TCVN 6161 1996

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
369
lượt xem
98
download

TCVN 6161 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6161 1996: Phòng cháy chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại-Yêu cầu thiết kế: Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới hay cải tạo mở rộng chợ kiên cố, chợ bán kiên cố và trung tâm thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6161 1996

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  Phßng ch¸y ch÷a ch¸y - Chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i- Yªu cÇu thiÕt kÕ. Fire protection - Markets and shopping centres - Design requirements 1. Ph¹m vi ¸p dông. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y (PCCC) khi thiÕt kÕ x©y dùng míi hay c¶i t¹o më réng chî kiªn cè, chî b¸n kiªn cè vμ trung t©m th−¬ng m¹i. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn. TCVN 2622 : 1995 Phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh - Yªu cÇu thiÕt kÕ. TCVN 6160 : 1996 Phßng ch¸y ch÷a ch¸y - Nhμ cao tÇng - Yªu cÇu thiÕt kÕ. TCVN 5738 : 1993 HÖ thèng b¸o ch¸y - Yªu cÇu kÜ thuËt. TCVN 5760 : 1993 HÖ thèng ch÷a ch¸y - Yªu cÇu chung vÒ thiÕt kÕ, l¾p ®Æt vμ sö dông. TCVN 5717 : 1993 Van chèng sÐt. TCVN 4756 : 1989 Quy ph¹m nèi ®Êt vμ nèi kh«ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. 3. ThuËt ng÷ 3.1. Tæng diÖn tÝch gian hμng lμ diÖn tÝch c¸c gian, quÇy hμng kinh doanh. 3.2. DiÖn tÝch kinh doanh lμ tæng diÖn tÝch gian hμng vμ diÖn tÝch c¸c buång, phßng tham gia kinh doanh. 3.3. Chî lμ khu tËp trung nhiÒu quÇy hμng, gian hμng, hμng ho¸ vμ ng−êi ®Ó mua, b¸n, trao ®æi. 3.4. Trung t©m th−¬ng m¹i lμ khu kinh doanh bu«n b¸n giao dÞch th−¬ng m¹i vμ cã c¸c dÞch vô ®a d¹ng. 4. Ph©n lo¹i chî 4.1. Ph©n lo¹i theo kiÕn tróc x©y dùng : a) Chî kiªn cè lμ chî cè ®Þnh ®−îc thiÕt kÕ vμ x©y dùng víi bËc chÞu löa I vμ II; b) Chî b¸n kiªn cè lμ chî cè ®Þnh mμ nhμ, quÇy hμng vμ c¸c c«ng tr×nh kh¸c trong chî ®−îc thiÕt kÕ vμ x©y dùng víi bËc chÞu löa III. c) Chî t¹m lμ chî kh«ng æn ®Þnh mμ lÒu, qu¸n trong chî ®−îc x©y dùng víi bËc chÞu löa IV, V Chó thÝch: BËc chÞu löa cña nhμ vμ c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 Giíi h¹n chÞu löa, phót   Page 1 
 2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  Cét t−êng ChiÕu nghØ, T−êng trong TÊm l¸t va TÊm l¸t vμ chÞu lùc, bËc vμ c¸c T−êng ngoμi kh«ng chÞu c¸c cÊu kiÖn c¸c cÊu kiÖn t−êng buång cÊu kiÖn kh«ng chÞu lùc chÞu lùc chÞu lùc thang kh¸c cña lùc (t−êng kh¸c cña kh¸c cña thang ng¨n) sμn m¸i I 150 60 30 30 60 30 II 120 60 15 15 45 15 Kh«ng quy III 120 60 15 15 45 ®Þnh Kh«ng quy IV 30 15 15 15 15 ®Þnh V Kh«ng quy ®Þnh 4.2. Ph©n lo¹i theo quy m«, sè l−îng hé kinh doanh : a) Chî lo¹i l lμ chî cã trªn 500 hé bu«n b¸n cã ®¨ng kÝ kinh doanh hoÆc cã tæng diÖn tÝch gian hμng trªn 2000m2; b) Chî lo¹i 2 lμ chî cã tõ 300 ®Õn 500 hé bu«n b¸n cã ®¨ng kÝ kinh doanh hoÆc cã tæng diÖn tÝch gian hμng tõ 1200m2 ®Õn 2000m2; c) Chî lo¹i 3 lμ chî cã d−íi 300 hé bu«n b¸n cã ®¨ng kÝ kinh doanh hoÆc cã tæng diÖn tÝch gian hμng d−íi 1200m2. 5. Quy ®Þnh chung 5.1. Khi thiÕt kÕ PCCC cho chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn nμy vμ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m kh¸c cã liªn quan. 5.2. Khi bè trÝ chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i trong nhμ cao tÇng hoÆc nhμ cã tÝnh chÊt sö dông kh¸c ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn nμy vμ ph¶i tu©n theo TCVN 6161 : 1996. 5.3. Khi thiÕt kÕ PCCC cho chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i x©y dùng míi, c¶i tao, më réng ph¶i dùa vμo quy ho¹ch cña toμn khu hay côm, ®ång thêi kÕt hîp chÆt chÏ víi gi¶i ph¸p thiÕt kÕ PCCC cña c«ng tr×nh bªn c¹nh (tæ chøc ®−êng giao th«ng, hÖ thèng ®−êng èng cÊp n−íc ch÷a ch¸y, th«ng tin liªn l¹c b¸o ch¸y...). 5.4. ThiÕt kÕ chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ph¶i ®−îc tháa thuËn vÒ thiÕt kÕ vμ thiÕt bÞ PCCC víi c¬ quan cã thÈm quyÒn. 6. Bè trÝ mÆt b»ng. 6.1. Chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã thÓ lμ mét ng«i nhμ riªng biÖt hoÆc nhiÒu nhμ hoÆc bè trÝ ë tÇng l ®Õn tÇng 3 cña toμ nhμ nhiÒu tÇng cã tÝnh n¨ng sö dông kh¸c nh− : nhμ ë, kh¸ch s¹n, nhμ hμnh chÝnh... Chó thÝch:   Page 2 
 3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  1) Kh«ng cho phÐp bè trÝ chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i trong nhμ ë hai tÇng; 2) Kh«ng ph¶i thay ®æi cÊu tróc chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i chiÕm toμn bé diÖn tÝch mét tÇng cña nhμ trªn 5 tÇng cã tÝnh n¨ng sö dông kh¸c; 3) Kh«ng cho phÐp bè trÝ chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i kinh doanh c¸c lo¹i hμng dÔ ch¸y, næ vμ ®éc h¹i trong nhμ ë. 6.2. Chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ®−îc chia thμnh c¸c khu sau : 6.2.1. Khu kinh doanh bao gåm : c¸c quÇy, s¹p hμng, gian hμng n¬i giao vμ nhËn hμng, gi¶i kh¸t ¨n uèng, sμn nh¶y, gian tr−ng bμy hμng vμ nh÷ng phßng, buång phôc vô kh¸ch hμng. 6.2.2. Khu phô trî gåm : kho, buång ®ãng gãi hμng ®Æt; buång söa ch÷a thiÕt bÞ, qu¶ng c¸o. 6.2.3. Khu hμnh chÝnh vμ sinh ho¹t gåm : phßng lμm viÖc Ban gi¸m ®èc, Ban qu¶n lÝ, v¨n th−, v¨n phßng, kÕ to¸n, c¨ng tin, c¸n bé, phßng truyÒn thèng, b¶o vÖ PCCC, y tÕ... 6.2.4. Khu kÜ thuËt gåm : buång th«ng giã, buång thang m¸y, tñ b¶ng ®iÖn, tæng ®μi ®iÖn tho¹i, tr¹m b¬m n−íc cho sinh ho¹t, ch÷a ch¸y. 6.3. Khi bè trÝ khu, buång cña chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ë nhμ cao tÇng ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau : a) Kho chøa hμng ho¸, nguyªn vËt liÖu dÔ ch¸y, ch¸y ®−îc ë tÇng trªn kh«ng trïng khÝt víi c¸c kho t−¬ng tù ë tÇng d−íi; b) Lèi ra, vμo ë khu hμnh chÝnh, buång phô trî, khu kÜ thuËt kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ ®i qua khu vùc kinh doanh; c) Kho vμ n¬i ®Ó hμng ho¸ ph¶i thiÕt kÕ lèi ®i riªng. 6.4. Chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ph¶i thiÕt kÕ lèi ra, vμo vμ cÇu thang riªng biÖt cho kh¸ch hμng vμ cho c¸n bé, nh©n viªn. Lèi ra, vμo vμ cÇu thang cho c¸n bé, nh©n viªn ph¶i thiÕt kÕ ®Ó khi cÇn cã thÓ sö dông lμm lèi tho¸t n¹n cho kh¸ch hμng ®ang ë khu vùc kinh doanh. 6.5. CÇu thang chÝnh tõ tÇng l lªn tÇng 2 thuéc chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã bËc chÞu löa I vμ II cho phÐp thiÕt kÕ hë, cßn c¸c cÇu thang kh¸c ph¶i thiÕt kÕ trong buång thang. §èi víi chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã tæng diÖn tÝch gian hμng trªn 3600 m2 cho phÐp ®Æt thang b¨ng t¶i. 6.6. Chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i kh«ng l¾p ®Æt thang b¨ng t¶i chØ ®−îc bè trÝ c¸c quÇy, gian hμng tõ tÇng 2 trë xuèng. NÕu cã thiÕt kÕ vμ sÏ l¾p ®Æt thang b¨ng t¶i th× cho phÐp bè trÝ quÇy, gian hμng tõ tÇng 3 trë lªn trong thêi gian l n¨m chê l¾p ®Æt thang b¨ng t¶i kÓ tõ khi chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ®−a vμo sö dông. 6.7. ChiÒu réng lèi ®i l¹i trong khu vùc kinh doanh ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 2.   Page 3 
 4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  B¶ng 2 ChiÒu réng lèi ®i tèi thiÓu, m Chî, trung t©m th−¬ng Chî, trung t©m th−¬ng m¹i Lo¹i lèi ®i m¹i ë thμnh phè, thÞ x· ë huyÖn, thÞ trÊn 1 2 3 1. Lèi ®i chÝnh trong khu vùc kinh doanh : - Chî trung t©m th−¬ng m¹i cã tæng diÖn tÝch gian hμng ®Õn 90m2 2,8 2,0 - Chî trung t©m th−¬ng m¹i cã tæng diÖn tÝch gian hμng lín h¬n 90m2 - Tõ d·y quÇy, gian hμng ®Õn cöa ra 3,6 2,8 vμo kh«ng cã phßng ®Öm - Tõ d·y quÇy, gian hμng ®Õn cöa ra vμo cã phßng ®Öm 2,8 2,0 2. C¸c lèi ®i kh¸c : 4,2 3,4 - Gi÷a hai d·y quÇy, gian hμng v¶i, quÇn ¸o may s½n - Gi÷a hai d·y, quÇy gian hμng giÇy dÐp 1,8 1,8 - Gi÷a hai d·y, quÇy, gian hμng kh¸c song song 1,2 1,2 Chó thÝch: kho¶ng c¸ch gi÷a hai lèi ®i chÝnh trong khu vùc kinh doanh lμ 20 m. 7. Yªu cÇu ng¨n ch¸y 7.1. Khi thiÕt kÕ chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i, ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ kho¶ng c¸ch an toμn phßng ch¸y, vËt hÖu vμ giíi h¹n chÞu löa cña tõng cÊu kiÖn theo TCVN 2622 : 1995. 7.2. Sè tÇng cña ng«i nhμ, diÖn tÝch lín nhÊt gi÷a hai tÇng ng¨n ch¸y cña chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i phô thuéc vμo bËc chÞu löa, ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 3. B¶ng 3   Page 4 
 5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  BËc chÞu löa cña chî vμ Sè tÇng ®−îc phÐp x©y dùng, tÇng DiÖn tÝch lín nhÊt gi÷a hai I, h II i Kh«ng h¹n chÕ, nh−ng chiÒu cao ê 2200h¸ 2 nhμ kh«ng cao qu¸ quy ®Þnh trong TCVN 6160 : 1996 III IV V 2 1800 1 1400 1 500 Chó thÝch: DiÖn tÝch tèi ®a gi÷a hai t−êng ng¨n ch¸y cho phÐp t¨ng 100% khi c¸c c¬ së ®ã cã trang bÞ hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng . 7.3. T−êng ng¨n ch¸y ph¶i ®−îc x©y tõ mãng hay dÇm mãng c¾t qua c¸c kÕt cÊu kh¸c ®Õn hÕt chiÒu cao chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i nÕu m¸i nhμ lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, cao h¬n m¸i 0,6 m nÕu m¸i lμm b»ng vËt liÖu khã ch¸y hoÆc dÔ ch¸y. Tr−êng hîp t−êng ng¨n ch¸y ng¨n däc theo nhμ, ®Òu ph¶i cao h¬n m¸i 0,6 m dï m¸i lμm b»ng bÊt k× vËt liÖu g×. T−êng ng¨n ch¸y ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y vμ cã giíi h¹n chÞu löa nhá nhÊt lμ 150 phót. 7.4. Trong c¸c chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã bËc chÞu löa III, IV, V, kho¶ng ng¨n ch¸y ph¶i cã chiÒu réng nhá nhÊt 6m vμ chia m¸i t−êng thμnh khu vùc riªng biÖt. PhÇn t−êng håi cña kho¶ng ng¨n ch¸y ph¶i nh« lªn khái m¸i nhá nhÊt 0,6m. Trong kho¶ng ng¨n ch¸y, c¸c lo¹i t−êng ph¶i kÝn, cét ph¶i cã giíi h¹n chÞu löa nhá nhÊt 150 phót. C¸c kÕt cÊu bao che kho¶ng ng¨n ch¸y ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa nhá nhÊt 60 phót, cöa ph¶i cã giíi h¹n chiu löa nhá nhÊt 45 phót. 7.5. Ph¶i thiÕt kÕ kho riªng biÖt vμ cã t−êng ng¨n b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, giíi h¹n chÞu löa nhá nhÊt 45 phót ®Ó b¶o qu¶n hμng, nguyªn vËt liÖu dÔ b¾t ch¸y. 7.6. Cöa kho, cöa phßng b¶o qu¶n hμng ph¶i thiÕt kÕ cöa hai c¸nh, cã chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 1,3 m vμ chiÒu cao kh«ng thÊp h¬n 2,3 m b»ng vËt liÖu. kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa nhá nhÊt 45 phót. 7.7. C¸c ®−êng èng kÜ thuËt, (cÊp tho¸t n−íc, vÖ sinh...) cña chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã bËc chÞu löa I, II ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 7.8. KÕt cÊu nÒn chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i kh«ng ®−îc rçng. Kh«ng cho phÐp lμm b»ng bª t«ng atphan. NÒn buång t¾m, khu vÖ sinh ph¶i thÊp h¬n nÒn buång kÒ liÒn nhá nhÊt lμ 2 cm. 7.9. Khi thiÕt kÕ c¸c bé phËn ng¨n ch¸y kh¸c cho chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i, ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña TCVN 2622 : 1995. 8. Lèi tho¸t n¹n 8.1. Chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ph¶i b¶o ®¶m lèi tho¸t n¹n an toμn khi cã ch¸y, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho lùc l−îng ch÷a ch¸y ho¹t ®éng. Sè l−îng lèi tho¸t n¹n kh«ng ®−îc Ýt h¬n 2 vμ ph¶i bè trÝ ph©n t¸n. 8.2. Kho¶ng c¸ch tõ cöa ®i xa nhÊt cña bÊt k× gian, phßng nμo (trõ phßng vÖ sinh, t¾m, kho) ®Õn lèi tho¸t n¹n gÇn nhÊt, ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. B¶ng 4 Kho¶ng c¸ch xa nhÊt cho phÐp, m   Page 5 
 6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  Tõ nh÷ng gian, phßng bè trÝ gi÷a hai Tõ nh÷ng gian, phßng cã lèi tho¸t n¹n lèi tho¸t n¹n ra hμnh lang côt I vμ II III IV 40 25 V 30 15 25 12 20 10 8.3. Sè ng−êi cã trong khu vùc kinh doanh tÝnh theo ®Þnh møc lμ 1,35 m2 sμn/ 01 ng−êi. Tæng chiÒu réng lèi ®i, ®−êng tho¸t n¹n ®−îc tÝnh cho c¶ cÇu thang chÝnh, thang trong buång thang vμ thang ngoμi trêi. ChiÒu réng tæng céng cöa tho¸t ra ngoμi hay vÕ thang hoÆc cöa, lèi ®i trªn ®−êng tho¸t n¹n ®−îc tÝnh theo sè ng−êi ë tÇng ®«ng nhÊt (kh«ng kÓ tÇng l) vμ ®−îc quy ®Þnh : a) TÇng 2 : l mÐt/ 125 ng−êi ; b) TÇng 3 trë lªn : l mÐt/ l00 ng−êi. Chó thÝch : ChiÒu réng lèi tho¸t khi tÝnh to¸n cã thÓ nhá nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n quy ®Þnh trong b¶ng 5. 8.4. Thang cøu n¹n tõ khu vùc kinh doanh ra ngoμi kh«ng ®−îc th«ng víi tÇng hÇm. 8.5. ChiÒu réng vÕ thang chuyªn dïng kh«ng nhá h¬n l,15 m, ®é nghiªng cña thang l : 2 8.6. ChiÒu réng lèi ®i, hμnh lang, cöa ®i, vÕ thang trªn ®−êng tho¸t n¹n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 5. B¶ng 5 ChiÒu réng, m Lo¹i lèi ®i Nhá nhÊt Lín nhÊt Lèi ®i Hμnh lang Cöa ®i VÕ 1 Theo tÝnh to¸n thang 1,4 Theo tÝnh to¸n 0,8 2,4 1,05 2,4 Chó thÝch: 1) Chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã tæng diÖn tÝch gian hμng b»ng vμ lín h¬n 90m2th× lèi ra, vμo cña kh¸ch hμng cã chiÒu réng Ýt nhÊt lμ 0,9 m; 2) Sè l−îng bËc thang cña mçi vÕ thang kh«ng nhá h¬n 3 bËc vμ kh«ng lín h¬n 18 bËc. 8.7. Kh«ng cho phÐp dïng thang xo¸y èc vμ thang h×nh dÎ qu¹t lμm lèi tho¸t n¹n. 8.8. Kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ cöa ®Èy, cöa quay trªn ®−êng tho¸t n¹n, cöa ®i trªn ®−êng tho¸t n¹n ph¶i më ra phÝa ngoμi nhμ hoÆc theo h−íng tho¸t n¹n vμ cã thiÕt bÞ tù ®éng ®ãng. Chó thÝch: Cöa ®i ra khái c¸c phßng th−êng xuyªn kh«ng qu¸ 15 ng−êi, cöa ®i ra khái kho cã diÖn tÝch d−íi 200 m2 vμ cöa phßng vÖ sinh cho phÐp thiÕt kÕ më vμo trong. 8.9. ChiÒu cao cña cöa ®i, lèi ®i trªn ®−êng tho¸t n¹n ph¶i ®¶m b¶o kh«ng nhá h¬n 2 m,   Page 6 
 7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  ®èi víi tÇng hÇm, tÇng ch©n t−êng kh«ng nhá h¬n l,9 m, ®èi víi tÇng hÇm m¸i kh«ng nhá h¬n l,5 m. 8.10. ChiÒu cao tÇng nhμ cña chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i kh«ng thÊp h¬n 3,3m; nÕu khu kinh doanh cã tæng diÖn tÝch gian hμng b»ng hoÆc lín h¬n 300 m2, chiÒu cao tÇng kh«ng thÊp h¬n 4,2 m. ChiÒu cao tÇng hÇm vμ g¸c löng chî, trung t©m th−¬ng m¹i kh«ng nhá h¬n 2,7m, chiÒu cao tèi thiÓu tõ sμn ®Õn møc d−íi cña cÊu kiÖn låi kh«ng nhá h¬n 2,4 m. 8.11. Cho phÐp sö dông thang ch÷a ch¸y bªn ngoμi thay cho lèi tho¸t n¹n thø hai. Thang ch÷a ch¸y bªn ngoμi dïng ®Ó tho¸t ng−êi ph¶i cã chiÒu réng Ýt nhÊt 0,7m, ®é dèc lín nhÊt 60o so víi mÆt ngang vμ thang ph¶i cã tay vÞn cao 0,8 m. 9. ThiÕt bÞ ®iÖn vμ chiÕu s¸ng. 9.1. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn l¾p ®Æt trong chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ph¶i b¶o ®¶m: - HÖ thèng ®iÖn cÊp cho m¸y b¬m ch÷a ch¸y, ®iÖn chiÕu s¸ng sù cè khi ch¸y ph¶i riªng biÖt so víi c¸c hÖ thèng ®iÖn kh¸c. - NÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp th× nguån ®iÖn ®−îc lÊy tõ hai nguån ®iÖn l−íi riªng biÖt (kh«ng kÓ nguån ®iÖn m¸y ph¸t). 9.2. Nguån ®iÖn cung cÊp cho sinh ho¹t, b¶o vÖ vμ chiÕu s¸ng sù cè khi ch¸y, b¸o ch¸y vμ ch÷a ch¸y tù ®éng ph¶i riªng biÖt tõ tñ ®iÖn chÝnh cña chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i. §¶m b¶o khi ng¾t nguån ®iÖn chiÕu s¸ng sinh ho¹t th× mét trong c¸c nguån trªn kh«ng bÞ ¶nh h−ëng. 9.3. ChiÕu s¸ng sù cè khi ch¸y ph¶i ®−îc thiÕt kÕ vμ l¾p ®Æt trong khu vùc kinh doanh, trªn ®−êng ®i vμ lèi ra vμo cña chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã diÖn tÝch gian hμng 90m2 trë lªn. HÖ thèng chiÕu s¸ng sù cè khi ch¸y ph¶i l¾p ®Æt däc hμnh lang vμ cÇu thang cña khu vùc hμnh chÝnh, sinh ho¹t kh¸c cña chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i. Chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã diÖn tÝch gian hμng trªn 180 m2 ph¶i l¾p ®Ìn chØ dÉn " Lèi RA- EXIT", trªn lèi ra, vμo, lèi tho¸t n¹n hÖ thèng ®ã ®−îc nèi vμo m¹ng chiÕu s¸ng sù cè. 9.4. Trong khu vùc kinh doanh, ®−êng ®i, lèi tho¸t n¹n nªn thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng b¶o vÖ ban ®ªm nh−ng khi cã ch¸y, sö dông nh− chiÕu s¸ng sù cè. 9.5. ChiÕu s¸ng côc bé quÇy, tñ tr−ng bμy hμng mÉu b»ng ®Ìn neon vμ thiÕt kÕ theo nhãm riªng biÖt tõ tñ ®iÖn chÝnh m¹ng sinh ho¹t. 9.6. Nguån ®iÖn cÊp cho m¸y vi tÝnh, m¸y ®Õm tiÒn, m¸y sÊy, ®iÖn thö thiÕt bÞ ®iÖn thiÕt kÕ theo nhãm riªng tõ tñ ®iÖn chÝnh m¹ng sinh ho¹t. 9.7. Tñ ®iÖn chÝnh cña chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i, tñ ®iÖn chÝnh m¹ng sinh ho¹t, b¶ng ®iÖn nhãm ph¶i l¾p ®Æt ngoμi khu vùc kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn kh«ng ®Æt ®−îc ngoμi khu vùc kinh doanh th× cho phÐp l¾p ®Æt ë phÝa cuèi cña gian kinh doanh hoÆc gian kinh doanh cuèi cïng cña khu vùc kinh doanh. B¶ng ®iÖn ph¶i l¾p ®Æt trong hép b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y vμ ghi kÝ hiÖu ë c¸nh cöa hép. 9.8. §iÒu khiÓn chiÕu s¸ng quÇy, gian hμng trong khu vùc kinh doanh theo ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn trung t©m vμ qua c¸c b¶ng ®iÒu khiÓn nhãm tíi côm tiÕp xuèng c¸c quÇy, gian hμng. M¸y c¾t, cÇu dao cña hÖ thèng ®iÖn cho kho, buång, phßng kh¸c, ph¶i ®Æt phÝa ngoμi chóng vμ m¾c trªn t−êng kh«ng ch¸y hoÆc trong hép treo trªn cét. 9.9. Trong kho vμ n¬i b¶o qu¶n hμng, kh«ng cho phÐp l¾p ®Æt æ c¾m ®iÖn. 9.10. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn trßn, ph¶i thiÕt kÕ ®Ìn cã chôp b¶o vÖ. Chôp ®Ìn ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y vμ ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch tõ ®Ìn ®Õn vËt liÖu ch¸y kh«ng nhá h¬n 0,5 m. §Ìn neon ph¶i cã m¸ng vμ bäc ®Ìn. 9.11. Dßng ®iÖn tiªu thô liªn tôc cña d©y dÉn ®iÖn, c¸p ®iÖn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ dßng   Page 7 
 8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  ®Þnh møc. 9.12. Chç nèi hoÆc rÏ nh¸nh d©y dÉn ®iÖn, c¸p ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn dÉn ®iÖn nh− mét d©y dÉn, c¸p ®iÖn liªn tôc vμ kh«ng bÞ t¸c ®éng cña ngo¹i lùc. 9.13. Kh«ng ®−îc ®Æt chung trong mét èng, mét hép hay mét m¸ng, c¸c m¹ng ®iÖn sinh ho¹t, b¶o vÖ sù cè, ®iÖn b¸o vÒ ch÷a ch¸y tù ®éng. 9.14. Khi ®Æt d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn xuyªn qua mãng, t−êng, trÇn nhμ, sμn nhμ, ph¶i ®Æt trong èng thÐp hoÆc c¸c èng cã ®é cøng t−¬ng tù. §−êng kÝnh trong ph¶i lín h¬n l,5 lÇn ®−êng kÝnh ngoμi cña d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn. 9.15. §−êng dÉn ®iÖn ph¶i thÝch hîp víi tÝnh chÊt sö dông, ®Æc ®iÓm kiÕn tróc chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i còng nh− c¸c yªu cÇu vÒ kÜ thuËt an toμn PCCC, ph¶i theo quy ®Þnh trong b¶ng 6. B¶ng 6 H×nh thøc vμ ph−¬ng ph¸p ®Æt ®−êng dÉn ®iÖn trªn c¸c bÒ mÆt vμ c¸c chi tiÕt D©y dÉn, c¸p ®iÖn B»ngng vËt liÖu ch¸y B»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, khã ch¸y A. §−êng dÉn ®iÖn ®Æt hë Trªn puly kÑp, gi¸ ®ì Trùc tiÕp D©y dÉn cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ, vμ c¸p ®iÖn cã vá bäc b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. D©y dÉn cã vá b¶o vÖ vμ c¸p ®iÖn cã vá bäc Trùc tiÕp b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, khã ch¸y. D©y dÉn cã hoÆc kh«ng cã vá b¶o vÖ, c¸p ®iÖn cã vá b»ng vËt liÖu ch¸y, khã ch¸y. Trong èng vμ hép b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. Trong èng vμ hép b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, khã ch¸y. B. §−êng dÉn ®iÖn ®Æt kÝn   Page 8 
 9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  Cã líp lãt b»ng vËt liÖu Trùc tiÕp D©y dÉn cã hoÆc kh«ng kh«ng ch¸y vμ tr¸t v÷a cã b¶o vÖ c¸p ®iÖn cã vá hoÆc b¶o vÖ kÝn c¸c phÝa b»ng vËt liÖu ch¸y. b»ng líp vËt liÖu kh«ng ch¸y (1). Trùc tiÕp Nh− trªn nh−ng b»ng vËt Trong èng vμ hép b»ng vËt Trùc tiÕp liÖu kh«ng ch¸y. liÖu khã ch¸y, cã líp vËt D©y dÉn kh«ng cã vá b¶o liÖu kh«ng ch¸y lãt èng vμ vÖ vμ c¸p ®iÖn cã vá b»ng hép cã tr¸t v÷a (2) Trong èng vμ hép b»ng vËt liÖu vËt liÖu ch¸y, khã ch¸y ch¸y vμ kh«ng ch¸y. ®óc liÒn khèi, trong r·nh..., trong líp vËt liÖu kh«ng ch¸y bao kÝn (3) Chó thÝch: 1) Líp lãt b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y dÇy nhá nhÊt 10 mm; 2) èng ph¶i ®−îc tr¸t v÷a kÝn hoÆc bäc phibr« xi m¨ng... dμy nhá nhÊt 10mm; 3) Líp bao kÝn quanh èng (hép)... b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã thÓ lμ v÷a phibr« xi m¨ng hoÆc bª t«ng dμy nhá nhÊt 10 mm) 9.16. D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ, ®Æt hë trùc tiÕp trªn c¸c bÒ mÆt puly, sø ®ì kÑp, treo d−íi d©y c¨ng, trªn dμn, trong m¸ng...ph¶i thùc hiÖn nh− sau: a) Khi ®iÖn ¸p lín h¬n 42 V trong phßng Ýt nguy hiÓm vμ khi ®iÖn ¸p b»ng hoÆc nhá h¬n 42 V trong c¸c phßng bÊt k×, ph¶i ®Æt ë ®é cao thÊp nhÊt 2 m so víi mÆt sμn; b) Khi ®iÖn ¸p lín h¬n 42 V trong phßng nguy hiÓm vμ rÊt nguy hiÓm ph¶i ®Æt ë ®é cao thÊp nhÊt 2,5 m so víi mÆt sμn. Chó thÝch: Khi ®−êng d©y ®i xuèng c«ng t¾c ®Ìn, æ c¾m ®iÖn, thiÕt bÞ dïng ®iÖn kh¸c ®Æt trªn t−êng, kh«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trªn. 9.17. Khi c¸p ®iÖn ®Æt hë theo trÇn nhμ, t−êng hoÆc c¸c kÕt cÊu x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh, ph¶i ®−îc b¾t chÆt b»ng kÑp víi c¸c kho¶ng c¸ch quy ®Þnh ë b¶ng 7. B¶ng 7 Kho¶ng c¸ch cho phÐp lín nhÊt, m Khi mÆt c¾t lâi d©y dÉn, mm2 Ph−¬ng ph¸p ®Æt d©y dÉn §Õn 16 35 95 trë 2,5 4 6 10 ®Õn ®Õn lªn 25 70   Page 9 
 10. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  1. Trªn puly, kÑp 0,80 0,80 0,80 0,80 1,0 1,2 1,2 2. Trªn vËt c¸ch ®iÖn ®Æt ë t−êng vμ 1 2 2 2 2,5 3 6 trÇn nhμ 3. Trªn vËt c¸ch ®iÖn ®Æt ë t−êng thuéc ®−êng dÉn ®iÖn ngoμi 2 2 2 2 2 2 2 nhμ 4. Trªn vËt c¸ch ®iÖn ®Æt ë v× kÌo, cét hoÆc t−êng - Víi d©y dÉn ruét ®ång - Víi d©y dÉn ruét nh«m 6 12 6 12 9.18. Khi ®Æt èng luån d©y dÉn, c¸p ®iÖn trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng ®óc s½n hoÆc c¸c kÕt cÊu bª t«ng liÒn khèi, ph¶i nèi èng b»ng ren hoÆc hμn ch¾c ch¾n. 9.19. Kh«ng cho phÐp ®Æt c¸c d©y dÉn, c¸p ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ ngÇm trùc tiÕp trong hoÆc d−íi c¸c líp v÷a tr¸t t−êng: trÇn nhμ ë nh÷ng chç cã thÓ ®ãng ®inh hoÆc ®ôc lç. 9.20. Kh«ng cho phÐp ®Æt ®−êng dÉn ®iÖn ngÇm trong t−êng chÞu lùc (n»m ngang) khi chiÒu s©u r·nh ch«n lín qu¸ l/3 chiÒu dμy t−êng. Kh«ng cho phÐp ®Æt ngÇm trùc tiÕp phÝa trong hoÆc ë d−íi líp v÷a tr¸t c¸c lo¹i d©y dÉn ®iÖn v× vá c¸ch ®iÖn còng nh− vá b¶o vÖ bÞ t¸c h¹i do líp v÷a nμy. 9.21. D©y dÉn, c¸p ®iÖn xuyªn qua trÇn nhμ b»ng vËt liÖu ch¸y, dÔ ch¸y lªn t−êng gi¸p m¸i ph¶i ®−îc luån trong èng c¸ch ®iÖn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 9.22. §Çu d©y ®iÖn vμo nhμ xuyªn qua t−êng ph¶i luån trong èng c¸ch ®iÖn kh«ng ch¸y vμ ph¶i cã kÕt cÊu tr¸nh n−íc ®äng vμ ch¶y vμo nhμ, hoÆc cho phÐp xuyªn qua m¸i nh- −ng ph¶i ®Æt trong èng thÐp, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch tõ vËt c¸ch ®iÖn ®ì d©y cña ®Çu vμo ®Õn m¸i kh«ng ®−îc nhá h¬n 2,75 m. Víi nh÷ng gian hμng, kièt mμ trªn m¸i kh«ng cã ng−êi lui tíi, kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm rÏ tíi m¸i kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,5m. 9.23. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d©y dÉn víi nhau kh«ng ®−îc nhá h¬n l00 mm khi kho¶ng c¸ch cè ®Þnh d©y ®Õn 6 m vμ kh«ng ®−îc nhá qu¸ 150 mm khi kho¶ng c¸ch cè ®Þnh d©y lín qu¸ 6 m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm cè ®Þnh d©y dÉn theo b¶ng 7. Kho¶ng c¸ch tõ d©y dÉn ®Õn t−êng vμ kÕt cÊu ®ã kh«ng ®−îc nhá h¬n 50 mm. 9.24. Chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ph¶i ®−îc thiÕt kÕ hÖ thèng chèng sÐt. HÖ thèng chèng sÐt ®−îc thiÕt kÕ theo quy ®Þnh c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh vμ theo TCVN 5717 : 1993, TCVN 4756 :1989. 10. Th«ng giã, tho¸t khãi. 10.1. TÊt c¶ c¸c chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã, tho¸t khãi. HÖ thèng th«ng giã ®−îc lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, khã ch¸y hoÆc dÔ ch¸y tuú thuéc vμo tÝnh chÊt nguy hiÓm ch¸y, næ n¬i l¾p ®Æt hÖ thèng vμ khÝ th¶i qua hÖ thèng. HÖ thèng tho¸t khãi ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 10.2. HÖ thèng th«ng giã ph¶i ®−îc lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y ë nh÷ng n¬i cã sö dông hay b¶o qu¶n chÊt khÝ, chÊt láng hay bôi dÔ bèc ch¸y, dÔ næ. Nh÷ng tr−êng hîp kh¸c, hÖ thèng th«ng giã cã thÓ lμm b»ng vËt liÖu khã ch¸y. 10.3. Kh«ng ®−îc nèi víi hÖ thèng th«ng giã chung nh÷ng hÖ thèng th«ng giã dÉn h¬i dÔ ng−ng tô, dÉn bôi vμ c¸c chÊt kh¸c cã thÓ g©y ra hçn hîp ®éc, ch¸y hoÆc næ do nguyªn nh©n c¬ lÝ hay hãa häc. 10.4. Ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã cho khu vùc vμ gian hμng kinh doanh hãa chÊt, hμng dÖt b«ng hoÆc chÊt cã mïi. Khi thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o cÊp giã trªn 20 m3/giê/ ng−êi.   Page 10 
 11. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  10.5. Ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã riªng biÖt víi hÖ thèng th«ng giã cña nhμ cho chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i bè trÝ ë tÇng 1 ®Õn tÇng 3 cña nhμ c¨n hé hoÆc nhμ cã tÝnh n¨ng sö dông kh¸c. 10.6. Ph¶i ®Æt hÖ thèng tho¸t khái riªng ra ngoμi ®èi víi nh÷ng phßng c¸ch li riªng biÖt cña chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y. HÖ thèng tho¸t khái ph¶i thiÕt kÕ sao cho mÆt ph¼ng c©n b»ng ¸p suÊt trong chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i kh«ng nhá h¬n 1,5 m. 10.7. Khi thiÕt kÕ vμ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ kÜ thuËt ph¶i phï hîp víi yªu cÇu ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh ®èi víi tõng chñng lo¹i thiÕt bÞ. 11. B¸o ch¸y vμ ch÷a ch¸y. 11.1. C¸c chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i thuéc lo¹i kªn cè, b¸n kiªn cè ph¶i ®−îc l¾p ®Æt hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng. C¸c yªu cÇu vÒ hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng ph¶i tu©n theo TCVN 5738 : 1993. §èi víi c¸c chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i kh«ng thuéc quy ®Þnh trªn ph¶i cã th«ng tin b¸o ch¸y hoÆc c¸c quy ®Þnh b¸o ch¸y kh¸c. 11.2. Chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ph¶i ®−îc thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y trong vμ ngoμi nhμ. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc ch÷a ch¸y trong vμ ngoμi nhμ, ph¶i tu©n theo TCVN 2622 : 1995, ®ång thêi ph¶i trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn ch÷a ch¸y t¹i chç. 11.3. Xung quanh chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cao trªn 10 m tÝnh tõ vØa hÌ ®Õn mÐp d−íi cña m¸i n−íc ch¶y, cø 150m, ph¶i bè trÝ thang ch÷a ch¸y b»ng s¾t cè ®Þnh bªn ngoμi. 11.4. Chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã diÖn tÝch kinh doanh trªn 2000 m2 vμ trªn 500 hé kinh doanh hoÆc trªn 3 tÇng (kh«ng phô thuéc vμo diÖn tÝch kinh doanh) ph¶i l¾p ®Æt hÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng n−íc tù ®éng Sprinkler hoÆc hÖ thèng ch÷a ch¸y tù ®éng xèi n−íc (Drencher). Chó thÝch: §èi víi chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã diÖn tÝch kinh doanh d−íi 300 m2, 75 hé kinh doanh, kh«ng b¾t buéc ph¶i thiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng n−íc ch÷a ch¸y trong nhμ. 11.5. Khi thiÕt kÕ vμ thi c«ng hÖ thèng n−íc ch÷a ch¸y tù ®éng trong chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i, ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong TCVN 5760 : 1993 vμ c¸c tμi liÖu kÜ thuËt kh¸c do c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ban hμnh. 11.6. L−u l−îng n−íc ch÷a ch¸y bªn ngoμi lÊy tõ trô n−íc ch÷a ch¸y vμ tÝnh cho mét ®¸m ch¸y cña chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 8. B¶ng 8 L−u l−îng n−íc tÝnh cho l ®¸m ch¸y, l/s Tæng diÖn tÝch gian hμng, m2 (sè hé kinh doanh) BËc chÞu löa 540 (136) 900 (225) 1800 (450) 2000 (500) Lín h¬n 400 (1000) I vμ II III 5 5 10 10 15 IV vμ V 5 10 15 20 25 10 15 20 30 35 11.7. Sè ®¸m ch¸y trong cïng mét thêi gian, tÝnh cho hÖ thèng ®−êng èng cÊp n−íc cña chî vμ trung t©m th−¬ng m¹i cã tæng diÖn tÝch gian hμng b»ng hoÆc nhá h¬n 8000m2 hoÆc d−íi 2000 hé   Page 11 
 12. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                   TCVN 6161 : 1996  kinh doanh th× tÝnh l ®¸m ch¸y; nÕu tæng diÖn tÝch gian hμng lín h¬n 8000 m2 hoÆc trªn 2000 hé kinh doanh, th× tÝnh 2 ®¸m ch¸y.   Page 12 
Đồng bộ tài khoản