TCVN 6439 1998

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
91
lượt xem
21
download

TCVN 6439 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6439 1998, Mô tô - Quy tắc thử động cơ - Công suất hữu ích: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử công suất hữu ích của các động cơ được thiết kế cho mô tô, như đã định nghĩa trong TCVN 6211:1996 (điều 3.5) để đánh giá tính năng lμm việc của chúng về các đường cong công suất - suất tiêu thụ nhiên liệu ở chế độ toàn tải là hàm số của tần số quay của động cơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6439 1998

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6439:1998 ISO 4106:1993 M« t« - Quy t¾c thö ®éng c¬ - C«ng suÊt h÷u Ých Motorcycles - Engine test code - Net power Hµ néi 1998 2
 2. TCVN 6439:1998 Lêi nãi ®Çu TCVN 6439:1998 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 4106:1993. TCVN 6439:1998 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 - Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé biªn so¹n, Tæng Côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh 2
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6439:1998 TCVN 6439:1998 M« t« - Quy t¾c thö ®éng c¬ - C«ng suÊt h÷u Ých Motorcycles - Engine test code - Net power 1 Ph¹m vi Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p thö c«ng suÊt h÷u Ých cña c¸c ®éng c¬ ®­îc thiÕt kÕ cho m« t«, nh­ ®· ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211:1996 (®iÒu 3.5) ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh n¨ng lµm viÖc cña chóng vÒ c¸c ®­êng cong c«ng suÊt - suÊt tiªu thô nhiªn liÖu ë chÕ ®é toµn t¶i lµ hµm sè cña tÇn sè quay cña ®éng c¬. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c ®éng c¬ ®èt trong l¾p trªn m« t« bao gåm: - ®éng c¬ ®èt trong (cã måi b»ng tia löa), trõ ®éng c¬ pitt«ng tù do; - ®éng c¬ pitt«ng quay. C¸c ®éng c¬ nµy cã thÓ lµ lo¹i kh«ng t¨ng ¸p hoÆc t¨ng ¸p kiÓu c¬ khÝ hoÆc kiÓu tuab«. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 2710:1998 §éng c¬ ®èt trong kiÓu pitt«ng - Tõ vùng. TCVN 6211:1996 (ISO 3833) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. 3 §Þnh nghÜa 3.1 C«ng suÊt h÷u Ých: C«ng suÊt thu ®­îc trªn mét b¨ng thö t¹i ®Çu trôc khuûu hoÆc bé phËn t­¬ng ®­¬ng1) øng víi tÇn sè quay phï hîp cña ®éng c¬ cïng víi c¸c thiÕt bÞ, thiÕt bÞ phô ®­îc liÖt kª trong b¶ng 1. 3.2 M«men xo¾n: M«men xo¾n ®o ®­îc trong cïng c¸c ®iÒu kiÖn nh­ ®· quy ®Þnh trong 3.1. 3.3 SuÊt tiªu thô nhiªn liÖu: L­îng nhiªn liÖu tiªu thô cho mét ®¬n vÞ c«ng suÊt ra trong mét giê. L­îng dÇu b«i tr¬n ph¶i ®­îc trõ ®i khi ®éng c¬ sö dông hçn hîp nhiªn liÖu. 3.4 ThiÕt bÞ phô: Trang thiÕt bÞ ®­îc liÖt kª trong b¶ng 1. 3.5 ThiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn: ThiÕt bÞ do c¬ së chÕ t¹o cung cÊp ®Ó sö dông ®éng c¬ vµo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ. 1) NÕu viÖc ®o c«ng suÊt chØ cã thÓ ®­îc thùc hiÖn víi mét hép sè th× c«ng suÊt mÊt m¸t trªn hép sè ph¶i ®­îc céng vµo c«ng suÊt ®o ®­îc ®Ó ra c«ng suÊt ®éng c¬. 3
 4. TCVN 6439:1998 4 §é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ vµ dông cô ®o 4.1 M«men xo¾n HÖ thèng ®o m«men xo¾n b»ng ®éng lùc kÕ ph¶i cã ®é chÝnh x¸c trong kho¶ng ±1% ph¹m vi cña c¸c gi¸ trÞ cña thang ®o dïng cho phÐp thö. HÖ thèng ®o m«men xo¾n ph¶i ®­îc hiÖu chuÈn cã tÝnh ®Õn tæn hao do ma s¸t. §é chÝnh x¸c cã thÓ lµ ±2% ®èi víi phÐp ®o ®­îc tiÕn hµnh ë c«ng suÊt nhá h¬n 50% c«ng suÊt lín nhÊt. Tuy nhiªn, ®Ó ®o m«men xo¾n lín nhÊt ®é chÝnh x¸c ph¶i lµ ±1%. 4.2 VËn tèc ®éng c¬ (tÇn sè quay) HÖ thèng ®o vËn tèc ®éng c¬ (tÇn sè quay) ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ± 0,5%. 4.3 Tiªu thô nhiªn liÖu HÖ thèng ®o tiªu thô nhiªn liÖu ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ±1%. 4.4 NhiÖt ®é kh«ng khÝ n¹p vµo ®éng c¬ HÖ thèng ®o nhiÖt ®é kh«ng khÝ ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ±1 K. 4.5 ¸p suÊt khÝ ¸p HÖ thèng ®o ¸p suÊt khÝ ¸p ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ± 70 Pa2) 4.6 ¸p suÊt ng­îc trong hÖ thèng x¶ HÖ thèng ®o ¸p suÊt ng­îc trong hÖ thèng x¶ ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ± 25 Pa B¶ng 1 - L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ thÕt bÞ vµ thiÕt bÞ phô trong qu¸ tr×nh thö TT ThiÕt bÞ phô §­îc l¾p ®Ó thö c«ng suÊt h÷u Ých 1 HÖ thèng n¹p èng n¹p Cã thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn HÖ thèng kiÓm so¸t khÝ th¶i hép cacte Bé läc kh«ng khÝ Gi¶m thanh èng läc ThiÕt bÞ giíi h¹n vËn tèc ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®iÖn (nÕu l¾p) 2 ThiÕt bÞ nung nãng c¶m øng cña èng n¹p Cã, thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn, nÕu cã thÓ cÇn chØnh thiÕt bÞ ë ®iÒu kiÖn cã lîi nhÊt 2) 1 bar = 105 Pa 4
 5. TCVN 6439:1998 B¶ng 1 (tiÕp theo) TT ThiÕt bÞ phô §­îc l¾p ®Ó thö c«ng suÊt h÷u Ých 3 HÖ thèng x¶ èng x¶ èng nèi Gi¶m thanh Cã, thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn èng ®u«i C¬ cÊu t¨ng ¸p ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®iÖn (nÕu l¾p) 4 B¬m nhiªn liÖu Cã, thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn 5 Bé chÕ hßa khÝ Cã, thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn 6 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu Bé läc th« Bé läc tinh B¬m Cã, thiÕt bÞ s¶n xuÊt tiªu èng cao ¸p chuÈn Vßi phun 7 ThiÕt bÞ lµm m¸t b»ng chÊt láng N¾p ®éng c¬ Kh«ng l¾p Bé t¶n nhiÖt Cã, l¾p thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn Qu¹t nt N¾p qu¹t nt B¬m n­íc nt Bé æn nhiÖt nt 8 Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ N¾p Cã, thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn Qu¹t ThiÕt bÞ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é 9 ThiÕt bÞ ®iÖn Cã, thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn 10 ThiÕt bÞ t¨ng ¸p (nÕu l¾p) M¸y nÐn ®­îc dÉn ®éng trùc tiÕp tõ ®éng c¬ vµ/hoÆc b»ng khÝ x¶ Cã, thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn Bé lµm m¸t kh«ng khÝ n¹p B¬m chÊt lµm m¸t hoÆc qu¹t ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn l­u l­îng chÊt lµm m¸t (nÕu l¾p) 11 ThiÕt bÞ chèng « nhiÔm Cã, thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn 12 Bé lµm m¸t dÇu b«i tr¬n (nÕu l¾p) Cã, thiÕt bÞ s¶n xuÊt chuÈn 5
 6. TCVN 6439:1998 5 Thö 5.1 ThiÕt bÞ phô Trong qu¸ tr×nh thö, c¸c thiÕt bÞ phô cÇn thiÕt ®Ó t¹o cho ®éng c¬ qu¸ tr×nh lµm viÖc ®· ®Þnh (b¶ng 1) ph¶i ®­îc l¾p trªn b¨ng thö ë c¸c vÞ trÝ ®óng nh­ c¸c vÞ trÝ cña chóng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ®· dù ®Þnh. 5.2 §iÒu kiÖn chØnh ®Þnh C¸c ®iÒu kiÖn chØnh ®Þnh ®Ó thö x¸c ®Þnh c«ng suÊt h÷u Ých ®­îc nªu trong b¶ng 2. B¶ng 2 - C¸c ®iÒu kiÖn chØnh ®Þnh 1 ChØnh ®Þnh bé chÕ hßa khÝ Phï hîp víi ®Æc tÝnh kü thuËt s¶n 2 ChØnh ®Þnh hÖ thèng b¬m phun cung cÊp nhiªn liÖu xuÊt cña c¬ së chÕ t¹o ®Ó chÊp nhËn c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng 3 ChØnh ®Þnh thêi ®iÓm ®¸nh löa hoÆc phun c¬ 5.3 §iÒu kiÖn thö 5.3.1 Thö c«ng suÊt h÷u Ých bao gåm mét lÇn ch¹y víi b­ím ga më hoµn toµn vµ ®éng c¬ ®­îc trang bÞ nh­ ®· nªu trong 3.4. 5.3.2 C¸c sè liÖu vÒ tÝnh n¨ng lµm viÖc cña ®éng c¬ ph¶i ®­îc lÊy ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc æn ®Þnh. Khi hÖ thèng lµm m¸t cña b¨ng kü thuËt ph¶i ®­îc lÊy trong c¸c ®iÒu kiÖn tèi thiÓu cña mét thiÕt bÞ nh­ng kh«ng thÓ t¹o ra tõ c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc æn ®Þnh b×nh th­êng th× cã thÓ c¸c ®iÒu kiÖn tèi thiÓu ph¶i ®­îc ®¸p øng bëi thiÕt bÞ lµm m¸t: v2 ≥ v1 vµ ϕ ≥ 0,25 m2 Trong ®ã: v1 lµ vËn tèc lín nhÊt cña xe; v2 lµ vËn tèc lín nhÊt cña kh«ng khÝ lµm m¸t t¹i cöa ra cña qu¹t; ϕ lµ diÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña luång kh«ng khÝ lµm m¸t nÕu v2 < v1 vµ/hoÆc ϕ
 7. TCVN 6439:1998 §éng c¬ ph¶i ®­îc ch¹y, khëi ®éng vµ lµm nãng lªn phï hîp víi chØ dÉn cña c¬ së chÕ t¹o. Buång ®èt cña ®éng c¬ (måi b»ng) tia löa cã thÓ ®ãng cÆn nh­ng víi sè l­îng h¹n chÕ ®Ó tr¸nh t¹o thµnh vÖt ch¸y ®¸nh löa. C¸c ®iÒu kiÖn thö nh­ nhiÖt ®é kh«ng khÝ n¹p ph¶i ®­îc chän cµng gÇn víi ®iÒu kiÖn chuÈn cµng tèt ®Ó gi¶m tíi møc nhá nhÊt hÖ sè ®iÒu chØnh. 5.3.3 NhiÖt ®é kh«ng khÝ n¹p vµo ®éng c¬ (kh«ng khÝ xung quanh) ph¶i ®­îc ®o t¹i ®iÓm c¸ch cöa vµo bé läc kh«ng khÝ kho¶ng 0,15 m, hoÆc nÕu kh«ng cã bé läc kh«ng khÝ, c¸ch bÇu chøa khÝ n¹p kho¶ng 0,15 m. NhiÖt kÕ hoÆc cÆp nhiÖt ngÉu ph¶i ®­îc che b¶o vÖ chèng bøc x¹ nhiÖt vµ ®­îc ®Æt trùc tiÕp trong luång kh«ng khÝ, ®­îc b¶o vÖ chèng nhiªn liÖu phun vµo. Ph¶i cã ®ñ sè l­îng vÞ trÝ ®Æt dông cô ®o ®Ó cã ®­îc nhiÖt ®é trung b×nh ®¹i diÖn cña kh«ng khÝ n¹p. 5.3.4 C¸c sè liÖu chØ ®­îc ghi chÐp l¹i khi m«men xo¾n, vËn tèc ®éng c¬ vµ nhiÖt ®é ®· ®¹t ®­îc møc æn ®Þnh tèi thiÓu lµ 30 s. 5.3.5 VËn tèc ®éng c¬ trong mét lÇn ch¹y hoÆc sè chØ thÞ kh«ng ®­îc sai lÖch lín h¬n ±1% so víi vËn tèc quay ®· chän. 5.3.6 C¸c sè liÖu vÒ t¶i träng phanh, tiªu thô nhiªn liÖu vµ nhÖt ®é kh«ng khÝ n¹p ph¶i ®­îc lÊy ®ång thêi vµ trong mçi lÇn lÊy ph¶i lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña hai gi¸ trÞ ®· æn ®Þnh; ®èi víi t¶i träng phanh vµ tiªu thô nhiªn liÖu, hai gi¸ trÞ nµy kh«ng ®­îc sai kh¸c nhau qu¸ 2%. 5.3.7 Khi ®o vËn tèc ®éng c¬ vµ l­îng tiªu thô nhiªn liÖu b»ng mét m¸y ®o liªn hîp ®ång bé tù ®éng, thêi gian ®o kh«ng ®­îc nhá h¬n 10 s. Khi ®o b»ng tay, thêi gian ®o kh«ng ®­îc nhá h¬n 20s. 5.3.8 NhiÖt ®é chÊt láng lµm m¸t ®i ra cña c¸c ®éng c¬ dïng chÊt láng ®Ó lµm m¸t ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn ë 353 K± 3 K trõ khi c¬ së chÕ t¹o cã quy ®Þnh kh¸c. §èi víi ®éng c¬ lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ, nhiÖt ®é t¹i mét ®iÓm do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh ph¶i 0 ®­îc duy tr× trong kho¶ng −20 K so víi gi¸ trÞ nhiÖt ®é lín nhÊt mµ c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. 5.3.9 NhiÖt ®é nhiªn liÖu t¹i ®­êng vµo b¬m phun hoÆc bé chÕ hßa khÝ ph¶i ®­îc duy tr× trong giíi h¹n do c¬ së chÕ t¹o ®éng c¬ quy ®Þnh. 5.3.10 NhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n ®o ®­îc trong bé phËn gom dÇu hoÆc t¹i ®­êng ra bé lµm m¸t dÇu nÕu cã ph¶i ®­îc duy tr× trong giíi h¹n do c¬ së chÕ t¹o ®éng c¬ quy ®Þnh. 5.3.11 NhiÖt ®é (khÝ) x¶ ph¶i ®­îc ®o t¹i mét ®iÓm trong èng x¶ gÇn mÐp ra cña cæ x¶ hoÆc lç th«ng h¬i. 5.3.12 Trong tr­êng hîp cßn cã sù kh«ng thèng nhÊt vÒ nhiªn liÖu sö dông, ph¶i tiÕn hµnh thö víi nhiªn liÖu tiªu chuÈn cña CEC RF - 01 - A - 803) 3) ñy ban hîp t¸c Ch©u ¢u vÒ ph¸t triÓn c¸c phÐp thö tÝnh n¨ng kü thuËt cho chÊt b«i tr¬n vµ nhiªn liÖu ®éng c¬. 7
 8. TCVN 6439:1998 CEC RF - 08 - A - 85 (xem c¸c phô lôc B vµ C) 5.3.13 NÕu kh«ng thÓ l¾p ®­îc hÖ thèng x¶ tiªu chuÈn, ph¶i tiÕn hµnh thö víi mét hÖ thèng x¶ cho phÐp ®¹t ®­îc ®Æc tÝnh lµm viÖc b×nh th­êng cña ®éng c¬ phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. §Æc biÖt lµ trong phßng thÝ nghiÖm thö, hÖ thèng x¶ ®­îc trÝch ra t¹i ®iÓm nèi víi hÖ thèng x¶ cña b¨ng thö, kh«ng ®­îc t¹o ra trong èng x¶, khi ®éng c¬ lµm viÖc, mét ¸p suÊt sai kh¸c víi ¸p suÊt khÝ quyÓn lín h¬n ±740 Pa (7,4 mbar), trõ khi c¬ së chÕ t¹o cã quy ®Þnh ®Æc biÖt vÒ ¸p suÊt ng­îc tr­íc khi thö, trong tr­êng hîp nµy ph¶i sö dông ¸p suÊt thÊp h¬n trong hai ¸p suÊt trªn. 5.4 TiÕn hµnh thö Ghi l¹i c¸c sè liÖu øng víi sè l­îng c¸c vËn tèc quay lµm viÖc ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh hoµn toµn ®­êng cong c«ng suÊt gi÷a c¸c vËn tèc quay thÊp nhÊt vµ cao nhÊt cña ®éng c¬ do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. 5.5 C¸c sè liÖu ®­îc ghi C¸c sè liÖu ghi chÐp ®­îc nªu trong ®iÒu 7. 6 X¸c ®Þnh cong suÊt h÷u Ých 6.1 §Þnh nghÜa c¸c hÖ sè α1 vµ α2 C¸c hÖ sè ph¶i nh©n víi c«ng suÊt ®o ®­îc ®Ó x¸c ®Þnh c«ng suÊt ®éng c¬ trong ®iÒu kiÖn cã tÝnh ®Õn hiÖu suÊt cña truyÒn ®éng (hÖ sè α1) ®· ®­îc dïng trong qu¸ tr×nh thö vµ trong ®iÒu kiÖn chuÈn cña khÝ quyÓn ®­îc quy ®Þnh trong 6.2.1 (hÖ sè α2) C«ng suÊt ®iÒu chØnh (nghÜa lµ c«ng suÊt trong ®iÒu kiÖn chuÈn t¹i ®Çu trôc khuûu P0) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: P0 = α1α2P Trong ®ã α1 lµ hÖ sè ®iÒu chØnh ®èi víi hiÖu suÊt cña truyÒn ®éng; α2 lµ hÖ sè ®iÒu chØnh ®èi víi ®iÒu kiÖn chuÈn cña khÝ quyÓn (α2a hoÆc α2b); P lµ c«ng suÊt ®o ®­îc (c«ng suÊt thø nhÊt). 6.2 §iÒu kiÖn khÝ quyÓn 6.2.1 §iÒu kiÖn khÝ quyÓn chuÈn cña khÝ quyÓn ph¶i theo chØ dÉn trong 6.2.11 ®Õn 6.2.13. 6.2.1.1 NhiÖt ®é NhiÖt ®é chuÈn Te lµ 298 K (25oC). 8
 9. TCVN 6439:1998 6.2.1.2 ¸p suÊt ¸p suÊt (kh«ng khÝ kh«) chuÈn P c lµ 99 kPa Chó thÝch 1 - ¸p suÊt (kh«ng khÝ kh«) dùa trªn ¸p suÊt tæng 100 kPa vµ ¸p suÊt h¬i n­íc 1 kPa. Pc = Pc1 - Pc2 trong ®ã Pc1 lµ ¸p suÊt tæng chuÈn (100 kPa) Pc2 lµ ¸p suÊt h¬i n­íc chuÈn (1 kPa). 6.2.1.3 ¸p suÊt tæng chuÈn ¸p suÊt tæng chuÈn P c1 lµ 100 kPa (100 mbar), bá qua ®é Èm ®èi víi c¸c ®éng c¬ 2 kú. Chó thÝch 2 - Trong ph¹m vi nhiÖt ®é tõ 283 K ®Õn 318 K cã thÓ bá qua ¶nh h­ëng cña ®é Èm ®èi víi c¸c gi¸ trÞ cña hÖ sè ®iÒu chØnh (tuy nhiªn trong mét sè tr­êng hîp kh«ng thÓ bá qua ®­îc ¶nh h­ëng nµy) khi xÐt ®Õn ®é chÝnh x¸c cña c¸c phÐp ®o. 6.2.2 NhiÖt ®é khÝ quyÓn khi thö NhiÖt ®é khÝ quyÓn, T (hoÆc θ theo oC) ph¶i ë trong c¸c gi¸ trÞ sau trong qu¸ tr×nh thö. 283 K ≤ T ≤ 310 K (10oC ≤ θ ≤ 45 oC) 6.3 X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh c«ng suÊt 6.3.1 X¸c ®Þnh hÖ sè α1 Khi ®iÓm ®o ë trªn ®Çu ra cña trôc khuûu, hÖ sè nµy b»ng 1. Khi ®iÓm ®o kh«ng ë trªn ®Çu ra cña trôc khuûu, hÖ sè nµy ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: 1 α1 = ηt trong ®ã ηt lµ hiÖu suÊt cña truyÒn ®éng ®Æt gi÷a trôc khuûu vµ ®iÓm ®o; HiÖu suÊt truyÒn ®éng ηt nµy ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝch cña c¸c hiÖu suÊt ηi cña mçi yÕu tè cÊu thµnh truyÒn ®éng: ηt = η1 x η2 x ... x ηi HiÖu suÊt ηi cña mçi yÕu tè cÊu thµnh truyÒn ®éng ®­îc cho trong b¶ng 3. 9
 10. TCVN 6439:1998 B¶ng 3 - HIÖu suÊt cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh truyÒn ®éng YÕu tè KiÓu HiÖu suÊt B¸nh r¨ng B¸nh r¨ng trô th¼ng 0,98 B¸nh r¨ng xo¾n 0,98 B¸nh r¨ng c«n 0,98 XÝch Con l¨n 0,95 XÝch ªm 0,98 §ai Cã r¨ng 0,95 H×nh thang 0,94 Khíp nèi thñy lùc hoÆc bé Khíp nèi thñy lùc 0,92 biÕn ®æi thñy lùc Bé biÕn ®æi thñy lùc kh«ng khãa 0,92 6.3.2 X¸c ®Þnh hÖ sè α2 PhÐp thö cã thÓ ®­îc thùc hiÖn trong phßng cã ®iÒu hßa kh«ng khÝ ë ®ã ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn ®­îc ®iÒu khiÓn ®Ó b»ng víi ®iÒu kiÖn chuÈn. 6.3.2.1 Ký hiÖu cho c¸c hÖ sè ®iÒu chØnh α2a vµ α2b T lµ nhiÖt ®é tuyÖt ®èi, theo Kenvin, t¹i cöa n¹p kh«ng khÝ vµo ®éng c¬. Pd lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn kh«, theo kilopascal, nghÜa lµ ¸p suÊt khÝ ¸p tæng trõ ®i ¸p suÊt h¬i n­íc; Pa lµ ¸p suÊt khÝ quyÓn tæng. 6.3.2.2 §éng c¬ 4 kú HÖ sè ®iÒu chØnh α2a ®èi víi ®éng c¬ 4 kú, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: 1, 2  99   T  0 ,6 α 2a =    P   298   d  C«ng thøc nµy chØ ¸p dông nÕu 0,93 ≤ α2a ≤ 1,05 NÕu hÖ sè ®iÒu chØnh v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n nµy, ph¶i ghi l¹i gi¸ trÞ ®iÒu chØnh thu ®­îc vµ ®iÒu kiÖn thö (nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt) ®­îc tr×nh bµy chÝnh x¸c trong biªn b¶n thö. 6.3.2 §éng c¬ 2 kú 10
 11. TCVN 6439:1998 HÖ sè ®iÒu chØnh c«ng suÊt α2b ®èi víi ®éng c¬ 2 kú, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: 100  T  α 2b =   Pd  298  C«ng thøc nµy chØ ¸p dông nÕu 0,96 ≤ α2b ≤ 1,04 NÕu hÖ sè ®iÒu chØnh v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n nµy, ph¶i ghi l¹i gi¸ trÞ ®iÒu chØnh thu ®­îc vµ ®iÒu kiÖn thö (nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt) ph¶i ®­îc tr×nh bµy chÝnh x¸c trong biªn b¶n thö. 7 Biªn b¶n thö (§iÒn "kh«ng" vµ nh÷ng chç kh«ng dïng ®­îc hoÆc lo¹i bá) 7.1 C¸c sè liÖu vÒ ®éng c¬ 7.1.1 §éng c¬ kiÓu pitt«ng D¹ng:...................................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè ................................... §­êng kÝnh xylanh: .................mm Hµnh tr×nh pitt«ng:........................................................... mm Dung tÝch lµm viÖc cña mét xylanh:............................................................................................. mm Sè xylanh:......................................................................................................................................... Bè trÝ c¸c xylanh: .............................................................................................................................. Dung tÝch lµm viÖc tæng cña c¸c xylanh: ......................................cm3 Thø tù ®¸nh löa:................................................................................................................................ Tû sè nÐn.................................................... Sè kú: 2 hoÆc 44) 7.1.2 §éng c¬ Trocoit D¹ng:...................................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè ................................... Epitrocoit hoÆc hypotrocoit4) §­êng bao: trong hoÆc ngoµi4) Sè buång ®èt gi÷a roto vµ stato nghÜa lµ sè buång kÝn theo chu vi ®èi víi roto hoÆc stato: ............... §é lÖch t©m: ...........................mm B¸n kÝnh sinh: ................................................................. mm ChiÒu réng lµm viÖc: ...............mm Dung tÝch lµm viÖc cña mét buång ®èt..............................cm2 Sè roto:................................... Thø tù ®¸nh löa: ............................................................. 4) G¹ch bá nh÷ng chç kh«ng ¸p dông ®­îc 11
 12. TCVN 6439:1998 Tû sè nÐn:............................... Sè chu kú: 2 hoÆc 44) 7.1.3 Tû sè truyÒn ®éng VËn tèc quay cña trôc khuûu Tû sè truyÒn gi¶ m tèc = VËn tèc quay cña trôc trÝch c«ng suÊt 7.2 Cung cÊp nhiªn liÖu B¬m:................................ D¹ng:........................... KiÓu:............................ Lo¹t sè: ..................... Läc th«: cã hoÆc kh«ng 4) Läc tinh: cã hoÆc kh«ng 4) 7.3 Bé chÕ hßa khÝ D¹ng:...................................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè: .................................. Sè: ........................................ §Æc tÝnh chi tiÕt:..................................................................... 7.4 B¬m hoÆc c¬ cÊu phun D¹ng:...................................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè: .................................. §iÒu chØnh tÜnh thêi ®iÓm phun:.......................................... C¬ cÊu phun sím:................................ M· sè cña c¬ së chÕ t¹o: .................................................................................................................. 7.5 Vßi phun vµ ®Õ vßi phun D¹ng:...................................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè: .......................... ¸p suÊt ®Æt: .......................kPa(mbar) èng cã ¸p suÊt phun cao ChiÒu dµi: ....................... mm §­êng kÝnh trong: .......... mm 7.6 Bé ph©n phèi ®¸nh löa D¹ng:...................................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè: .......................... §iÒu chØnh tÜnh thêi ®iÓm ®¸nh löa: .................................. C¬ cÊu ®¸nh löa sím: ............................. §iÒu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa ë:........................ pH (do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh) Ph¹m vi lín nhÊt cña c¬ cÊu ®¸nh löa sím:...................................................................................... Khe hë ng¾t m¹ch cña bé ph©n ph©n phèi:................................................................................. mm 7.7 Bugi (nÕn ®¸nh löa) D¹ng:...................................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè: .................................. Sè xy lanh:.............................. Khe hë ®iÖn cùc: ............................................................. mm 7.8 Cuén d©y ®¸nh löa 12
 13. TCVN 6439:1998 D¹ng:...................................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè: .................................. Sè: ................................................... 7.9 Bé triÖt nhiÔu D¹ng:...................................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè: .................................. 7.10 HÖ thèng n¹p èng n¹p:............................................ M« t¶: .................................. Bé läc kh«ng khÝ: D¹ng:....................................... KiÓu:............................ Lo¹t sè: ......................... Bé gi¶m thanh ®­êng n¹p: D¹ng: ........................ KiÓu:............................ Lo¹t sè: ......................... §é gi¶m ¸p lín nhÊt ®­êng n¹p øng víi l­u l­îng tæng do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh: ............ kPa (bar) 7.11 C¬ cÊu t¨ng ¸p: cã hoÆc kh«ng4) M« t¶ hÖ thèng:................................................................................................................................. D¹ng:............................................................................ KiÓu:...................................................... HÖ thèng m¸y nÐn: D¹ng: ............................................. KiÓu:...................................................... HÖ thèng lµm m¸t kh«ng khÝ n¹p: D¹ng: ....................... KiÓu:...................................................... 7.12 Van ph©n phèi KiÓu van ph©n phèi: .................................... M« t¶ tãm t¾t: ...................................................... ChØnh thêi gian cña van: ............................. Khe hë cÇn van (nãng hoÆc l¹nh)4) ................ mm 7.13 HÖ thèng kiÓm so¸t khÝ th¶i hép cacte M« t¶ tãm t¾t:.................................................................................................................................... D¹ng:...................................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè: .................................. 7.14 HÖ thèng x¶ §­êng èng: tiªu chuÈn hoÆc kh«ng tiªu chuÈn4) M« t¶ tãm t¾t nÕu kh«ng: ............................... Bé gi¶m thanh: D¹ng: ................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè: .................................. 7.15 HÖ thèng lµm m¸t 13
 14. TCVN 6439:1998 7.15.1 ChÊt láng TÝnh chÊt cña chÊt láng: ...................................... ............................................................................ B¬m chÊt láng: D¹ng: ................... KiÓu:................... Lo¹t sè:...............Tû sè truyÒn: ................... Bé æn nhiÖt: D¹ng: ................... KiÓu:................... Lo¹t sè:...............ChØnh ®Æt: ....................... Bé t¶n nhiÖt: D¹ng: ................... KiÓu:................................. Lo¹t sè: ......................................... Van ¸p suÊt: D¹ng: ................... KiÓu:................................. Lo¹t sè: ......................................... Qu¹t:............... D¹ng: ................... KiÓu:................................. Lo¹t sè: ......................................... HÖ thèng truyÒn ®éng qu¹t: ...................................... Tû sè truyÒn: .................................................. Chôp qu¹t: cã hoÆc kh«ng 4) 7.15.2 Kh«ng khÝ 7.15.2.1 Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ c­ìng bøc Qu¹t:........... D¹ng: ....................... KiÓu:................... Lo¹t sè:...............Tû sè truyÒn: ................... èng dÉn kh«ng khÝ (tiªu chuÈn): cã hoÆc kh«ng4) ............................................................................. Qu¹t phô cña b¨ng thö: cã hoÆc kh«ng4) HÖ thèng ®iÒu chØnh nhiÖt ®é: cã hoÆc kh«ng4) M« t¶ tãm t¾t: ................................................... 7.15.2.2 Lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ tù nhiªn èng dÉn kh«ng khÝ (tiªu chuÈn): cã hoÆc kh«ng 7.16 Bé lµm m¸t dÇu: cã hoÆc kh«ng4) D¹ng:...................................... KiÓu:.................................... Lo¹t sè: .................................. 7.17 ThiÕt bÞ ®iÖn M¸y ph¸t hoÆc m¸y ph¸t xoay chiÒu: D¹ng: ............. KiÓu: .......................... Lo¹t sè: .................... 7.18 HÖ thèng chèng « nhiÔm (m« t¶ tãm t¾t): ............................................................................... 7.19 ThiÕt bÞ thö kh¸c (§¸nh sè, m« t¶ tãm t¾t nÕu cÇn): 7.20 §iÒu kiÖn thö riªng ¸p suÊt khÝ ¸p tæng: ............................................................... kPa (mbar) §é Èm t­¬ng ®èi: ................................................................... % (®Ó th«ng tin) 4) G¹ch bá nh÷ng chç kh«ng ¸p dông ®­îc 14
 15. TCVN 6439:1998 NhiÖt ®é phßng thö nghiÖm:................................................... oC (®Ó th«ng tin) NhiÖt ®é chÊt láng lµm m¸t ®i ra do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh: ..................................................... oC NhiÖt ®é kh«ng khÝ lµm m¸t ®éng c¬ do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh: ..................................................... oC Ph¹m vi nhiÖt ®é dÇu nhên do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh: ................................................................... oC .......................................... oCmax Ph¹m vi nhiÖt ®é nhiªn liÖu do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh T¹i ®­êng vµo bé chÕ hßa khÝ hoÆc ®­êng vµo b¬m phun: ......... oCmin ................................ oCmax Nhiªt ®é khÝ x¶ (®o t¹i mét ®iÓm trong èng x¶ gÇn kÒ víi cöa ra cña cæ x¶ hoÆc lç th«ng h¬i) do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh:............................... oC VËn tèc quay kh«ng t¶i: ................................................................................ ph-1 (®Ó th«ng tin) HÖ thèng trÝch khÝ x¶ trong phßng thÝ nghiÖm: ............................... ................................................... ¸p suÊt qu¸ møc hoÆc bé gi¶m ¸p lín nhÊt: ................................. ± .......................... Pa lóc toµn t¶i Lùc kÕ................D¹ng:.............................. KiÓu: ........................... Lo¹t sè: .................................. H»ng sè: ................................................... ThiÕt bÞ ®o tiªu thô nhiªn liÖu: lo¹i träng lùc hoÆc thÓ tÝch4) 7.21 Nhiªn liÖu vµ dÇu b«i tr¬n Nhiªn liÖu láng D¹ng:................................... KiÓu:............................................. ¤ctan RON5) No:........................... Hµm l­îng ch×:..................... g/cm3 ë: ......................................... oC Ch­ng cÊt: NhiÖt ®é t¹i ®ã thÓ tÝch ch­ng cÊt b»ng: 10%..........50%..........90%............§iÓm giíi h¹n Tû träng: .............................. ...................................................... g/cm3 ë: ........................... oC N¨ng suÊt táa nhiÖt giíi h¹n d­íi:............................................... kJ/kg C¸c nhiªn liÖu kh¸c: §Æc tÝnh: .......................................................................................................... DÇu b«i tr¬n: D¹ng: ........................... Lo¹i: ............................... §é nhít SAE:................................ Tû lÖ hçn hîp nhiªn liÖu - dÇu b«i tr¬n: ............................................................................................. 7.22 KÕt qu¶ C«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt: ........................................................ kW ë: .......................................ph-1 15
 16. TCVN 6439:1998 M« men xo¾n h÷u Ých lín nhÊt:................................................... Nm ë:.......................................ph-1 SuÊt tiªu thô nhiªn liÖu: - ë c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt: ............................................. g/kW.h - ë ë m« men xo¾n h÷u Ých lín nhÊt: .................................... g/kW.h 7.23 Tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ (c«ng suÊt h÷u Ých) C¸c ®­êng ®Æc tÝnh cña momen xo¾n, c«ng suÊt ®iÒu chØnh vµ c«ng suÊt tiªu thô nhiªn liÖu vµ c¸c hµm cña vËn tèc ®éng c¬ VËn tèc ®éng c¬, ph-1 VËn tèc quay lùc kÕ, ph-1 T¶i träng lùc kÕ, N M« men xo¾n trôc khuûu, N C«ng suÊt ®o ®­îc, kW ¸p suÊt khÝ ¸p tæng, kPa NhiÖt ®é kh«ng khÝ n¹p, K HÖ sè ®iÒu chØnh Momen xo¾n trôc khuûu ®iÒu chØnh, Nm C«ng suÊt ®iÒu chØnh kW SuÊt tiªu thô nhiªn liÖu1), g/kW.h NhiÖt ®é lµm m¸t ®éng c¬2), K NhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n t¹i ®iÓm ®o, K NhiÖt ®é khÝ x¶, K NhiÖt ®é kh«ng khÝ sau c¬ cÊu t¨ng ¸p, K ¸p suÊt sau c¬ cÊu t¨ng ¸p, kPa 1) Kh«ng ®iÒu chØnh c«ng suÊt. 2) Quy ®Þnh ®iÓm ®o (g¹ch bá nh÷ng chç kh«ng ¸p dông) - t¹i cöa ra chÊt láng lµm m¸t - t¹i ®iÓm ®Çu èng - t¹i c¸c ®iÓm kh¸c nhau ®­îc quy ®Þnh 16
 17. TCVN 6439:1998 8 §¬n vÞ vµ ký hiÖu 8.1 §¬n vÞ §¬n vÞ khèi l­îng: gam (g) §¬n vÞ c«ng suÊt: kilooat (kW). §¬n vÞ m«men xo¾n: Niut¬n-met (N.m) 8.2 Ký hiÖu Khi c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt (c¸c ®­êng cong c«ng suÊt, momen xo¾n vµ suÊt tiªu thô nhiªn liÖu) cña mét ®éng c¬ nhiÖt ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy, cÇn cã chØ ®Þnh vÒ tiªu chuÈn cña ph­¬ng ph¸p ®o ®­îc sö dông nh­ sau: "®­îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn TCVN 6439:1998 (ISO 4106)". 8.2.1 C«ng suÊt h÷u Ých ®­îc c«ng bè vµ vËn tèc ®éng c¬ t­¬ng øng C«ng suÊt h÷u Ých ®­îc c«ng bè vµ vËn tèc ®éng c¬ t­¬ng øng lµ c«ng suÊt vµ vËn tèc ®éng c¬ mµ c¬ së chÕ t¹o chØ ®Þnh trong tµi liÖu b¸n hµng cña m×nh ®èi víi mét kiÓu ®éng c¬. ChÊt l­îng c«ng bè "C«ng suÊt h÷u Ých vµ vËn tèc ®éng c¬ " kÌm theo tõ "ISO" VÝ dô: C«ng suÊt h÷u Ých ISO:............................kW ë............................ph-1 [phï hîp víi TCVN 6439:1998 (ISO 4106)] hoÆc nÕu sö dông ph­¬ng ph¸p trong phô lôc A C«ng suÊt h÷u Ých ISO:............................kW ë............................ph-1 [phï hîp víi TCVN 6439:1998 (ISO 4106), phô lôc A]. 8.2.2 M«men xo¾n h÷u Ých ®­îc c«ng bè vµ vËn tèc ®éng c¬ t­¬ng øng M«men xo¾n h÷u Ých ®­îc c«ng bè vµ vËn tèc ®éng c¬ t­¬ng øng lµ m«men vµ vËn tèc ®éng c¬ mµ c¬ së chÕ t¹o chØ ®Þnh trong tµi liÖu b¸n hµng cña m×nh ®èi víi mét kiÓu ®éng c¬. ChÊt l­îng c«ng bè "m«men xo¾n h÷u Ých vµ vËn tèc ®éng c¬ kÌm theo tõ "ISO". VÝ dô: M«men xo¾n h÷u Ých ISO:..................................Nm ë....................................ph-1 [phï hîp víi TCVN 6439:1998 (ISO 4106)] hoÆc nÕu sö dông ph­¬ng ph¸p trong phô lôc A M«men xo¾n h÷u Ých ISO:................................Nm ë...................................ph-1 [phï hîp víi TCVN 6439:1998 (ISO 4106), phô lôc A]. 17
 18. TCVN 6439:1998 8.2.3 SuÊt tiªu thô nhiªn liÖu ®­îc c«ng bè vµ vËn tèc ®éng c¬ t­¬ng øng SuÊt tiªu thô nhiªn liÖu ®­îc c«ng bè vµ vËn tèc ®éng c¬ t­¬ng øng lµ suÊt tiªu thô nhiªn liÖu vµ vËn tèc ®éng c¬ t­¬ng øng mµ c¬ së chÕ t¹o chØ ®Þnh trong tµi liÖu b¸n hµng cña m×nh ®èi víi mét kiÓu ®éng c¬. ChÊt l­îng c«ng bè: "SuÊt tiªu thô nhiªn liÖu vµ vËn tèc ®éng c¬" kÌm theo tõ "ISO". SuÊt tiªu thô nhiªn liÖu ISO:.................................g/kW.h ë........................ph-1 [phï hîp víi TCVN 6439:1998 (ISO 4106)]. 18
 19. TCVN 6439:1998 Phô lôc A (Quy ®Þnh) §iÒu kiÖn thö: ph­¬ng ph¸p ®o c«ng suÊt ®éng c¬ cã nhiÖt ®é tiªu chuÈn A1 Thö c«ng suÊt h÷u Ých ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi b­ím ga më hoµn toµn, ®éng c¬ ®­îc trang bÞ nh­ ®· quy ®Þnh trong b¶ng 1. A2 C¸c sè liÖu vÒ tÝnh n¨ng kü thuËt ph¶i ®­îc lÊy trong ®iÒu kiÖn ®éng c¬ ho¹t ®éng b×nh th­êng, cã ®ñ kh«ng khÝ lµm m¸t cung cÊp cho ®éng c¬. §éng c¬ ph¶i ®­îc ch¹y, khëi ®éng vµ lµm nãng lªn phï hîp víi chØ dÉn cña c¬ së chÕ t¹o. Buång ®èt cña ®éng c¬ måi b»ng tia löa cã thÓ cã ®ãng cÆn nh­ng víi l­îng cÆn ®­îc h¹n chÕ ®Ó tr¸nh t¹o thµnh vÖt ch¸y ®¸nh löa. C¸c ®iÒu kiÖn thö nh­ nhiÖt ®é kü thuËt khÝ n¹p ph¶i ®­îc chän cµng gÇn víi ®iÒu kiÖn chuÈn cµng tèt (xem 6.2.1) ®Ó gi¶m tíi møc nhá nhÊt hÖ sè ®iÒu chØnh. A3 NhiÖt ®é kh«ng khÝ n¹p vµo ®éng c¬ (kh«ng khÝ xung quanh) ph¶i ®o t¹i ®iÓm c¸ch cöa vµo bé läc kh«ng khÝ tèi ®a lµ 0,15 m, hoÆc nÕu kh«ng cã bé läc kh«ng khÝ, c¸ch bÇu chøa kh«ng khÝ n¹p kho¶ng 0,15 m. NhiÖt kÕ hoÆc cÆp nhiÖt ngÉu ph¶i ®­îc b¶o vÖ chèng nhiÖt bøc x¹ vµ ®­îc ®Æt trùc tiÕp trong luång kh«ng khÝ, ®­îc b¶o vÖ chèng nhiªn liÖu phun vµo. Ph¶i cã ®ñ sè l­îng c¸c vÞ trÝ ®Æt dông cô ®Ó cã ®­îc nhiÖt ®é trung b×nh ®¹i diÖn cña kh«ng khÝ n¹p. A4 VËn tèc ®éng c¬ trong mét lÇn ch¹y hoÆc sè chØ thÞ kh«ng ®­îc sai lÖch lín h¬n ±1% so víi vËn tèc quay ®· chän. A5 C¸c sè liÖu vÒ t¶i träng phanh cña ®éng c¬ thö ph¶i ®­îc lÊy theo t¶i träng chØ thÞ cña lùc kÕ khi nhiÖt ®é ®éng c¬ ®¹t tíi nhiÖt ®é ®· ®Æt trong khi vËn tèc cña ®éng c¬ gi÷ hÇu nh­ kh«ng ®æi. A6 C¸c sè liÖu vÒ t¶i träng phanh ®o ®­îc, tiªu thô nhiªn liÖu vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ n¹p ph¶i ®­îc lÊy ®ång thêi vµ trong mçi lÇn lÊy ph¶i lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña hai gi¸ trÞ thu ®­îc, ®èi víi t¶i träng phanh vµ tiªu thô nhiªn liÖu hai gi¸ trÞ nµy kh«ng ®­îc sai kh¸c nhau qu¸ 2%. A7 ViÖc ®o tiªu thô nhiªn liÖu ph¶i ®­îc b¾t ®Çu sau khi vËn tèc ®éng c¬ ®· ®¹t tíi gi¸ trÞ quy ®Þnh. Khi ®o vËn tèc ®éng c¬ vµ l­îng tiªu thô nhiªn liÖu b»ng mét m¸y ®o liªn hîp ®ång bé tù ®éng, thêi gian ®o kh«ng ®­îc nhá h¬n 10 s. Khi ®o b»ng tay, thêi gian ®o kh«ng ®­îc nhá h¬n 20 s. A8 §èi víi c¸c ®éng c¬ lµm m¸t b»ng chÊt láng, nhiÖt ®é chÊt láng lµm m¸t ®i ra tõ ®éng c¬ ®­îc ®iÒu khiÓn trong kho¶ng ±5 K so víi nhiÖt ®é do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. NÕu c¬ së chÕ t¹o kh«ng quy ®Þnh nhiÖt ®é chÊt láng lµm m¸t ®i ra tõ ®éng c¬ th× nhiÖt ®é nµy ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn ë 353 ± 5 K. 19
 20. TCVN 6439:1998 A9 §èi víi ®éng c¬ ®­îc lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ, nhiÖt ®é cña vßng ®Öm buji ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn trong kho¶ng ± 10K so víi nhiÖt ®é do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. NÕu kh«ng cã quy ®Þnh cña c¬ së chÕ t¹o, nhiÖt ®é nµy ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn ë 483 K± 10 K. NhiÖt ®é cña vßng ®Öm buji ®­îc g¾n vµo ®éng c¬ lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ ®­îc ®o b»ng nhiÖt kÕ cÆp nhiÖt ®iÖn. Trong tr­êng hîp ®éng c¬ cã nhiÒu xy lanh, cho phÐp ®o nhiÖt ®é cña vßng ®Öm buji t¹i mét xy lanh ®¹i diÖn. A10 NhiÖt ®é nhiªn liÖu t¹i ®­êng vµo b¬m phun hoÆc bé chÕ hßa khÝ ph¶i ®­îc duy tr× trong giíi h¹n do c¬ së chÕ t¹o ®éng c¬ quy ®Þnh. A11 NhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n ®o ®­îc trong bé phËn gom dÇu hoÆc t¹i ®­êng ra bé lµm m¸t dÇu, nÕu cã, ph¶i ®­îc duy tr× trong giíi h¹n do c¬ së chÕ t¹o ®éng c¬ quy ®Þnh. A12 NhiÖt ®é khÝ x¶ ph¶i ®­îc ®o t¹i mét ®iÓm trong èng x¶ gÇn mÐp ra cña cæ x¶ hoÆc lç th«ng h¬i. A13 Trong tr­êng hîp cßn cã sù kh«ng thèng nhÊt vÒ nhiªn liÖu sö dông, ph¶i tiÕn hµnh thö víi nhiªn liÖu tiªu chuÈn cña CEC: CEC RF - 01 - A - 80 CEC RF - 08 - A - 85 (xem phô lôc B vµ C). A14 NÕu kh«ng thÓ l¾p ®­îc hÖ thèng x¶ tiªu chuÈn, ph¶i tiÕn hµnh thö víi mét hÖ thèng x¶ cho phÐp ®¹t ®­îc ®Æc tÝnh lµm viÖc b×nh th­êng cña ®éng c¬ phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh. §Æc biÖt lµ trong phßng thÝ nghiÖm thö, hÖ thèng x¶ ®­îc trÝch t¹i mét ®iÓm nèi víi hÖ thèng x¶ cña b¨ng thö, kh«ng ®­îc t¹o ra trong èng x¶ khi ®éng c¬ lµm viÖc mét ¸p suÊt sai kh¸c víi ¸p suÊt khÝ quyÓn lín h¬n ± 740 Pa (7,4 mbar), trõ khi c¬ së chÕ t¹o cã quy ®Þnh ®Æc biÖt vÒ ¸p suÊt ng­îc tr­íc khi thö, trong tr­êng hîp nµy ph¶i sö dông ¸p suÊt thÊp h¬n trong hai ¸p suÊt trªn. 20
Đồng bộ tài khoản