TCVN 6154 1996

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
459
lượt xem
183
download

TCVN 6154 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6154 1996: Bình chịu áp lực – Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo - Phương pháp thử: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) có áp suất làm việc cho phép lớn hơn 0,7 kG/cm2, thuộc phạm vi áp dụng của TCVN 6153: 1996.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6154 1996

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 6154 : 1996  B×nh chÞu ¸p lùc – Yªu cÇu kÜ thuËt an toμn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu, chÕ t¹o - Ph−¬ng ph¸p thö Pressure vessels - Safety engineering requirement of design, construction, manufacture - Testing methods 1. Ph¹m vÞ ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c b×nh chÞu ¸p lùc (sau ®©y gäi t¾t lμ b×nh) cã ¸p suÊt lμm viÖc cho phÐp lín h¬n 0,7 kG/cm2, thuéc ph¹m vi ¸p dông cña TCVN 6153: 1996. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN: 1995 ThiÕt bÞ ¸p lùc - Mèi hμn - Yªu cÇu kÜ thuËt vμ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra. TCVN: B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toμn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu, chÕ t¹o 3. Yªu cÇu vμ ph−¬ng ph¸p thö 3.1. Ng−êi chÕ t¹o ph¶i tiÕn hμnh c¸c phÐp thö, kiÓm tra b¾t buéc sau: 3.1.1. KiÓm tra chÊt l−îng kim lo¹i sö dông ®Ó chÕ t¹o c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc cña b×nh khi kh«ng cã c¸c v¨n b¶n hîp ph¸p x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh cña kim lo¹i sö dông theo c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam t−¬ng øng. C¸c chØ tiªu cÇn kiÓm tra lμ: a. Nh·n hiÖu kim lo¹i. Khi cã nghi ngê vÒ nh·n hiÖu kim lo¹i th× cÇn cã ph©n tÝch vÒ thμnh phÇn ho¸ häc cña kim lo¹i. b. C¸c thÝ nghiÖm vÒ c¬ tÝnh giíi h¹n bÒn, giíi h¹n ch¶y vμ c¸c chØ tiªu vÒ c¬ tÝnh kh¸c nÕu thÊy cÇn thiÕt; c. Ph©n tÝch quang phæ b»ng ®Þnh tÝnh tÊt c¶ lo¹i thÐp hîp kim. d. KiÓm tra tÝnh chÊt cña c¸c l« que hμn, d©y hμn. 3.1.2. Ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra chÊt l−îng mèi hμn theo TCVN 6008: l095. 3.1.3. C¸c mèi hμn gi¸p mÐp, chèng mÐp cña phÇn h×nh trô vμ chám, ®¸y ph¶i kiÓm tra b»ng siªu ©m hoÆc ph−¬ng ph¸p kh«ng ph¸ huû kh¸c 100%. 3.1.4. §èi víi c¸c mèi hμn gãc, ch÷ T nÕu kh«ng thùc hiÖn ®−îc viÖc kiÓm tra b»ng siªu ©m th× ph¶i chiÕu, chôp b»ng tia phãng x¹ hoÆc kb¶o s¸t kim t−¬ng ë nh÷ng chç yÕu nhÊt. 3.1.5. Ph¶i thö thñy lùc toμn bé b×nh tr−íc khi xuÊt x−ëng. 3.1.6. C¸c thö nghiÖm kh¸c (thö ®é kÝn, ®é thÈm thÊu v.v...) theo quy ®Þnh cña ng−êi thiÕt kÕ. 3.2. Ng−êi chÕ t¹o ph¶i l−u gi÷ c¸c kÕt qu¶ thö Ýt nhÊt trong 5 n¨m. 3.3. Chän ¸p suÊt thö thñy lùc 3.3.1. ¸p suÊt ®Ó x¸c ®Þnh ¸p suÊt thö thñy lùc lμ ¸p suÊt thiÕt kÕ cña b×nh chÞu ¸p lùc, ký hiÖu lμ p cho tÊt c¶ c¸c lo¹i b×nh, bÓ, thïng vμ chøa. 3.3.2. ¸p suÊt thö thñy lùc theo quy ®Þnh trong b¶ng l. B¶ng 1 Áp suÊt lμm viÖc cho phÐp cña c¸c bé phËn, ¸p suÊt thö thñy lùc kG/cm2 kG/cm2   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                     TCVN 6154 : 1996  a. B×nh, bÓ vμ thïng p 5 1,5p nh−ng kh«ng nhá h¬n 10 b. C¸c b×nh ®óc vμ chai kh«ng phô thuéc vμo 1,5p nh−ng kh«ng nhá h¬n 5 ¸p suÊt 3.4. C¸c yªu cÇu khi thö thñy lùc. 3.4.1. VÞ trÝ ®Æt b×nh ®Ó thö thñy lùc theo ®óng vÞ trÝ l¾p ®Æt cña b×nh khi sö dông. §èi víi c¸c b×nh ®Æt ®øng chøa chÊt láng cã chiÒu cao trªn 8m cÇn tÝnh ®Õn ¸p suÊt thñy tÜnh do cét chÊt láng t¹o nªn ®Ó khi thö thñy lùc kh«ng g©y nªn øng suÊt ë bÊt kú bé phËn nμo cña b×nh qu¸ 90% giíi h¹n ch¶y cña kim lo¹i thμnh b×nh. 3.4.2. Thö b»ng n−íc cã nhiÖt ®é d−íi 50o vμ kh«ng thÊp h¬n nhiÖt ®é m«i tr−êng chung quanh qu¸ 50C. 3.4.3. Thêi gian duy tr× ¸p suÊt thö lμ: l0 phót - ®èi víi b×nh cã chiÒu dμy thμnh ®Õn 50mm. 20 phót - ®èi víi b×nh cã chiÒu dμy thμnh trªn 50mm ®Õn l00mm. 30 phót - ®èi víi b×nh cã chiÒu dμy thμnh trªn l00mm, c¸c b×nh ®óc vμ b×nh lμm b»ng thÐp nhiÒu líp. 3.4.4. ViÖc kiÓm tra b»ng m¾t hoÆc gâ bóa chØ ®−îc thùc hiÖn khi ®· h¹ ¸p suÊt b»ng ¸p suÊt lμm viÖc ®Þnh møc. 3.4.5. Thö thñy lùc ®−îc coi lμ ®¹t chÊt l−îng khi: a. Kh«ng cã hiÖn t−îng nøt. b. Kh«ng t×m ra bôi n−íc, rØ n−íc qua c¸c mèi nèi. c. Kh«ng ph¸t hiÖn cã biÕn d¹ng. d. ¸p suÊt kh«ng gi¶m khi duy tr× ë ¸p suÊt thö. NÕu do x× hë ë c¸c van, mÆt bÝch... mμ ¸p suÊt thö kh«ng gi¶m qu¸ 3% trong thêi gian duy tr× th× còng coi nh− viÖc thö thuû lùc ®¹t yªu cÇu. NÕu ¸p suÊt gi¶m qu¸ nhanh th× ph¶i kh¾c phôc c¸c chç hë vμ thö l¹i. 3.4.6. ViÖc thö thñy lùc ph¶i ®−îc mét héi ®ång kÜ thuËt nghiÖm thu vμ kÝ biªn b¶n, trong ®ã b¾t buéc ph¶i cã mÆt 2 thμnh viªn: - Gi¸m ®èc hay ng−êi ®−îc gi¸m ®èc uû quyÒn. - C¸n bé kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm.   Page 2 
Đồng bộ tài khoản