TCVN 6435:1998

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
102
lượt xem
47
download

TCVN 6435:1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm. TCVN 6435:1998. Âm học. Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ. Phương pháp điều tra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6435:1998

 1. TCVN TIªU CHUÈN VIÖT NAM TCVN 6435 : 1998 ISO 5130 : 1982 ©m häc − §o tiÕng ån do ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi ®ç − ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra Acoustics − Measurement of noise emitted by stationary road vehicles − Survey method Hµ néi 1998
 2. !"#$%&'()%*%+,,- Lêi nãi ®Çu TCVN 6435 : 1998 t­¬ng ®­¬ng víi ISO 5130 : 1982, cã bæ sung phô lôc B theo tiªu chuÈn cña NhËt B¶n vµ ECE. TCVN 6435 : 1998 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC43 ¢m häc biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. !
 3. !"#$%&'()%*%+,,- Giíi thiÖu Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tiÕng ån do c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi ®ç t¹i chç víi ®éng c¬ ®ang ho¹t ®éng. TiÕng ån ®­îc ®o ë gÇn èng x¶. Ph­¬ng ph¸p nµy tuy ®éc lËp song nã bæ sung cho c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc qui ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn kh¸c vµ ®­îc dïng cho c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn. Khi ®o tiÕng ån t¹i vïng gÇn ®éng c¬ sÏ cã ph­¬ng ph¸p bæ trî (xem Phô lôc A) v× ph­¬ng ph¸p nµy cÇn dông cô ®o mµ hiÖn ®ang ®­îc ph¸t triÓn ë nh÷ng n­íc kh¸c nhau ®Ó tr¸nh sù h­ h¹i ®èi víi ®éng c¬. "
 4. !"#$%&'()%*%+,,- tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6435 : 1998 ISO 5130 : 1982 ¢m häc _ §o tiÕng ån do ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t _ ra khi ®ç Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra Acoustics _ Measurement of noise emitted by stationary road vehicles _ Survey method 1 Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra tiÕng ån cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi ®ç trong nh÷ng n¬i cã nh÷ng ®Æc tÝnh riªng, thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®o. Ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng chØ dïng ®Ó kiÓm tra ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé (sau ®©y ®­îc gäi lµ xe) ®ang sö dông mµ cßn ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng thay ®æi vÒ tiÕng ån do c¸c chi tiÕt hoÆc côm chi tiÕt cña xe ®­îc kiÓm tra g©y ra bëi c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau nh­: - sù mµi mßn, sù ®iÒu chØnh sai hoÆc c¶i biªn c¸c bé phËn cÊu thµnh riªng biÖt mµ khi kiÓm tra b»ng m¾t th­êng kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc khuyÕt tËt; - sù th¸o ra mét phÇn hoÆc toµn bé thiÕt bÞ lµm gi¶m ©m. Nh÷ng thay ®æi nµy ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh c¸c kÕt qu¶ ®o víi c¸c kÕt qu¶ thu ®­îc tõ phÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn t­¬ng tù, vÝ dô nh­ trong qu¸ tr×nh thö ®Ó c«ng nhËn kiÓu xe. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho m¸y kÐo dïng trong c¸c ngµnh n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp, mµ viÖc ®o tiÕng ån ph¸t ra khi ®ç ®­îc qui ®Þnh trong tiªu chuÈn ISO 7217. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn Tiªu chuÈn sau ®­îc ¸p dông cïng víi tiªu chuÈn nµy. Tiªu chuÈn IEC 651, M¸y ®o møc ©m. #
 5. !"#$%&'()%*%+,,- 3 ThiÕt bÞ 3.1 M¸y ®o møc ©m M¸y ®o møc ©m (hay thiÕt bÞ ®o t­¬ng ®­¬ng) ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu ®èi víi thiÕt bÞ ®o lo¹i 1 hay 0 ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn IEC 651. PhÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh víi ®Æc tÝnh tÇn sè "A" vµ ®Æc tÝnh thêi gian "F" . M¸y ®o møc ©m ph¶i ®­îc hiÖu chuÈn vµ ®iÒu chØnh theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt hoÆc víi nguån ©m thanh chuÈn (vÝ dô pistonphone) khi b¾t ®Çu vµ kÕt thóc tõng lo¹t ®o. CÇn ph¶i l­u ý r»ng, nÕu c¸c sai sè cña m¸y ®o møc ©m thu ®­îc tõ nh÷ng hiÖu chuÈn nµy lín h¬n 1 dB(A) trong mét lo¹t phÐp ®o, th× phÐp thö coi nh­ kh«ng cã gi¸ trÞ. _ Chó thÝch NÕu sö dông mµn ch¾n giã, th× ph¶i dïng lo¹i mµ nhµ chÕ t¹o ®· quy ®Þnh ®Ó phï hîp víi tõng lo¹i micro riªng biÖt. Ph¶i biÕt ch¾c ch¾n tõ nhµ chÕ t¹o lµ viÖc sö dông mµn ch¾n giã kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi ®é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ ®o møc ©m d­íi t¸c ®éng cña nh÷ng ®iÒu kiÖn thö nghiÖm xung quanh. 3.2 ThiÕt bÞ ®o tèc ®é quay cña ®éng c¬ Ph¶i dïng thiÕt bÞ ®o sè vßng quay cã ®é chÝnh x¸c lµ 3% hoÆc chÝnh x¸c h¬n. _ 4 §Þa ®iÓm thö §iÒu kiÖn t¹i chç §Ó h¹n chÕ sù ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng xung quanh tíi phÐp ®o tiÕng ån, ph¶i sö dông ®Þa ®iÓm ®o tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau : MÆt b»ng réng tho¸ng, nÒn ph¼ng r¶i bª t«ng, nhùa asphalt hoÆc b»ng vËt liÖu cøng, cã tÝnh ph¶n x¹ ©m cao, trõ bÒ mÆt ®Êt nÖn hoÆc nÒn ®Êt kh¸c. C¸c mÐp cña ®Þa ®iÓm thö ph¶i c¸ch c¸c ®iÓm ngoµi cïng cña xe Ýt nhÊt lµ 3m vµ kh«ng ®­îc cã nh÷ng vËt hoÆc ®Æc ®iÓm nµo t¹i ®Þa ®iÓm thö cã thÓ ¶nh h­ëng tíi chØ sè ®o cña m¸y ®o møc ©m, trong tr­êng hîp ®Æc biÖt, xe ph¶i c¸ch vØa hÌ/lÒ ®­êng Ýt nhÊt 1m khi ®­îc ®o tiÕng ån. BÊt cø vËt c¶n nµo n»m ngoµi ®Þa ®iÓm ®o ph¶i c¸ch micro Ýt nhÊt 3m khi thö nghiÖm. Ngoµi ng­êi l¸i xe vµ ng­êi ®o, kh«ng ®­îc cã ng­êi nµo t¹i ®Þa ®iÓm ®o trong khi tiÕn hµnh phÐp ®o. Kh«ng ®­îc tiÕn hµnh phÐp ®o trong c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi. C¸c luång giã kh«ng ®­îc g©y ¶nh h­ëng ®Õn phÐp ®o. Kh«ng nªn tiÕn hµnh ®o nÕu tèc ®é giã ë ®é cao cña micro v­ît qu¸ 5m/s. 5 ¶nh h­ëng cña tiÕng ån nÒn vµ giã Møc ån nÒn (kÓ c¶ møc ån cña giã) ë mçi vÞ trÝ ®o ph¶i thÊp h¬n Ýt nhÊt 10dB(A) so víi c¸c møc ån ®o ®­îc khi thö. $
 6. !"#$%&'()%*%+,,- Trong tr­êng hîp ng­îc l¹i cÇn ph¶i hiÖu chØnh kÕt qu¶ ®o theo tµi liÖu h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt m¸y ®o møc ©m (nÕu cã) hoÆc theo c¸c gi¸ trÞ ghi trong b¶ng 1 ë phô lôc B, b»ng c¸ch lÊy kÕt qu¶ ®o trõ ®i gi¸ trÞ hiÖu chØnh. 6 Ph­¬ng ph¸p thö 6.1 Sè l­îng phÐp ®o T¹i mçi vÞ trÝ ®o ph¶i tiÕn hµnh Ýt nhÊt ba phÐp ®o. C¸c phÐp ®o ®­îc coi lµ hîp lÖ nÕu kho¶ng chªnh lÖch gi÷a nh÷ng kÕt qu¶ ®o cña lo¹t ba phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn liÒn kÒ nhau kh«ng lín h¬n 2 dB(A). Gi¸ trÞ trung b×nh céng cña ba phÐp ®o nµy sÏ lµ kÕt qu¶ ®o. 6.2 LËp vÞ trÝ vµ chuÈn bÞ xe khi ®o Xe ph¶i ®­îc ®Æt ë chÝnh gi÷a khu vùc thö ®­îc quy ®Þnh t¹i môc 4, víi tay sè ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ trung gian vµ khíp ly hîp ®ãng. Tr­íc mçi lo¹t ®o ®éng c¬ ph¶i ®¹t tíi nhiÖt ®é lµm viÖc b×nh th­êng cña nã. Trong tr­êng hîp xe g¾n m¸y kh«ng cã sè trung gian th× phÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh khi nh÷ng b¸nh chñ ®éng (b¸nh xe sau) ®­îc n©ng lªn khái mÆt nÒn. 6.3 §o tiÕng ån gÇn èng x¶ 6.3.1 C¸c vÞ trÝ ®Æt micro (xem h×nh 1) Micro ®­îc ®Æt ë ®é cao b»ng ®é cao cña lç tho¸t khÝ x¶, nh­ng trong mäi tr­êng hîp kh«ng thÊp h¬n 0,2m so víi mÆt nÒn. Micro ph¶i ®­îc h­íng vÒ lç tho¸t vµ ®Æt c¸ch mÐp lç 0,5m. Trõ khi cã c¸c chØ dÉn kh¸c cña nhµ chÕ t¹o m¸y ®o møc ©m, trôc chuÈn cña micro trong ®iÒu kiÖn tr­êng ©m tù do (xem tiªu chuÈn IEC 651) ph¶i ®Æt song song víi mÆt nÒn vµ t¹o thµnh gãc 45o ± 10o so víi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng chøa ph­¬ng luång khÝ x¶, vµ ®ång thêi micro ph¶i ®­îc ®Æt h­íng vÒ phÝa thµnh ngoµi cña xe, nh­ nªu ë h×nh 1. Trong tr­êng hîp xe cã hai hoÆc nhiÒu èng x¶ ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 0,3m vµ cïng ®­îc nèi víi mét bé phËn gi¶m ©m th× chØ ®o ë mét vÞ trÝ; vÞ trÝ cña micro ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo lç tho¸t gÇn thµnh ngoµi cña xe nhÊt, khi kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc lç tho¸t nh­ vËy th× vÞ trÝ ®ã ®­îc x¸c ®Þnh theo lç tho¸t cao nhÊt so víi mÆt nÒn. Trong tr­êng hîp nÕu hai èng x¶ ®Æt c¸ch nhau h¬n 0,3m th× ph¶i ®o ®é ån ®èi víi tõng èng x¶ nh­ c¸ch ®o víi xe chØ cã mét èng x¶, vµ lÊy møc cao nhÊt ®äc ®­îc. §èi víi xe cã èng x¶ th¼ng ®øng (vÝ dô xe th­¬ng m¹i), th× micro ph¶i ®­îc ®Æt b»ng ®é cao cña lç tho¸t èng x¶ vµ h­íng lªn phÝa trªn, vµ trôc cña nã ph¶i cã ph­¬ng th¼ng ®øng. Micro ph¶i ®­îc ®Æt c¸ch thµnh xe nµy, gÇn lç tho¸t èng x¶ nhÊt, lµ 0,5m. %
 7. !"#$%&'()%*%+,,- Khi thiÕt kÕ cña xe kh«ng cho phÐp ®Æt ®­îc micro theo h×nh 1, do cã c¸c vËt c¶n lµ bé phËn cña xe (vÝ dô lèp dù phßng, thïng dÇu, ¾c quy), th× khi tiÕn hµnh phÐp ®o ph¶i vÏ ra mét s¬ ®å chØ râ chç ®Æt micro ®· ®­îc chän. Khi cã thÓ, th× micro ®­îc ®Æt c¸ch vËt c¶n gÇn nhÊt ë kho¶ng c¸ch lín h¬n 0,5m vµ trôc chuÈn cña nã trong ®iÒu kiÖn cña tr­êng ©m tù do (xem IEC 651) ph¶i ®­îc h­íng vÒ lç tho¸t khÝ x¶ tõ mét vÞ trÝ mµ c¸c vËt c¶n Êy che ch¾n micro Ýt nhÊt. 6.3.2 §iÒu kiÖn vËn hµnh cña ®éng c¬ Tèc ®é cña ®éng c¬ ph¶i ®­îc æn ®Þnh b»ng mét trong c¸c gi¸ trÞ sau : − 3n ®èi víi xe l¾p ®éng c¬ x¨ng, trõ xe g¾n m¸y; 4 − 3n ®èi víi xe l¾p ®éng c¬ diezel, trõ xe g¾n m¸y. NÕu tèc ®é 3n kh«ng thÓ ®iÒu chØnh ®­îc b»ng 4 4 bé t¨ng tèc th× sö dông tèc ®é kh«ng t¶i khèng chÕ; n − ®èi víi xe g¾n m¸y : nÕu n >5000 vßng/phót vµ 3n nÕu n ≤ 5000 vßng/phót. " 4 Trong ®ã : n lµ tèc ®é cña ®éng c¬ mµ t¹i ®ã theo nhµ chÕ t¹o th× ®éng c¬ ®¹t c«ng suÊt lín nhÊt. Chó thÝch − Nªn biÕt ch¾c ch¾n r»ng tèc ®é khèng chÕ cña ®éng c¬ diezen t­¬ng ®­¬ng víi tèc ®é khèng chÕ danh ®Þnh cña nã. Nh¶ bµn ®¹p ga hoÆc tay ga ®ét ngét. Møc ån ®­îc ®o trong suèt giai ®o¹n bao gåm kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n cã tèc ®é ®éng c¬ kh«ng ®æi nªu trªn vµ toµn bé thêi gian gi¶m tèc ®é. ChØ ghi l¹i mét møc kÕt qu¶ ®o cao nhÊt. &
 8. !"#$%&'()%*%+,,- KÝch th­íc tÝnh b»ng mÐt §é cao ®­êng t©m èng x¶ èng x¶ h­íng lªn trªn H×nh 1 − §Þa ®iÓm thö vµ c¸c vÞ trÝ cña micro ®Ó ®o tiÕng ån èng x¶ '
 9. !"#$%&'()%*%+,,- 7 Gi¶i thÝch kÕt qu¶ KÕt qu¶ thö cña c¸c xe ®ang sö dông cã thÓ ®­îc gi¶i thÝch b»ng c¸ch so s¸nh víi c¸c kÕt qu¶ cña mét phÐp thö chuÈn, trong ®ã c¸c xe míi ®­îc thö theo cïng mét ph­¬ng ph¸p. PhÐp thö chuÈn cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh khi c«ng nhËn kiÓu. Do : a) nh÷ng thay ®æi vÒ møc ån gi÷a c¸c xe cïng kiÓu, vµ do; b) ®é chÝnh x¸c cña ph­¬ng ph¸p thö. nªn nh÷ng sù kh¸c biÖt gi÷a møc ån cña xe ®ang sö dông vµ møc ån cña xe ®ã khi cßn míi thu ®­îc b»ng phÐp thö chuÈn t­¬ng tù ®­îc coi lµ kh«ng cã ý nghÜa, trõ khi chóng b»ng hoÆc lín h¬n 5 dB(A). C¸c gi¸ trÞ thu ®­îc theo ph­¬ng ph¸p nµy lµ kh«ng ®¹i diÖn cho tiÕng ån tæng mµ xe g©y ra khi chuyÓn ®éng, nh­ ®­îc ®o theo c¸c ph­¬ng ph¸p trong c¸c tiªu chuÈn kh¸c. C¸c gi¸ trÞ nµy kh«ng ®­îc dïng ®Ó so s¸nh tiÕng ån tæng ph¸t ra bëi c¸c xe kh¸c nhau. 8 B¸o c¸o kÕt qu¶ B¸o c¸o kÕt qu¶ thö nghiÖm ph¶i bao gåm nh÷ng th«ng tin sau : a) theo tiªu chuÈn nµy hoÆc lµ theo "®iÒu 6" hay "phô lôc" cña tiªu chuÈn nµy; b) kiÓu ph­¬ng tiÖn ®­îc thö vµ m« t¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt th­êng; c) c¸c ®iÒu kiÖn cña ®Þa ®iÓm mÆt b»ng thö nghiÖm vµ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt; d) thiÕt bÞ ®o (kÓ c¶ mµn ch¾n giã, nÕu ®­îc sö dông); e) vÞ trÝ vµ ®Þnh h­íng cña micro; f) tèc ®é quay cña ®éng c¬ khi thö nghiÖm; g) c¸c møc ¸p suÊt ©m theo ®Æc tÝnh tÇn sè A ®­îc x¸c ®Þnh qua phÐp thö [dB(A)]; h) møc ¸p suÊt ©m theo ®Æc tÝnh tÇn sè A cña tiÕng ån nÒn t¹i mçi vÞ trÝ ®o. (
 10. !"#$%&'()%*%+,,- Phô lôc A (Qui ®Þnh) §o tiÕng ån gÇn ®éng c¬ (Phô lôc nµy lµ mét phÇn ®ång bé cña tiªu chuÈn) A.1 VÞ trÝ cña micro (xem h×nh 2) §é cao cña micro ph¶i lµ 0,5m so víi mÆt ®Êt. Trong ®iÒu kiÖn tr­êng ©m tù do (xem tiªu chuÈn IEC 651) trôc chuÈn cña micro ph¶i song song víi mÆt ®Êt vµ n»m trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng, vÞ trÝ cña mÆt ph¼ng nµy phô thuéc vµo kiÓu xe nh­ sau : − ®éng c¬ ®Æt tr­íc: mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua trôc tr­íc; − ®éng c¬ ®Æt sau: mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua trôc sau; − ®éng c¬ ®Æt gi÷a vµ xe g¾n m¸y: mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua ®iÓm gi÷a cña kho¶ng c¸ch hai trôc b¸nh xe. NÕu kh«ng cã chØ dÉn nµo kh¸c cña nhµ chÕ t¹o m¸y ®o møc ©m, th× micro ph¶i ®­îc ®Æt h­íng vÒ phÝa xe vµ c¸ch r×a d­íi cña vµnh xe gÇn nhÊt hoÆc ®­êng nèi r×a d­íi cña vµnh cña b¸nh xe tr­íc vµ sau xe lµ 0,5m, ®o theo ph­¬ng n»m ngang. PhÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh ë phÝa xa nhÊt tõ vÞ trÝ ng­êi l¸i. Víi xe g¾n m¸y, kho¶ng c¸ch cña micro ®­îc tÝnh tõ mÆt ngoµi cña vá ®éng c¬ hoÆc tõ ®Çu xi lanh, chän c¸i xa nhÊt so víi ®­êng t©m xe. PhÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh ë phÝa cöa n¹p kh«ng khÝ hoÆc phÝa bªn ph¶i cña xe nÕu cöa n¹p kh«ng khÝ n»m trong mÆt ph¼ng däc cña xe. A.2 C¸c ®iÒu kiÖn vËn hµnh cña ®éng c¬ §éng c¬ ph¶i ®­îc gi÷ æn ®Þnh ë chÕ ®é tèc ®é ch¹y kh«ng t¶i vµ sau ®ã më hÕt ga thËt nhanh, vµ gi÷ ga nh­ thÕ trong kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc c¸c tèc ®é ®éng c¬ cùc ®¹i nh­ sau : n − : ®èi víi ®éng c¬ x¨ng, cÇn sö dông thiÕt bÞ thÝch hîp ®Ó duy tr× møc ©m t­¬ng øng víi tèc ®é " n vßng quay ; " − tèc ®é kh«ng t¶i khèng chÕ : ®èi víi ®éng c¬ diezen. Trong ®ã n lµ tèc ®é quay cña ®éng c¬ mµ t¹i ®ã, theo nhµ chÕ t¹o, ®éng c¬ sinh c«ng suÊt lín nhÊt. TiÕng ån ph¶i ®­îc ®o trong giai ®o¹n quy ®Þnh nh­ trªn. ChØ ghi l¹i møc cao nhÊt. Ýt nhÊt ph¶i tiÕn hµnh ba phÐp ®o. PhÐp ®o ®­îc coi lµ hîp lÖ nÕu kho¶ng chªnh lÖch gi÷a nh÷ng kÕt qu¶ ®o cña lo¹t ba phÐp ®o ®­îc thùc hiÖn liÒn kÒ nhau kh«ng lín h¬n 2 dB(A). Gi¸ trÞ trung b×nh céng cña ba lÇn ®o ®­îc coi lµ kÕt qu¶. )
 11. !"#$%&'()%*%+,,- Chó thÝch − 1) CÇn biÕt ch¾c r»ng tèc ®é khèng chÕ cña ®éng c¬ diezen t­¬ng ®­¬ng víi tèc ®é khèng chÕ danh ®Þnh cña nã. 2) Ph¶i l­u ý r»ng thiÕt bÞ an toµn ®­îc sö dông ®Ó ng¨n ngõa sù qu¸ tèc ®é cña c¸c ®éng c¬ x¨ng trong khi tiÕn hµnh phÐp thö nµy lµ kh«ng nguy h¹i cho xe. 3) §o¶n m¹ch ®iÖn ®¸nh löa cã thÓ g©y b·o hoµ x¨ng trong hÖ thèng x¶ hoÆc sau ®ã cã thÓ g©y ra sù ch¸y cña x¨ng nµy trong èng x¶. 4) §èi víi phÐp thö chuÈn, ph¶i kiÓm tra ®Ó thÊy ®óng lµ qu¹t lµm m¸t vµ c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c (cÇn cho sù ho¹t ®éng cña ®éng c¬) ®ang lµm viÖc. !*
 12. !"#$%&'()%*%+,,- Kháang c¸ch tÝnh b»ng mÐt §éng c¬ ë gi÷a H×nh 2 − §Þa ®iÓm thö vÞ trÝ cña micro ®Ó ®o tiÕng ån cña ®éng c¬ !!
 13. !"#$%&'()%*%+,,- Phô lôc B Gi¸ trÞ hiÖu chØnh phÐp ®o − B¶ng 1− Gi¸ trÞ hiÖu chØnh phÐp ®o HiÖu gi÷a gi¸ trÞ ®o ®­îc vµ møc ån nÒn [dB(A)] 3 4-5 6-9 Gi¸ trÞ hiÖu chØnh [dB(A)] 3 2 1 NÕu ®é chªnh lÖch vÒ møc ån nhá h¬n 3 dB(A) th× ®iÒu kiÖn ®o kh«ng ®¶m b¶o vµ ph¶i lo¹i bá kÕt qu¶ ®o. ______________________________ !"
Đồng bộ tài khoản