TCVN 6013 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
39
lượt xem
5
download

TCVN 6013 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6013 1995, Phương tiện giao thông đường bộ mô tô - cơ cấu điều khiển kiểu, vị trí và chức năng Tiêu chuẩn này trình bμy các kiểu, vị trí và chức năng của các cơ cấu điều khiển do người lái vận hành trên xe mô tô 2 bánh, nhằm làm cho quá trình sử dụng dễ dàng. Tiêu chuẩn này dùng cho các cơ cấu điều khiển mà khi lắp lên xe chúng được ngời lái xe mô tô 2 bánh sử dụng bình thường (như định nghĩa trong ISO 3833). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6013 1995

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6013:1995 ISO 9012:1988 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé m« t« - c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kiÓu, vÞ trÝ vµ chøc n¨ng Road vehicles Motorcycles - Controls Types, positions and functions Hµ néi 1995
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6013:1995 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 9012-1988; TCVN 6013:1995 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 - Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ vµ ®­îc Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6013:1995 TCVN 6013:1995 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé m« t« - c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kiÓu, vÞ trÝ vµ chøc n¨ng Road vehicles Motorcycles - Controls Types, positions and functions 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy tr×nh bµy c¸c kiÓu, vÞ trÝ vµ chøc n¨ng cña c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn do ng­êi l¸i vËn hµnh trªn xe m« t« 2 b¸nh, nh»m lµm cho qu¸ tr×nh sö dông dÔ dµng. Phô lôc A nªu nh÷ng yªu cÇu riªng cho cµng vµ bµn ®¹p kÓ c¶ kÝch th­íc vµ kho¶ng hë max vµ min. Phô lôc B quy ®Þnh c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn, chØ b¸o vµ tÝn hiÖu b¾t buéc ph¶i ®­îc chØ dÉn vµ c¸c ký hiÖu thÝch hîp. Tiªu chuÈn nµy dïng cho c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn mµ khi l¾p lªn xe chóng ®­îc ng­êi l¸i xe m« t« 2 b¸nh sö dông b×nh th­êng (nh­ ®Þnh nghÜa trong ISO 3833). ViÖc ®Þnh nghÜa hoÆc nªu ®Æc tÝnh cña c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kh«ng cã nghÜa lµ b¾t buéc ph¶i cã l¾p lªn xe mäi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn nªu trong tiªu chuÈn nµy. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn C¸c tiªu chuÈn sau ®©y bao gåm c¸c quy ®Þnh dïng ®Ó tham kh¶o x©y dùng nªn c¸c ®iÒu kho¶n cña tiªu chuÈn nµy. ë thêi ®iÓm c«ng bè, c¸c Ên phÈm ®· nªu vÉn cã gi¸ trÞ. TÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn ®Òu cã thÓ xem xÐt l¹i vµ c¸c bªn, theo tháa thuËn dùa trªn tiªu chuÈn nµy, ®­îc khuyÕn khÝch xem xÐt kh¶ n¨ng sö dông c¸c Ên phÈm míi ®©y nhÊt cña c¸c tiªu chuÈn d­íi ®©y. C¸c thµnh viªn cña IEC vµ ISO ghi nhËn c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ cã gi¸ trÞ hiÖn hµnh. ISO 3833-1977, Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. ISO 6727-1981, Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t« - Ký hiÖu cho c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn, chØ b¸o vµ tÝn hiÖu. 3 §Þnh nghÜa 3.1 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé: xe m« t« 2 b¸nh ®· ®­îc ®Þnh nghÜa trong ISO 3833. 3.2 C¬ cÊu ®iÒu khiÓn: c¬ cÊu do tay hoÆc ch©n ng­êi l¸i t¸c ®éng ®Ó ®¹t ®­îc c¸c chøc n¨ng ®­îc thiÕt kÕ cho c¸c bé phËn kh¸c nhau cña xe (t¨ng tèc, phanh...). 3.3 Tay l¸i: BÊt kú phÇn nµo ë d¹ng thanh hoÆc c¸c thanh nèi víi ®Çu cµng l¸i ®Ó l¸i xe. 3.4 Tay n¾m: PhÇn cña tay l¸i, xa t©m nhÊt, ®Ó ng­êi l¸i n¾m tay l¸i. 3
 4. TCVN 6013:1995 3.4.1 Tay n¾m quay: tay n¾m ®iÒu khiÓn mét vµi c¬ cÊu chÊp hµnh cña xe, cã thÓ quay tù do quanh tay l¸i d­íi t¸c ®éng cña ng­êi l¸i. 3.5 Khung: BÊt kú phÇn nµo cña khung, s­ên cña xe cã l¾p ®éng c¬ vµ/hoÆc bé phËn truyÒn ®éng vµ/hoÆc chÝnh ®éng c¬ vµ bé phËn truyÒn ®éng. 3.6 Cµng: Bé phËn gåm mét tay ®ßn quay quanh mét ®iÓm tùa nhê ®ã mµ mét sè c¬ cÊu chÊp hµnh cña xe ho¹t ®éng. 3.6.1 Cµng tay: Cµng ®­îc tay ng­êi l¸i t¸c ®éng. Chó thÝch: NÕu kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c, cµng l¸i ho¹t ®éng theo kiÓu bãp (cho ®Çu cµng chuyÓn ®éng vÒ phÝa kÕt cÊu gi÷), vÝ dô khi phanh hoÆc ng¾t ly hîp. 3.6.2 Cµng ch©n: Cµng ®­îc t¸c ®éng b»ng sù tiÕp xóc gi÷a ch©n ng­êi l¸i vµ phÇn vÊu nh« ra cña th©n cµng. 3.6.3 Bµn ®¹p: Cµng ®­îc t¸c ®éng b»ng sù tiÕp xóc gi÷a ch©n ng­êi l¸i vµ mÆt ®¹p trªn cµng, mÆt nµy ®­îc ®Æt sao cho ¸p lùc ®­îc t¸c ®éng lªn th©n cµng. Chó thÝch: NÕu kh«ng cã quy ®Þnh nµo kh¸c, bµn ®¹p ho¹t ®éng theo kiÓu Ên xuèng, vÝ dô khi phanh. 3.6.4 §ßn g¸nh: §ßn cã t©m l¾c ë gi÷a hoÆc gÇn gi÷a vµ cã mÆt ®¹p hoÆc vÊu nh« ë mçi ®Çu, ho¹t ®éng b»ng sù tiÕp xóc gi÷a ch©n ng­êi l¸i vµ mÆt ®¹p hoÆc vÊu (xem phô lôc A, A.2.2) 3.7 Thanh ®Ó ch©n: PhÇn nh« ra vÒ hai phÝa cña xe ®Ó ng­êi l¸i ®Æt ch©n lªn khi ngåi ë vÞ trÝ l¸i. 3.8 Sµn ®Ó ch©n: Mét phÇn cña xe, trong tr­êng hîp xe kh«ng cã thanh ®Ó ch©n, ®Ó ng­êi l¸i ®Æt ch©n khi ngåi ë vÞ trÝ l¸i. 3.9 Phanh liªn hîp: HÖ thèng ho¹t ®éng nhê ®ã c¶ phanh tr­íc vµ phanh sau cña xe ho¹t ®éng mét lóc hoÆc Ýt ra lµ tõng phÇn, b»ng c¸ch chØ dïng mét c¬ cÊu ®iÒu khiÓn. 3.10 Bé phËn chØ b¸o: C¬ cÊu cho biÕt c¸c th«ng tin vÒ sù ho¹t ®éng vµ t×nh tr¹ng cña hÖ thèng hoÆc mét phÇn cña hÖ thèng. 3.11 Bé phËn tÝn hiÖu: C¬ cÊu cho tÝn hiÖu thÞ gi¸c chØ râ ho¹t ®éng tèt hay xÊu, t×nh tr¹ng hoÆc sù cè cña mét bé phËn. 3.12 Ký hiÖu: S¬ ®å ®Ó nhËn biÕt bé phËn ®iÒu khiÓn, chØ b¸o hoÆc tÝn hiÖu. 3.13 §Þnh h­íng vµ chiÒu quay 3.13.1 PhÝa ph¶i/phÝa tr¸i: phÝa bªn ph¶i hoÆc phÝa bªn tr¸i cña mÆt ph¼ng gi÷a däc xe khi nh×n vÒ phÝa tr­íc. 3.13.2 PhÝa tr­íc (nãi vÒ tay l¸i): phÇn tay l¸i n»m c¸ch xa ng­êi l¸i nhÊt khi ngåi ë vÞ trÝ l¸i. 3.13.3 ThuËn chiÒu kim ®ång hå: theo chiÒu kim ®ång hå quanh trôc khi nh×n bé phËn ®ang xÐt tõ trªn xuèng hoÆc tõ ngoµi vµo. 3.13.4 Ng­îc chiÒu kim ®ång hå: ng­îc l¹i víi ®iÒu ®Þnh nghÜa trong 3.13.3 4
 5. TCVN 6013:1995 4 C¸c yªu cÇu chung 4.1 KiÓu vµ vÞ trÝ Mét c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®­îc l¾p lªn xe ph¶i lµ kiÓu vµ ®­îc l¾p ë vÞ trÝ quy ®Þnh trong ®iÒu 5. 4.2 ThiÕt kÕ chung 4.2.1 TÊt c¶ c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®­îc quy ®Þnh trong 5.1, 5.2, 5.3 vµ 5.4 ph¶i ë trong tÇm víi cña ng­êi l¸i khi ng­êi l¸i ngåi ë vÞ trÝ l¸i vµ ph¶i ë vÞ trÝ vµ khu vùc nªu trong c¸c ®iÒu d­íi ®©y: 4.2.2 VÞ trÝ cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn trªn tay l¸i cña: - Phanh tr­íc (xem 5.2.1); - Phanh sau (nÕu cã) (xem 5.2.2.2); - Ly hîp (xem 5.3.1); - Cßi (xem 5.4.1); - §iÒu khiÓn ®Ìn pha - cèt (xem 5.4.2.2); - §iÒu khiÓn tÝn hiÖu b¸o rÏ (xem 5.4.3). Ph¶i ®­îc bè trÝ sao cho ng­êi l¸i cã thÓ vËn hµnh ®­îc mµ kh«ng cÇn rêi tay khái tay n¾m ®ang cÇm. 4.2.3 C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®­îc chi tiÕt hãa trong 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1 vµ 5.3.2.1 ®­îc thiÕt kÕ sao cho lÇn l­ît phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña ®iÒu A.1 (cµng tay) hoÆc A.2 (cµng ch©n vµ bµn ®¹p). 4.3 TÝnh dÔ tiÕp cËn víi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn Sù tiÕp cËn cña ng­êi l¸i tíi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kh«ng bÞ c¶n trë bëi c¸c phÇn nh« cña bÊt kú c¬ cÊu ®iÒu khiÓn nµo kh¸c hoÆc bÊt kú phÇn nµo cña kÕt cÊu xe. 4.4 TÝnh dÔ nhËn biªt C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, chØ b¸o hoÆc tÝn hiÖu, nÕu ®­îc l¾p trªn xe, ph¶i cã tÝnh dÔ nhËn biÕt phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña phô luc B. 5 C¸c yªu cÇu riªng 5.1 C¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®éng c¬ 5.1.1 Khëi ®éng 5.1.1.1 C«ng t¾c ®¸nh löa ®éng c¬ (khãa ®iÖn) Kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt, nh­ng ®èi víi c«ng t¾c quay, chuyÓn ®éng ph¶i theo chiÒu kim ®ång hå tõ vÞ trÝ "kh«ng" ®¸nh löa ®Õn vÞ trÝ "cã" ®¸nh löa. 5.1.1.2 C«ng t¾c khëi ®éng Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 5
 6. TCVN 6013:1995 5.1.1.3 C«ng t¾c kÕt hîp ®¸nh löa vµ khëi ®éng §èi víi c«ng t¾c quay, chuyÓn ®éng ph¶i theo chiÒu kim ®ång hå ®i tõ vÞ trÝ "kh«ng" ®¸nh löa ®Õn vÞ trÝ "cã" ®¸nh löa vµ sau ®ã ®Õn vÞ trÝ cÊp n¨ng l­îng khëi ®éng. 5.1.2 VËn tèc 5.1.2.1 C¬ cÊu ®iÒu khiÓn vËn tèc (bé biÕn tèc hoÆc van nhiªn liÖu) VËn tèc cña ®éng c¬ ®­îc ®iÒu chØnh b»ng c¬ cÊu ®iÒu khiÓn b»ng tay. VÞ trÝ cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, bªn ph¶i KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: tay n¾m quay ChiÒu quay: ng­îc chiÒu kim ®ång hå ®Ó t¨ng vËn tèc. 5.1.3 Dõng 5.1.3.1 T¾t ®éng c¬ §Ó t¾t ®éng c¬ ngoµi c¸ch dïng c«ng t¾c ®¸nh löa ®éng c¬ (xem 5.1.1.1) hay c¬ cÊu ®iÒu khiÓn van gi¶m nhiªn lliÖu, xe cã thÓ ®­îc trang bÞ mét c¬ cÊu ng¾t ®iÖn. VÞ trÝ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, bªn ph¶i. 5.1.3.2 §iÒu khiÓn gi¶m nhiªn liÖu b»ng tay VÞ trÝ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: cµng, hoÆc tay n¾m quay, bè trÝ liªn hîp víi ®iÒu khiÓn vËn tèc. 5.2 Phanh 5.2.1 Phanh (b¸nh) tr­íc VÞ trÝ l¾p c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, bªn ph¶i, phÝa tr­íc KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: cµng tay. 5.2.2 Phanh (b¸nh) sau 5.2.2.1 Xe cã ly hîp ®iÒu khiÓn b»ng tay VÞ trÝ l¾p c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn khung, bªn ph¶i KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: bµn ®¹p. 5.2.2.2 Xe kh«ng cã ly hîp ®iÒu khiÓn b»ng tay Lo¹i xe nµy cã thÓ theo hoÆc lµ yªu cÇu (a), hoÆc lµ yªu cÇu (b). a) VÞ trÝ l¾p c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, bªn tr¸i, phÝa tr­íc KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: cµng tay. b) VÞ trÝ l¾p c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn khung, bªn ph¶i KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: bµn ®¹p. 6
 7. TCVN 6013:1995 5.2.2.3 Phanh sau phô C¸c yªu cÇu trong 5.2.1 vµ 5.2.2 kh«ng cÊp mét xe ®· cã trang bÞ phanh (b¸nh ) sau kiÓu bµn ®¹p l¹i trang bÞ thªm mét phanh sau phô n÷a. VÞ trÝ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: tay l¸i, bªn tr¸i, phÝa tr­íc. 5.2.3 Phanh liªn hîp C¸c yªu cÇu trong 5.2.1 vµ 5.2.2 kh«ng cÊm xe cã trang bÞ phanh liªn hîp. VÞ trÝ vµ kiÓu cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn lo¹i phanh nµy ®­îc quy ®Þnh trong 5.2.1 vµ 5.2.2 5.2.4 Phanh khi ®ç xe ë b·i ®æ VÞ trÝ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt 5.3 TruyÒn ®éng 5.3.1 Ly hîp C¬ cÊu ®iÒu khiÓn b»ng tay ph¶i nh­ sau: VÞ trÝ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, bªn tr¸i, phÝa tr­íc KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: cµng tay Yªu cÇu nµy kh«ng cÊm sö dông mét c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kiÓu cµng ch©n kÕt hîp cho c¶ ®iÒu khiÓn ly hîp vµ sang sè. VÞ trÝ l¾p cµng ch©n kÕt hîp nµy ®­îc quy ®Þnh trong 5.3.2.1.1. 5.3.2 Sang sè 5.3.2.1 Sang sè c¬ khÝ 5.3.2.1.1 Trong tr­êng hîp xe ®­îc trang bÞ ®­îc c¬ cÊu sang sè ho¹t ®éng b»ng cµng ch©n cã liªn hÖ hoÆc ®éc lËp víi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ly hîp, xe ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu sau: VÞ trÝ l¾p c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn khung, bªn tr¸i KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: cµng ch©n hoÆc ®ßn g¸nh Ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn: chuyÓn ®éng cña cµng ch©n hoÆc phÇn tr­íc cña ®ßn g¸nh ®i lªn, sÏ lÇn l­ît cho c¸c sè vËn tèc t¨ng dÇn vµ ng­îc l¹i sÏ cho c¸c sè vËn tèc gi¶m dÇn. Trong ph¹m vi chuyÓn ®éng gi÷a vËn tèc thÊp nhÊt vµ cao nhÊt ph¶i cã mét vÞ trÝ riªng biÖt dµnh cho sè 0. 5.3.2.1.2 Trong tr­êng hîp xe cã trang bÞ c¬ cÊu sang sè ho¹t ®éng liªn hÖ víi ly hîp ®iÒu khiÓn b»ng tay xe ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu sau: VÞ trÝ l¾p c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, bªn tr¸i KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: tay n¾m quay 7
 8. TCVN 6013:1995 Ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn: quay tay n¾m ng­îc chiÒu kim ®ång hå sÏ lÇn l­ît cã c¸c sè vËn tèc t¨ng dÇn vµ theo chiÒu ng­îc l¹i sÏ cã tèc ®é gi¶m dÇn. Trong ph¹m vi chuyÓn ®éng gi÷a vËn tèc cao nhÊt vµ thÊp nhÊt ph¶i cã mét vÞ trÝ riªng biÖt giµnh cho sè 0. 5.3.2.2 Sang sè tù ®éng Trong tr­êng hîp xe ®­îc trang bÞ hÖ truyÒn ®éng vµ/hoÆc hép sè tù ®éng hoÆc b¸n tù ®éng, kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt ®èi víi vÞ trÝ l¾p vµ kiÓu cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn (nÕu cã) ®Ó nèi truyÒn ®éng hoÆc sang sè. 5.4 §iÒu khiÓn chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu 5.4.1 Cßi 5.4.1.1 Xe sang sè b»ng cµng ch©n vµ/hoÆc ®éc lËp ®èi víi ly hîp ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: VÞ trÝ l¾p c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, bªn tr¸i KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: nót bÊm hoÆc c«ng t¾c bËt. 5.4.1.2 Xe cã sang sè g¾n víi ly hîp ®iÒu khiÓn b»ng cµng tay ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: VÞ trÝ l¾p c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, bªn ph¶i KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: nót bÊm hoÆc c«ng t¾c bËt. 5.4.2 ChiÕu s¸ng 5.4.2.1 C«ng t¾c ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng Trong tr­êng hîp c«ng t¾c quay, bËt theo chiÒu kim ®ång hå sÏ lÇn l­ît th¾p s¸ng ®Ìn vÞ trÝ (c¹nh) xe vµ sau ®ã ®Ìn tr­íc. Yªu cÇu nµy kh«ng lo¹i trõ c¸c vÞ trÝ c«ng t¾c phô nh­ng ph¶i ký hiÖu râ rµng. C«ng t¾c ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng cã thÓ kÕt hîp víi c«ng t¾c ®¸nh löa. 5.4.2.2 C«ng t¾c ®Ìn pha/cèt 5.4.2.2.1 Xe sang sè b»ng cµng ch©n vµ/hoÆc ®éc lËp ®èi víi ly hîp, ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: VÞ trÝ l¾p c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, bªn tr¸i KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 5.4.2.2.2 Xe cã sang sè g¾n víi ly hîp ®iÒu khiÓn b»ng tay, ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sau: VÞ trÝ l¾p c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, bªn ph¶i KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt. 5.4.2.3 §Ìn nh¸y tr­íc Bé phËn ®iÒu khiÓn cña c¬ cÊu nµy, kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt vÒ kiÓu ®­îc bè trÝ s¸t víi c«ng t¾c pha cèt hoÆc lµ mét chøc n¨ng thªm cña c«ng t¾c nµy. 5.4.3 C«ng t¾c ®Ìn xin ®­êng 8
 9. TCVN 6013:1995 VÞ trÝ l¾p c¬ cÊu ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i KiÓu c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®­îc thiÕt kÕ sao cho khi ng­êi l¸i nh×n tõ vÞ trÝ ngåi, ®iÒu khiÓn ë phÇn bªn tr¸i cña c«ng t¾c hoÆc chuyÓn ®éng vÒ tr¸i sÏ nh¸y ®Ìn rÏ tr¸i vµ ng­îc l¹i sÏ nh¸y ®Ìn rÏ ph¶i. C¬ cÊu ®iÒu khiÓn ph¶i ®­îc ký hiÖu râ rµng ®Ó chØ ra ®Ìn b¸o rÏ nh¸y ë phÝa nµo cña xe. 5.5 §iÒu khiÓn cÊp nhiªn liÖu 5.5.1 C¬ cÊu khëi ®éng l¹nh Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ kiÓu BÊt kú c¬ cÊu ®iÒu khiÓn b»ng tay nµo còng ph¶i ®­îc bè trÝ ®Ó ng­êi l¸i dÔ víi ®Õn mét c¸ch hîp lý. 5.5.2 Khãa nhiªn liÖu 5.5.2.1 Khãa cã c¸c vÞ trÝ riªng biÖt râ rµng - "OFF" ng¾t - "ON" më. - "RESERVE" dù phßng (nÕu cã dù phßng) C¬ cÊu ®iÒu khiÓn ë vÞ trÝ më khi nã chØ xu«i dßng nhiªn liÖu ch¶y tõ b×nh chøa ®Õn ®éng c¬. ë vÞ trÝ ng¾t khi nã vu«ng gãc víi dßng nhiªn liÖu. ë vÞ trÝ dù phßng (nÕu cã) khi nã chØ ng­îc dßng nhiªn liÖu. 5.5.2.2 Khi xe cã trang bÞ cÊp nhiªn liÖu dù phßng, ng­êi l¸i ph¶i bËt ®­îc khãa nµy trong khi vÉn ngåi ë vÞ trÝ l¸i. 9
 10. TCVN 6013:1995 Phô lôc A C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi víi cµng vµ bµn ®¹p A.1 Cµng tay A.1.1 KÝch th­íc max A.1.1.1 KÝch th­íc max gi÷a mÆt tr­íc cµng tay vµ mÆt sau cña tay n¾m kh«ng ®­îc qu¸ 135 mm, khi ®o theo ph­¬ng vu«ng gãc víi trôc cña tay n¾m ë bÊt kú ®iÓm nµo gi÷a ®iÓm gi÷a tay n¾m vµ ®Çu mót gÇn ®iÓm tùa nhÊt. (xem kÝch th­íc A h×nh A.1a). A.1.1.2 KÝch th­íc nµy cã thÓ t¨ng lªn ë phÇn ngoµi ®iÓm gi÷a cña tay n¾m vÒ phÝa ®Çu mót hë cña cµng tay. A.1.2 KÝch th­íc min A.1.2.1 KÝch th­íc min (kho¶ng hë) gi÷a mÆt sau cña cµng tay vµ mÆt tr­íc cña tay n¾m kh«ng nhá h¬n 45 mm ë bÊt kú ®iÓm nµo gi÷a ®Çu ngoµi vµ ®iÓm gi÷a tay n¾m (xem kÝch th­íc B h×nh A.1b). A.1.2.2 KÝch th­íc nµy cã thÓ gi¶m kÓ tõ phÝa trong ®iÓm gi÷a cµng tay ®Õn ®iÓm tùa, nh­ng kh«ng ®­îc nhá h¬n 25 mm trong bÊt kú tr­êng hîp nµo. A.1.3 Mót cµng tay §Çu mót ngoµi cña cµng tay kh«ng ®­îc v­ît khái ®Çu ngoµi cña tay n¾m qu¸ 30 mm khi bãp cµng tay hÕt møc. (xem kÝch th­íc C ë h×nh A.1 c). A.2 Cµng ch©n vµ bµn ®¹p A.2.1 Cµng ch©n A.2.1.1 KÝch th­íc max gi÷a mÆt sau vÊu cµng ch©n vµ mÆt sau thanh ®Ó ch©n kh«ng ®­îc qu¸ 200 mm ë bÊt kú ®iÓm nµo cña vÊu cµng ch©n. (Xem kÝch th­íc D h×nh A.2). A.2.1.2 KÝch th­íc min (kho¶ng hë) gi÷a mÆt sau cña vÊu cµng ch©n vµ mÆt tr­íc cña thanh ®Ó ch©n kh«ng ®­îc nhá h¬n 105 mm ë bÊt kú ®iÓm nµo trªn vÊu cµng ch©n. (Xem kÝch th­íc E h×nh A.2). A.2.2 §ßn g¸nh A.2.2.1 §èi víi ®Çu mót phÝa tr­íc cña ®ßn g¸nh, kÝch th­íc gi÷a mÆt sau cña ®ßn, hoÆc mÆt sau cña vÊu vµ mÆt sau cña thanh ®Ó ch©n kh«ng ®­îc qu¸ 200 mm vµ kh«ng nhá h¬n 60 mm (xem kÝch th­íc F ë h×nh A.3). A.2.2.2 §èi víi ®Çu mót sau cña ®ßn g¸nh, kÝch th­íc gi÷a mÆt tr­íc cña ®ßn hoÆc mÆt tr­íc cña vÊu vµ mÆt sau cña thanh ®Ó ch©n kh«ng qu¸ 100 mm vµ kh«ng nhá h¬n 50 mm (xem kÝch th­íc G ë h×nh A.3). A.2.3 Bµn ®¹p 10
 11. TCVN 6013:1995 A.2.3.1 Xe cã thanh ®Ó ch©n A.2.3.1.1 KÝch th­íc max gi÷a mót sau cña bµn ®¹p vµ mÆt sau cña thanh ®Ó ch©n kh«ng ®­îc qu¸ 170 mm ë bÊt kú ®iÓm nµo (xem kcÝh th­íc H ë h×nh A.4). A.2.3.1.2 KÝch th­íc nhá nhÊt (kho¶ng hë) gi÷a phÇn sau cña ®ßn bµn ®¹p vµ mÆt tr­íc cña thanh ®Ó ch©n kh«ng ®­îc d­íi 50 mm ë bÊt kú ®iÓm nµo (xem kÝch th­íc I h×nh A.4). A.2.3.2 Xe cã sµn ®Ó ch©n A.2.3.2.1 KÝch ht­íc max gi÷a mÆt sµn ®Ó ch©n vµ ®iÓm cao nhÊt cña mÆt bµn ®¹p ®o vu«ng gãc víi mÆt sµn s¸t c¹nh bµn ®¹p kh«ng qu¸ 105 mm (xem kÝch th­íc J h×nh A.5). A.2.3.2.2 MÐp ngoµi cïng cña mÆt bµn ®¹p kh«ng nh« ra qu¸ 15 mm kÓ tõ mÐp ngoµi cña sµn ®Ó ch©n (xem kÝch th­íc K h×nh A.5). A.2.4 §iÒu chØnh thanh ®Ó ch©n NÕu thanh ®Ó ch©n thuéc lo¹i chØnh ®­îc, c¸c kÝch th­íc quy ®Þnh trong A.2.1, A.2.2 vµ A.2.3 ph¶i ®­îc ®o ë vÞ trÝ ®iÒu chØnh trung b×nh cña thanh ®Ó ch©n (hoÆc nh­ ®· nªu trong "tµi liÖu h­íng dÉn sö dông xe") vµ víi c¸c vÞ trÝ cña cµng ch©n, ®ßn g¸nh vµ bµn ®¹p do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. 11
 12. TCVN 6013:1995 H×nh A.1 12
 13. TCVN 6013:1995 13
 14. TCVN 6013:1995 H×nh A.5 14
 15. TCVN 6013:1995 Phô lôc B Bé phËn ®iÒu khiÓn, chØ b¸o vµ tÝn hiÖu b¾t buéc ph¶i cã ký hiÖu nhËn biÕt (lóc l¾p lªn) vµ c¸c ký hiÖu ®­îc dïng B.1 C¸c yªu cÇu Ph¶i t«n träng c¸c yªu cÇu cña ISO 6727 ®èi víi c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn, chØ b¸o, tÝn hiÖu b¾t buéc ph¶i ký hiÖu nhËn biÕt. B.2 C¸c ký hiÖu C¸c ký hiÖu dïng ®Ó nhËn biÕt c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn, chØ b¸o vµ tÝn hiÖu ®­îc nÕu trong ISO 6727. 15
Đồng bộ tài khoản