TCVN 6155 1996

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
289
lượt xem
157
download

TCVN 6155 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6155 1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa đối với các bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) thuộc phạm vi hiệu lực của TCVN 6153 : 1996….

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6155 1996

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6155 : 1996 Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông toμn phÇn B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toμn vÒ l¾p ®Æt, sö dông, söa ch÷a Pressure vessels Safety engineering requirements of erection, use, repair. 1. Ph¹m vi ¸p dông vμ quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kÜ thuËt an toμn vÒ l¾p ®Æt, sö dông, söa ch÷a ®èi víi c¸c b×nh chÞu ¸p lùc (sau ®©y gäi t¾t lμ b×nh) thuéc ph¹m vi hiÖu lùc cña TCVN 6153 : 1996. 1.2. Ng−êi l¾p ®Æt, söa ch÷a b×nh ph¶i cã t− c¸ch ph¸p nh©n vμ ®−îc phÐp cña c¬ quan thÈm quyÒn theo quy ®Þnh. 1.3. ViÖc l¾p ®Æt, söa ch÷a vμ sö dông c¸c b×nh ph¶i tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt an toμn hiÖn hμnh vμ tiªu chuÈn nμy. Khi l¾p ®Æt hoÆc söa ch÷a c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc cña b×nh ph¶i tu©n thñ thiÕt kÕ c«ng nghÖ l¾p ®Æt hay söa ch÷a ®· ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn. TCVN 6008 : 1995 ThiÕt bÞ ¸p lùc - Mèi hμn - Yªu cÇu kÜ thuËt vμ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra. TCVN 6153 : 1996 B×nh chÞu ¸p lùc - Yªu cÇu kÜ thuËt an toμn vÒ thiÕt kÕ, kÕt cÊu chÕ t¹o. 3. VÞ trÝ l¾p ®Æt b×nh ¸p lùc, kho b¶o qu¶n chai chøa khÝ 3.1. Nhμ ®Æt b×nh ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn x©y dùng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt hiÖn hμnh cã liªn quan vμ tiªu chuÈn nμy ®Ó viÖc vËn hμnh thuËn tiÖn vμ an toμn. 3.2. Kh«ng cho phÐp ®Æt c¸c b×nh sau ®©y ë trong hoÆc gÇn kÕ nh÷ng nhμ cã ng−êi ë nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng hoÆc c«ng tr×nh sinh ho¹t. a. C¸c b×nh chøa c¸c m«i chÊt kh«ng ¨n mßn, ®éc hoÆc ch¸y næ cã tÝch sè p.V lín h¬n l0.000 (p tÝnh b»ng kG/cm2, V tÝnh b»ng lÝt). b. C¸c b×nh chøa m«i chÊt ¨n mßn, ®éc hoÆc ch¸y næ cã tÝch sè p.V lín h¬n 500. C¸c b×nh nãi trªn ph¶i ®Æt ë ngoμi trêi, n¬i kh«ng tô tËp ®«ng ng−êi hoÆc ph¶i ®Æt ë trong nh÷ng c«ng tr×nh riªng biÖt. B×nh ph¶i ®Æt v÷ng ch¾c trªn gi¸ ®ì hoÆc trªn bÖ m¸y. 3.3. Cho phÐp ®Æt c¸c b×nh nãi trong 3.2 s¸t víi nhμ s¶n xuÊt nh−ng ph¶i cã t−êng ch¾c ch¾n ng¨n c¸ch. NÕu qui tr×nh c«ng nghÖ yªu cÇu ph¶i ®Æt b×nh bªn trong nhμ s¶n xuÊt th× ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p an toμn ®Æc biÖt vμ ph¶i ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp. 3.4. Cho phÐp ®Æt b×nh d−íi mÆt ®Êt nh−ng ph¶i b¶o vÖ kh«ng ®Ó ngËp n−íc hoÆc kh«ng bÞ gØ mßn vμ ph¶i cã lèi ®i ®Õn c¸c bé phËn cña b×nh ®Ó kiÓm tra vμ thao t¸c vËn hμnh. 3.5. C¸c sμn, cÇu thang, gi¸ treo... phôc vô cho viÖc qu¶n lÝ vËn hμnh kh«ng ®−îc lμm ¶nh h−ëng ®Õn ®é bÒn vμ ®é v÷ng ch¾c cña b×nh. NÕu hμn c¸c kÕt cÊu nμy vμo b×nh th× ph¶i ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi TCVN 6153 : 1996. NÕu cÇn thiÕt th× hμn c¸c ®Çu nèi tõ n¬i chÕ t¹o. 3.6. C¸c kho b¶o qu¶n chai ®· n¹p ®Çy khÝ ph¶i lμm mét tÇng, m¸i nhÑ vμ kh«ng cã trÇn; t−êng v¸ch ng¨n vμ m¸i ph¶i lμ vËt liÖu chèng ch¸y theo quy ®Þnh hiÖn hμnh cöa sæ vμ cöa ra vμo ph¶i më ra phÝa ngoμi, kÝnh cöa ph¶i lμ kÝnh më hoÆc quÐt mét líp s¬n tr¾ng; chiÒu cao tõ nÒn ®Õn phÇn nh« ra thÊp nhÊt cña m¸i kh«ng ®−îc nhá h¬n 3,25 mÐt. Page 1
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6155 : 1996 NÒn kho ph¶i b»ng ph¼ng nh−ng kh«ng tr¬n tr−ît, nÒn kho chøa khÝ ch¸y ph¶i l¸t b»ng vËt liÖu kh«ng t¹o ra tia löa do va ch¹m hoÆc cä s¸t chai víi nÒn. 3.7. C¸c kho chøa chai ®· n¹p ®Çy khÝ ph¶i ®−îc th«ng giã tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o phï hîp víi tiªu chuÈn vÖ sinh trong viÖc thiÕt kÕ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. NhiÖt ®é trong kho kh«ng ®−îc cao h¬n 35oC, nÕu qu¸ trÞ sè nμy th× ph¶i cã biÖn ph¸p lμm m¸t. 3.8. C¸c buång cña kho ®Ó b¶o qu¶n chai ph¶i chia thμnh nhiÒu ng¨n b»ng t−êng chèng ch¸y. Mçi ng¨n ®−îc phÐp chøa kh«ng qu¸ 20m3 thÓ tÝch chai khÝ ch¸y hoÆc khÝ ®éc, vμ kh«ng qu¸ 40m3 thÓ tÝch chai khÝ kh«ng ch¸y vμ kh«ng ®éc. Khi chøa c¸c chai khÝ kh«ng ch¸y hoÆc kh«ng ®éc cã thÓ ng¨n b»ng v¸ch ng¨n chèng ch¸y chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 2,5 mÐt víi c¸c cöa trèng ®Ó ng−êi qua l¹i, cßn kho¶ng trèng phÝa trªn ®¶m b¶o cho viÖc c¬ giíi ho¸. Mçi ng¨n cã lèi ra vμo riªng. 3.9. ViÖc x©y dùng c¸c kho chøa chai khÝ ch¸y, khÝ næ hoÆc khÝ ®éc ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn phßng chèng ch¸y, phßng næ hoÆc phßng ®éc, vμ ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau ®©y: a. Trang bÞ chiÕu s¸ng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu chiÕu s¸ng trong c¸c m«i tr−êng dÔ g©y ra ch¸y næ vμ ph¶i cã ®Çy ®ñ dông cô ch÷a ch¸y. b. Ph¶i ®−îc th«ng giã ®¶m b¶o tiªu chuÈn an toμn vμ vÖ sinh c«ng nghiÖp. c. ThiÕt bÞ hót khÝ næ, khÝ ®éc ra khái kho ph¶i ®¶m b¶o chèng næ, chèng ®éc vμ kh«ng ®−îc ®−a qua c¸c khu vùc lμm viÖc, sinh ho¹t hoÆc n¬i cã nguån löa. d. Tr−êng hîp th¶i khÝ ®éc ra ngoμi b»ng th«ng giã cã thÓ t¹o nång ®é nguy hiÓm cho vïng xung quanh th× ph¶i ®−îc khö ®éc tr−íc khi th¶i ra ngoμi, hoÆc ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p dÔ b¶o ®¶m nång ®é khÝ ®éc kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp theo tiªu chuÈn m«i tr−êng cña ViÖt Nam. e. Ph¶i trang bÞ dông cô phßng chèng ®éc cho nh÷ng ng−êi phôc vô ë kho. f. Ph¶i cã thiÕt bÞ khö ®éc nhanh trong tr−êng hîp bÞ næ vì ®Ó gi¶m bít t¸c h¹i cho vïng xung quanh. 3.10. C¸c kho chøa khÝ ®éc, hoÆc ch¸y næ ph¶i ®−îc b¶o vÖ nghiªm ngÆt vμ cã néi qui chÆt chÏ. C¸c kho nμy ph¶i ®Æt trong vïng ®−îc b¶o vÖ chèng sÐt. CÊm b¶o qu¶n trong cïng mét kho c¸c chai chøa oxi vμ c¸c khÝ ch¸y kh¸c. 3.11. Trong tÊt c¶ c¸c kho b¶o qu¶n chai chøa khÝ ph¶i cã b¶ng tãm t¾t qui tr×nh an toμn vμ c¸c b¶n h−íng dÉn cÇn thiÕt. 3.12. Kho¶ng c¸ch tõ kho chai chøa khÝ ®Õn c¸c kho vμ nhμ x−ëng kh¸c kh«ng ®−îc nhá h¬n: - 20m ®èi víi kho chøa ( quy ®æi) ®Õn 500 chai lo¹i 40 lÝt. - 30m ®èi víi kho chøa ( quy ®æi) trªn 500 ®Õn 1500 chai lo¹i 40 lÝt. - 40m ®èi víi kho chøa ( quy ®æi) trªn 1500 chai lo¹i 40 lÝt. Trong mäi tr−êng hîp nhμ kho ph¶i c¸ch xa nhμ ë vμ c«ng tr×nh c«ng céng Ýt nhÊt 100m. 3.13. Trong ph¹m vi 10 mÐt xung quanh kho b¶o qu¶n chai chøa khÝ, nghiªm cÊm c¸c lo¹i vËt liÖu dÔ ch¸y vμ cÊm ngÆt lμm c¸c viÖc cã löa nh−: RÌn, ®óc, hμn ®un bÕp. 4. Yªu cÇu vÒ sö dông b×nh 4.1. C¸c b×nh (bao gåm c¶ nåi h¬i ®un b»ng ®iÖn, xitÐc vμ thïng) tr−íc khi ®−a vμo sö dông ph¶i ®−îc kh¸m nghiÖm, ®¨ng kÝ vμ cÊp giÊy phÐp sö dông theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hμnh. 4.2. Hå s¬ xin ®¨ng kÝ sö dông gåm a. LÝ lÞch. b. C¸c tμi liÖu xuÊt x−ëng hoÆc chuyÓn giao kÌm theo. c. Hå s¬ l¾p ®Æt (®èi víi b×nh ®Æt cè ®Þnh). d. B¶n vÏ kÕt cÊu b×nh víi c¸c kÝch th−íc chñ yÕu. e. V¨n b¶n xin cÊp giÊy phÐp. Vμ c¸c v¨n b¶n kh¸c theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nμy. Page 2
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6155 : 1996 4.3. C¸c b×nh sau khi c¶i t¹o, phôc håi, l¾p ®Æt ë vÞ trÝ míi; hoÆc ®æi ng−êi chñ së h÷u, tr−íc khi sö dông còng ph¶i ®−îc ®¨ng ký l¹i. 4.4. Trªn mçi b×nh sau khi ®¨ng ký xong cÇn ph¶i kÎ b»ng s¬n « chç dÔ thÊy nhÊt mét khung kÝch th−íc 150 x 200mm trong ®ã ghi c¸c sè liÖu : - Sè ®¨ng kÝ. - ¸p suÊt lμm viÖc cho phÐp - Ngμy kh¸m nghiÖm vμ lÇn kh¸m nghiÖm tiÕp theo. 4.5. Ng−êi chñ së h÷u b×nh ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau ®©y: a. Giao tr¸ch nhiÖm b»ng v¨n b¶n cho ng−êi, sö dông b×nh. b. Ban hμnh quy tr×nh vËn hμnh b×nh. c. Tæ chøc huÊn luyÖn ®Þnh k× vÒ kÜ thuËt an toμn vμ cÊp thÎ an toμn cho c¸c ®èi t−îng cã liªn quan. d. Tæ chøc kiÓm tra ®Þnh k× vÒ kÜ thuËt an toμn cho ng−êi sö dông. e. X©y dùng chÕ ®é kiÓm tra t×nh tr¹ng kim lo¹i cña c¸c chi tiÕt lμm viÖc ë nhiÖt ®é tõ 450oC trë lªn. f. §¶m b¶o thùc hiÖn kh¸m nghiÖm kÜ thuËt ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. 4.6. Trong nhμ ®Æt b×nh ph¶i cã ®ång hå vμ ph−¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c víi ng−êi chñ së h÷u b×nh. 4.7. Ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lÝ vËn hμnh b×nh kh«ng ®−îc phÐp vμo n¬i ®Æt b×nh hoÆc kho chøa chai ®· n¹p ®Çy khÝ. 4.8. Ng−êi sö dông b×nh ph¶i b¶o ®¶m: a. B¶o qu¶n vμ tæ chøc vËn hμnh b×nh phï hîp víi quy tr×nh. b. TiÕn hμnh söa ch÷a b×nh theo ®óng k× h¹n vμ chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn cho c¸c cuéc kh¸m nghiÖm kÜ thuËt. c. Kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng h− háng trong qu¸ tr×nh vËn hμnh. 4.9. ViÖc vËn hμnh c¸c b×nh chØ ®−îc giao cho nh÷ng ng−êi tõ 18 tuæi trë lªn, cã ®Ó søc khoÎ, ®· ®−îc huÊn luyÖn vμ s¸t h¹ch vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n, vÒ qui ph¹m, quy tr×nh kÜ thuËt an toμn cã kÕt qu¶. 4.10. Ng−êi sö dông trùc tiÕp b×nh cã nh÷ng nhiÖm vô chÝnh sau ®©y : a. Th−êng xuyªn kiÓm tra t×nh tr¹ng cña b×nh, sù ho¹t ®éng cña c¸c dông cô kiÓm tra - ®o l−êng, c¸c c¬ cÊu an toμn vμ c¸c phô tïng cña b×nh. b. VËn hμnh b×nh mét c¸ch an toμn theo ®óng quy tr×nh cña ®¬n vÞ; kÞp thêi vμ b×nh tÜnh xö lÝ theo ®óng quy tr×nh cña ®¬n vÞ khi cã sù cè x¶y ra, ®ång thêi b¸o ngay cho ng−êi phô tr¸ch nh÷ng hiÖn t−îng kh«ng an toμn cña b×nh. c. Trong khi b×nh ®ang ho¹t ®éng kh«ng ®−îc lμm viÖc riªng hoÆc bá vÞ trÝ c«ng t¸c. 4.11. Ng−êi chñ së h÷u vμ ng−êi sö dông b×nh kh«ng ®−îc vËn hμnh b×nh v−ît qu¸ c¸c th«ng sè ®−îc quy ®Þnh. CÊm chÌn h·m, hoÆc dïng bÊt cø biÖn ph¸p g× ®Ó t¨ng thªm t¶i träng cña van an toμn trong khi b×nh ®ang ho¹t ®éng. 4.12. Ng−êi chñ së h÷u vμ ng−êi sö dông b×nh ph¶i líp tøc ®×nh chØ sù ho¹t ®éng cña b×nh trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y : a. Khi ¸p suÊt lμm viÖc t¨ng qu¸ møc cho phÐp, mÆc dï c¸c yªu cÇu kh¸c quy ®Þnh trong qui tr×nh vËn hμnh b×nh ®Òu ®¶m b¶o. b. Khi c¸c c¬ cÊu an toμn kh«ng hoμn b¶o. c. Khi ph¸t hiÖn thÊy trong c¸c bé phËn c¬ b¶n cña b×nh cã c¸c vÕt nøt, chç phång, x× h¬i hoÆc ch¶y n−íc ë c¸c mèi hμn, c¸c miÕng ®Öm bÞ xÐ. ®. Khi x¶y ra ch¸y trùc tiÕp ®e do¹ b×nh ®ang cã ¸p suÊt. e. Khi ¸p kÕ h− háng vμ kh«ng cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh ¸p suÊt trong b×nh b»ng mét dông cô nμo kh¸c. Page 3
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6155 : 1996 f. Khi èng thñy bÞ h− háng. g. Nh÷ng tr−êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh trong quy tr×nh vËn hμnh cña ®¬n vÞ. 4.13. B¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn c¸c xitÐc vμ thïng. a. Tr×nh tù b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn c¸c xitÐc hoÆc thïng chøa khÝ ho¸ láng còng nh− tr×nh tù th¸o khÝ khái bÓ vμ thïng ph¶i ®−îc quy ®Þnh trong qui tr×nh cña c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan. b. C¸c xitÐc ®· n¹p ®Çy khÝ ho¸ láng vËn chuyÓn trªn ®−êng s¾t còng nh− c¸c thïng chøa khÝ ho¸ láng chë trªn sμn tÇu ph¶i ®−îc ¸p dông theo quy ®Þnh vÒ viÖc vËn chuyÓn vËt cã träng khèi nÆng trªn ®−êng s¾t. c. Khi vËn chuyÓn hoÆc bèc xÕp c¸c thïng chøa khÝ ho¸ láng ph¶i cã biÖn ph¸p chèng r¬i ®æ, chèng t¸c ®éng trùc tiÕp cña ¸nh n¾ng mÆt trêi vμ tr¸nh bÞ ®èt nãng côc bé. 4.14. B¶o qu¶n, sö dông vμ vËn chuyÓn c¸c chai chøa khÝ. Khi cÇn chuyÓn khÝ, tõ chai cã ¸p suÊt lín vμo chai cã ¸p suÊt lμm viÖc nhá h¬n ph¶i thùc hiÖn qua van gi¶m ¸p dïng riªng cho tõng lo¹i khÝ. Ng¨n ¸p suÊt thÊp cña van gi¶m ¸p ph¶i cã ¸p kÕ vμ van an toμn ®· hiÖu chØnh phï hîp víi ¸p suÊt lμm viÖc cña chai ®−îc chuyÓn khÝ vμo. §èi víi c¸c chai chøa c¸c lo¹i khÝ ¨n mßn m¹nh nh− clo, sunfur¬, phèt ®em nÕu kh«ng cã kh¶ n¨ng dïng van gi¶m ¸p th× cã thÓ sö dông mét ph−¬ng tiÖn tin cËy kh¸c sau khi ®−îc "sù tháa thuËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 4.15. Tr−êng hîp van cña chai chøa khÝ bÞ háng, kh«ng thÓ th¸o khÝ ra ®−îc; hoÆc nh÷ng chai ®Ó l©u kh«ng sö dông mμ kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc suÊt khÝ ë bªn trong; nh÷ng chai bÞ háng ®Õ; háng van; láng cæ ... ®Òu ph¶i ®−a vÒ nhμ m¸y n¹p khÝ ®Ó xö lÝ. Tr−íc khi sö dông l¹i c¸c chai chøa khÝ ®· cò vμo c¸c môc ®Ých kh¸c, nÕu cã hiÖn t−îng van bÞ kÑt còng ph¶i ®−îc nhμ m¸y n¹p khÝ th¸o van, x¶ khÝ ra vμ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khö khÝ khi cÇn thiÕt. 4.16. C¸c chai chøa khÝ: ph¶i ®Æt c¸ch xa n¬i cã ngän löa Ýt nhÊt 5 mÐt, c¸ch xa lß s−ëi ®iÖn vμ c¸c thiÕt bÞ s−ëi Êm kh¸c kh«ng nhá h¬n l,5 mÐt. 4.17. Khi b¶o qu¶n c¸c chai ®· n¹p ®Çy khÝ ph¶i xÕp chai ë t− thÕ ®øng, ®Æt trªn khung gi¸ ®Ó gi÷ cho khái bÞ ®æ. C¸c chai kh«ng cã ®Õ ph¶i xÕp ë t− thÕ n»m ngang. Khi b¶o qu¶n t¹m thêi ë ngoμi trêi, cho phÐp xÕp chai n»m ngang thμnh chång nh−ng ph¶i lãt b»ng d©y thõng, gç: thanh hoÆc cao su ë gi÷a c¸c líp. ChiÒu cao cña chång chai kh«ng ®−îc cao qu¸ 1,5 mÐt, c¸c van chai ph¶i cïng quay vÒ mét phÝa. 4.18. ViÖc di chuyÓn c¸c chai trong nhμ, m¸y n¹p khÝ hoÆc ë n¬i tiªu thô ph¶i ®−îc tiÕn hμnh b»ng c¸c xe nhá chuyÓn dïng hoÆc c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c b¶o ®¶m an toμn. C«ng nh©n phôc vô chai ph¶i ®−îc huÊn luyÖn nghiÖp vô phï hîp víi tõng c«ng viÖc 4.19. Chuyªn chë c¸c chai ®· n¹p ®Çy khÝ ph¶i ®−îc tiÕn hμnh b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p vËn chuyÓn cã lß xo. Chai ph¶i ®Æt n»m ngang, c¸c van ph¶i cïng quay vÒ mét phÝa. Gi÷a c¸c líp chai ph¶i lãt ®Öm b»ng d©y thõng, b»ng c¸c thanh gç cã khoÐt lç, hoÆc lãt b»ng c¸c vßng cao su víi chiÒu dÇy tõ 25 mm trë lªn. Mçi líp chai ph¶i lãt ®Öm tõ 2 chç trë lªn. Cho phÐp chuyÓn chë chai ë t− thÕ th¼ng ®øng b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn chyªn dïng nh−ng gi÷a c¸c chai ph¶i cã ®Öm lãt, ph¶i cã thμnh chÊn ®Ó kh«ng lμm r¬i ®æ chai. C¸c chai tiªu chuÈn cã dung tÝch lín h¬n 12 lÝt, khi vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n ph¶i cã mò ®Ëy c¸c van. 4.20. Khi chuyªn chë c¸c chai ®· n¹p ®Çy khÝ b»ng ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng bé, ng−êi phô tr¸ch ph−¬ng tiÖn ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau ®©y: a. CÊm ®Ó lÉn chai víi dÇu mì vμ nh÷ng vËt liÖu dÔ ch¸y kh¸c. b. CÊm chë ng−êi cïng víi chai. c. CÊm ®ç xe ë n¬i n¾ng g¾t, n¬i cã nhiÒu ng−êi tô häp hoÆc ë nh÷ng ®−êng phè ®«ng ®óc. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn chë, bèc xÕp ph¶i cã biÖn ph¸p chèng r¬i ®æ. Page 4
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6155 : 1996 4.21. ChuyÓn chë c¸c chai ®· n¹p ®Çy khÝ b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn ®−êng s¾t, ®−êng thuû hoÆc b»ng m¸y bay ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan chñ qu¶n ph−¬ng tiÖn ®ã 4.22. CÊm chuyÓn chë c¸c chai ®· n¹p khÝ b»ng ph−¬ng tiÖn do sóc vËt kÐo. 5. N¹p khÝ vμo xitÐc vμ thïng 5.1. Ng−êi n¹p ph¶i cã sæ n¹p khÝ, trong ®ã ghi c¸c môc sau ®©y: a. Ngμy th¸ng n¹p. b. Tªn ng−êi mua khÝ. c. Tªn ng−êi chÕ t¹o xitÐc hoÆc thïng chøa khÝ. d. Sè chÕ t¹o, sè ®¨ng kÝ vμ ngμy kh¸m nghiÖm k× tíi cña xitÐc hoÆc thïng chøa khÝ. e. Dung tÝch xitÐc (m3), dung tÝch thïng (lÝt) . f. Khèi l−îng khÝ ®· n¹p (víi xitÐc: tÊn, víi thïng: kg) g. ¸p suÊt n¹p tèi ®a, kG/cm2. h. T×nh tr¹ng cña thiÕt bÞ ®−îc n¹p khÝ (®é kÝn cña thïng hoÆc xitÐc, t×nh tr¹ng kü thuËt cña khung vμ ®Õ di ®éng cña xitÐc ...). i. Ch÷ kÝ cña ng−êi n¹p khÝ (ng−êi trùc tiÕp n¹p kÜ vμo b×nh). k. M«i chÊt n¹p. Khi n¹p nhiÒu lo¹i khÝ kh¸c nhau th× ph¶i më sæ n¹p riªng cho mçi lo¹i khÝ. 5.2. Tr−íc mçi lÇn n¹p, ng−êi n¹p khÝ ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng hoμn b¶o vμ ®é kÝn cña xitÐc hoÆc thïng chøa khÝ ho¸ láng theo ®óng quy ®Þnh cña quy tr×nh c«ng nghÖ n¹p khÝ. KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ghi vμo sæ n¹p khÝ. ¸p suÊt khÝ cßn l¹i bªn trong c¸c xitÐc hoÆc thïng chøa khÝ ho¸ láng tr−íc khi ®−a ®Õn n¬i n¹p khÝ ph¶i kh«ng nhá h¬n 0,5 kG/cm2 5.3. Nghiªm cÊm n¹p khÝ vμo xitÐc hoÆc thïng, nÕu: a. XitÐc hoÆc thïng ®· qu¸ thêi h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k×. b. T×nh tr¹ng kÜ thuËt kh«ng ®¶m b¶o, thiÕu thiÕt bÞ an toμn. c. C¸c sè liÖu hé chiÕu bÞ më hoÆc kh«ng cã. d. KhÝ chøa trong xitÐc hoÆc thïng kh«ng ®óng chñng lo¹i víi khÝ c¸n n¹p. 5.4. Khèi l−îng khÝ ho¸ láng n¹p vμo c¸cxit¸c hoÆc thïng kh«ng ®−îc lín h¬n quy ®Þnh cña b¶ng 2. N¹p khÝ am«ni¾c láng ph¶i tÝnh ®Õn l−îng khi bèc h¬i khi n¹p vμ nhiÖt ®é m«i tr−êng. C¸c khÝ ho¸ láng kh«ng quy ®Þnh trong b¶ng 2 th× ph¶i ®−îc quy ®Þnh trong quy tr×nh c«ng nghÖ n¹p khÝ cña ng−êi n¹p. 5.5. Ng−êi n¹p khÝ ph¶i cã biÖn ph¸p c©n ®o l−îng khÝ ®· n¹p ®Ó tr¸nh n¹p qu¸ ®Çy. 5.6. Sau khi n¹p xong ph¶i vÆn chÆt n¾p ®Ëy cöa van n¹p, ®ång thêi ph¶i b¾t vßng «m b¶o hiÓm vμ ph¶i niªm phong. Page 5
  6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6155 : 1996 B¶ng 11 Khèi l−îng khÝ trong 1 lÝt ThÓ tÝch cña xitÐc hoÆc thïng dung tÝch cña xitÐc hoÆc t−¬ng øng víi 1 kg khÝ n¹p, tÝnh Tªn khÝ thïng, tÝnh b»ng kg, kh«ng b»ng lÝt, kh«ng nhá h¬n lín h¬n Nit¬ Am«ni¾c Butan Butilen prâpilen 0,770 1,300 0,570 1,760 phètden, clo 0,488 2,050 Oxi 0,526 1,900 0,445 2,250 1,250 0,800 1,080 0,926 6. N¹p khÝ vμo c¸c chai 6.1. Ng−êi n¹p khÝ vμo chai ph¶i cã sæ n¹p khÝ, trong ®ã ghi c¸c môc sau ®©y: a. Ngμy, th¸ng, n¨m n¹p. b. M· hiÖu chai. c. Sè chÕ t¹o chai d. Kú h¹n lÇn kh¸m nghiÖm tiÕp theo. e. Dung tÝch chai, lÝt. f. ¸p suÊt n¹p tèi ®a, kG/cm2 g. Khèi l−îng khÝ ®· n¹p (®èi víi khÝ hãa láng, kg). h. Ch÷ kÝ cña ng−êi n¹p khÝ. Khi n¹p nhiÒu lo¹i khÝ kh¸c nhau th× ph¶i më sæ n¹p riªng cho mçi lo¹i khÝ 6.2. CÊm n¹p khÝ vμo chai trong c¸c tr−êng hîp sau ®©y: a. Qu¸ h¹n kh¸m nghiÖm ®Þnh k×. b. Kh«ng cã ®Ó c¸c dÊu hiÖu vμ nh·n hiÖu quy ®Þnh. c. C¸c van bÞ h− háng. d. Vá chai bÞ h− háng hoÆc kh«ng ®óng chñng lo¹i. e. Líp s¬n vμ ch÷ ®Ó kh«ng ®óng quy ®Þnh hoÆc kh«ng râ rμng. 6.3. Khèi l−îng khÝ ho¸ láng n¹p vμo c¸c chai kh«ng ®−îc lín h¬n quy ®Þnh cña b¶ng 2. Page 6
  7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6155 : 1996 B¶ng 2 Khèi l−îng khÝ trong 1 lÝt ThÓ tÝch cña xitÐc hoÆc thïng Tªn khÝ dung tÝch cña xitÐc hoÆc t−¬ng øng víi 1 kg khÝ n¹p, thïng, tÝnh b»ng kg, kh«ng tÝnh b»ng lÝt, kh«ng lín h¬n nhá h¬n Am«ni¨c 0,570 1,760 Butan 0,488 2,050 Butylen, Iz«butylen 0,526 1,900 ¤xitªtylen 0,716 1,400 Propan 0,425 2,350 Sulfua hydro, phètden, clo 1,250 0,300 Cachon oxit 0,750 1,340 Frªon 11 1,200 0,830 Frªon 12 : Frªon 13 1,100 0,900 Frªon 22 0,600 1,670 Clorua metin clorua ªtin 1,000 1,000 £tylen 0,800 1,250 Protylen 0,286 3,500 0,445 2,250 6.4. §èi víi tr¹m n¹p cè ®Þnh, khi n¹p khÝ ph¶i b¾t chÆt chai vμo bÖ n¹p hoÆc gi¸ n¹p). BÖ n¹p ph¶i ®Æt trong nhμ m¹t tÇng riªng biÖt, c¸ch li víi n¬i ®Æt m¸y nÐn vμ c¸c buång kh¸c b»ng t−êng ch¾c ch¾n lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. Trªn t−êng ng¨n c¸ch bÖ n¹p víi n¬i ®Æt m¸y nÐn cho phÐp træ c¸c lç quan s¸t khi n¹p c¸c khÝ kh«ng ®éc, kh«ng nguy hiÓm næ. 7. Söa ch÷a b×nh 7.1. Ng−êi chñ së h÷u ph¶i ®Þnh k× b¶o d−ìng vμ söa ch÷a c¸c b×nh, ®¶m b¶o cho b×nh ho¹t ®éng ®−îc an toμn. Mäi thay ®æi vÒ kÕt cÊu b×nh trong qu¸ tr×nh söa ch÷a ph¶i ®−îc sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña ng−êi chÕ t¹o. §èi víi vÊn ®Ò hμn vμ kiÓm tra chÊt l−îng mèi hμn nÕu kh«ng thùc hiÖn ®−îc ®Çy ®Ó theo yªu cÇu cña TCVN 6008 : 1995 th× ph¶i ®−îc thanh tra nåi h¬i kh¸m nghiÖm b×nh ®ã tháa thuËn. 7.2. CÊm tiÕn hμnh söa ch÷a hoÆc s¬n c¸c b×nh khi ®ang cßn ¸p suÊt. ViÖc söa ch÷a c¸c chai chøa khÝ ph¶i do nhμ m¸y n¹p khÝ tiÕn hμnh, hoÆc ë nh÷ng x−ëng riªng nÕu ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp. 7.3. Tr−íc khi söa ch÷a bªn trong c¸c b×nh, ng−êi sö dông b×nh ph¶i tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a. Ph¶i cho b×nh ngõng ho¹t ®éng, ng¨n c¸ch h¼n b×nh víi nguån ¸p lùc hoÆc víi c¸c b×nh kh¸c ®ang ho¹t ®éng. b. C¸c b×nh lμm viÖc víi m«i tr−êng chÊt ®éc ph¶i tiÕn hμnh khö ®éc theo ®Õn ®óng quy tr×nh kÜ thuËt an toμn. Page 7
  8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6155 : 1996 c. §iÖn ¸p cña nguån chiÕu s¸ng kh«ng qu¸ 12 v«n, nÕu b×nh chøa m«i chÊt næ ph¶i dïng ®Ìn an toμn chèng næ. CÊm dïng ®Ìn dÇu ho¶ vμ c¸c ®Ìn kh¸c cã chÊt dÔ bèc ch¸y. Page 8
Đồng bộ tài khoản