TCVN 6433 1998

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
52
lượt xem
8
download

TCVN 6433 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6433 1998, Phương tiện giao thông đường bộ khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ xăng - Phương pháp đo trong thử công nhận kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6433 1998

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6433:1998 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé khÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ m« t« l¾p ®éng c¬ x¨ng - Ph­¬ng ph¸p ®o trong thö c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Gaseous pollutants emitted by motorcycles equipped with a gasoline engine- Measurement method in type approval test Hµ néi 1998
 2. TCVN 6433:1998 Lêi nãi ®Çu TCVN 6433:1998 ban hµnh ®Ó thay thÕ TCVN 6012:1995 TCVN 6433:1998 ®­îc biªn so¹n trªn cë së tiªu chuÈn Ch©u ¢u ECE 40. TCVN 6433:1998 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 2
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6433:1998 TCVN 6433:1998 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé khÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ m« t« l¾p ®éng c¬ x¨ng - Ph­¬ng ph¸p ®o trong thö c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Gaseous pollutants emitted by motorcycles equipped with gasoline engine- Measurement method in type approval test 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®o trong thö c«ng nhËn kiÓu ®èi víi m«t« l¾p ®éng c¬ x¨ng ®Ó x¸c ®Þnh hµm l­îng c¸c chÊt khÝ th¶i g©y « nhiÔm. 1.2 Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho m«t« chë ng­êi cã khèi l­îng b¶n th©n nhá h¬n 400 kg, vËn tèc lín nhÊt theo thiÕt kÕ lín h¬n 50 km/h vµ dung tÝch xy lanh lín h¬n 50 cm3. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ECE 40 M«t« - KhÝ th¶i TCVN 6431:1998 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KhÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ « t« vµ m«t« l¾p ®éng c¬ x¨ng - Yªu cÇu ph¸t th¶i trong thö c«ng nhËn kiÓu. TCVN 6208 :1996 (ISO 3930:1976) thiÕt bÞ ph©n tÝch khÝ «xit cacbon - §Æc tÝnh kü thuËt. 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 3.1 Khèi l­îng b¶n th©n: Theo TCVN 6431:1998. 3.2 Khèi l­îng chuÈn: Theo TCVN 6431:1998 3.3 KiÓu: C¸c m«t« cã cïng mét nh·n hiÖu - nhµ s¶n xuÊt, cïng kiÓu ®éng c¬ vµ hép sè, ®­îc l¾p trªn cïng mét khung l¾p r¸p chÝnh. 3.4 Thö c«ng nhËn kiÓu: PhÐp thö ®­îc thùc hiÖn trªn m«t« mÉu ®Çu tiªn ®Ó kiÓm tra xem sù ph¸t th¶i c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm cã phï hîp víi giíi h¹n ®­îc quy ®Þnh cho viÖc thö c«ng nhËn kiÓu hay kh«ng. Thö c«ng nhËn kiÓu còng ®­îc ¸p dông cho m«t« mÉu cã c¶i tiÕn vÒ kÕt cÊu ®éng c¬, vÒ vËt liÖu vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c bé phËn chÝnh cña ®éng c¬. 3
 4. TCVN 6433:1998 3.4.1 Thö c«ng nhËn kiÓu d¹ng 1 (sau ®©y gäi lµ thö kiÓu d¹ng 1): KiÓm tra sù ph¸t th¶i trung b×nh c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm sau khi khëi ®éng ®éng c¬ ë tr¹ng th¸i nguéi. 3.4.2 Thö c«ng nhiÖn kiÓu d¹ng 2 (sau ®©y gäi lµ thö kiÓu d¹ng 2): KiÓm tra sù ph¸t th¶i khÝ cacbon monoxit ë tèc ®é kh«ng t¶i. 4 MÉu thö 4.1 Nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp mét m«t« ®Ó lµm xe mÉu phôc vô cho viÖc thö c«ng nhËn kiÓu cïng víi b¶n ®Æc tÝnh kü thuËt cña lo¹i xe ®ã theo quy ®Þnh trong phô lôc A. 5 Thö nghiÖm 5.1 Yªu cÇu chung 5.1.1 ThiÕt bÞ vµ dông cô thö nghiÖm ph¶i ®­îc hiÖu chuÈn theo quy ®Þnh trong ECE 40. 5.1.2 TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ph©n tÝch ph¶i cã ®é chÝnh x¸c trong kho¶ng ±3%. M¸y ph©n tÝch ion hãa ngän löa ®Ó x¸c ®Þnh hydrocacbon ph¶i cã kh¶ n¨ng ®¹t tíi 90% gi¸ trÞ toµn thang ®o trong kho¶ng thêi gian nhá h¬n 1 gi©y. 5.1.3 Hµm l­îng cña khÝ thö vµ khÝ chuÈn kh«ng sai kh¸c qu¸ ±2% so víi gi¸ trÞ chuÈn cña mçi lo¹i khÝ. ChÊt pha lo·ng ph¶i lµ nit¬. 5.1.4 Nhiªn liÖu ®Ó thö ph¶i lµ x¨ng b¶o hiÓm, cÊp 1 hoÆc cÊp 2 theo th«ng b¸o cña c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc nhiªn liÖu chuÈn CEC RF-01-A-80 hoÆc CEC RF-08-A-85 ®­îc quy ®Þnh trong ECE 40. 5.2 §iÒu kiÖn thö 5.2.1 NhiÖt ®é trong phßng thö ph¶i ®­îc duy tr× trong kho¶ng 20 ÷ 300C trong suèt qu¸ tr×nh thö. 5.2.2 M«t« mÉu ph¶i ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ n»m ngang trong qu¸ tr×nh thö ®Ó tr¸nh sù ph©n phèi nhiªn liÖu kh«ng b×nh th­êng. 5.2.3 Qu¹t giã ph¶i ®­îc g¾n liÒn víi b¨ng thö vµ cã kh¶ n¨ng t¹o ra vËn tèc giã thay ®æi theo vËn tèc cña tang quay b¨ng thö, sao cho trong ph¹m vi vËn tèc cña tang quay 10 ÷ 50 km/h th× vËn tèc cña giã n»m trong kho¶ng 10% vËn tèc t­¬ng øng cña tang. §èi víi vËn tèc cña tang nhá h¬n 10 km/h, vËn tèc cña giã cã thÓ rÊt thÊp. TiÕt diÖn cuèi cña qu¹t giã ph¶i cã ®Æc tÝnh sau: - DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang: 0,4 m2 - ChiÒu cao cña mÐp d­íi so víi mÆt ®Êt: 0,15 ®Õn 0,20 m. - Kho¶ng c¸ch tõ mÐp tr­íc cña m«t« ®Õn tiÕt diÖn cuèi: 0,30 ®Õn 0,45 m. 5.2.4 Trong qu¸ tr×nh thö ph¶i vÏ ®å thÞ vËn tèc theo thêi gian ®Ó ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c cña c¸c chu tr×nh thö. NhiÖt ®é n­íc lµm m¸t vµ nhiÖt ®é dÇu trong hép sè ph¶i ®­îc ghi l¹i. 5.3 ThiÕt bÞ thö 5.3.1 B¨ng thö ph¶i cã ®Æc tÝnh vµ kh¶ n¨ng phï hîp víi c¸c yªu cÇu ®­îc quy ®Þnh trong ECE 40. 4
 5. TCVN 6433:1998 5.3.2 ThiÕt bÞ ph©n tÝch bao gåm: - ThiÕt bÞ ph©n tÝch cã vïng hång ngo¹i kh«ng t¸n s¾c ®Ó x¸c ®Þnh cacbon monoxit. - ThiÕt bÞ ph©n tÝch ion hãa ngän löa ®Ó x¸c ®Þnh hydrocacbon. - ThiÕt bÞ dß quang hãa häc ®Ó x¸c ®Þnh nit¬ «xit. 5.3.3 Dông cô lÊy mÉu cã thÓ tÝch kh«ng ®æi ®Ó ®o l­îng khÝ ®­îc thu gom víi sai sè kh«ng lín h¬n ±2%. 5.3.4 Dông cô lÊy mÉu ph¶i phï hîp víi TCVN 6208:1996 (ISO 3930:1976). 5.3.5 Bé c¶m biÕn nhiÖt ®é cã thÓ ®o trong kho¶ng 1oC ®èi víi mÉu khÝ vµ trong kho¶ng 20C ®èi víi nhiÖt ®é phßng thö. 5.3.6 ¸p kÕ cã ®é chÝnh x¸c 0,132 kPa (1 mmHg) ®Ó ®o ¸p suÊt kh«ng khÝ vµ 0,395 kPa (3 mmHg) ®Ó ®o ¸p suÊt khÝ mÉu. 5.4 ChuÈn bÞ mÉu thö 5.4.1 M«t« ph¶i ch¹y Ýt nhÊt lµ 1000 km tr­íc khi thö, trõ tr­êng hîp nhµ s¶n xuÊt yªu cÇu tiÕn hµnh phÐp thö trªn m«t« mÉu ®· ch¹y Ýt h¬n 1000 km. 5.4.2 HÖ thèng x¶ kh«ng cã bÊt kú sù rß rØ nµo lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc thu gom khÝ x¶. 5.4.3 Ph¶i kiÓm tra ®é kÝn khÝt cña hÖ thèng n¹p ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc pha trén hçn hîp ch¸y kh«ng bÞ ¶nh h­ëng do kh«ng khÝ lät vµo. 5.4.4 ViÖc ®iÒu chØnh ®éng c¬ ph¶i theo quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. 5.5 ChuÈn bÞ thö 5.5.1 M«t« mÉu ph¶i ®­îc gi÷ ë nhiÖt ®é thö. 5.5.2 Lèp xe ph¶i ®­îc b¬m tíi ¸p suÊt do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. Trong tr­êng hîp ®­êng kÝnh tang quay cña b¨ng thö nhá h¬n 500 mm, ¸p suÊt cña lèp ph¶i ®­îc t¨ng lªn 30 ÷ 50% so víi ¸p suÊt quy ®Þnh ®Ó ®Ò phßng sù h­ háng cña lèp xe. ¸p suÊt thùc tÕ ph¶i ®­îc ghi l¹i. 5.5.3 T¶i träng lªn b¸nh sau ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi ®iÒu kiÖn ch¹y th«ng th­êng cña m«t« víi khèi l­îng cña ng­êi l¸i lµ 75 kg. 5.6 TiÕn hµnh thö c«ng nhËn kiÓu 5.6.1 Quy ®Þnh chung Nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña m«t« mÉu, ®­îc sö dông ®Ó thö c«ng nhËn kiÓu theo quy ®Þnh ë trong phô lôc A. C¸c phÐp thö cña 2 d¹ng thö ph¶i ®­îc tiÕn hµnh liªn tiÕp theo nhau kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. 5.6.2 Thö d¹ng 1 Ph­¬ng ph¸p thö d¹ng 1 ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: 5
 6. TCVN 6433:1998 a) M«t« mÉu ®­îc ®Æt trªn b¨ng thö cã trang bÞ c¬ cÊu phanh b¸nh ®µ. PhÐp thö bao gåm 4 chu tr×nh víi tæng thêi gian lµ 13 phót vµ ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc. Mçi chu tr×nh thö bao gåm 15 pha (ch¹y kh«ng t¶i, t¨ng tèc, ch¹y víi tèc ®é æn ®Þnh, gi¶m tèc...), nh­ ®­îc m« t¶ trªn h×nh 1 víi c¸c b­íc ®­îc m« t¶ trong b¶ng 1. b) Trong qu¸ tr×nh thö, mÉu khÝ x¶ ®­îc pha lo·ng víi kh«ng khÝ vµ ®­îc gom b»ng dông cô lÊy mÉu cã thÓ tÝch kh«ng ®æi (xem vÝ dô trªn h×nh 2) tõ lóc b¾t ®Çu chu tr×nh thö thø nhÊt tíi khi kÕt thóc chu tr×nh thö cuèi cïng nh­ ®· nªu ë (a) vµ ®­îc ph©n tÝch trong m¸y ph©n tÝch ®Ó x¸c ®Þnh hµm l­îng c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm. c) Thùc hiÖn phÐp thö 3 lÇn theo tr×nh tù trªn. Trong mçi phÐp thö, khèi l­îng cña khÝ cacbon monoxit vµ hydrocacbon ph¶i nhá h¬n giíi h¹n ®­îc quy ®Þnh trong TCVN 6431:1998. §èi víi mçi chÊt khÝ g©y « nhiÔm nªu trªn, mét trong 3 kÕt qu¶ ®o cã thÓ lín h¬n giíi h¹n ®· cho mét l­îng kh«ng qu¸ 10% giíi h¹n ®ã, víi ®iÒu kiÖn gi¸ trÞ trung b×nh céng cña 3 kÕt qu¶ ®o ph¶i nhá h¬n giíi h¹n. Trong tr­êng hîp c¶ hai chÊt khÝ g©y « nhiÔm ®Òu cã mét trong 3 kÕt qu¶ ®o lín h¬n giíi h¹n th× viÖc ®¸nh gi¸ vÉn nh­ trªn cho dï chªnh lÖch ®ã xÈy ra trong cïng mét lÇn thö hay trong hai lÇn thö kh¸c nhau. KÕt qu¶ ®o khèi l­îng khÝ nit¬ oxit chØ ®Ó tham kh¶o. 6
 7. TCVN 6433:1998 B¶ng 1 - Quy tr×nh thö TT Gia tèc VËn tèc Thêi gian, s Thêi Sè ®­îc thao gian dïng khi Thao t¸c Pha tÝch lòy t¸c sang sè m/s2 km/h Mçi thao t¸c Mçi pha s 1 Ch¹y kh«ng t¶i 1 11 11 11 16sPM, 5sK 2 T¨ng tèc 2 1,04 0 ®Õn 15 4 4 15 3 VËn tèc æn ®Þnh 3 15 8 8 23 Theo chó 4 Gi¶m tèc 4 -0,69 15 ®Õn 10 2 25 thÝch 3 5 Gi¶m tèc, 5 Ng¾t ly hîp 4 -0,92 10 ®Õn 0 3 28 6 Ch¹y kh«ng t¶i 5 21 21 49 16sPM, 5sK 7 T¨ng tèc 6 0,74 0 ®Õn 32 12 12 61 8 VËn tèc æn ®Þnh 7 32 24 24 85 Theo chó 9 Gi¶m tèc 8 -0,75 32 ®Õn 10 8 93 thÝch 3 10 Gi¶m tèc, 11 Ng¾t ly hîp 8 -0,92 10 ®Õn 0 3 96 K 11 Ch¹y kh«ng t¶i 9 21 21 117 16sPM, 5sK 12 T¨ng tèc 10 0,53 0 ®Õn 50 26 26 143 13 VËn tèc æn ®Þnh 11 50 12 12 155 Theo chó 14 Gi¶m tèc 12 -0,52 50 ®Õn 35 8 8 163 thÝch 3 15 VËn tèc æn ®Þnh 13 35 13 13 176 16 Gi¶m tèc 14 -0,68 35 ®Õn 10 9 185 17 Gi¶m tèc, 12 Ng¾t ly hîp 14 -0,92 10 ®Õn 0 3 188 K 18 Ch¹y kh«ng t¶i 15 7 7 195 7sPM Chó thÝch 1. PM lµ sè "mo" ly hîp ®ãng 2. K lµ ly hîp ®­äc ng¾t. 3. Sö dông c¸c sè (tèc ®é) nh­ sau: 3.1 ë vËn tèc kh«ng ®æi, tèc ®é quay cña ®éng c¬ ph¶i ë trong kho¶ng 50÷90% tèc ®é quay t­¬ng øng víi c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬. NÕu vËn tèc cã thÓ ®¹t ®­îc bëi hai hoÆc nhiÒu sè th× ph¶i thö m«t« ë sè cao nhÊt. 3.2 Trong qu¸ tr×nh t¨ng tèc, ph¶i thö m«t« ë sè thÝch hîp cho viÖc t¨ng tèc mµ chu tr×nh thö ®· quy ®Þnh. Sè cao h¬n ph¶i ®­îc dïng sau cïng khi tèc ®é quay b»ng 110% tèc ®é quay t­¬ng øng víi c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬. 7
 8. TCVN 6433:1998 NÕu m«t« ®¹t tíi vËn tèc 20 km/h ë sè thø nhÊt hoÆc 35 km/h ë sè thø hai th× sè tiÕp theo (cao h¬n) sÏ ®­îc cµi ë nh÷ng tèc ®é nµy. NÕu trong giai ®o¹n t¨ng tèc, vÞ trÝ sè truyÒn ®­îc thay ®æi ®Ó phï hîp víi vËn tèc ®· quy ®Þnh th× giai ®o¹n thö tiÕp theo víi vËn tèc æn ®Þnh ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë sè ®· ®­îc cµi, kh«ng kÓ ®Õn tèc ®é quay cña ®éng c¬. 3.3 Trong qu¸ tr×nh gi¶m tèc sè thÊp h¬n sÏ ®­îc cµi hoÆc tr­íc khi ®éng c¬ b¾t ®Çu ch¹y kh«ng t¶i hoÆc khi tèc ®é quay cña ®éng c¬ b»ng 30% tèc ®é quay t­¬ng øng víi c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬. Kh«ng cµi sè thø nhÊt trong qu¸ tr×nh gi¶m tèc. 3.4 C¸c m«t« cã trang bÞ hép sè tù ®éng ph¶i ®­îc thö víi sè cao nhÊt. Bé t¨ng tèc ph¶i ®­îc sö dông sao cho cã thÓ ®¹t ®­îc sù t¨ng tèc æn ®Þnh nhÊt, trong ®ã c¸c sè kh¸c nhau ®­îc cµi theo thø tù b×nh th­êng. 8
 9. H×nh 1 Chu tr×nh thö
 10. TCVN 6433:1998 H×nh 2 - VÝ dô vÒ hÖ thèng lÊy mÉu b»ng dông cô lÊy mÉu cã thÓ tÝch kh«ng ®æi 10
 11. d) Sè lÇn thö nªu ë môc (c) cã thÓ gi¶m trong c¸c tr­êng hîp sau: - ChØ tiÕn hµnh mét lÇn thö nÕu ®èi víi tÊt c¶ c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm: V1 ≤ 0,7 L - ChØ tiÕn hµnh hai lÇn thö nÕu ®èi víi tÊt c¶ c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm: V1 ≤ 0,85 L lµ Ýt nhÊt mét trong c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm cã: V1 > 0,7 L. Ngoµi ra, ®èi víi mçi chÊt khÝ g©y « nhiÔm V2 ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn: V1+V2 < 1,70 L vµ V2 < L Trong ®ã V1, V2 lµ kÕt qu¶ cña lÇn thö thø nhÊt vµ thø hai ®èi víi mçi chÊt khÝ g©y « nhiÔm; L lµ giíi h¹n ®èi víi mçi chÊt khÝ g©y « nhiÔm (TCVN 6431:1998). 5.6.3 Thö d¹ng 2 PhÐp thö ph¶i phï hîp víi phÐp thö d¹ng 2 cña ECE 40 vµ ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ngay sau khi kÕt thóc chu tr×nh thø t­ cña phÐp thö ®· nªu trong 5.6.2. MÉu khÝ thö ®­îc gom tõ c¸c ®­êng ra cña khÝ x¶, nh÷ng ®­êng ra nµy ®· ®­îc nèi dµi vµ dông cô lÊy mÉu ph¶i ®­îc c¾m s©u vµo trong èng x¶ Ýt nhÊt lµ 60 cm, kh«ng ®­îc lµm t¨ng ¸p suÊt ng­îc lín h¬n 12 kPa (125 mm H2O), kh«ng c¶n trë ho¹t ®éng cña xe vµ tr¸nh sù pha lo·ng khÝ g©y « nhiÔm víi kh«ng khÝ. Trong tr­êng hîp m«t« cã nhiÒu èng tho¸t khÝ x¶ th× c¸c èng tho¸t ph¶i ®­îc nèi víi mét èng tho¸t chung, hoÆc nång ®é khÝ cacbon monoxit ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh t¹i mçi èng tho¸t vµ kÕt qu¶ thö lµ trung b×nh céng cña c¸c nång ®é nµy. Trong tr­êng hîp mµ tæng chØ sè nång ®é cña khÝ cacbon monoxit vµ cacbon dioxit nhá h¬n 10% ®èi víi ®éng c¬ hai kú vµ nhá h¬n 15% ®èi víi ®éng c¬ 4 kú th× nång ®é cña khÝ cacbon monoxit ph¶i ®­îc hiÖu chØnh theo c«ng thøc sau: 1) M«t« l¾p ®éng c¬ 2 kú: 10 Nång ®é cña cacbon monoxit = Cco (% thÓ tÝch) Cco + Cco 2 2) M«t« l¾p ®éng c¬ 4 kú: 15 Nång ®é cña cacbon monoxit = Cco (% thÓ tÝch) Cco + Cco 2 Trong ®ã Cco lµ chØ sè nång ®é cña khÝ cacbon monoxit, (% thÓ tÝch); Cco2 lµ chØ sè nång ®é cña khÝ cacbon dioxit, (% thÓ tÝch).
 12. TCVN 6433:1998 Phô lôc A (quy ®Þnh) C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña m«t« 1 Nh·n hiÖu - Nhµ s¶n xuÊt ............................................................................................................ 2 §éng c¬ ........................................................................................................................................ 2.1 Nh·n hiÖu ................................................................................................................................... 2.2 KiÓu ............................................................................................................................................ 2.3 Lo¹i ®éng c¬ (hai kú hoÆc 4 kú) .................................................................................................. 2.4 §­êng kÝnh xy lanh .................................................................. mm ............................................ 2.4 Hµnh tr×nh pitt«ng .................................................................... mm ............................................ 2.6 Sè xy lanh, c¸ch bè trÝ vµ thø tù lµm viÖc .................................................................................... 2.7 Dung tÝch xy lanh ..................................................................... cm3 ............................................ 2.8 Tû sè nÐn.................................................................................................................................... 2.9 HÖ sè lµm m¸t ............................................................................................................................ 2.10 HÖ thèng b«i tr¬n (®éng c¬ 2 kú) riªng biÖt hoÆc hçn hîp ......................................................... 3 KiÓu hép sè .................................................................................................................................. 4 C¸c hÖ thèng chèng « nhiÔm phô (nÕu cã)................................................................................ 5 HÖ thèng n¹p kh«ng khÝ vµ cung cÊp nhiªn liÖu ....................................................................... 5.1 M« t¶ vµ c¸c s¬ ®å cña c¸c cöa n¹p kh«ng khÝ vµ c¸c phô tïng cña chóng................................ 5.2 Cung cÊp nhiªn liÖu .................................................................................................................... 5.2.1 Bé chÕ hßa khÝ ......................................................................................................................... Nh·n hiÖu: ............................................. KiÓu: ............................................................................. 5.2.2 Vßi phun vµ b¬m:..................................................................................................................... Nh·n hiÖu: ............................................. KiÓu: ............................................................................. L­u l­îng: ..............................................................................................m3/hµnh tr×nh ................ ë tèc ®é b¬m: ........................................................................................vßng/phót...................... 6 Møc ®iÒu chØnh cña van tiÕt l­u .................................................................................................. 6.1 Møc ®iÒu chØnh cña van tiÕt l­u theo pitt«ng ............................................................................... 6.2 Sù ph©n bè c¸c cöa (®éng c¬ 2 kú)............................................................................................. 6.2.1 M« t¶ van tiÕt l­u (cã b¶n vÏ kÝch th­íc): ................................................................................. 13
 13. TCVN 6433:1998 6.2.2 M« t¶ b»ng b¶n vÏ c¸c cöa n¹p vµ qu¸ tr×nh lµm s¹ch khÝ x¶ .................................................. 7 §¸nh löa ....................................................................................................................................... 7.1 §¸nh löa tiÕp ®iÓm...................................................................................................................... 7.1.1 Nh·n hiÖu ................................................................................................................................ 7.1.2 KiÓu ......................................................................................................................................... 7.1.3 §­êng cong ®¸nh löa sím ....................................................................................................... 7.1.4 Khe hë tiÕp ®iÓm...................................................................................................................... 7.2 HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö........................................................................................................... 7.2.1 Nh·n hiÖu ................................................................................................................................ 7.2.2 KiÓu ......................................................................................................................................... 7.2.3 §­êng cong ®¸nh löa sím ....................................................................................................... 8 HÖ thèng x¶ .................................................................................................................................. 9 Th«ng tin bæ sung vÒ c¸c ®iÒu kiÖn thö..................................................................................... 9.1 DÇu b«i tr¬n ................................................................................................................................ 9.1.1 Nh·n hiÖu ................................................................................................................................ 9.1.2 KiÓu ......................................................................................................................................... 9.2 NÕn ®¸nh löa .............................................................................................................................. 9.2.1 Nh·n hiÖu ................................................................................................................................ 9.2.2 KiÓu ......................................................................................................................................... 9.2.3 §iÒu chØnh khe hë phãng ®iÖn.................................................................................................. 9.3 M« bin......................................................................................................................................... 9.3.1 Nh·n hiÖu ............................................................................................................................... 9.3.2 KiÓu ......................................................................................................................................... 10 §Æc tÝnh cña ®éng c¬................................................................................................................. 10.1 Tèc ®é quay kh«ng t¶i........................................................................... vßng/phót ................... 10.2 Tèc ®é quay cña ®éng c¬ øng víi c«ng suÊt cùc ®¹i............................. vßng/phót ................... 10.3 C«ng suÊt cùc ®¹i ................................................................................. kW.............................. 14
Đồng bộ tài khoản