TCVN 6431:1998

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
15
download

TCVN 6431:1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 6431:1998. Phương tiện giao thông đường bộ. Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô và mô tô lắp động cơ xăng. Yêu cầu phát thải trong thử công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6431:1998

  1. !!!"#$%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'()!#*)+%!,'-"!./0 &1,.!23456!5778 9*:;%% NO9!?B%
  2. -./%01/%234 TCVN 6431: 1998 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së quy ®Þnh ECE. R 15-04 vµ ECE 40. TCVN 6431: 1998 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC22. Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban ban.
  3. "'()!#*)+%!$'-"!%/0 "#$%!234565778 567809%:/;0%9/09%27.09%?@%A%B6C%:6D/%9EF%>%06/GH I6J:%K%:>%MN%H>%:>%OPI%2@09%Q8%RS09%A%TU4%Q34%I6J: :6D/%:K=09%:6V%Q>09%06W0%X/Y4 !"#$%&'()*+',%-%.#,'"/,%0"++/1#21,%'3)11'$%45"3%#/1"3"6)+',%#2$%3"1"5*7*+',%'8/)00'$ 9)1(%:#,"+)2'%'2:)2'%-%;3),,)"2%5'8/)5'3'21,%)2%170'%#005"&#+%1',1< )Z%56[H%M/%JI%\]09 )Z)Z%Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh yªu cÇu møc khÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ « t« vµ m« t« l¾p ®éng c¬ x¨ng trong thñ c«ng nhËn kiÓu. )Z^Z%Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho c¸c « t« cã sè chç ngåi kh«ng lín h¬n 9, c¸c « t« t¶i cã khèi l­îng toµn bé kh«ng lín h¬n 3500kg vµ c¸c m« t« cã khèi l­îng b¶n th©n nhá h¬n 400kg, cã vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt lín h¬n 50km/h vµ cã dung tÝch xi lanh lín h¬n 50cm3. )Z(%06/cH* Hydrocabon, cacbon monoxit vµ nit¬ «xit. 3
  4. !"#$%&'()*%)++, (Z^Z%dF\K=Q
  5. !"#$%&'()*%)++, 'Z^Z%jf/%Mi/%:6V%\[09%^ - Nång ®é lín nhÊt cña cacbonmonoxit kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3,5% thÓ tÝch. - Trong tr­êng hîp c¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh kh¸c víi qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt tr×nh bµy trong phô lôc 5 cña ECE R 15-04, nång ®é lín nhÊt cña cacbon monoxit kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 4,5% thÓ tÝch. 'Z(Z%jf/%Mi/%:6V%\[09%( Kh«ng cho phÐp cã khÝ th¶i ph¸t ra tõ hép cac te vµo kh«ng khÝ. eZ%TU4%Q34%I6J:%:6D/%2f/%Mi/%X6C%:6D/%9EF%>%06/GH%I6J:%K%:>%OPI%2@09%Q8%RS09Z eZ)Z%jf/%Mi/%:6V%\[09%) L­îng cacbonmonoxit trung b×nh vµ l­îng hydrocacbon trung b×nh tõ 3 lÇn thö cña mét m« t« ph¶i nhá h¬n giíi h¹n t­¬ng øng víi khèi l­îng chuÈn cña m« t« ®­îc qui ®Þnh trong b¶ng 2 nÕu m« t« ®ã l¾p ®éng c¬ hai kú hoÆc trong b¶ng 3 nÕu m« t« ®ã l¾p ®éng c¬ bèn kú. Tuy nhiªn cho phÐp mét trong ba kÕt qu¶ thu ®­îc ®èi víi cacbon monoxit hoÆc hydrocacbon còng nh­ ®èi víi c¶ hai cã thÓ v­ît qu¸ giíi h¹n ®· cho trong b¶ng 2 hoÆc 3 mét l­îng kh«ng qu¸ 10% giíi h¹n ®ã nh­ng trung b×nh céng cña ba kÕt qu¶ thu ®­îc ph¶i nhá h¬n giíi h¹n ®· cho. kD09%^A%l/i/%6[0%Qm%06/GH%I6J:%K%:>%2@09%Q8%6 "
  6. !"#$%&'()*%)++, kD09%(A%l/i/%6[0%Qm%06/GH%I6J:%K%:>%2@09%Q8%?f0%Xt (§¬n vÞ: g/km) B6f/%O7g09 uvQ%) uvQ%^ Q64_0%Qm%:> "
Đồng bộ tài khoản