TCVN 6203 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
121
lượt xem
41
download

TCVN 6203 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6203 1995, Cơ sở để thiết kế kết cấu. Lập kí hiệu. Kí hiệu chung: Tiêu chuẩn này được xây dựng để dùng trong các tiêu chuẩn, qui phạm, hướng dẫn, các tài liệu kĩ thuật và trong thiết kế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6203 1995

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 C¬ së ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu. LËp kÝ hiÖu. KÝ hiÖu chung Basic for structural design. Set up symbol. General Symbols 1. Môc ®Ých vµ ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c kÝ hiÖu chuÈn dïng cho thiÕt kÕ kÕt cÊu Tiªu chuÈn nµy chØ bao gåm c¸c thuËt ng÷ chung cÇn thiÕt cho thiÕt kÕ kÕt cÊu x©y dùng vµ kh«ng cã thuËt ng÷ thuéc vÒ mét lo¹i vËt liÖu cô thÓ nµo (thÝ dô thÐp, bª t«ng, gç...) hoÆc ®èi víi mét lÜnh vùc kÜ thuËt chuyªn ngµnh (thÝ dô nÒn, mãng,,,) c¸c thuËt ng÷ ®ã sÏ ®|îc qui ®Þnh riªng biÖt Tiªu chuÈn nµy ®|îc sö dông kh«ng ¶nh h|ëng g× ®Õn c¸c ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c cña tõng thuËt ng÷ thuéc ph¹m vi c¸c tiªu chuÈn kh¸c. Tiªu chuÈn nµy ®|îc x©y dùng ®Ó dïng trong c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m, h|íng dÉn, c¸c tµi liÖu kÜ thuËt vµ trong thiÕt kÕ. Tiªu chuÈn nµy kh«ng dù trï dïng cho sù ph¸t triÓn trong t|¬ng lai c¸c lÝ thuyÕt an toµn hay kÜ thuËt míi thiÕt kÕ b»ng m¸y tÝnh. Tuy vËy, trong thêi gian nµy: ch÷ J (b¶ng 2) ®|îc dµnh cho m¸y in dßng vµ telex 2. Lo¹i kÝ hiÖu 2.1. B¶ng ch÷ vµ kÝ hiÖu 2.1.1. B¶ng 1 qui ®Þnh c¸c chØ dÉn chung vÒ sö dông lo¹i ch÷ 2.1.2. C¸c b¶ng 2,3 vµ 4 qui ®Þnh ý nghÜa cña c¸c ch÷ khi ®|îc dïng lµm kÝ hiÖu chÝnh 2.1.2. B¶ng 5 qui ®Þnh danh môc c¸c kÝ hiÖu ®Æc biÖt vµ kÝ hiÖu to¸n 2.1.3. C¸c b¶ng 6,7 vµ 8 qui ®Þnh ý nghÜa cña c¸c ch÷ hoÆc nhãm ch÷ khi chóng ®|îc dïng lµm kÝ hiÖu ch÷ 2.2. X©y dùng kÝ hiÖu ViÖc x©y dùng mét kÝ hiÖu ®Ó thÓ hiÖn mét ®¹i l|îng hoÆc mét thuËt ng÷ cho tr|íc th× ph¶i tiÕn hµnh nh| sau: 1) Ch÷ chÝnh cña kÝ hiÖu ph¶i ®|îc chän tõ c¸c b¶ng 2,3,4 hoÆc 5 trªn c¬ së xem xÐt vÒ ®¹i l|îng vµ øng dông nh| trong b¶ng 1 2) Cã thÓ dïng mét dÊu phÈy trªn (') ®Ó thÓ hiÖn sù t¨ng thªm (®Æc biÖt cho ®¹i l|îng h×nh häc hoÆc ®Þnh vÞ) 3) C¸c kÝ hiÖu ch÷ ®Ó m« t¶ cã thÓ ®|îc lùa chän tuú ý. Khi dïng c¸c kÝ hiÖu ch÷ kh¸c víi c¸c kÝ hiÖu ch÷ nªu trong b¶ng 6,7 vµ 8 th× cÇn ®|a ra ®Þnh nghÜa râ rµng. 4) Trong viÖc lËp kÝ hiÖu, kÝ hiÖu ch÷ ®Çu tiªn chØ vÞ trÝ vµ c¸c kÝ hiÖu tiÕp theo chØ nguyªn nh©n (b¶n ch¸t, vÞ trÝ...)(1) ------------------- (1) NÕu cÇn tr¸nh sù lÉn lén nªn dïng dÊu phÈy gi÷a hai lo¹i kÝ hiÖu ch÷ 5) Khi kh«ng thÓ cã sù nhÇm lÉn th× cã thÓ bá mét vµi hoÆc tÊt c¶ c¸c kÝ hiÖu ch÷
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 6) Ch÷ sè cã thÓ dïng lµm kÝ hiÖu ch÷ 7) Dïng dÊu d|¬ng(+) ®Ó chØ øng suÊt kÐo, dÇu (-) ®Ó chØ øng suÊt nÐn Tr|êng hîp cã thÓ x¶y ra kh¶ n¨ng nhÇm lÉn nªn cã c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa sau: - Khi cã kh¶ n¨ng lÉn lén gi÷a sè 1 víi ch÷ I trong mét sè v¨n b¶n ®¸nh m¸y, th× ph¶i dïng L thay thÕ ch÷ I - Kh«ng dòng ch÷ "o" th|êng vµ ch÷ "O" hoa cña ch÷ La tinh lµm ch÷ ®øng ®Çu v× cã thÓ lÉn víi sè "0". Tuy nhiªn cã thÓ dïng ch÷ "o" th|êng lµm kÝ hiÖu víi cïng nghÜa nh| sè "0" - Kh«ng dïng ch÷ c¸i Hy l¹p th|êng cña c¸c ch÷ i«ta(i) «micron (o) vµ upxilon (y) v× chóng cã thÓ lÉn víi c¸c ch÷ Latinh kh¸c. Còng nh| vËy, nÕu cã thÓ, nªn tr¸nh dïng ch÷ Kappa (k) vµ khi (x). Khi dïng ch÷ Hy l¹p th|êng ªta (K). «mªga(Z) vµ muy (P), cÇn cÈn thËn khi viÕt ®Ó tr¸nh lÉn víi c¸c ch÷ Latinh th|êng n,w, vµ u. B¶ng 1 - H|íng dÉn dïng ch÷ ®Ó x©y dùng kÝ hiÖu Lo¹i ch÷ §¹i l|îng C«ng dông Ch÷ c¸i Lùc lùc nh©n víi chiÒu dµi, chiÒu 1. T¸c ®éng vµ t¶i träng Latinh hoa dµi cã sè mò kh¸c 1, nhiÖt ®é 2. DiÖn tÝch, m« men thø nhÊt vµ thø hai cña diÖn tÝch 3. M« ®un ®µn håi (ngo¹i lÖ so víi qui t¾c chung) 4. NhiÖt ®é Ch÷ c¸i ChiÒu dµi, th|¬ng sè cña chiÒu 1. T¸c ®éng vµ t¶i träng trªn ®¬n vÞ dµi hoÆc Latinh dµi vµ thêi gian sè mò, lùc trªn diÖn tÝch th|êng ®¬n vÞ chiÒu dµi hoÆc diÖn tÝch, 2. KÝch th|íc dµi (chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu khèi l|îng, thêi gian dµy...) 3. C|êng ®é 4. VËn tèc, gia tèc, tÇn sè 5. Ch÷ ®Ó m« t¶ (kÝ hiÖu ch÷) 6. Khèi l|îng 7. Thêi gian Ch÷ c¸i Hy Dµnh cho c¸c ®¹i l|îng to¸n, vËt lÝ, trõ c¸c ®¹i l¹p hoa l|îng h×nh häc vµ c¬ häc Ch÷ c¸i Hy Kh«ng cã kÝch th|íc 1. HÖ sè vµ tØ sè kh«ng thø nguyªn l¹p th|êng 2. BiÕn d¹ng 3. Gãc 4. mËt ®é (tØ träng vµ tØ khèi)(ngo¹i lÖ so víi qui t¾c chung) 5. øng suÊt (ngo¹i lÖ so víi qui t¾c chung)
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 Chó thÝch: Nh÷ng kh¸i niÖm kh«ng n»m trong b¶ng 1 sÏ ¸p dông theo lo¹i ®· nªu t|¬ng øng nhÊt B¶ng 2 - Ch÷ c¸i La tinh hoa Ch÷ ý nghÜa A DiÖn tÝch A T¸c ®éng bÊt th|êng B (kh«ng dïng) C (kh«ng dïng) D §é cøng uèn cña b¶n vµ vá E M« ®un ®µn håi däc E T¸c ®éng cña ®éng ®Êt F T¸c ®éng chung F Lùc chung G M« ®un tr|ît G T¸c ®éng th|êng xuyªn (t¶i träng tÜnh) H Thµnh phÇn n»m ngang cña mét lùc I M« men thø hai cña mét tiÕt diÖn ph¼ng J (Dµnh cho m¸y in dßng vµ telex) K §¹i l|îng bÊt k× nh|ng víi mét thø nguyªn riªng kh«ng cã kÝ hiÖu ®Æc thï L Cã thÓ dïng cho mét khÈu ®é, chiÒu dµi mét cÊu kiÖn (xem b¶ng 3) M M« men chung M M« men uèn N Lùc ph¸p tuyÕn O (Tr¸nh dïng nÕu cã thÓ) P øng lùc tr|íc P X¸c suÊt (hoÆc p, xem b¶ng 3) Q (hoÆc V) T¸c ®éng thay ®æi (t¶i träng ®éng)1.2) R Lùc tæng hîp R Ph©n lùc R Søc bÒn S M« men thø nhÊt cña mét thiÕt diÖn ph¼ng (m« men tÜnh) S T¸c ®éng -hiÖu qu¶ (t¶i träng) S (hoÆc Sn) T¶i träng tuyÕt (dïng trong tr|êng hîp dÔ bÞ nhÇm lÉn T M« men xo¾n T NhiÖt ®é T Chu kú thêi gian
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 U (Kh«ng dïng) 2) V (hoÆc Q) Lùc c¾t V ThÓ tÝch V Thµnh phÇn th¼ng ®øng cña mét lùc W (hoÆc Z) M« ®un tiÕt diÖn 2) W T¶i träng giã X Lùc chung song song víi trôc x Y Lùc chung song song víi trôc y Z Lùc chung song song víi trôc z Z (hoÆc W) M« ®un tiÕt diÖn 2) 1) Cã thÓ thªm mét kÝ hiÖu ch÷ nÕu cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c h¬n, mét t¶i träng ®Æt vµo 2) §Ó lùa chän, cã thÓ dïng ch÷ nµy hay ch÷ kia tuú theo thãi quen cña tõng n|íc B¶ng 3 - Ch÷ c¸i La tinh th|êng Ch÷ ý nghÜa a Kho¶ng c¸ch a Gia tèc b ChiÒu réng c (Kh«ng dïng) d §|êng kÝnh d ChiÒu s©u (thÝ dô mãng) e §é lÖch t©m f Søc bÒn (cña mét vËt liÖu)1),2) f TÇn sè g T¶i träng ph©n bè th|êng xuyªn (t¶i träng tÜnh) g Gia tèc träng tr|êng h ChiÒu cao h ChiÒu dµy i B¸n kÝnh qu¸n tÝnh j Sè ngµy k HÖ sè l KhÈu ®é chiÒu dµi mét bé phËn 3) m Cã thÓ dïng lµ m« men uèn trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi hoÆc chiÒu réng m Khèi l|îng m Gi¸ trÞ trung b×nh cña mét mÉu
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 n Cã thÓ dïng lµ lùc ph¸p tuyÕn trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hoÆc chiÒu réng n Sè cña... o (Kh«ng dïng) p ¸p suÊt p X¸c suÊt (hoÆc P, xem b¶ng 2) q (hoÆc V) T¶i träng thay ®æi ph©n bè (t¶i träng ®éng)4),5) r B¸n kÝnh s Sai lÖch chuÈn cña mét mÉu s Kho¶ng c¸ch s T¶i träng tuyÕt ph©n bè (t¶i träng) t Thêi gian nãi chung t ChiÒu dµy cña c¸c bé phËn mãng t Cã thÓ dïng lµ m« men xo¾n trªn ®¬n vÞ chiÒu dµi hoÆc chiÒu réng u Chu vi u C¸c thµnh phÇn cña chuyÓn vÞ cña mét ®iÓm v w v Tèc ®é, vËn tèc v (hoÆc q) Cã thÓ dïng lµ lùc tr|ît tre4en ®¬n vÞ chiÒu dµi hoÆc chiÒu réng5) w T¶i träng giã ph©n bè x To¹ ®é y z z C¸nh tay ®ßn 1) Mét sè n|íc dung ch÷ f víi chØ sè cho øng suÊt, nh|ng nªn dïng V 2) Mét sè n|íc ïng V hoÆc E víi chØ sè cho søc bÒn nh|ng nªn dïng f 3) Cã thÓ thay thÕ b»ng L hoÆc l (viÕt tay) cho mét vµi chiÒu dµi hoÆc ®Ó tr¸nh lÉn lén víi sè 1 4) NÕu cÇn thiÕt dïng mét kÝ hiÖu ch÷ ®Ó x¸c ®Þnh mét t¶i träng ®Æt vµo cho chÝnh x¸c h¬n 5) Xem chó thÝch 2 cña b¶ng 2 B¶ng 4 - Ch÷ c¸i Hy l¹p th|êng Ch÷ KÝ hiÖu ý nghÜa Alpha D Gãc tØ sè Bªta E Gãc, tØ sè 1)- Gama J TØ träng
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 Gama J hÖ sè an toµn Gama J BiÕn d¹ng tr|ît 2) Delta G HÖ sè biÕn ®éng Epxilon H BiÕn d¹ng Xi [ Eta K To¹ ®é t|¬ng ®èi x/l Zªta ] y/l Tªta T z/l Tªta T Gãc quay L«ta l (Kh«ng dïng) Kappa N (Tr¸nh dïng nÕu cã thÓ) Lam®a O HÖ sè thanh m¶nh Muy P HÖ sè ma s¸t Muy P Trung b×nh cña mét tËp hîp Muy P HÖ sè hiÖu chØnh Nuy Q HÖ sè Po¸t x«ng Omicr«n o (Tr¸nh dïng nÕu cã thÓ) Pi S (ChØ dïng trong to¸n häc) R« U TØ khèi XÝch ma V øng suÊt ph¸p tuyÕn XÝch ma V Sai lÖch chuÈn cña mét tËp hîp T« W øng suÊt tr|ît Upsilon Q (Kh«ng dïng) Phi M (I) Gi¸ trÞ giíi h¹n cña gãc ma s¸t (thÝ dô ®èi víi ®Êt) Phi M (I) Gãc Khi F (Tr¸nh dïng nÕu cã) Psi \ §é Èm t|¬ng ®èi Psi \ HÖ sè thu nhá Omªga Z VËn tèc gãc 1) Mét sè n|íc dïng V hoÆc E víi chØ sè søc bÒn nh|ng nªn dïng f (xem b¶ng 3) 2) §èi víi biÕn d¹ng tr|ît, còng cã thÓ dïng H víi c¸c kÝ hiÖu kh«ng ®èi xøng. ThÝ dô H23 hoÆc H yz 3) Mét sè n|íc dïng f víi kÝ hiÖu ch÷ cho øng suÊt nh|ng nªn dïng V (xem b¶ng 3) 4) §èi víi øng suÊt tr|ît, còng cã thÓ dïng V víi c¸c kÝ hiÖu ch÷ kh«ng ®èi xøng. ThÝ dô V23 hoÆc V yz. .
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 B¶ng 5. KÝ hiÖu to¸n vµ kÝ hiÖu ®Æc biÖt KÝ hiÖu ý nghÜa 6 Tæng sè / HiÖu sè, sè gia I §|êng kÝnh, (thÝ dô cèt thÐp, ®inh t¸n v.v...) (PhÈy trªn) T¨ng c|êng (®Æc biÖt cho c¸c môc ®Ých h×nh häc hoÆc ®Þnh vÞ) e C¬ sè Logarit Nªpe: 2,71828 S TØ sè gi÷a chu vi vµ ®|êng cña ®|êng trßn: 3,14159 n Sè cña... // hoÆc// Song song A Vu«ng gãc, ph¸p tuyªn B¶ng 6 - C¸c kÝ hiÖu ch÷ chung - Ch÷ c¸i La tinh th|êng (1) Ch÷ ý nghÜa a (hoÆc sa) ThÐp kÕt cÊu b (hoÆc c) Bª t«ng c (hoÆc b) Bª t«ng c NÐn nãi chung d ThiÕt kÕ2) e (hoÆc el) Giíi h¹n ®µn håi 3) f C¸nh dÇm f Ma s¸t g §¶m b¶o h N»m ngang i Ban ®Çu (vÒ thêi gian) j Sè ngµy k §Æc tr|ng l Däc m Gi¸ trÞ trung b×nh m VËt liÖu n TÞnh, NÐt 4) O Sè kh«ng o ë gãc P (hoÆc sp) ThÐp øng suÊt tr|íc
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 q (Kh«ng dïng) f (Kh«ng dïng) s Cèt thÐp t KÐo nãi chung 5) t Ngang 6) u Cuèi cïng v Th¼ng ®øng w Th©n dÇm x To¹ ®é y To¹ ®é y Ch¶y z To¹ ®é 0,1,2,v.v... C¸c gi¸ trÞ riªng lÎ f Gi¸ trÞ tiÖm cËn 1) C¸c kÝ hiÖu ch÷ cho t¸c ®éng vµ hiÖu qu¶ t¸c ®éng (xem b¶ng 7) vµ c¸c kÝ hiÖu ch÷ t¹o tõ c¸c ch÷ viÕt t¾t (xem b¶ng 8) 2) ChØ dïng khi kh«ng thÓ cã sù lÉn lén 3) NÕu cÇn, cã thÓ dïng mét kÝ hiÖu ch÷ ®Ó thªm hoÆc thay thÕ ®Ó x¸c ®Þnh giíi h¹n ®µn håi chÝnh x¸c h¬n (thÝ dô y,0,1,2, v.v...) 4) NÕu cã thÓ cã sù lÉn lén ph¶i dïng "net" (xem b¶ng 8 5) NÕu cã thÓ cã sù lÉn lén ph¶i dïng "ten" (xem b¶ng 8) 6) NÕu cã thÓ cã sù lÉn lén ph¶i dïng "tra" (xem b¶ng 8) Chó thÝch: NÕu cßn cã sù lÉn lén nµo kh¸c, kÝ hiÖu ch÷ cã thÓ lµ mét tõ viÕt ®Çy ®ñ b»ng tiÕng Anh hoÆc tiÕng Ph¸p B¶ng 7 - KÝ hiÖu ch÷ cho t¸c ®éng, hiÖu qu¶ t¸c ®éng vµ søc bÒn 1) Ch÷ ý nghÜa 2) a (A) T¸c ®éng bÊt th|êng eq (E) T¸c ®éng cña ®éng ®Êt f (F) T¸c ®éng nãi chung f (F) Lùc nãi chung g (G) T¸c ®éng th|êng xuyªn (t¶i träng tÜnh) m (M) Uèn nãi chung n (N) Lùc ph¸p tuyÕn p (P) Lùc øng suÊt tr|íc
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 q (Q) hoÆc v(V) T¸c ®éng biÕn ®æi (t¶i träng ®éng) 3)4) r (R) Søc bÒn s (S) HiÖu qu¶ t¸c ®éng s (S) t¶i träng tuyÕt (t¶i träng) t (T) Xo¾n nãi chung t (T) nhiÖt ®é6) v(V) hoÆc q(Q) Lùc c¸t 4) w (W) T¶i träng giã 1) NÕu cÇn ®Ó ph©n lo¹i, cã thÓ dïng ch÷ Latinh hoa lµm kÝ hiÖu ch÷ cho t¸c ®éng vµ hiÖu qu¶ t¸c ®éng. 2) NÕu cã thÓ cã sù lÉn lén ph¶i dïng "¸c" 3) Mét t¶i träng ®Æt vµ ph¶i ®|îc ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c h¬n 4) Xem chó thÝch 2 cña b¶ng 2 5) NÕu cã thÓ cã sù lÉn lén, ph¶i dïng "tor" (xem b¶ng 8) 6) NÕu cã thÓ cã sù lÉn lén, ph¶i dïng "tem" (xem b¶ng 8) Chó thÝch: NÕu cßn cã sù lÉn lén nµo kh¸c, kÝ hiÖu ch÷ cã thÓ lµ mét tõ viÕt ®Çy ®ñ b»ng tiÕng Anh hoÆc tiÕng Ph¸p. B¶ng 8 - KÝ hiÖu ch÷ t¹o thµnh tõ ch÷ viÕt t¾t (1) Ch÷ ý nghÜa abs TuyÖt ®èi adm Cã thÓ chÊp nhËn (cho phÐp) cal TÝnh to¸n2) crit (hoÆc cr) Tíi h¹n dyn §éng lùc ef HiÖu qu¶ el (hoÆc e) §µn håi nãi chung est §¸nh gi¸ exe C¸ biÖt ext Ngoµi fat Mái inf D|íi int Trong lat Bªn lim Giíi h¹n
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 max Tèi ®a min Tèi thiÓu nom Danh nghÜa nor Ph¸p tuyÕn obs Quan s¸t par Song song per Vu«ng gãc pl DÎo red Thu nhá rel T|¬ng ®èi rep §¹i diÖn ser TÝnh kh¶ dông st (hoÆc stat) TÜnh sup Trªn tem NhiÖt ®é ten C«ng, kÐo tor Xo¾n tot Tæng céng tra Ngang var BiÕn ®æi 1) Nh÷ng tõ viÕt t¾t kh«ng nªu trong b¶ng nµy nªn x©y dùng trªn c¬ së c¸c tõ cã gèc Latinh. NÕu kh«ng thÓ cã sù lÉn lén th× c¸c ký hiÖu ®ã cã thÓ rót gän cßn mét hoÆc hai ch÷ 2) §èi lËp víi "quan s¸t". Phô lôc Tr×nh bµy c¸c kÝ hiÖu trong c¸c hÖ thèng víi bé ch÷ giíi h¹n (phô lôc nµy lµ mét phÇn cña tiªu chuÈn) A.1. Môc ®Ých vµ ph¹m vi ¸p dông Phô lôc nµy qui ®Þnh biÖn ph¸p ¸p dông c¸c kÝ hiÖu to¸n vµ c¸c kÝ hiÖu kh¸c dïng ch÷ c¸i La tinh, Hy l¹p th|êng vµ hoa, c¸c kÝ hiÖu ch÷ vµ mét vµi kÝ hiÖu vµo d·y h¹n chÕ ch÷ vµ kÝ hiÖu trong telex vµ m¸y in dßng. Phô lôc gåm c¸c kÝ hiÖu chø kh«ng ph¶i lµ hÖ thèng cña m¸y tÝnh hoÆc ng«n ng÷ m¸y tÝnh. Tuy nhiªn, nÕu dù ®Þnh cho kÕt xuÊt cña m¸y tÝnh cã thÓ ®|îc ®äc hiÓu bëi nh÷ng ng|êi kh«ng trùc tiÕp tham gia tÝnh to¸n hoÆc kh«ng ®|îc chØ dÉn hoÆc ®Æc biÖt vÒ thùc tiÔn tÝnh to¸n cña n¬i ®ã, th× nªn sö dông c¸ch cña phô lôc nµy. §iÒu nµy còng ¸p dông cho th| tÝn ®¸nh qua telex.
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 A.2. C¸c kÝ tù ®|îc dïng Th«ng th|êng mét b¶ng mÉu tù, A tíi Z (hoÆc a tíi z) vµ c¸c ch÷ sè 0 ®Õn 9 cã s½n vµ thªm dÊu ®Æc biÖt 0/., + = vµ *, trong ®ã * cã nghÜa lµ "nh©n" vµ ** cã nghÜa lµ "luü thõa". DÊu, dïng cho thËp ph©n. Trªn c¬ së ®ã, c¸c ký hiÖu ®|îc x©y dùng víi ch÷ J (j) thÓ hiÖn mét c«ng n¨ng ®Æc biÖt. ë chç kh«ng cã s½n ch÷, tªn cã thÓ viÕt ®Çy ®ñ, thÝ dô: APOSTROPHE (hoÆc apostrophe). A.3. T¹o ch÷ Latinh hoa Ch÷ Latinh hoa ®|îc t¹o b»ng c¸ch ghÐp ®«i hai ch÷ cã s½n. ThÝ dô AA (hoÆc aa) cã nghÜa lµ A, BB (hoÆc bb) cã nghÜa lµ B, v.v... A.4. Tao ch÷ La tinh th|êng Ch÷ Latinh th|êng ®|îc t¹o b»ng dïng ®¬n ®éc c¸c ch÷ cã s½n, thÝ dô A (hoÆc a) cã nghÜa lµ a; B (hoÆc b) cã nghÜa lµ b v.v... A.5. T¹o ch÷ Hy L¹p th|êng Ch÷ Hy L¹p th|êng ®|îc t¹o b»ng c¸ch viÕt hai ch÷ ®Çu theo c¸ch ®¸nh vÇn cña tiÕng Anh. D alpha AL hoÆc al E bªta BE hoÆc be J gama GA hoÆc ga G delta DE hoÆc de H epsilon EP hoÆc ep ] zªta ZE hoÆc ze K ªta ET hoÆc et T tªta TH hoÆc th l i«ta IO hoÆc io k kappa KA hoÆc ka O lamb®a LA hoÆc la P muy MU hoÆc mu Q nuy NU hoÆc nu [ xi XI hoÆc xi o «micron OM hoÆc om S pi PI hoÆc pi U r« RH hoÆc rh V xÝch ma SI hoÆc si W tau TA hoÆc ta
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6203 : 1995 Q upsilon UP hoÆc up I phi PH hoÆc ph F khi VH hoÆc ch \ Psi PS hoÆc ps Z «mega OM hoÆc om T¹i mét sè n|íc, mét sè ch÷ Hy L¹p th|êng cã thÓ viÕt nh| sau: P muy MY hoÆc my Q nuy NY hoÆc ny Q ypsilon YP hoÆc yp A.6. T¹o kÝ hiÖu ch÷ KÝ hiÖu ch÷ th|êng b¾t ®Çu b»ng ch÷ J (hoÆc j) thÝ dô AAJB (aajb) cã nghÜa lµ Ab, CCJAL (hoÆc ccjal) cã nghÜa lµ CD , DJEF (hoÆc djef) cã nghÜa lµ def. Tuy nhiªn trong tr|êng hîp nghÜa ®· râ rµng th× cã thÓ bá J (hoÆc j). NÕu cã thÓ lÉn lén, c¸c kÝ hiÖu ch÷ ®|îc c¸ch li b»ng ch÷ J (hoÆc j). §iÒu nµy b¸o r»ng cã mét kÝ hiÖu ch÷ míi ®i tiÕp theo. ThÝ dô DJEJF (hoÆc djejf) cã nghÜa lµ de,f. Chó thÝch: ngoµi viÖc dïng ®Ó thÓ hiÖn ý "luü thõa", c¸c kÝ hiÖu ch÷ kh«ng thÓ ®|a vµo trong c¸ch kÝ hiÖu nµy. Trong thùc tÕ cã thÓ kh«ng dïng. A.7. T¹o kÝ hiÖu ®Æc biÖt C¸c kÝ hiÖu ®Æc biÖt thuéc b¶ng 5 cã thÓ t¹o nh| sau: ¦ SUM (hoÆc sum) ' DDE (hoÆc ®e) ph©n biÖt víi DE (hoÆc de) ®Ó chØ G I DIA (HoÆc dia) S PI (hoÆc pi) n NUM (hoÆc num) ThÝ dô 1 : V = N r N (e1 + e2 ) A W SÏ thµnh: SI = NN/AA + - NN (EJ1 + AJ2)/ WW hoÆc si = nn/aa + - nn(ej1 + ej2 )/ww 8 ThÝ dô 2: D3,5 (¦ (ST)i D ) i 1 SÏ thµnh: 3,5 (SUM 1 - 8 (SSTT) JI + AL ) hoÆc: 3,5(sum 1 - 8 (sstt) ji + al)
Đồng bộ tài khoản