®éc giÕt chÕt mét nöa nhãm sinh vËt thö. Th«ng th−êng sinh vËt thö tiÕp xóc víi ho¸ chÊt liªn tôc vμ LC50 ®−îc x¸c ®Þnh øng víi mét thêi gian tiÕp xóc nhÊt ®Þnh Chó thÝch 3 - ThuËt ng÷ "nång ®é g©y chÕt trung b×nh" còng th−êng ®−îc sö dông 40. Vïng ven hå: Vïng mÐp n«ng cña mét vïng n−íc n¬i ¸nh s¸ng xuyªn ®−îc ®Õn ®¸y; th−êng tËp trung thùc vËt cã rÔ 41. Thùc vËt thuû tinh lín (Macrophyte): Lo¹i thùc vËt lín sèng d−íi n−íc 42. C©n b»ng khèi l−îng: Mèi quan hÖ gi÷a l−îng ®−a vμo vμ l−îng tho¸t ra cña mét chÊt nhÊt ®Þnh trong mét hÖ thèng x¸c ®Þnh, thÝ dô trong mét hå, mét con s«ng hoÆc trong nhμ m¸y xö lÝ n−íc th¶i (cèng), nh»m nghiªn cøu sù h×nh thμnh hoÆc ph©n huû cña chÊt ®ã trong hÖ thèng ®· cho 43. BÓ ñ: Mét bÓ n«ng, réng ®−îc dïng ®Ó xö lÝ bæ sung n−íc cèng sau khi n−íc th¶i (cèng) ®· ®−îc xö lÝ sinh häc, qua ®ã c¸c chÊt r¾n h×nh thμnh trong qu¸ tr×nh xö lÝ sinh häc ®−îc lo¹i bá 44. Sù ph©n huû ë nhiÖt ®é trung b×nh: Sù ph©n huû kÞ khÝ cña bïn ë nhiÖt ®é tõ 200C ®Õn 400C, ®iÒu ®ã kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña nh÷ng lo¹i vi sinh vËt ph¸t triÓn m¹nh nhÊt ë trong kho¶ng nhiÖt ®é nμy, gäi lμ vi sinh vËt −a nhiÖt ®é trung b×nh 45. N−íc trung d−ìng: N−íc ë t×nh tr¹ng dinh d−ìng trung b×nh, tån t¹i tù nhiªn hoÆc do ®−îc thªm chÊt dinh d−ìng, gi÷a tr¹ng th¸i nghÌo dinh d−ìng vμ giμu dinh d−ìng. Xem TCVN 5980: 1995 vμ TCVN 5981: 1995 (ISO 6107 - 1; ISO 6107 - 2) 46. Sù kho¸ng ho¸: Sù ph©n huû chÊt h÷u c¬ thμnh cacbon dioxit CO2, n−íc vμ thμnh hidrua, «xit hoÆc muèi kho¸ng cña bÊt cø nguyªn tè nμo kh¸c cã mÆt 47. Bïn láng hçn hîp: Hån hîp n−íc th¶i (cèng) vμ bïn ho¹t ho¸ ®ang ®−îc tuÇn hoμn vμ lμm sôc khÝ trong m−¬ng hoÆc bÓ sôc khÝ cña ph©n x−ëng xö lÝ n−íc th¶i b»ng bïn ho¹t ho¸ 48. ChÊt r¾n l¬ löng trong bïn láng hçn hîp (MLSS): Hμm l−îng chÊt r¾n trong bïn láng hçn hîp biÓu thÞ d−íi d¹ng kh« ®−îc qui ®Þnh 49. C©n b»ng nit¬: Xem 42, c©n b»ng khèi l−îng 50. Chu tr×nh nit¬: Chu tr×nh cña c¸c qu¸ tr×nh, qua ®ã nit¬ vμ c¸c hîp chÊt cña nã ®−îc sö dông vμ chuyÓn ho¸ trong tù nhiªn 51. Sù t¸ch bá chÊt dinh d−ìng: C¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc, lÝ häc vμ sinh häc ®−îc sö dông trong xö lÝ n−íc vμ n−íc th¶i ®Æc biÖt ®Ó t¸ch c¸c hîp chÊt nit¬ vμ ph«tpho 52. Kªnh «xi ho¸: Mét hÖ thèng xö lÝ n−íc th¶i (cèng) ®· ®Ó l¾ng hoÆc n−íc cèng th«, th−êng cã d¹ng c¸c kªnh song song ®−îc nèi víi nhau ë ®iÓm cuèi ®Ó h×nh thμnh mét hÖ thèng khÐp kÝn vμ ®−îc trang bÞ nh÷ng ®éng c¬ sôc khÝ 53. C©n b»ng «xi: Xem môc 42, c©n b»ng khèi l−îng 54. Sù thiÕu hôt «xi: Sù kh¸c nhau gi÷a nång ®é «xi hoμ tan hiÖn cã cña mét hÖ thèng n−íc vμ gi¸ trÞ «xi b·o hoμ cña nã 55. TrÞ sè b·o hoμ «xi: Hμm l−îng «xi hoμ tan c©n b»ng hoÆc víi kh«ng khÝ (trong hÖ thèng tù nhiªn) hoÆc víi «xi nguyªn chÊt (c¸c hÖ thèng xö lÝ n−íc th¶i b»ng «xi); gi¸ trÞ b·o hoμ «xi thay ®æi theo nhiÖt ®é, ¸p suÊt riªng phÇn cña «xi vμ ®é muèi 56. C©n b»ng photpho: Xem 42, c©n b»ng khèi l−îng 57. Sù quang hîp: Sù tæng hîp chÊt h÷u c¬ tõ cacbon dioxit (CO2) vμ n−íc víi sù tham gia cña ¸nh s¸ng do c¸c sinh vËt cã chÊt diÖp lôc thùc hiÖn 58. HÖ thèng dßng mét chiÒu: HÖ thèng cã tÝnh chÊt lÝ thuyÕt, (kh«ng cã trong thùc tÕ),   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5982 : 1995  ®¹t tíi sù trén lÉn hoμn toμn theo mÆt c¾t ngang cña mét kªnh nh−ng kh«ng cã sù trén hoÆc khuyÕch t¸n theo h−íng dßng ch¶y 59. Polyclobiphenyl; PCB: Theo qui −íc, lμ thuËt ng÷ chung cho c¸c biphenyl cã nhiÒu nhãm thÓ clo. Trong thùc tÕ, thuËt ng÷ nμy còng dïng cho c¸c biphenyl cã mét nhãm thÓ clo Chó thÝch 4 - NhiÒu Polyclobiphenyl bÒn trong tù nhiªn vμ tÝch tô trong d©y truyÒn dinh d−ìng. Mét sè trong chóng cã c¸c ¶nh h−ëng bÊt lîi l©u dμi cho c¸c c¬ thÓ sèng 60. Sù t¹o vòng: Sù h×nh thμnh nh÷ng vòng chÊt láng trªn líp läc sinh häc do c¸c lç cña líp läc bÞ t¾c 61. Clo ho¸ sau xö lÝ: Sù clo ho¸ tiÕp theo sau xö lÝ n−íc hoÆc n−íc th¶i 62. Sù thèi r÷a: Sù ph©n huû kh«ng ®−îc kiÓm so¸t cña chÊt h÷u c¬ do ho¹t ®éng cña vi sinh vËt kÞ khÝ, t¹o ra mïi h«i rÊt khã chÞu 63. Sù tuÇn hoμn håi l−u: Sù cho ch¶y trë l¹i cña mét phÇn n−íc th¶i ®· xö lÝ mét phÇn hoÆc hoμn toμn tõ mét c«g ®o¹n xö lÝ nμo ®ã trong mét hÖ thèng xö lÝ n−íc th¶i vÒ mét c«ng ®o¹n xö lÝ tr−íc ®ã 64. Thêi k× l−u:; thêi gian l−u: Thêi gian cã tÝnh chÊt lÝ thuyÕt, trong ®ã n−íc hoÆc n−íc th¶i ®−îc l−u l¹i trong mét c«ng ®o¹n hoÆc mét hÖ thèng nh− ®· ®−îc tÝnh to¸n tõ l−u l−îng ®−îc qui ®Þnh 65. Líp läc th«: Líp läc sinh häc ho¹t ®éng ë tèc ®é cao h¬n ®¸ng kÓ so víi tèc ®é n¹p b×nh th−êng cña chÊt h÷u c¬, hoÆc n−íc nh»m lμm gi¶m nång ®é qu¸ cao cña chÊt h÷u c¬ dÔ bÞ ph©n huû ë trong n−íc th¶i ®Ëm ®Æc 66. Ho¹t sinh: HiÖn t−îng ®i kÌm víi qu¸ tr×nh thèi r÷a cña chÊt h÷u c¬ 67. C¸c sinh vËt lμm s¹ch: C¸c sinh vËt nh− giun, Êu trïng cña c«n trïng vμ c¸c ®éng vËt kh«ng x−¬ng sèng kh¸c lμm t¸ch líp mμng nhÇy trªn mÆt cña líp sinh häc, b»ng c¸ch cung cÊp ho¹t tÝnh cho mμng nhÇy hoÆc lμm cho mμng nhÇy trãc ra khái líp läc sinh häc 68. Nu«i cÊy: Sù nu«i cÊy mét hÖ thèng sinh häc ®Ó ®−a c¸c vi sinh vËt thÝch hîp vμo mét m«i tr−êng 69. Sù thö tÝnh ®éc b¸n tÜnh: Xem môc 83.2 70. G©y thèi: M« t¶ mét t×nh tr¹ng sinh ra sù thèi r÷a do thiÕu «xi hoμ tan 71. VÕt loang, v¸ng bÒ mÆt: Mét mμng vËt chÊt, vÝ dô dÇu næi trªn biÓn, hoÆc trªn vïng n−íc kh¸c 72. Sù trãc mμng: Sù t¸ch ra liªn tôc cña chÊt mμng nhÇy khái líp sinh häc d−íi d¹ng bïn humic 73. Tuæi bïn: Thêi gian, biÓu thÞ b»ng ngμy, cÇn cã ®Ó th¶i toμn bé sè bïn tån t¹i trong mét nhμ m¸y xö lÝ b»ng bïn ho¹t ho¸ víi mét tèc ®é th¶i kh«ng ®æi. Thêi gian nμy ®−îc tÝnh b»ng c¸ch chia tæng sè bïn tån l−u trong nhμ m¸y xö lÝ b»ng bïn ho¹t ho¸ cho l−îng bïn ®−îc th¶i ra trong mét ngμy 74. Sù næi bïn: Mét hiÖn t−îng x¶y ra trong nhμ m¸y xö lÝ b»ng bïn ho¹t ho¸ trong ®ã bïn ho¹t ho¸ chiÕm mét thÓ tÝch qu¸ møc vμ chËm l¾ng. HiÖn t−îng nμy do sù cã mÆt cña c¸c vi khuÈn d¹ng sîi 75. Ðp bïn: Sù lo¹i bá c¬ häc chÊt láng ra khái bïn b»ng c¸ch dïng ¸p lùc ®Ó t¹o ra vËt liÖu r¾n cã thÓ vËn chuyÓn ®−îc 76. M¹ch lé: N−íc ngÇm tu«n ra mét c¸ch tù nhiªn qua mÆt ®Êt 77. Sù trãc mμng vÒ mïa xu©n: Xem 72.1 78. TÝnh æn ®Þnh: Kh¶ n¨ng cña n−íc th¶i hoÆc bïn kh«ng bÞ thèi r÷a tr−íc hoÆc sau khi xö lÝ. (Xem 62 Sù thèi r÷a)   Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5982 : 1995  79. PhÐp thö ®é æn ®Þnh: PhÐp thö n−íc th¶i (cèng) ®· xö lÝ sinh häc trong ®ã phÈm xanh metylen ®−îc thªm vμo mÉu n−íc th¶i ch−a xö lÝ. Thêi gian cÇn ®Ó lμm mÊt mμu cña phÈm xanh trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ lμ th−íc ®o tÝnh bÒn cña n−íc th¶i (cßn ®−îc gäi lμ phÐp thö xanh metylen) 80. PhÐp thö tÜnh ®éc tÝnh: Xem môc 83.3 81. Cèng bÞ qu¸ t¶i: T×nh tr¹ng x¶y ra khi l−u l−îng cña mét cèng tù ch¶y t¨ng lªn trong khi nã ®ang ch¶y ®Çy. §iÒu nμy dÉn ®Õn n−íc trμn ra ngoμi lç th¨m cèng 82. Xö lÝ bËc ba: Sù sö dông c¸c qu¸ tr×nh xö lÝ thªm ®Ó lμm gi¶m h¬n n÷a ¶nh h−ëng « nhiÔm cña n−íc cèng sau khi qua xö lÝ bËc 1 vμ bËc 2 Xö lÝ bËc 3 cã thÓ lμ: 1) Xö lÝ thªm vÒ lÝ häc, hoÆc 2) Xö lÝ ho¸ häc, hoÆc 3) Xö lÝ thªm vÒ sinh häc 82.1 Xö lÝ tÜnh n−íc th¶i: Xö lÝ bËc 3 n−íc th¶i b»ng c¸c qu¸ tr×nh sinh häc hoÆc lÝ häc 83. PhÐp thö ®éc tÝnh: PhÐp thö, trong ®ã mét chÊt víi hμm l−îng cho tr−íc ®−îc ®−a vμo tiÕp xóc víi c¸c sinh vËt ®· ®Þnh ®Ó ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c dông ®éc cña chÊt ®ã lªn c¸c sinh vËt nμy 83.1 PhÐp thö ®éc tÜnh trong dßng ch¶y; PhÐp thö ®éng ®éc tÝnh: PhÐp thö ®éc tÜnh víi dung dÞch cã l−u l−îng kh«ng ®æi hoÆc ch¶y liªn tôc 83.2 PhÐp thö b¸n tÜnh ®éc tÝnh; phÐp thö ®éc tÝnh víi sù ®æi míi dung dÞch : Gi¸n ®o¹n. PhÐp thö ®éc tÝnh, trong ®ã phÇn lín (>95%) dung dÞch thö ®−îc thay thÕ sau nh÷ng kho¶ng thêi gian t−¬ng ®èi dμi, thÝ dô 12 giê hoÆc 24 giê, hoÆc trong ®ã sinh vËt ®−îc chuyÓn theo ®Þnh k× (th−êng tõng 24 giê) sang mét dung dÞch míi cã chøa cïng mét chÊt vμ cã cïng nång ®é nh− nång ®é ban ®Çu 83.3 PhÐp thö tÜnh ®éc tÝnh: PhÐp thö ®éc tÝnh kh«ng thay ®æi dung dÞch. PhÐp thö ®éc tÝnh trong ®ã kh«ng cã sù thay míi dung dÞch thö trong qu¸ tr×nh thö 84. Nhu cÇu «xi toμn phÇn: UOD: L−îng «xi theo tÝnh to¸n cÇn cho sù kho¸ng ho¸ hoμn toμn c¸c chÊt h÷u c¬ vμ «xi ho¸ amoni¾c vμ c¸c hîp chÊt nit¬ trong n−íc Chó thÝch 5 - Tham kh¶o nhu cÇu «xi lÝ thuyÕt (Xem ISO6107 - 8) 85. Sù läc ch©n kh«ng: Qu¸ tr×nh t¸ch n−íc ra khái bïn, trong ®ã viÖc läc qua v¶i läc ®−îc thùc hiÖn d−íi ¸p suÊt ch©n kh«ng 86. Sù trãc mμng mïa xu©n: Xem môc 72.1 87. Vi khuÈn sèng: Vi khuÈn cã kh¶ n¨ng trao ®æi chÊt hoÆc sinh s«i ph¸t triÓn 88. Vibrio sp: Mét nhãm vi khuÈn gram ©m, −a khÝ, kh«ng h×nh thμnh bμo tö, rÊt phæ biÕn trong n−íc mÆn, mét sè loμi lμ vi khuÈn g©y bÖnh (thÝ dô V.Cholera, V, Parahaemolyticus) 89. Møc n−íc ngÇm: BÒ mÆt phÝa trªn cña vïng n−íc ngÇm ®øng hoÆc ch¶y tù nhiªn, d−íi ®ã nÒn ®Êt b·o hoμ n−íc trõ khi bÒ mÆt chç ®ã kh«ng thÊm n−íc 90. Mμng nhÇy: Mét líp nhÇy chøa vi khuÈn, ®¬n bμo vμ nÊm bao phñ bÒ mÆt −ít cña vËt liÖu läc trong líp läc sinh häc ®· dïng l©u ngμy, mét líp läc chËm b»ng c¸t, hoÆc bÒ mÆt bªn trong cña c¸c ®−êng èng, trong cèng tho¸t n−íc.   Page 5 
  6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5982 : 1995  Phô lôc A C¸c thuËt ng÷ tiÕng Anh vμ tiÕng Ph¸p t−¬ng øng Sè môc trong tiªu chuÈn TiÕng Anh TiÕng Ph¸p 1 Abstraction Captage 2 Activated carbon treatment Traitement par charbon actif 3 Agglomeration AgglomÐration; agrÐgation 4 Alpha factor Facteur alpha 5 Ammonia stripping Strippage de l' ammoniaque 6 Aquifer Aquifere 7 Autotrophic bacteria; chemolithotrophic bacteria BactÐries autotrophes; bactÐries chemolithotrophies 8 Backwashing Lavage μ contre - courant 9 Beta factor Facteur bªta 10 Biodegradation BiodÐgradation 11 Biofilm Film biologique 12 Biomass Bimasse 13 Biota Biote 14 Biotic index Indice biotique 15 Catchment area; catchment basin Bassin rÐcepteur 16 Chemical tracer Traceur chimique 17 Chemolithotrophic bacteria BactÐries chimiolithotrophes 18 Connate water Eau connÐe 19 Cross connection Jonction fautive; jonction 20 Decantation DÐcantation 21 Detention DurÐe de rÐtention 22 Drainage area Zone de drainage 23 Dynamic toxicity test Essai dynamique de toxicitÐ 24 Dystrophic water Eau dystrophique 25 Ecology Ðcologie 26 Ecosystem ÐcoystÌme 27 efflueent polÝhing Polissage des efluents 28 Elutriation Lessivage; lixivation 29 Euphotic zone Zone euphoticque 30 Flow - through toxicity test Essai de toxicitÐ avec renouvelle-ment continu   Page 6 
  7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5982 : 1995  31 Fresh water Eau douce 32 Halocline Halocline 33 Hazen number Nombre Hazen 34 Humus sludge Boue humique 35 Hydrography Hydrographie 36 Hydrology Hydrologie 37 Hydrometry HydromÐtrie 38 Imhoff cone C«ne d'Imhoff 39 Lethal concentration (LC50) Concentration lÐtale(LC50 40 Litoral zone Zone littorale 41 Macrophytes Macrophytes 42 Mass balance Bilan massique 43 Maturation pond Bassin de maturaltion 44 Mesophilic digestion Digestion mÐsophile 45 Mesotrophic water MÐsotrophie; eau mÐsotrophe 46 Mineralization MinÐralisation 47 Mixed liquor Liqueur mixte 48 Mixed liquor suspended solid; MLSS MatiÌres solidÐ en suspension dans la liqueur mixte 49 Nitrogen balance Bilanazote 50 Nitrogen cycle Cycle de l'azote 51 Nutrient removal Ðlimination des nutriments 52 Oxidation ditch (channel) Chenal d'oxydation; fose d'oxydation 53 Oxygen balance Bilan en oxygÌne 54 Oxygen deficitDÐficit en oxygÌne 55 Oxygen satñation value Valeur de saturation en oxygÌne 56 Phosphorus balance Bilan phosphore 57 Photosynthesis PhotosynthÌse 58 Plug-Flow system SystÌme μ courant continu 59 Polycholorinated biphenyls; PCB BiphÐnyls polychlorÐs; PCB 60 Ponding Engorgement 61 Post - chlorination Postchloration 62 Putrefaction PutrÐfaction 63 Recirculation Recyclage 64 Rentention period; detention time DurÐe de rÐtention 65 Roughing filter Filtre dÐgrossiseur 66 Saprobic Soprobie 67 Scourting organisms Ogranismes de curage 68 Seeding Ensemencement 69 Selm - static toxicity test Essai semi - statique de toxicitÐ 70 Septic Septique   Page 7 
  8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 5982 : 1995  71 Slick Film superficiel 72 Sloughing "Envasement" 72.1 Vernal Sloughing; sping sloughing "Envasement" vernal; "envasement" printanier 73 Sludge age ¢ge des boues 74 Sludge bulking Gonflement des boues 75 Sludge pressing SÐchage sous pression 76 Spring Source 77 Spring sloughing "Envasement" printanier 78 Stability StabilitÐ 79 Stability test Test de stabilitÐ; essai de stabilitÐ 80 Static toxicity test Essai statique de toxicitÐ 81 Surcharge Surcharge 82 Tertiary treatment Traitement tertiare 82.1 Effluent polishing Polissage des effluents 83 Toxicity test Essai de toxicitÐ 83.1 Flow - through toxicity test; dynamic toxicity test 83.2 Semi - static toxicity test; toxicity test with intermittent renewal 83.3 Static toxicity test; toxicity test with renewal Essai de toxicitÐ avec renouvellement continu Essai de toxicitÐ avec renouvellement pÐriodique Essai de toxicitÐ avec renouvellement 84 Ultimate oxygen demand; Demande totale en oxygÌne; DTO UOD 85 Vacuum filtration Filtration sous vide 86 Vernal sloughing "Envasement" vernal 87 Viable bacteria BactÐriÐ rivifiables 88 Vibrio sp Vibrio sp 89 Water table Nappe phrÐatique; nappe libre 90 Zoogloeal film Film de zooglÐe   Page 8 
Đồng bộ tài khoản