TCVN 6207 1996

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
106
lượt xem
20
download

TCVN 6207 1996

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6207 1996. Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí ô nhiễm do xe máy lắp động cơ xăng thải ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6207 1996

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6207:1996 ISO 6855:1981 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé Ph­¬ng ph¸p ®o khÝ « nhiÔm do xe m¸y l¾p ®éng c¬ x¨ng th¶i ra Road vehicles - Measurement method for gaseous pollutants emitted by mopeds equipped with a controlled ignition engine Hµ néi 1996
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6207:1996 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 6855:1981. TCVN 6207:1996 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ. Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6207:1996 TCVN 6207:1996 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé Ph­¬ng ph¸p ®o khÝ « nhiÔm do xe m¸y l¾p ®éng c¬ x¨ng th¶i ra Road vehicles - Measurement method for gaseous pollutants emitted by mopeds equipped with a controlled ignition engine 1 Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®o khÝ th¶i « nhiÔm do c¸c xe m¸y, nh­ ®· ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211:1996 (ISO 3833), l¾p ®éng c¬ x¨ng hai kú hoÆc bèn kú th¶i ra. Tiªu chuÈn x¸c ®Þnh chu tr×nh thö phï hîp víi yªu cÇu cña c¸c kiÓu xe m¸y kh¸c nhau vµ ®­a ra ®Æc tÝnh kü thuËt cña c¸c ph­¬ng ph¸p ®o khÝ th¶i « nhiÔm, hÖ thèng ®o vµ b¨ng thö. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6211:1996 (ISO 3833) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. ISO 6726 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Xe m¸y - Träng t¶i - Tõ vùng. TCVN 6212:1996 (ISO 6970) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M«t« vµ xe m¸y - Thö ®é « nhiÔm - B¨ng thö c«ng suÊt TCVN 6010:1995 (ISO 7116) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M«t« vµ xe m¸y - Ph­¬ng ph¸p ®o vËn tèc lín nhÊt cña xe m¸y. CEC §Æc tÝnh kü thuËt RF 05 - T - 76; CEC §Æc tÝnh kü thuËt RF 05 - T - 77; 3 §Þnh nghÜa 3.1 Tù träng cña xe m¸y Tæng träng l­îng kh«ng chÊt t¶i cña xe m¸y cã chøa l­îng nhiªn liÖu chiÕm Ýt nhÊt 90 % dung tÝch b×nh chøa mµ nhµ chÕ t¹o ®· quy ®Þnh, dông cô söa ch÷a vµ b¸nh xe dù phßng (nÕu b¾t buéc ph¶i cã). 3.2 Träng t¶i cña xe m¸y 3
 4. TCVN 6207:1996 Träng l­îng t­¬ng øng víi tù träng cña xe m¸y (xem 3.1) céng víi mét khèi l­îng t­¬ng øng víi 75 kg. Chó thÝch: ThuËt ng÷ träng t¶i "Weight" vµ t¶i träng "Load" ®­îc sö dông trong tiªu chuÈn nµy thay cho thuËt ng÷ chÝnh x¸c lµ khèi l­îng "mass". 3.3 Qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng Qu¸n tÝnh tæng c¸c khèi l­îng quay cña b¨ng thö ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng øng víi träng t¶i cña xe m¸y (xem 3.2). 3.4 KhÝ th¶i « nhiÔm Cacbon monoxit, hydrocacbon vµ oxit nit¬ 4 Thö Xe m¸y ph¶i qua hai kiÓu thö: 4.1 Thö kiÓu 1 §o l­îng khÝ th¶i « nhiÔm trung b×nh mµ mét xe m¸y cã l¾p ®éng c¬ x¨ng th¶i ra khi thùc hiÖn mét chu tr×nh ch¹y thö. 4.1.1 Xe m¸y ph¶i ®­îc ®Æt lªn b¨ng thö cã trang bÞ phanh vµ hÖ thèng m« pháng qu¸n tÝnh. PhÐp thö ph¶i bao gåm 4 b­íc nh­ tr×nh bÇy trong 5.1 vµ ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc. Trong khi thö, khÝ th¶i ph¶i ®­îc trén víi kh«ng khÝ ®Ó t¹o thµnh hçn hîp cã l­u l­îng theo thÓ tÝch kh«ng ®æi. Mét phÇn cña hçn hîp ph¶i ®­îc gom l¹i liªn tôc vµ chøa trong mét chiÕc tói vµ sau ®ã ®­îc ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é trung b×nh cña cacbon monoxit, hydrocacbon vµ oxit nit¬. 4.1.2 PhÐp thö ph¶i ®­îc tiÕn hµnh phï hîp víi ph­¬ng ph¸p miªu t¶ trong ®iÒu 5 cña tiªu chuÈn nµy. 4.2 Thö kiÓu 2 §o l­îng khÝ th¶i ë vËn tèc ch¹y kh«ng t¶i. PhÐp thö ph¶i ®­îc tiÕn hµnh phï hîp víi ph­¬ng ph¸p miªu t¶ trong ®iÒu 6. 5 §o l­îng khÝ « nhiÔm trung b×nh do xe m¸y l¾p ®éng c¬ x¨ng th¶i ra trong mét chu tr×nh thö (thö kiÓu 1) 5.1 Chu tr×nh ch¹y thö trªn b¨ng thö 5.1.1 M« t¶ chu tr×nh Chu tr×nh ch¹y thö trªn b¨ng thö ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng 1 vµ minh häa trªn h×nh 1. Chu tr×nh ph¶i ®­îc lµm thÝch øng víi mçi lo¹i xe m¸y theo ®Æc tÝnh kü thuËt cña nã (kh¶ n¨ng t¨ng tèc, vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt) nh­ quy ®Þnh trong 5.5.3 ®Õn 5.5.5. 4
 5. TCVN 6207:1996 B¶ng 1 - Quy tr×nh ch¹y thö trªn b¨ng thö No Gia tèc VËn tèc Thêi gian mçi Thêi gian thao Thao t¸c giai ®o¹n tæng t¸c s s m/s2 km/h 1 Ch¹y kh«ng t¶i - - 8 8 2 T¨ng tèc B­ím ga më 0 ®Õn max - hoµn toµn 3 VËn tèc kh«ng ®æi B­ím ga më max 57 - hoµn toµn 4 Gi¶m tèc - 0,56 max ®Õn 20 65 5 VËn tèc kh«ng ®æi - 20 36 101 6 Gi¶m tèc - 0,93 20 ®Õn 0 6 107 7 Ch¹y kh«ng t¶i - - 5 112 5.1.2 Nh÷ng ®iÒu kiÖn chung ®Ó tÝÕn hµnh mét chu tr×nh NÕu thÊy cÇn thiÕt, nªn tiÕn hµnh c¸c chu tr×nh thö s¬ bé ®Ó xem bé t¨ng tèc, hép sè, ly hîp vµ hÖ thèng phanh ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo lµ tèt nhÊt. 5.1.3 Sö dông hép sè ViÖc sö dông hép sè ph¶i theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt, tuy nhiªn, nÕu kh«ng cã h­íng dÉn nh­ trªn ph¶i chó ý c¸c ®iÓm sau: 5.1.3.1 Hép sè sang sè b»ng tay ë vËn tèc kh«ng ®æi 20 km/h, vËn tèc quay cña ®éng c¬ nÕu cã thÓ ph¶i ë trong kho¶ng 50 ®Õn 90% vËn tèc t­¬ng øng víi c«ng suÊt tèi ®a cña ®éng c¬. Khi vËn tèc nµy ®¹t ®­îc bëi hai hay nhiÒu sè, xe m¸y ph¶i ®­îc thö víi tay sè cao nhÊt trong nh÷ng sè trªn. Khi t¨ng tèc, xe m¸y ph¶i ®­îc thö ë tay sè lµm t¨ng tèc lín nhÊt. Sè cao h¬n ph¶i ®­îc sö dông ë giai ®o¹n cuèi khi vËn tèc quay ®¹t 110% cña vËn tèc t­¬ng øng víi c«ng suÊt tèi ®a cña ®éng c¬. Khi gi¶m tèc, ph¶i ®­a vÒ sè thÊp h¬n tr­íc khi ®éng c¬ b¾t ®Çu quay kh«ng ®ét ngét, ë giai ®o¹n cuèi khi vËn tèc quay cña ®éng c¬ b»ng 30% vËn tèc øng víi c«ng suÊt tèi ®a cña ®éng c¬. Khi gi¶m tèc kh«ng ®­îc vµo sè mét. 5.1.3.2 Hép sè tù ®éng vµ bé biÕn ®æi momen. Sö dông vÞ trÝ "khíp nèi". 5.1.4 Dung sai 5.1.4.1 Cho phÐp dung sai 1 km/h so víi vËn tèc lý thuyÕt khi vËn tèc kh«ng ®æi vµ khi gi¶m tèc. NÕu xe m¸y gi¶m tèc nhanh mµ kh«ng dïng phanh, th× ¸p dông c¸c ®iÒu quy ®Þnh trong 5.5.6.3. 5
 6. TCVN 6207:1996 Cho phÐp dung sai vËn tèc lín h¬n dung sai ®· nãi ë trªn khi ®æi giai ®o¹n, nh­ng trong bÊt cø lóc nµo sù v­ît qu¸ cña dung sai vËn tèc còng kh«ng ®­îc diÔn ra trong thêi gian lín h¬n 0,5 s. 5.1.4.2 Dung sai thêi gian lµ ±0,5 s. 5.1.4.3 Dung sai vËn tèc vµ thêi gian ®­îc kÕt hîp vµ minh häa trªn h×nh 1. 5.2 DÇu b«i tr¬n vµ nhiªn liÖu: §Ó thö: cã thÓ sö dông nhiªn liÖu chuÈn CEC RF-05-T-77 hoÆc CEC RF-05-T-76. ViÖc b«i tr¬n ®éng c¬ kÓ c¶ ®éng c¬ ®­îc b«i tr¬n b»ng hçn hîp nhiªn liÖu dÇu ph¶i phï hîp vÒ chñng lo¹i vµ sè l­îng dÇu theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. 5.3 ThiÕt bÞ thö 5.3.1 B¨ng thö §Æc tÝnh chÝnh cña b¨ng thö lµ: - Sè ®iÓm tiÕp xóc gi÷a lèp vµ tang quay: mét ®iÓm cho mét b¸nh xe; - §­êng kÝnh cña tang quay: 400 mm; - BÒ mÆt cña tang quay: kim lo¹i ®¸nh bãng; - Ph­¬ng tr×nh ®­êng cong hÊp thô n¨ng l­îng: n¨ng l­îng ®­îc hÊp thô bëi phanh vµ ma s¸t trong cña b¨ng lµ: 0 ≤ Pa ≤ k v12 + 0,05 k v12 + 0,05 Pv50 cho vËn tèc nhá h¬n vµ b»ng 12 km/h; 3 3 3 3 Pa = k v12 + 0,05 k v12 + 0,05 Pv50 (kh«ng ©m) cho vËn tèc trªn 12 km/h. (ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ph¶i phï hîp víi ph­¬ng ph¸p ®uîc nªu trong phô lôc) Chó thÝch - Gi¶ ®Þnh r»ng sù tæn thÊt n¨ng l­îng gi÷a lèp vµ tang quay b»ng sù tæn thÊt n¨ng l­îng gi÷a lèp vµ ®­êng. 5.3.2 ThiÕt bÞ gom khÝ ThiÕt bÞ gom khÝ ®­îc tr×nh bµy d­íi ®©y (xem vÝ dô h×nh 2). 6
 7. TCVN 6207:1996 nh tr× km/h u ch a cñ 5 Õt uy 4 th ý Þl 3 th å § 2 1 1 2 3 4 5 s v Dung sai vËn tèc (±1 km/h) (km/h vµ thêi gian (±0,5 s) ®­îc phèi hîp vÒ mÆt h×nh häc cho mçi ®iÓm nh­ ®· cho trªn biÓu ®å 50 40 y = -0,56 30 20 y = -0,93 10 0 10 20 30 40 50 60 65 70 80 90 100 110 120 t(s) 8 101 107 112 H×nh 1 - Chu tr×nh thö trªn b¨ng thö (Thö kiÓu 1) 7
 8. TCVN 6207:1996 Ra khÝ quyÓn Tói gom khÝ mÉu Tói gom khÝ mÉu hçn hîp khÝ th¶i hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng pha lo·ng B¬m L­u l­îng kÕ Ra khÝ quyÓn LÊy mÉu kh«ng Bé läc khÝ pha lo·ng Bé phËn chiÕt t¸ch ®èi víi hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng KhÝ th¶i cña xe m¸y Dông cô lÊy mÉu hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng X¸c ®Þnh thÓ tÝch tæng cña mÉu pha lo·ng H×nh 2 - VÝ dô vÒ thiÕt bÞ gom khÝ th¶i 5.3.2.1 Mét bé phËn thu gom tÊt c¶ c¸c khÝ th¶i ra trong qu¸ tr×nh thö, lu«n gi÷ ¸p suÊt khÝ quyÓn ë ®Çu ra cña khÝ th¶i. 5.3.2.2 Mét èng nèi gi÷a bé phËn gom khÝ th¶i vµ hÖ thèng lÊy mÉu khÝ th¶i èng nèi vµ bé phËn gom khÝ nµy ®­îc lµm b»ng thÐp kh«ng gØ hoÆc mét sè vËt liÖu kh¸c kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn thµnh phÇn cña khÝ ®­îc gom vµ chÞu ®­îc nhiÖt ®é cña c¸c khÝ nµy. 8
 9. TCVN 6207:1996 5.3.2.3 Mét bé phËn chiÕt t¸ch ®èi víi hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng. Bé phËn nµy ®¶m b¶o l­u l­îng theo thÓ tÝch khÝ kh«ng ®æi vµ ®ñ lín ®Ó chiÕt t¸ch toµn bé khÝ th¶i. 5.3.2.4 Mét dông cô lÊy mÉu ®­îc ®Æt gÇn nh­ng ë ngoµi bé phËn gom khÝ ®Ó qua m¸y b¬m, bé läc vµ l­u l­îng kÕ gom c¸c mÉu thö cña hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng ë mét l­u l­îng kh«ng ®æi, suèt qu¸ tr×nh thö. 5.3.2.5 Mét dông cô lÊy mÉu, ®Æt ë ®Çu luång hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng, ®Ó qua bé läc, l­u l­îng kÕ vµ m¸y b¬m gom c¸c mÉu thö cña hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng ë mét l­u tèc kh«ng ®æi suèt qu¸ tr×nh thö. L­u l­îng tèi thiÓu cña mÉu thö trong hai bé phËn lÊy mÉu miªu t¶ ë phÇn trªn vµ ë ®iÒu 5.3.2.4 ph¶i ®¹t 150 l/h. 5.3.2.6 Van ba chiÒu trong hÖ thèng lÊy mÉu m« t¶ ë ®iÒu 5.3.2.4 vµ 5.3.2.5 dÉn c¸c mÉu thö tíi c¸c tói chøa t­¬ng øng hoÆc tho¸t ra ngoµi trong qu¸ tr×nh thö. 5.3.2.7 C¸c tói kÝn ®Ó gom kh«ng khÝ pha lo·ng vµ hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng ph¶i cã ®ñ dung tÝch ®Ó kh«ng c¶n trë tíi l­u l­îng mÉu thö vµ kh«ng lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña c¸c khÝ th¶i. C¸c tói nµy ph¶i cã c¬ cÊu khãa tù ®éng vµ ph¶i ®­îc khãa chÆt dÔ dµng ®èi víi hÖ thèng lÊy mÉu hoÆc ®èi víi hÖ thèng ph©n tÝch ë cuèi phÐp thö. 5.3.2.8 Ph¶i cã ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thÓ tÝch tæng cña khÝ pha lo·ng ®i qua hÖ thèng lÊy mÉu khi thö. 5.3.3 ThiÕt bÞ ph©n tÝch 5.3.3.1 Dông cô lÊy mÉu thö bao gåm mét èng lÊy mÉu nèi víi c¸c tói gom khÝ hoÆc mét èng th¶i. Dông cô nµy ph¶i ®­îc chÕ t¹o tõ thÐp kh«ng gØ hoÆc mét sè vËt liÖu kh¸c kh«ng g©y ¶nh h­ëng ng­îc l¹i tíi thµnh phÇn khÝ ®­îc ph©n tÝch. Dông cô lÊy mÉu còng nh­ èng nèi dÉn khÝ tíi bé phËn ph©n tÝch ®Òu ë nhiÖt ®é m«i tr­êng. 5.3.3.2 ThiÕt bÞ ph©n tÝch ph¶i lµ c¸c kiÓu: - Lo¹i kh«ng t¸n s¾c cã bé phËn hÊp thô c¸c tia hång ngo¹i dïng cho cacbon monoxit; - KiÓu ion hãa dïng cho hydrocacbon; - KiÓu ph¸t quang hãa häc dïng cho oxit nit¬. 5.3.4 §é chÝnh x¸c cña dông cô vµ phÐp ®o 5.3.4.1 V× phanh ®­îc hiÖu chuÈn trong mét phÐp thö riªng (xem 5.4.1) nªn kh«ng cÇn chØ dÉn ®é chÝnh x¸c cña b¨ng thö. Qu¸n tÝnh tæng cña c¸c khèi l­îng quay kÓ c¶ qu¸n tÝnh cña tang quay vµ phÇn quay cña phanh (xem ®iÒu 5.3.1) ph¶i ®­îc ®o víi sai lÖch trong ph¹m vi ± 5 kg. 5.3.4.2 Qu·ng ®­êng ®i cña xe m¸y ®­îc ®o b»ng sè vßng quay cña tang víi sai lÖch trong ph¹m vi ± 10 m. 9
 10. TCVN 6207:1996 5.3.4.3 VËn tèc xe m¸y ®­îc ®o b»ng vËn tèc quay cña tang víi sai lÖch trong ph¹m vi ± 1 km/h ®èi víi kho¶ng vËn tèc >10 km/h. 5.3.4.4 NhiÖt ®é m«i tr­êng ®­îc ®o víi sai lÖch ± 20C. 5.3.4.5 ¸p suÊt khÝ quyÓn ®­îc ®o víi sai lÖch ±2 mbar. 5.3.4.6 §é Èm t­¬ng ®èi cña m«i tr­êng ®­îc ®o víi sai lÖch ± 5%. 5.3.4.7 §é chÝnh x¸c yªu cÇu ®Ó ®o hµm l­îng c¸c chÊt « nhiÔm kh¸c nhau khi bá qua ®é chÝnh x¸c cña c¸c khÝ hiÖu chØnh lµ ±3%. Thêi gian ®¸p øng cña m¹ch ph©n tÝch ph¶i nhá h¬n 1 phót. 5.3.4.8 Hµm l­îng cña c¸c chÊt khÝ hiÖu chØnh kh«ng ®­îc sai kh¸c lín h¬n ±2% so víi gi¸ trÞ chuÈn cña mçi lo¹i khÝ. ChÊt khÝ pha lo·ng ph¶i lµ nit¬ ®èi víi cacbon monoxit vµ oxit nit¬ vµ kh«ng khÝ ®èi víi hydrocacbon. 5.3.4.9 VËn tèc cña kh«ng khÝ lµm m¸t ph¶i ®­îc ®o víi sai lÖch ±5 km/h. 5.3.4.10 Thêi gian cña chu tr×nh vµ gom khÝ ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn tíi ±1 s vµ ®­îc ®o víi ®é chÝnh x¸c 0,1 s. 5.3.4.11 ThÓ tÝch tæng cña c¸c khÝ pha lo·ng ®­îc ®o víi ®é chÝnh x¸c ±3%. 5.3.4.12 L­u l­îng tæng cña dßng khÝ vµ l­u l­îng cña dßng khÝ lÊy mÉu ph¶i æn ®Þnh trong ph¹m vi ±5%. 5.4 ChuÈn bÞ thö 5.4.1 ChØnh phanh Phanh ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó ®¶m b¶o cho vËn tèc xe m¸y trªn b»ng thö, khi b­ím ga cña xe m¸y ®­îc më hoµn toµn, ph¶i b»ng vËn tèc lín nhÊt cña xe ®o theo TCVN 6010:1995. ViÖc ®iÒu chØnh nµy ®­îc duy tr× trong suèt thêi gian thö. 5.4.2 §iÒu chØnh qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng thµnh qu¸n tÝnh quy ®æi cña xe m¸y. HÖ thèng m« pháng qu¸n tÝnh ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó ®¹t ®­îc qu¸n tÝnh tæng cña c¸c khèi l­îng quay phï hîp víi giíi h¹n cho trong b¶ng 2. 10
 11. TCVN 6207:1996 B¶ng 2 - Qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng Tù träng cña xe m¸y, m, kg Qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng M, kg m ≤30 100 30
 12. TCVN 6207:1996 KhÝ hiÖu chØnh ë mét ¸p suÊt chØ ®Þnh thÝch øng víi chøc n¨ng cña tihÕt bÞ, ®­îc cho qua thiÕt bÞ ph©n tÝch. §­êng cong c¸c sai lÖch cña thiÕt bÞ ph©n tÝch ®­îc thiÕt lËp nh­ mét hµm sè cña dung l­îng c¸c xy lanh khÝ hiÖu chØnh kh¸c nhau ®· ®­îc sö dông. 5.4.5.2 §iÒu chØnh thiÕt bÞ ph©n tÝch ChØ ®iÒu chØnh thiÕt bÞ ph©n tÝch víi mét khÝ hiÖu chØnh cã hµm l­îng ®· x¸c ®Þnh. 5.4.5.3 Thêi gian ®¸p øng cña thiÕt bÞ KhÝ tõ xy lanh cã dung l­îng lín nhÊt ph¶i ®­îc ®­a vµo cuèi dông cô lÊy mÉu. CÇn kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o gi¸ trÞ ®· ®Þnh t­¬ng øng víi sai lÖch tèi ®a cho phÐp, ph¶i ®¹t ®­îc trong thêi gian Ýt h¬n 1 phót. Chõng nµo mµ gi¸ trÞ nµy ch­a ®¹t ®­îc th× ph¶i kiÓm tra m¹ch ph©n tÝch tõ ®Çu ®Õn cuèi ®Ó t×m ra chç rß rØ. 5.5 Qu¸ tr×nh thö trªn b¨ng 5.5.1 §iÒu kiÖn ®Æc biÖt ®Ó tiÕn hµnh mét chu tr×nh 5.5.1.1 NhÖt ®é trong phßng ®Æt b¨ng thö ph¶i ë trong kho¶ng 20 ®Õn 300C trong suèt qu¸ tr×nh thö. 5.5.1.2 Xe cµng ®­îc ®Æt ngang b»ng cµng tèt ®Ó tr¸nh viÖc ph©n phèi kh«ng b×nh th­êng nhiªn liÖu vµ dÇu b«i tr¬n. 5.5.1.3 Suèt qu¸ tr×nh thö, ph¶i ®Æt mét chiÕc qu¹t giã lµm m¸t ë phÝa tr­íc xe m¸y ®Ó ®­a kh«ng khÝ vµo ®éng c¬. VËn tèc lµ 25 ± 5km/h. Cöa ra cña qu¹t giã ph¶i cã diÖn tÝch mÆt c¾t ngang nhá nhÊt lµ 0,20 m2 vµ vu«ng gãc víi trôc däc cña xe m¸y, c¸ch b¸nh xe tr­íc vµo kho¶ng 30 ®Õn 45 cm. Dông cô ®Ó ®o vËn tèc dµi cña kh«ng khÝ ph¶i ®­îc ®Æt ë gi÷a luång giã vµ c¸ch cöa ra cña luång giã 20 cm. VËn tèc nµy cµng æn ®Þnh cµng tèt. 5.5.1.4 Xe m¸y còng cã thÓ ®­îc lµm m¸t b»ng c¸ch sau: Mét luång kh«ng khÝ cã vËn tèc thay ®æi ®­îc, thæi vµo toµn bé xe m¸y. VËn tèc qu¹t giã ph¶i sao cho ë trong kho¶ng 10 ®Õn 50 km/h, vËn tèc dµi cña kh«ng khÝ t¹i cöa ra cña qu¹t b»ng vËn tèc tang quay b¨ng thö ± 5km/h. ë vËn tèc cña tang quay nhá h¬n 10 km/h, vËn tèc kh«ng khÝ cã thÓ b»ng kh«ng. Cöa ra cña qu¹t giã ph¶i cã diÖn tÝch mÆt c¾t ngang nhá nhÊt lµ 0,20 m2 vµ ®¸y cña cöa ra ph¶i cao h¬n mÆt sµn tõ 15 ®Õn 20 cm. Cöa ra cña qu¹t giã ph¶i vu«ng gãc víi trôc däc cña xe m¸y vµ c¸ch b¸nh xe tr­íc kho¶ng 30 ®Õn 45 cm. 5.5.1.5 Khi thùc hiÖn mét chu tr×nh vËn tèc ®­îc xem xÐt lµ vËn tèc cña tang quay b¨ng thö. Trong qu¸ tr×nh thö, vËn tèc nµy ph¶i ®­îc ghi lªn biÓu ®å cïng víi thêi gian ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc chu tr×nh thö ®· thùc hiÖn. 12
 13. TCVN 6207:1996 5.5.2 Khëi ®éng ®éng c¬ 5.5.2.1 §éng c¬ ®­îc khëi ®éng b»ng c¸c thiÕt bÞ ®­îc dïng cho môc ®Ých nµy ch¼ng h¹n: le, ®Ò... tïy thuéc vµo chØ dÉn cña c¸c nhµ s¶n xuÊt. 5.5.2.2 ViÖc gom hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng vµ kh«ng khÝ pha lo·ng vµo tõng tói t­¬ng øng b¾t ®Çu ngay sau bèn chu tr×nh liªn tiÕp, mçi chu tr×nh 112s ®Ó lµm nãng m¸y. 5.5.3 Ch¹y kh«ng t¶i 5.5.3.1 Hép sè sang sè b»ng tay §Ó viÖc t¨ng tèc ®­îc thùc hiÖn ®óng, xe ph¶i ®­îc cµi sè m«t, ly hîp ng¾t trong vßng 5 s tr­íc khi b¾t ®Çu chuyÓn tõ tr¹ng th¸i kh«ng t¶i sang t¨ng tèc. 5.5.3.2 Hép sè tù ®éng vµ bé biÕn ®æi momen C¬ cÊu chän sè ph¶i ®­îc khãa lóc b¾t ®Çu thö. Khi c¶ hai vÞ trÝ "®­êng phè" vµ "®­êng quèc lé" ®Òu cã thÓ thùc hiÖn th× dïng vÞ trÝ "®­êng quèc lé" 5.5.4 T¨ng tèc Cuèi mçi giai ®o¹n ch¹y kh«ng t¶i, thùc hiÖn giai ®o¹n t¨ng tèc nhê b­ím ga ®­îc më hoµn toµn. NÕu cÇn thiÕt, sö dông hép sè ®Ó ®¹t vËn tèc lín nhÊt mét c¸ch nhanh nhÊt. 5.5.5 VËn tèc kh«ng ®æi Giai ®o¹n vËn tèc lín nhÊt kh«ng ®æi ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch gi÷ b­ím ga më hoµn toµn cho ®Õn khi b¾t ®Çu chuyÓn sang giai ®o¹n gi¶m tèc. Trong giai ®o¹n vËn tèc kh«ng ®æi 20 km/h, b­ím ga ®­îc gi÷ ë vÞ trÝ cè ®Þnh. 5.5.6 Gi¶m tèc 5.5.6.1 ViÖc gi¶m tèc ®­îc thùc hiÖn khi ®ãng hoµn toµn b­ím ga vµ ®ãng ly hîp. Ly hîp tay ph¶i ®­îc ng¾t ®éc lËp víi viÖc thùc hiÖn tay sè ë vËn tèc 10 km/h hoÆc tr­íc khi ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i. 5.5.6.2 NÕu møc ®é gi¶m tèc chËm h¬n quy ®Þnh cho giai ®o¹n t­¬ng øng, ph¶i sö dông phanh cña xe m¸y ®Ó ®¶m b¶o viÖc tu©n thñ chu tr×nh. 5.5.6.3 NÕu møc ®é gi¶m tèc lín h¬n quy ®Þnh cho giai ®o¹n t­¬ng øng, thêi gian cña mét chu tr×nh lý thuyÕt ®¹t ®­îc b»ng c¸ch ®­a vµo hoÆc mét giai ®o¹n vËn tèc kh«ng ®æi hoÆc mét giai ®o¹n vËn tèc kh«ng t¶i. 5.5.6.4 Cuèi giai ®o¹n gi¶m tèc lÇn thø hai (xe m¸y ë trªn b¨ng thö) tay sè ®­îc cµi ë sè 0 vµ ly hîp ®­îc ®ãng. 5.6 Quy tr×nh lÊy mÉu vµ ph©n tÝch 5.6.1 LÊy mÉu 5.6.1.1 B¾t ®Çu qu¸ tr×nh thö ph¶i lÊy mÉu theo chØ dÉn trong 5.5.2.2. 13
 14. TCVN 6207:1996 5.6.1.2 C¸c tói gom khÝ ph¶i ®­îc ®ãng kÝn ngay khi ®· n¹p ®Çy. 5.6.2 Ph©n tÝch 5.6.2.1 KhÝ chøa trong mçi tói ph¶i ®­îc ph©n tÝch cµng nhanh cµng tèt vµ trong bÊt kú tr­êng hîp nµo, kh«ng ®­îc ®Ó muén h¬n 15 phót kÓ tõ khi tói ®­îc chøa ®Çy. 5.6.2.2 NÕu dông cô lÊy mÉu kh«ng ®­îc g¾n cè ®Þnh vµo trong tói, ph¶i tr¸nh ®Ó kh«ng khÝ lät vµo tói khi cµi dông cô lÊy mÉu vµ tr¸nh ®Ó khÝ tho¸t ra khái tói khi rót dông cô lÊy mÉu ra. 5.6.2.3 ThiÕt bÞ ph©n tÝch ph¶i ë mét ®iÒu kiÖn æn ®Þnh trong vßng 1 phót sau khi nèi víi tói. 5.6.2.4 Nång ®é HC, CO vµ NOx trong c¸c mÉu hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng vµ trong c¸c tói gom kh«ng khÝ pha lo·ng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh tõ c¸c sè ®äc hoÆc ghi cña thiÕt bÞ ®o l­êng b»ng c¸ch sö dông c¸c ®­êng cong hiÖu chØnh thÝch hîp. 5.6.2.5 Sè liÖu ghi chÐp vÒ nèng ®é theo thÓ tÝch cña mçi lo¹i khÝ th¶i ph¶i ®­îc thùc hiÖn sau khi thiÕt bÞ ®o ®· æn ®Þnh. 5.7 X¸c ®Þnh l­îng khÝ « nhiÔm th¶i ra 5.7.1 ThÓ tÝch hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng ThÓ tÝch hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng ®­îc t¸ch ra trong qu¸ tr×nh thö ph¶i ®­îc tÝnh to¸n vµ hiÖu chØnh theo ®iÒu kiÖn chuÈn vÒ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt theo c«ng thøc sau: 273 Pa V = V0 x x 273 + Tm 1013 Trong ®ã: V lµ thÓ tÝch tæng cña hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng tÝnh b»ng m3, ®­îc hiÖu chØnh theo ®iÒu kiÖn chuÈn (273 K, 1013 mbar); V0 lµ thÓ tÝch khÝ ®­îc t¸ch ra, tÝnh b»ng m3 trong khi thö; Tm lµ nhiÖt ®é trung b×nh cña khÝ th¶i pha lo·ng ®­îc n¹p vµo thiÕt bÞ ®o thÓ tÝch, ®­îc tÝnh b»ng 0C; Pa lµ ¸p suÊt trung b×nh cña khÝ th¶i pha lo·ng ®­îc n¹p vµo thiÕt bÞ ®o thÓ tÝch, tÝnh b»ng millibar; 5.7.2 Khèi l­îng khÝ « nhiÔm ®­îc th¶i ra trong qu¸ tr×nh thö Khèi l­îng mçi lo¹i khÝ th¶i ®­îc th¶i ra trong phÐp thö kiÓu 1 ph¶i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc phï hîp víi lo¹i khÝ th¶i t­¬ng øng. 5.7.2.1 Khèi l­îng hydrocacbon (tÝnh b»ng gam trong mét giai ®o¹n thö) HCkh.lg = dHC x cHC x V x 10-6 Trong ®ã: 14
 15. TCVN 6207:1996 dHC lµ tû träng hydrocacbon trong khÝ th¶i ë ®iÒu kiÖn chuÈn (273 K, 1013 mbar), tÝnh b»ng ®­¬ng l­îng cacbon: 0,619 kg/m3; cHC lµ hiÖu gi÷a nång ®é hydrocacbon trong mÉu hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng vµ nång ®é hydrocacbon trong mÉu kh«ng khÝ pha lo·ng, tÝnh b»ng sè phÇn triÖu cña ®­¬ng l­îng cacbon theo thÓ tÝch; V ®­îc x¸c ®Þnh trong 5.7.1. 5.7.2.2 Khèi l­îng cacbon monoxit (tÝnh b»ng gam trong mét giai ®o¹n thö) COkh.lg = dCO x CCO x V x 10-2 trong ®ã: dCO lµ tû träng cacbon monoxit ë ®iÒu kiÖn chuÈn (273 K, 1013 mbar): 1,250 kg/m3; cCO lµ hiÖu gi÷a nång ®é cacbon monoxit trong mÉu hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng vµ nång ®é cacbon monoxit trong mÉu kh«ng khÝ pha lo·ng, ®­îc tÝnh theo phÇn tr¨m thÓ tÝch; V ®­îc x¸c ®Þnh trong 5.7.1. 5.7.2.3 Khèi l­îng oxit nit¬ (tÝnh b»ng gam trªn mét giai ®o¹n thö) NOxkh.lg = d NO2 x cNOx x V x 10-6 x KH Trong ®ã: dNO2 lµ tû träng oxit nit¬ trong khÝ th¶i ë ®iÒu kiÖn chuÈn (273 K, 1013 mbar) ®­îc tÝnh b»ng ®u¬ng l­îng NO2: 2,050 kg/m3; cNOx lµ hiÖu gi÷a nång ®é oxit nit¬ trong mÉu hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng vµ nång ®é oxit nit¬ ë trong mÉu kh«ng khÝ pha lo·ng, ®­îc tÝnh b»ng phÇn triÖu cña thÓ tÝch; V ®­îc x¸c ®Þnh trong 5.7.1 KH lµ hÖ sè ®iÒu chØnh ®é Èm cho oxit nit¬ ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc: 1 KH = 1 − 0,0329(H − 10,7) Trong ®ã: H lµ ®é Èm tuyÖt ®èi, tÝnh b»ng gam n­íc trªn kilogam kh«ng khÝ kh«, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: 6,2111 Ra x Pd H= Ra Pa − Pd 100 Trong ®ã: Ra lµ ®é Èm t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ m«i tr­êng, tÝnh b»ng phÇn tr¨m; Pd lµ ¸p suÊt h¬i n­íc b·o hßa ë nhiÖt ®é m«i tr­êng, tÝnh b»ng milibar; Pa lµ ¸p suÊt khÝ yªn tÝnh b»ng milibar. 15
 16. TCVN 6207:1996 5.8 KÕt qu¶ C¸c kÕt qu¶ ®­îc tÝnh b»ng gam trªn kil«met (g/km): HC kh . lg HC = d CO kh . lg CO = d NOx kh . lg NO = d trong ®ã: HCkh.lg ®­îc x¸c ®Þnh trong 5.7.2.1; COkh.lg ®uîc x¸c ®Þnh trong 5.7.2.2; NOxkh.lg ®­îc x¸c ®Þnh trong 5.7.2.3; d lµ qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña xe m¸y trong qu¸ tr×nh thö. Chó thÝch - ChØ sè « nhiÔm toµn phÇn tÝnh theo c«ng thøc sau ®©y hiÖn ®ang ®­îc nghiªn cøu. l=k (aHC + bCO + cNOx) C¸c hÖ sè a,b,c vµ k sÏ ®­îc x¸c ®Þnh sau. 6 Thö kiÓu 2 §o khÝ th¶i cacbon vµ hydrocacbon ë tr¹ng th¸i kh«ng t¶i. 6.1 Giíi thiÖu Ph­¬ng ph¸p ®o khÝ th¶i cacbon monoxit vµ hydrocacbon cña xe m¸y ë tr¹ng th¸i kh«ng t¶i kh«ng ¸p dông cho c¸c phÐp thö trªn ®­êng. 6.2 §iÒu kiÖn ®o Sö dông nhiªn liÖu chuÈn CEC RF-05-T-77 hoÆc CEC RF-05-T-76. NÕu ®éng c¬ ®­îc b«i tr¬n b»ng hçn hîp th× dÇu nhên pha vµo nhiªn liÖu chuÈn ph¶i phï hîp vÒ chñng lo¹i vµ sè l­îng theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. Khèi l­îng khÝ cacbon monoxit vµ hydrocacbon th¶i ra ph¶i ®­îc ®o tøc th× sau khi thö kiÓu 1, nh­ ®· nªu trong 4.1, ngay khi chóng æn ®Þnh, ®éng c¬ ch¹y ë vËn tèc kh«ng t¶i. §èi víi xe cã hép sè gµi sè b»ng tay, phÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë sè 0 víi ly hîp ®ãng. §èi víi xe cã hép sè tù ®éng hoÆc cã bé biÕn ®æi momen, phÐp thö ph¶i thùc hiÖn víi ly hîp ®ãng nh­ng b¸nh chñ ®éng ®­îc gi÷ t¹i chç. VËn tèc kh«ng t¶i cña ®éng c¬ trong giai ®o¹n ch¹y kh«ng t¶i ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh phï hîp víi th«ng sè kü thuËt cña nhµ s¶n xuÊt. 16
 17. TCVN 6207:1996 6.3 LÊy mÉu vµ ph©n tÝch khÝ th¶i C¸c van ph¶i ®­îc chØnh ®Ó ph©n tÝch trùc tiÕp hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng vµ kh«ng khÝ pha lo·ng. ThiÕt bÞ ph©n tÝch ph¶i æn ®Þnh trong vßng mét phót sau khi nèi víi dông cô lÊy mÉu. Nång ®é HC vµ CO trong mÉu hçn hîp khÝ th¶i pha lo·ng vµ mÉu kh«ng khÝ pha lo·ng ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh tõ c¸c sè ®äc hoÆc ghi cña dông cô ®o b»ng c¸ch sö dông c¸c ®­êng cong hiÖu chuÈn thÝch hîp. Sè liÖu ghi l¹i vÒ nång ®é cña khÝ trong mçi dßng khÝ th¶i ph¶i ®­îc thùc hiÖn sau khi thiÕt bÞ ®o ®· æn ®Þnh. 6.4 X¸c ®Þnh l­îng khÝ « nhiÔm th¶i ra 6.4.1 Khèi l­îng khÝ cacbon monoxit ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: COM = V x dCO x COc x 10-6 trong ®ã COM lµ khèi l­îng cacbon monoxit th¶i ra trong qu¸ tr×nh thö, tÝnh b»ng gam/phót; dCO lµ tû träng cacbon monoxit ë nhiÖt ®é 2730K vµ ¸p suÊt 1013 mbar (1,250 kg/m3); COc lµ nång ®é thÓ tÝch, tÝnh b»ng phÇn triÖu cña cacbon monoxit trong khÝ th¶i pha lo·ng ®­îc hiÖu chØnh ®Ó tÝnh ®Õn sù « nhiÔm trong kh«ng khÝ pha lo·ng 1 CO c = CO e − CO d (1− ) DF trong ®ã COe lµ nång ®é cacbon monoxit ®o b»ng phÇn triÖu trong mÉu khÝ th¶i pha lo·ng ë tói SA; COd lµ nång ®é cacbon monoxit ®o b»ng phÇn triÖu trong mÉu kh«ng khÝ pha lo·ng ë tói SB; DF lµ hÖ sè ®­îc x¸c ®Þnh d­íi ®©y; V lµ thÓ tÝch tæng cña khÝ ®­îc pha lo·ng tÝnh b»ng m3/ph ®­îc ®iÒu chØnh theo ®iÒu kiÖn chuÈn 273 K vµ 1013 mbar 273 Pa − Pi V = V0 x N x 273 + Tp 1013 Trong ®ã V0 lµ thÓ tÝch khÝ do m¸y b¬m P1 b¬m lªn trong mét vßng tÝnh b»ng m3/vßng. ThÓ tÝch nµy lµ hµm cña hiÖu diÖn tÝch gi÷a tiÕt diÖn cöa n¹p vµ th¶i cña b¬m; N lµ sè vßng quay cña m¸y b¬m P1 trong phÐp thö kh«ng t¶i chia cho thêi gian tÝnh b»ng phót. Pa lµ ¸p suÊt m«i tr­êng tÝnh b»ng milibar; Pi lµ ¸p suÊt trung b×nh trong qu¸ tr×nh thö ë cöa n¹p cña m¸y b¬m P1, tÝnh b»ng milibar; Tp lµ nhiÖt ®é cña khÝ th¶i ®­îc pha lo·ng khi thö ®­îc ®o t¹i cöa n¹p cña m¸y b¬m P1. 17
 18. TCVN 6207:1996 6.4.2 Khèi l­îng hydrocacbon kh«ng ch¸y do xe th¶i ra trong qu¸ tr×nh thö ph¶i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: HCM = V x dHC x HCc x 10-6 Trong ®ã HCM lµ l­îng hydrocacbon th¶i ra trong qu¸ tr×nh thö, ®­îc tÝnh b»ng gam/phót; dHC lµ tû träng hydrocacbon ë nhiÖt ®é 273oK vµ ¸p suÊt 1013 mbar, trong ®ã tû lÖ cacbon/hydro lµ 1:1,85 = 0,619 Kg/m3; V lµ thÓ tÝch tæng; HCc lµ nång ®é khÝ th¶i ®­îc pha lo·ng, tÝnh b»ng phÇn triÖu ®­¬ng l­îng cacbon (ch¼ng h¹n nång ®é trong propane ®­îc nh©n 3), ®­îc hiÖu chØnh ®Ó tÝnh ®Õn kh«ng khÝ pha lo·ng theo c«ng thøc: 1 HC c = HC e − HC d (1− ) DF HCe lµ nång ®é hydrocacbon ®o b»ng phÇn triÖu ®­¬ng l­îng cacbon trong mÉu khÝ th¶i ®­îc pha lo·ng ë tói SA; HCd lµ nång ®é hydrocacbon ®o b»ng phÇn triÖu ®­¬ng l­îng cacbon trong mÉu kh«ng khÝ ®­îc pha lo·ng ë tói SB; DF tÝnh b»ng % thÓ tÝch theo c«ng thøc: 14,5 DF = CO 2 + 0,5CO + HC trong ®ã CO, CO2 vµ HC lÇn l­ît lµ nång ®é cña cacbon monoxit, oxit cacbon vµ hydrocacbon tÝnh b»ng phÇn tr¨m trong mÉu khÝ th¶i ®· pha lo·ng chøa ë tói SA. 18
 19. TCVN 6207:1996 Phô lôc Ph­¬ng ph¸p hiÖu chuÈn b¨ng thö A.1 Ph¹m vi Phô lôc nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®­äc sö dông ®Ó kiÓm tra sù phï hîp cña ®­êng cong hÊp thô n¨ng l­îng cña b¨ng thö víi ®­êng cong hÊp thô n¨ng l­îng yªu cÇu trong 5.3.1 N¨ng l­îng hÊp thô (tiªu hao) ®­îc ®o bao gåm n¨ng l­îng mÊt ®i cho ma s¸t vµ n¨ng l­îng cho phanh, nh­ng kh«ng kÓ n¨ng l­îng mÊt ®i cho ma s¸t gi÷a lèp vµ tang quay b¨ng thö. A.2 Nguyªn lý TÝnh to¸n n¨ng l­îng hÊp thô (tiªu hao) b»ng c¸ch ®o thêi gian gi¶m tèc cña tang quay b¨ng thö. §éng n¨ng cña hÖ thèng bÞ tiªu hao bëi phanh vµ lùc ma s¸t trong b¨ng thö. Ph­¬ng ph¸p nµy bá qua sù biÕn ®æi cña lùc ma s¸t bªn trong æ l¨n cña tang quay do träng l­îng xe m¸y g©y ra. A.3 C¸c b­íc A.3.1 §Æt hÖ thèng m« pháng qu¸n tÝnh phï hîp víi träng l­îng xe m¸y ®­îc thö. A.3.2 ChØnh phanh phï hîp víi ph­¬ng ph¸p ®­îc quy ®Þnh trng 5.4.1. A.3.3 Cho tang quay b¨ng thö ch¹y víi vËn tèc v +10 km/h. A.3.4 Ng¾t bé phËn truyÒn ®éng vµ ®Ó tang quay b¨ng thö gi¶m tèc tù do. A.3.5 Ghi thêi gian ®Ó tang quay b¨ng thö gi¶m vËn tèc tõ v+ 5 km/h ®Õn v - 10 km/h. A.3.6 TÝnh n¨ng l­îng (c«ng suÊt) hÊp thô theo c«ng thøc sau: Mv Pa = 2,78 x10 −3 x t Trong ®ã Pa lµ n¨ng l­îng do b¨ng thö hÊp thô tÝnh b»ng kW; M lµ qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng, tÝnh b»ng kg; v lµ vËn tèc tÝnh b»ng m/s, vËn tèc thö nh­ môc A.3.3; t lµ thêi gian ®Ó tang quay cña b¨ng thö gi¶m tèc tõ v+5 km/h ®Õn v-5 km/h, tÝnh b»ng gi©y. A.3.7 LÆp l¹i qu¸ tr×nh A.3.3 ®Õn A.3.6 cho ph¹m vi c¸c vËn tèc tõ 10 ®Õn 50 km/h, chia lµm c¸c giai ®o¹n c¸ch nhau 10 km/h. A.3.8 VÏ l¹i ®­êng cong biÓu thÞ c«ng suÊt hÊp thô lµ hµm sè cña vËn tèc (xem h×nh 3). A.3.9 KiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o ®­êng cong nµy n»m trong dung sai ®· cho trong 5.3.1. 19
 20. TCVN 6207:1996 Pa, kW 0 12 50 v, km/h H×nh 3 - VÏ ®­êng cong 20
Đồng bộ tài khoản