TCVN 6065 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
356
lượt xem
103
download

TCVN 6065 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6065 1995, Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch hoa lát nền dùng để trang trí nội thất các công trình xây dựng, sản xuất theo phương pháp ép bán khô của hỗn hợp xi măng, cát vàng, đá dăm hoặc xỉ. Bề mặt gạch được trang trí một lớp vữa xi măng trắng, bột màu và các phụ gia hoàn thiện khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6065 1995

  1. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6065 : 1995 G¹ch xi m¨ng l¸t nÒn Cement floor tiles 1 Ph¹m vi øng dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho g¹ch hoa l¸t nÒn dïng ®Ó trang trÝ néi thÊt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, s¶n xuÊt theo ph|¬ng ph¸p Ðp b¸n kh« cña hçn hîp xi m¨ng, c¸t vµng, ®¸ d¨m hoÆc xØ. BÒ mÆt g¹ch ®|îc trang trÝ mét líp v÷a xi m¨ng tr¾ng, bét mµu vµ c¸c phô gia hoµn thiÖn kh¸c. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 139: 1991 C¸t tiªu chuÈn ®Ó thö xi m¨ng; TCVN 248: 1986 G¹ch x©y – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hót n|íc. 3 KÝch th|íc c¬ b¶n 3.1. G¹ch xi m¨ng l¸t nÒn cã d¹ng chñ yÕu lµ h×nh vu«ng. KÝch th|íc c¬ b¶n cña g¹ch vµ sai lÖch kÝch th|íc ®|îc quy ®Þnh nh| sau: ChiÒu dµi c¹nh: 200mm H 0,5mm. ChiÒu dµy: 16mm, 18mm vµ 20mm. Chó thÝch: Cho phÐp g¹ch cã h×nh d¹ng vµ kÝch th|íc kh¸c, nh|ng sai lÖch kÝch th|íc ph¶i theo ®óng quy ®Þnh trªn. 4 Yªu cÇu kÜ thuËt 4.1. G¹ch xi m¨ng l¸t nÒn ®|îc trang trÝ mét líp bÒ mÆt mét mµu hoÆc nhiÒu kiÓu hoa v¨n kh¸c nhau. Lo¹i mét mµu ph¶i ®Òu mµu kh«ng loang læ vµ theo ®óng mµu mÉu chuÈn. Lo¹i hoa v¨n ph¶i cã ®|êng nÐt chÝnh x¸c, kh«ng nhoÌ. 4.2. BÒ mÆt g¹ch ph¶i ph¼ng nh½n, kh«ng cã vÕt x|íc. C¸c gãc ph¶i vu«ng, c¹nh th¼ng kh«ng ba via. Tuú theo møc khuyÕt tËt ngo¹i h×nh cho phÐp, g¹ch xi m¨ng l¸t nÒn ®|îc chia thµnh hai cÊp chÊt l|îng nh| quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 Møc cho phÐp Tªn khuyÕt tËt Lo¹i 1 Lo¹i 2 1 2 3 1. Sai lÖch ®é vu«ng gãc, mm, kh«ng lín h¬n 0,5 1 2. Cong vªnh bÒ mÆt, mm, kh«ng lín h¬n 0,5 1 3. Cong vªnh mÆt c¹nh, mm , kh«ng lín h¬n 0,1 0,2 4. NhoÌ mÇu, sai lÖch nÐt vµ sai lÖch khíp n«i hoa v¨n so víi mÉu chuÈn, mm, kh«ng lín h¬n 1 2 5. Søt vµ cïn c¹nh líp mÆt, s©u kh«ng qu¸ 1mm, dµi kh«ng qu¸ 1 2 10mm, tÝnh b»ng sè vÕt, kh«ng lín h¬n 6. Søt gãc líp mÆt, kh«ng lín h¬n 3mm, tÝnh b»ng sè vÕt, kh«ng lín h¬n 0 1 7. Søt gãc líp ®Õ, kÝch th|íc kh«ng lín h¬n 10mm, tÝnh b»ng sè vÕt, kh«ng lín h¬n 1 2
  2. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6065 : 1995 4.3. G¹ch xi m¨ng l¸t nÒn, ®èi víi c¶ lo¹i 1 vµ lo¹i 2, ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu c¬ lÝ quy ®Þnh ë b¶ng 2. B¶ng 2 Tªn chØ tiªu Møc 2 1. §é mµi mßn líp mÆt, g/cm , kh«ng lín h¬n 0,45 2. §é hót n|íc, %, kh«ng lín h¬n 10 3. §é chÞu lùc va ®Ëp xung kÝch, sè lÇn, kh«ng nhá h¬n 25 4. T¶i träng uèn g·y toµn viªn, daN/viªn, kh«ng nhá h¬n 100 5. §é cøng líp bÒ mÆt g¹ch ®¹t 5 Ph|¬ng ph¸p thö 5.1. LÊy mÉu MÉu thö ®|îc lÊy theo l«. L« lµ sè l|îng g¹ch cã cïng kiÓu, lo¹i vµ ®|îc s¶n xuÊt trong cïng mét thêi gian. Tuú theo s¶n l|îng, cì l« cã thÓ ®|îc quy ®Þnh nh| sau: S¶n l|îng Cì l« (Viªn/n¨m) (Viªn) ®Õn 500.000 25.000 ®Õn 2.000.000 40.000 trªn 2.000.000 60.000 Sè l|îng mÉu lÊy ra lµ 0,1 phÇn tr¨m cña sè viªn trong l«, nh|ng kh«ng Ýt h¬n 25 viªn g¹ch. MÉu ®|îc lÊy tõ nhiÒu vÞ trÝ kh¸c nhau trong l«, sao cho mÉu ®¹i diÖn cho toµn l« g¹ch ®ã. 5.2. KiÓm tra kÝch th|íc vµ møc khuyÕt tËt ngo¹i quan. 5.2.1. Tõ sè l|îng mÉu theo 5.1, lÊy ra 10 viªn ®Ó kiÓm tra kÝch th|íc. Dïng th|íc kim lo¹i vµ th|íc cÆp, ®o chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm, t¹i c¸c vÞ trÝ sau: - ChiÒu dµi c¹nh: ®o kho¶ng c¸ch t¹i ®iÓm gi÷a cña hai c¹nh ®èi diÖn - ChiÒu dµy viªn g¹ch: ®o ë ®iÓm gi÷a cña c¹nh viªn g¹ch. - ChiÒu dµy líp mÆt: lµ gi¸ trÞ ®o nhá nhÊt cña chiÒu dµy líp mÆt trªn tiÕt diÖn khi bÎ ®«i viªn g¹ch. 5.2.2. X¸c ®Þnh møc khuyÕt tËt ngo¹i quan - Sai lÖch ®é vu«ng gãc ®|îc tÝnh b»ng hiÖu hai ®|êng chÐo cña bÒ mÆt viªn g¹ch; Dïng th|íc cÆp kim lo¹i ®o chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm. - §é cong vªnh mÆt trªn vµ c¸c c¹nh viªn g¹ch lµ khe hë lín nhÊt t¹o thµnh khi Ðp c¹nh cña th|íc kim lo¹i lªn bÒ mÆt cÇn kiÓm tra. Khe hë lín nhÊt ®ã ®|îc ®o b»ng tÊm d|ìng kim lo¹i cã chiÒu dµy chuÈn, chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm. - KÝch th|íc vÕt søt, nhoÌ mµu, sai lÖch nÐt mµu nÐt khíp nèi hoa v¨n ®|îc ®o b»ng th|íc cÆp kim lo¹i, chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm. - §é ®ång nhÊt mµu s¾c ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh víi mÉu chuÈn khi kho¶ng c¸ch gi÷a ng|êi quan s¸t vµ mÉu lµ 1,5 mÐt.
  3. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6065 : 1995 5.3. X¸c ®Þnh ®é mµi mßn 5.3.1. Nguyªn t¾c §é mµi mßn cña g¹ch xi m¨ng l¸t nÒn ®|îc ®Æc tr|ng b»ng sù hao mßn khèi l|îng cña bÒ mÆt mÉu trong suèt qu¸ tr×nh mµi, t|¬ng øng víi mét qu·ng ®|êng 600 mÐt. 5.3.2. Dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ thö - Th|íc cÆp kim lo¹i, chÝnh x¸c ®Õn 0,01mm; - C©n kÜ thuËt, chÝnh x¸c ®Õn 0,1g; - Tñ sÊy; - VËt liÖu mµi: c¸t theo TCVN 139: 1991; - M¸y mµi cã cÊu t¹o nguyªn lÝ ho¹t ®éng theo s¬ ®å h×nh 1. 5.3.3. ChuÈn bÞ mÉu MÉu mµi ®|îc c|a ra tõ 5 viªn g¹ch, mçi viªn g¹ch chØ c|a lÊy mét viªn mÉu, víi kÝch th|íc lµ 50mm K 50mm hoÆc 70mm K 70mm, tuú theo khu«n gi÷ mÉu cña m¸y. MÉu mµi ®|îc sÊy kh« 50oC – 60oC ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi, ®Ó nguéi mÉu trong b×nh hót Èm råi ®em ra thö. 5.3.4. TiÕn hµnh thö Tr|íc khi tiÕn hµnh mµi, c©n tõng viªn mÉu, chÝnh x¸c ®Õn 0,1g vµ ®o chiÒu dµi c¸c c¹nh mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm råi tÝnh diÖn tÝch mÆt mµi cña mÉu. L¾p viªn mÉu vµo khu«n vµ chÊt t¶i lªn mÉu víi lùc nÐn 0,6 daN/cm2. §æ 20g c¸t mµi vµo phÔu chøa c¸t vµ ®iÒu chØnh van phÔu c¸t cho m¸y ch¹y vµ mÉu chÞu mµi mßn víi chiÒu dµi 30m vµ sao cho khi m¸y dõng, c¸t trong phÔu còng r¬i hÕt xuèng ®Üa mµi. QuÐt líp c¸t mµi trªn ®Üa bá ®i, ®æ 20g c¸t mµi kh¸c vµo vµ l¹i cho m¸y ch¹y ®Ó 150 mÐt th× dõng m¸y, lÊy mÉu ra vµ c©n chÝnh x¸c ®Õn 0,1g. Sau ®ã ®Æt mÉu vµo khu«n m¸y nh|ng xoay ®i 90o quanh trôc th¼ng ®øng, råi l¹i tiÕn hµnh mµi nh| quy tr×nh trªn. LÊy mÉu ra, c©n, ®Æt l¹i vµ xoay ®i 90o, råi l¹i mµi tiÕp. Cø nh| vËy ®ñ 4 lÇn (t|¬ng øng víi 600 mÐt dµi) th× kÕt thóc mét viªn mÉu thö. 5.3.5. TÝnh kÕt qu¶ §é mµi mßn líp mÆt (M), tÝnh b»ng g/cm2 chÝnh x¸c ®Õn 0,01 g/cm2, theo c«ng thøc
  4. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6065 : 1995 mo m1 M  F Trong ®ã: mo lµ khèi l|îng mÉu tr|íc lóc mµi, tÝnh b»ng gam; m1 lµ khèi l|îng mÉu sau khi mµi, tÝnh b»ng gam; F lµ diÖn tÝch mÆt mµi cña mÉu, tÝnh b»ng centimÐt vu«ng. §é mµi mßn cña mÉu ®|îc tÝnh b»ng trung b×nh céng kÕt qu¶ 5 viªn mÉu thö. 5.4. X¸c ®Þnh ®é hót n|íc Theo TCVN 248: 1986. Chó thÝch: Cã thÓ sö dông c¸c mÉu sau khi thö chØ tiªu ë ®iÒu 5.7 ®Ó x¸c ®Þnh ®é hót n|íc. 5.5. X¸c ®Þnh ®é chÞu lùc va ®Ëp xung kÝch 5.5.1. Nguyªn t¾c §é chÞu lùc va ®Ëp xung kÝch cña g¹ch l¸t hoa xi m¨ng ®|îc tÝnh b»ng sè lÇn th¶ viªn bi cã khèi l|îng quy ®Þnh, ë c¸c ®é cao t¨ng dÇn cho tíi khi viªn g¹ch bÞ vì om. 5.5.2. Dông cô thö - Viªn bi s¾t h×nh cÇu cã ®|êng kÝnh 30mm, khèi l|îng 111g – 112g; - Th|íc èng dµi 1000mm, chÝnh x¸c ®Õn 1mm. 5.5.3. TiÕn hµnh thö vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ MÉu kh«ng om vì ®|îc ®Ó Èm tù nhiªn. KÎ 2 ®|êng chÐo b»ng bót ch× ®Ó x¸c ®Þnh träng t©m mÉu. §Æt viªn g¹ch lªn líp c¸t ph¼ng dÇy 80mm. Th¶ viªn bi s¾t cho r¬i tù do ë ®é cao 125mm xuèng ®óng träng t©m viªn g¹ch. NÕu viªn g¹ch ch|a vì th× th¶ l¹i viªn bi, nh|ng ë ®é cao h¬n lÇn tr|íc 25mm. Cø nh| vËy t¨ng dÇn ®é cao th¶ bi, mçi lÇn thªm 25mm cho tíi khi viªn g¹ch bÞ vì (om). §é chÞu lùc va ®Ëp xung kÝch cña mçi viªn g¹ch ®|îc tÝnh b»ng sè lÇn th¶ bi theo ®é cao t¨ng dÇn cho ®Õn khi viªn g¹ch bÞ om vì. §é chÞu lùc va ®Ëp xung kÝch cña mÉu lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ thö trªn 5 viªn g¹ch, tÝnh b»ng sè lÇn th¶ bi. 5.6. X¸c ®Þnh t¶i träng uèn g·y toµn viªn 5.6.1. ThiÕt bÞ thö - Th|íc l¸ kim lo¹i; - M¸y uèn 5 tÊn (50KN). 5.6.2. TiÕn hµnh thö vµ tÝnh to¸n kÕt qña MÉu kh«ng om vì ®Ó Èm tù nhiªn. KÎ 2 ®|êng tim uèn song song víi nhau vµ c¸ch nhau 180mm. Hai ®|êng tim nµy c¸ch ®Òu 2 mÐp 10mm. §Æt viªn g¹ch lªn 2 gèi uèn cña m¸y uèn, t× ®óng vµo kho¶ng gi÷a 2 gèi uèn theo s¬ ®å h×nh 2. T¨ng t¶i träng víi tèc ®é 15 daN/gi©y – 20 daN/gi©y cho tíi khi viªn g¹ch bÞ gÉy, lùc uèn gÉy toµn viªn g¹ch lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ uèn g·y 5 viªn g¹ch ®|îc tÝnh b»ng daN/viªn.
  5. Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6065 : 1995 5.7. X¸c ®Þnh ®é cøng líp mÆt §é cøng líp mÆt ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch dïng ®Çu ch×a kho¸ ®ång (lo¹i ch×a ®Çu kh«ng s¾c gãc) v¹ch lªn bÒ mÆt g¹ch – qua tÊt c¶ c¸c phÇn trang trÝ trªn bÒ mÆt 5 viªn g¹ch. MÉu ®|îc coi lµ ®¹t yªu cÇu ®é cøng nÕu sau khi v¹ch kh«ng ®Ó l¹i vÕt h»n cÇy trªn bÒ mÆt g¹ch. 6 Ghi nh·n, b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn 6.1. G¹ch xi m¨ng l¸t nÒn ®|îc ghi nh·n c¬ së s¶n xuÊt ë mÆt sau viªn g¹ch. 6.2. G¹ch ®|îc b¶o qu¶n trong kho cã m¸i che, gi÷ Èm kh«ng d|íi 5 ngµy vµ xuÊt x|ëng kh«ng sím h¬n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt. 6.3. Khi vËn chuyÓn, s¶n phÈm ®|îc xÕp ®øng thµnh c¸c hµng, mÆt chÝnh cña 2 viªn óp vµo nhau vµ kh«ng xÕp cao qu¸ 3 hµng g¹ch. C¸c ®Çu d©y g¹ch ®|îc chÌn chÆt, tr¸nh x« søt vì.
Đồng bộ tài khoản