TCVN 6440 1998

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
73
lượt xem
25
download

TCVN 6440 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6440 1998, Mô tô - Phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định lượng tiêu thụ nhiên liệu của môtô. TCVN 6439:1998 (ISO 4106:1993) Môtô - Quy tắc thử động cơ. Công suất hữu ích. TCVN 6012:1995 (ISO 6460:1981) Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí ô nhiễm phát ra từ môtô lắp động cơ xăng. TCVN 6011:1995 (ISO 7117:1995) Môtô - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất. ISO 11486:1993 Môtô hai bánh - Đo tiêu thụ nhiên liệu - Chỉnh đặt động lực kế bằng phương pháp coastdown. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6440 1998

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6440:1998 ISO 7860:1995 M« t« - Ph­¬ng ph¸p ®o tiªu thô nhiªn liÖu Motorcycles - Methods of measuring fuel consumption Hµ néi 1998
 2. TCVN 6440:1998 Lêi nãi ®Çu TCVN 6440:1998 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi tiªu chuÈn ISO 7860:1995; TCVN 6440:1998 do ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 1
 3. TCVN 6440:1998 Môc lôc Trang 1 Ph¹m vi ¸p dông..................................................................................................................... 5 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ............................................................................................................... 5 3 §Þnh nghÜa .............................................................................................................................. 5 4 Thö ......................................................................................................................................... 5 5 §iÒu kiÖn khÝ quyÓn thö .......................................................................................................... 6 7 ChuÈn bÞ m«t« thö .................................................................................................................. 7 8 §o l­îng nhiªn liÖu trung b×nh cña m«t« trong chu kú lµm viÖc quy ­íc ................................. 7 9 Thö vËn tèc æn ®Þnh .............................................................................................................. 18 Phô lôc A M« t¶ m«t« .............................................................................................................. 21 Phô lôc B ThiÕt bÞ ®o l­îng tiªu thô nhiªn liÖu cña m«t«.......................................................... 25 C¸c h×nh vÏ .............................................................................................................................. 28 2
 4. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6440:1998 TCVN 6440:1998 M« t« - Ph­¬ng ph¸p ®o tiªu thô nhiªn liÖu Motorcycles - Methods of measuring fuel consumption 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh l­îng tiªu thô nhiªn liÖu cña m«t«. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6439:1998 (ISO 4106:1993) M«t« - Quy t¾c thö ®éng c¬. C«ng suÊt h÷u Ých. TCVN 6012:1995 (ISO 6460:1981) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ph­¬ng ph¸p ®o khÝ « nhiÔm ph¸t ra tõ m«t« l¾p ®éng c¬ x¨ng. TCVN 6011:1995 (ISO 7117:1995) M«t« - Ph­¬ng ph¸p ®o vËn tèc lín nhÊt. ISO 11486:1993 M«t« hai b¸nh - §o tiªu thô nhiªn liÖu - ChØnh ®Æt ®éng lùc kÕ b»ng ph­¬ng ph¸p coastdown. 3 §Þnh nghÜa Tiªu chuÈn nµy sö dông ®Þnh nghÜa sau: 3.1 VËn tèc chuÈn: VËn tèc cña m«t« ®Ó thö tiªu thô nhiªn liÖu ®­îc quy ®Þnh phï hîp víi sù ph©n lo¹i vËn tèc lín nhÊt cña m«t«. 4 Thö M«t« ph¶i ®­îc thö theo hai c¸ch thö. a) C¸ch 1: §o l­îng tiªu thô nhiªn liÖu trung b×nh trong mét chu kú lµm viÖc quy ­íc. M« t« ph¶i ®­îc ®Æt trªn mét ®éng lùc kÕ kiÓu khung cã trang bÞ phanh vµ mét hÖ thèng m« pháng qu¸n tÝnh. PhÐp thö bao gåm hai chu kú nh­ nªu trong 8.1, ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc kh«ng cã sù gi¸n ®o¹n. Trong qu¸ tr×nh thö, l­îng tiªu thô nhiªn liÖu ®­îc ®o b»ng thiÕt bÞ nh­ quy ®Þnh trong 8.3.2 vµ 8.3.3. 3
 5. TCVN 6440:1998 Ph­¬ng ph¸p thö ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu 8. b) C¸ch 2: §o l­îng tiªu thô nhiªn liÖu ë vËn tèc kh«ng ®æi. PhÐp thö ®­îc tiÕn hµnh trªn ®­êng hoÆc trªn mét ®éng lùc kÕ nh­ quy ®Þnh trong ®iÒu 9. 5 §iÒu kiÖn khÝ quyÓn thö §iÒu kiÖn khÝ quyÓn ph¶i nh­ sau: - §é Èm t­¬ng ®èi: ≤ 95%; - VËn tèc giã lín nhÊt: 3 m/s; - VËn tèc giã giËt lín nhÊt: 8 m/s; - NhiÖt ®é kh«ng khÝ 278 K ®Õn 303 K. §iÒu kiÖn thö chuÈn ph¶i lµ: - ¸p suÊt, p0: 100 kPa. - NhiÖt ®é T0: 293 K - MËt ®é t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ, d0: 0,9197 Trong qu¸ tr×nh thö, mËt ®é t­¬ng ®èi cña kh«ng khÝ, d, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: p T0 d = d0 x x p0 T Trong ®ã: p - ¸p suÊt kh«ng khÝ, kPa; T - NhiÖt ®é tuyÖt ®èi, K Kh«ng ®­îc sai kh¸c lín h¬n 7,5% so víi mËt ®é kh«ng khÝ trong ®iÒu kiÖn chuÈn. 6 M« t¶ m«t« thö M« t« thö ph¶i ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin chi tiÕt nh­ quy ®Þnh trong phô lôc A. 7 ChuÈn bÞ m«t« thö 7.1 M«t« thö ph¶i phï hîp víi lo¹t s¶n xuÊt vÒ tÊt c¶ c¸c chi tiÕt vµ bé phËn cña nã, hoÆc nÕu cã sù kh¸c nhau so víi lo¹t s¶n xuÊt th× ph¶i ®­îc m« t¶ ®Çy ®ñ trong biªn b¶n thö. 7.2 M«t« ph¶i ®­îc ch¹y thö ®Çy ®ñ theo yªu cÇu cña c¬ së chÕ t¹o. 4
 6. TCVN 6440:1998 7.3 §é nhít cña dÇu b«i tr¬n cho c¸c bé phËn vµ chi tiÕt c¬ khÝ chuyÓn ®éng vµ ¸p suÊt h¬i cña lèp ph¶i phï hîp víi chØ dÉn cña c¬ së chÕ t¹o m«t«, hoÆc nÕu cã sù kh¸c nhau th× c¸c th«ng sè kü thuËt nµy ph¶i ®­îc ghi vµo biªn b¶n thö. 7.4 Tr­íc khi thö, tÊt c¶ c¸c bé phËn vµ chi tiÕt ph¶i ®­îc gi÷ æn ®Þnh ë nhiÖt ®é b×nh th­êng nh­ ®èi víi m«t« ®ang sö dông. 7.5 Khèi l­îng cña m«t« ph¶i lµ khèi l­îng b¶n th©n nh­ ®· quy ®Þnh trong ISO 11486:1993, ®Þnh nghÜa 3.4. 7.6 Khèi l­îng thö tæng, bao gåm khèi l­îng cña ng­êi l¸i vµ c¸c dông cô, ph¶i ®­îc ®o tr­íc khi b¾t ®Çu thö. 7.7 Sù ph©n bè t¶i träng gi÷a c¸c b¸nh xe ph¶i phï hîp víi chØ dÉn cña c¬ së chÕ t¹o. 7.8 Khi l¾p c¶m biÕn vËn tèc vµ/hoÆc thiÕt bÞ ®o tiªu thô nhiªn liÖu bªn ngoµi m«t« ph¶i chó ý gi¶m tíi møc tèi thiÓu sù tæn thÊt khÝ ®éng lùc häc. 7.9 Khi thö, ph¶i dïng c¸c nhiªn liÖu chuÈn sau: Nhiªn liÖu chuÈn CEC1) RF-01-A-80 Nhiªn liÖu chuÈn CEC1) RF-05-T-79 Nhiªn liÖu chuÈn CEC1) RF-08-A-85 Nhiªn liÖu chuÈn CEC1) RF-03-A-84 ViÖc b«i tr¬n ®éng c¬, bao gåm c¶ c¸c ®éng c¬ ®­îc b«i tr¬n b»ng hçn hîp nhiªn liÖu - dÇu b«i tr¬n, ph¶i phï hîp víi h­íng dÉn cña c¸c c¬ së chÕ t¹o vÒ lo¹i dÇu vµ khèi l­îng dÇu b«i tr¬n. 8 §o l­îng tiªu thô nhiªn liÖu trung b×nh cña m«t« trong chu kú lµm viÖc quy ­íc (c¸ch thö 1) 8.1 Chu kú lµm viÖc trªn b»ng thö 8.1.1 M« t¶ chu kú Chu kú lµm viÖc trªn b¨ng thö lµ chu kú ®­îc chØ dÉn trong b¶ng 1 vµ trªn h×nh 1. 1) Héi ®ång ®iÒu phèi Ch©u ¢u vÒ triÓn khai c¸c thö nghiÖm vËn hµnh ®èi víi c¸c chÊt b«i tr¬n vµ nhiªn liÖu ®éng c¬ 5
 7. TCVN 6440:1998 B¶ng 1 - Chu kú lµm viÖc trªn b¨ng thö Thø tù Thêi gian, s Thêi gian Qu·ng thao Thao t¸c Pha Gia tèc VËn tèc Mçi thao Mçi pha tich lòy ®­êng ®i t¸c t¸c m/s2 km/h s s s m 1 Ch¹y kh«ng t¶i 1 0 0 11 11 11 0 2 T¨ng tèc 2 1,04 0 ÷ 15 4 4 15 8 3 VËn tèc æn ®Þnh 3 0 15 8 8 23 34 4 Gi¶m tèc -0,69 15 ÷ 10 2 25 7 4 5 5 Gi¶m tèc, ng¾t li hîp -0,92 10 ÷ 0 3 28 4 6 Ch¹y kh«ng t¶i 5 0 0 21 21 49 0 7 T¨ng tèc 6 0,74 0 ÷ 32 12 12 61 54 8 VËn tèc æn ®Þnh 7 0 32 24 24 85 214 9 Gi¶m tèc -0,75 32 ÷ 10 8 93 48 8 11 10 Gi¶m tèc, ng¾t li hîp -0,92 10 ÷ 0 3 96 4 11 Ch¹y kh«ng t¶i 9 0 0 21 21 117 0 12 T¨ng tèc 10 0,53 0 ÷ 50 26 26 143 183 13 VËn tèc æn ®Þnh 11 0 50 12 12 155 167 14 Gi¶m tèc 12 -0,52 50 ÷ 35 8 8 163 95 15 VËn tèc æn ®Þnh 13 0 35 13 13 176 127 16 Gi¶m tèc -0,68 35 ÷ 10 9 185 64 14 12 17 Gi¶m tèc, ng¾t li hîp -0,92 10 ÷ 0 3 188 4 18 Ch¹y kh«ng t¶i 15 0 0 7 7 195 0 Tæng 1013 8.1.2 §iÒu kiÖn chung ®Ó thùc hiÖn chu kú lµm viÖc 8.1.2.1 Nªn tiÕn hµnh c¸c chu kú thö s¬ bé, nÕu cÇn, ®Ó x¸c ®Þnh c¸ch vËn hµnh tèt nhÊt ®èi víi tiÕt l­u, hép sè, ly hîp vµ phanh cho viÖc thùc hiÖn mét chu kú gÇn víi chu kú lý thuyÕt trong c¸c giíi h¹n ®· ®Þnh. 8.1.2.2 NÕu sù t¨ng tèc cña m«t« ®· ®ñ møc yªu cÇu, ph¶i thùc hiÖn chu kú lý thuyÕt ®­îc nªu trong 8.1.1. 8.1.2.3 NÕu gia tèc cña m«t« kh«ng ®ñ ®Ó thùc hiÖn c¸c pha t¨ng tèc trong ph¹m vi dung sai ®· cho, ph¶i cho m«t« ho¹t ®éng víi tiÕt l­u më hoµn toµn khi ®¹t ®­îc vËn tèc quy ®Þnh cho chu kú vµ chu kú ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch b×nh th­êng. 6
 8. Dung sai vËn tèc (±1 km/h) vµ thêi Tr­êng hîp lý t­ëng, ®å gian (+ 0,5 s) ®­îc liªn hîp h×nh häc km/h thÞ lý thuyÕt cña chu kú K=Ng¾t li hîp víi nhau nh­ ®· cho trªn h×nh vÏ PM=Sè "mo" R=Ch¹y kh«ng Vmax V 3,5 (km/h) 3 2,5 Vj k 2 1,5 Dung sai trªn 1 0,5 Vmin 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 s 50 KÕt thóc chu kú - 195 s 35 32 15 K 10 K K R K PM R K PM R K PMK 11 4 8 2 3 21 12 24 8 3 21 26 12 8 13 9 3 7 t(s) Thêi gian mçi mét thao t¸c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sè thø tù cña c¸c thao t¸c 11 4 8 5 21 12 24 11 21 26 12 8 13 12 7 H×nh 1: Chu kú lµm viÖc trªn b¨ng thö (thö kiÓu 1)
 9. 8.1.3 Sö dông hép sè: 8.1.3.1 ViÖc sö dông hép sè ph¶i theo chØ dÉn trong 8.1.3.1.1 ®Õn 8.1.3.1.3. 8.1.3.1.1 ë vËn tèc kh«ng ®æi, nÕu cã thÓ, vËn tèc quay cña ®éng c¬ ph¶i ë trong kho¶ng tõ 50% ®Õn 90% vËn tèc øng víi c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬. Khi vËn tèc nµy cã thÓ ®¹t ®­îc bëi hai hoÆc nhiÒu sè ph¶i thö m«t« víi sè cao nhÊt. 8.1.3.1.2 Trong qu¸ tr×nh t¨ng tèc, m«t« ph¶i ®­îc thö víi sè t¹o ra gia tèc thÝch hîp víi gia tèc ®­îc quy ®Þnh cho chu kú. Sè cao h¬n ph¶i ®­îc dïng cuèi cïng khi vËn tèc quay b»ng 110% vËn tèc t­¬ng øng víi c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬. NÕu mét m«t« ®¹t ®­îc vËn tèc 20 km/h ë sè thø hai th× sè cao h¬n tiÕp sau ph¶i ®­îc dïng cho c¸c vËn tèc nµy vµ kh«ng cho phÐp chuyÓn sang c¸c sè cao h¬n kh¸c. NÕu trong pha t¨ng tèc ®· thùc hiÖn viÖc sang sè ë c¸c vËn tèc cè ®Þnh nµy cña xe th× pha vËn tèc kh«ng ®æi theo sau ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë sè ®­îc sang khi m«t« ®i vµo pha vËn tèc kh«ng ®æi nµy mµ kh«ng cÇn ®Ó ý ®Õn vËn tèc ®éng c¬. 8.1.3.1.3 Trong qu¸ tr×nh gi¶m tèc, ph¶i sang sè thÊp h¬n tr­íc khi ®éng c¬ b¾t ®Çu ch¹y kh«ng hoÆc khi vËn tèc quay cña ®éng c¬ b»ng 30% vËn tèc t­¬ng øng víi c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬, chän tr­êng hîp ®Õn tr­íc trong hai tr­êng hîp trªn. Kh«ng vÒ sè thø nhÊt trong qu¸ tr×nh gi¶m tèc. 8.1.3.2 M« t« ®­îc trang bÞ hép sè tù ®éng ph¶i ®­îc thö ë sè cao nhÊt. Bé t¨ng tèc ph¶i ®­îc sö dông sao cho cã thÓ ®¹t ®­îc gia tèc æn ®Þnh nhÊt vµ viÖc sang sè kh¸c nhau diÔn ra theo thø tù th«ng th­êng. CÇn ¸p dông c¸c dung sai cho trong 8.1.4.1. 8.1.4 Dung sai: 8.1.4.1 Cho phÐp dung sai vËn tèc so víi vËn tèc lý thuyÕt lµ ±1 km/h trong qu¸ tr×nh t¨ng tèc, vËn tèc æn ®Þnh vµ trong qu¸ tr×nh gi¶m tèc. NÕu m«t« gi¶m tèc nhanh h¬n mµ kh«ng dïng ®Õn phanh th× ph¶i ¸p dông c¸c yªu cÇu trong 8.4.5.3. Cho phÐp dung sai vËn tèc lín h¬n dung sai ®· quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh chuyÓn pha nh­ng dung sai nµy kh«ng ®­îc duy tr× qu¸ 0,5 s cho mçi lÇn chuyÓn pha. 8.1.4.2 Dung sai thêi gian lµ ±0,5 s. 8.1.4.3 Dung sai vËn tèc vµ dung sai thêi gian ph¶i cã quan hÖ víi nhau nh­ nªu trªn h×nh 1. 8.2 ThiÕt bÞ thö 8.2.1 B¨ng thö C¸c ®Æc tÝnh chñ yÕu cña b¨ng thö lµ: - Sè ®iÓm tiÕp xóc gi÷a lèp vµ tang quay: mét ®iÓm cho mçi b¸nh xe; - §­êng kÝnh tang: ≥ 400 mm; - BÒ mÆt tang: kim lo¹i ®­îc mµi nh½n hoÆc l¨n v©n; §éng lùc kÕ ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau:
 10. TCVN 6440:1998 a) M« pháng hoµn toµn c«ng suÊt cña m«t« nh­ khi ch¹y trªn ®­êng víi sai sè ±3% ®èi víi c¸c vËn tèc tõ 20 km/h ®Õn 50 km/h; b) Gi÷ kh«ng ®æi c«ng suÊt hÊp thô ®· chØnh ®Æt trong suèt thêi kú thö víi sai sè ±2% ë vËn tèc 50 km/h; c) Khi ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh l­îng tiªu thô nhiªn liÖu, c¸c hÖ thèng ®o nhiªn liÖu tiªu thô, qu·ng ®­êng ®i vµ thêi gian ph¶i ho¹t ®éng ®ång thêi. Chó thÝch 1 - Cã thÓ gi¶ thiÕt r»ng tæn hao c«ng suÊt gi÷a lèp vµ tang b»ng tæn hao c«ng suÊt gi÷a lèp vµ ®­êng. 8.2.2 ThiÕt bÞ tiªu thô nhiªn liÖu 8.2.2.1 §Ó ®o l­îng tiªu thô nhiªn liÖu, cã thÓ dïng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau tïy theo ®Æc tÝnh cña mçi ph­¬ng ph¸p vµ kiÓu thö ®­îc tiÕn hµnh (chu kú lµm viÖc quy ­íc hoÆc vËn tèc kh«ng ®æi); a) Ph­¬ng ph¸p thÓ tÝch; b) Ph­¬ng ph¸p träng lùc; c) Ph­¬ng ph¸p l­u l­îng kÕ; d) Ph­¬ng ph¸p c©n b»ng c¸c bon (chØ dïng cho c¸c ®éng c¬ 4 kú). Cã thÓ dïng c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nÕu b¶o ®¶m r»ng c¸c kÕt qu¶ thu ®­îc lµ t­¬ng ®­¬ng. 8.2.2.2 Nhiªn liÖu cung cÊp cho ®éng c¬ th«ng qua mét thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng ®o ®­îc l­îng nhiªn liÖu víi dung sai ±2% (xem phô lôc B) vµ thiÕt bÞ nµy kh«ng c¶n trë viÖc cung cÊp nhiªn liÖu cho ®éng c¬. Khi hÖ thèng ®o lµ lo¹i thÓ tÝch, ph¶i ®o nhiÖt ®é cña nhiªn liÖu trong thiÕt bÞ hoÆc t¹i ®­êng ra cña thiÕt bÞ. ViÖc chuyÓn tõ hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu b×nh th­êng sang hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu cã kÌm theo ®o l­êng ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng mét hÖ thèng van vµ thêi gian chuyÓn ®æi kh«ng ®­îc lín h¬n 0,2 s. 8.2.2.3 §èi víi ph­¬ng ph¸p c©n b»ng c¸cbon, thiÕt bÞ thö ph¶i phï hîp víi TCVN 6012 - 1995 (ISO 6460). 8.2.3 Phô lôc B giíi thiÖu c¸c thiÕt bÞ ®o l­îng tiªu thô nhiªn liÖu vµ c¸c ph­¬ng ph¸p sö dông c¸c thiÕt bÞ nµy. 8.3 ChuÈn bÞ thö 8.3.1 ChØnh ®Æt ®éng lùc kÕ §éng lùc kÕ ®­îc chØnh ®Æt b»ng mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc nªu trong ISO 11486:1993 tïy theo kiÓu ®éng lùc kÕ. NÕu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc viÖc ®o c«ng suÊt nµy, phanh ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh phï hîp víi b¶ng 2. 8.3.1.1 §éng lùc kÕ víi biÓu ®å phô t¶i cè ®Þnh 9
 11. TCVN 6440:1998 Trong tr­êng hîp mét ®éng lùc kÕ cã sù hÊp thô thñy lùc hoÆc khÝ ®éng lùc häc, viÖc chØnh ®Æt chØ cã thÓ ®­îc thùc hiÖn t¹i mét ®iÓm vËn tèc. Bé phËn hÊp thô ®­îc chØnh ®Æt tíi gi¸ trÞ Fpau(V0) ë vËn tèc chuÈn 50 km/h. §é chÝnh x¸c lµ ±5%. C«ng suÊt Pa ®­îc hÊp thô bëi phanh vµ néi ma s¸t cña b¨ng thö ph¶i lµ: 0 ≤ Pa ≤ kv 12 + 0,05 kv 12 + 0,05 Pv 50 ®èi víi c¸c vËn tèc nhá h¬n hoÆc b»ng 12 km/h; 3 3 Pa = kv 3 ± 0,05 kv 3 ± 0,05 Pv 50 (kh«ng ©m) ®èi víi c¸c vËn tèc lín h¬n 12 km/h; 8.3.1.2 §éng lùc kÕ cã hµm ®a gi¸c Trong tr­êng hîp mét ®éng lùc kÕ cã hµm ®a gi¸c, trong ®ã c¸c ®Æc tÝnh hÊp thô ®­îc x¸c ®Þnh bëi gi¸ trÞ phô t¶i ë nhiÒu ®iÓm vËn tèc, ®éng lùc kÕ ®­îc chØnh ®Æt tíi gi¸ trÞ Fpau(Vj) ë vËn tèc 50 km/h. §é chÝnh x¸c lµ ±5% ë 50 km/h, 40 km/h, vµ 10% ë 20 km/h. 8.3.1.3 §éng lùc kÕ cã ®iÒu khiÓn hÖ sè Trong tr­êng hîp mét ®éng lùc kÕ cã ®iÒu khiÓn hÖ sè, trong ®ã c¸c ®Æc tÝnh hÊp thô ®­îc x¸c ®Þnh bëi c¸c hÖ sè ®· cho cña mét hµm ®a thøc, gi¸ trÞ Fpau(Vj) cÇn ®­îc tÝnh ë 50 km/h, 40 km/h vµ 30 km/h, vµ 20 km/h víi cïng mét ®é chÝnh x¸c ®· nªu trong 8.3.1.2. Gi¶ thö ®Æc tÝnh t¶i: Fpau(v)= av2 + bv +c C¸c hÖ sè a, b vµ c ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p håi quy ®a thøc. 8.3.1.4 §éng lùc kÕ cã bé chØnh ®Æt sè ®a gi¸c F* Trong tr­êng hîp mét ®éng lùc kÕ cã bé chØnh ®Æt sè ®a gi¸c F*, trong ®ã mét bé xö lý trung t©m (CPU) ®­îc g¾n vµo bªn trong hÖ thèng th× F* lµ ®Çu vµo trùc tiÕp vµ ∆t, Ft vµ Fpau ®­îc ®o vµ tÝnh to¸n cho viÖc chØnh ®Æt trªn ®éng lùc kÕ, ®iÖn trë ch¹y môc tiªu F * = f0 + f2 v 2 . * * 8.3.1.5 §éng lùc kÕ cã bé chØnh ®Æt sè c¸c hÖ sè f0* , f2 * Trong tr­êng hîp mét ®éng lùc kÕ cã bé chØnh ®Æt sè c¸c hÖ sè f0* , f2 , trong ®ã mét bé xö lý trung * t©m (CPU) ®­îc g¾n vµo bªn trong hÖ thèng th× ®iÖn trë ch¹y môc tiªu F * = f0 + f2 v 2 ®­îc chØnh * * ®Æt tù ®éng trªn ®éng lùc kÕ. 8.3.2 §iÒu chØnh qu¸n tÝnh t­¬ng ®­¬ng theo qu¸n tÝnh quy ®æi cña m«t« HÖ thèng m« pháng qu¸n tÝnh ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó ®¹t ®­îc qu¸n tÝnh tæng cña c¸c khèi l­îng quay ®¹i diÖn cho khèi l­îng b¶n th©n cña m«t«, phï hîp víi b¶ng 2. 10
 12. TCVN 6440:1998 B¶ng 2 - ChØnh ®Æt phanh cña ®éng lùc kÕ. C¸c gi¸ trÞ t¶i träng cè ®Þnh Khèi l­îng chuÈn cña m«t« Khèi l­îng qu¸n tÝnh C«ng suÊt do ®éng lùc kÕ m1) t­¬ng ®­¬ng hÊp thô kg M, kg Pv50, kW m ≤ 105 100 0,88 105 < m ≤ 115 110 0,90 115 < m ≤ 125 120 0,91 125 < m ≤ 135 130 0,93 135 < m ≤ 145 140 0,94 145 < m ≤ 165 150 0,96 165 < m ≤ 185 170 0,99 185 < m ≤ 205 190 1,02 205 < m ≤ 225 210 1,05 225 < m ≤ 245 230 1,09 245 < m ≤ 270 260 1,14 270 < m ≤ 300 280 1,17 300 < m ≤ 330 310 1,21 330 < m ≤ 360 340 1,26 360 < m ≤ 395 380 1,33 395 < m ≤ 435 410 1,37 435 < m ≤ 475 450 1,44 475 < m ≤ 515 500 1,51 Chó thÝch - C¸c khèi l­îng thªm vµo cã thÓ ®­îc thay thÕ b»ng mét sè c¬ cÊu kh¸c nh­ng ph¶i b¶o ®¶m sao cho c¸c kÕt qu¶ thu ®­îc lµ t­¬ng ®­¬ng nhau. 1) Nh­ ®· ®Þnh nghÜa trong TCVN 6012 - 1995 (ISO 6460), ®Þnh nghÜa 3.1. 8.3.3 ChuÈn bÞ m«t« 8.3.3.1 §iÒu chØnh ¸p suÊt h¬i cña lèp ¸p suÊt h¬i cña lèp xe ph¶i lµ ¸p suÊt do c¬ së chÕ t¹o quy ®Þnh dïng cho ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng trªn ®­êng. 8.3.3.2 T¶i träng trªn b¸nh xe chñ ®éng T¶i träng trªn b¸nh xe chñ ®éng ph¶i cã dung sai trong kho¶ng ±3% t¶i träng trªn b¸nh xe chñ ®éng cña mét m«t« ho¹t ®éng b×nh th­êng trªn ®­êng víi mét ng­êi l¸i nÆng 75±5 kg ngåi th¼ng. 8.4 TiÕn hµnh trªn b¨ng 8.4.1 C¸c ®iÒu kiÖn riªng ®Ó tiÕn hµnh chu kú 11
 13. TCVN 6440:1998 8.4.1.1 NhiÖt ®é trong phßng l¾p b¨ng thö ph¶i ë trong kho¶ng 293 K ®Õn 303 K trong suèt qu¸ tr×nh thö vµ ph¶i xÊp xØ b»ng nhiÖt ®é trong phßng ®Æt m«t« ®Ó chuÈn bÞ cho thö. 8.4.1.2 M«t« ph¶i cã møc nhiªn liÖu vµ dÇu b«i tr¬n gÇn nhÊt víi møc quy ®Þnh khi thö ®Ó ®Ò phßng sù ph©n phèi kh«ng b×nh th­êng nhiªn liÖu vµ dÇu b«i tr¬n cho ®éng c¬. 8.4.1.3 Trong suèt qu¸ tr×nh thö, ph¶i ®Æt mét qu¹t lµm m¸t cã vËn tèc thay ®æi phÝa tr­íc m«t« ®Ó dÉn kh«ng khÝ lµm m¸t vµo ®éng c¬ sao cho cã thÓ m« pháng ®­îc ®iÒu kiÖn lµm viÖc thùc tÕ. VËn tèc cña qu¹t ph¶i b¶o ®¶m sao cho trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña m«t« 10 ®Õn 50 km/h, vËn tèc dµi cña kh«ng khÝ t¹i ®­êng ra cña qu¹t ph¶i b»ng vËn tèc cña tang b¨ng thö víi dung sai ± 5 km/h. ë vËn tèc cña tang nhá h¬n 10 km/h, vËn tèc cña kh«ng khÝ cã thÓ b»ng 0. Khi cã sù tháa thuËn cña c¬ së chÕ t¹o m«t«, cã thÓ lµm m¸t ®éng c¬ b»ng mét qu¹t cã vËn tèc kh«ng ®æi t¹o ra luång kh«ng khÝ cã vËn tèc ë trong kho¶ng tõ 20 ®Õn 50 km/h. Cöa ra cña qu¹t ph¶i cã diÖn tÝch mÆt c¾t ngang tèi thiÓu b»ng 0,4 m2 vµ ®¸y cöa ra cña qu¹t ph¶i cao h¬n mÆt sµn tõ 15 ®Õn 20 cm. Cöa ra cña qu¹t ph¶i vu«ng gãc víi ®­êng trôc däc cña m«t«, ®­îc ®Æt ®èi diÖn vµ c¸ch b¸nh tr­íc tõ 30 ®Õn 45 cm. Dông cô ®Ó ®o vËn tèc dµi cña kh«ng khÝ ph¶i ®­îc ®Æt ë gi÷a dßng kh«ng khÝ vµ c¸ch cöa ra 20 cm. VËn tèc nµy ph¶i æn ®Þnh trªn toµn bé mÆt c¾t ngang cña dßng kh«ng khÝ. 8.4.1.4 Khi thùc hiÖn chu kú, vËn tèc quan s¸t ®­îc ph¶i lµ vËn tèc cña c¸c tang. Trong cÊu h×nh thö, ph¶i vÏ biÓu ®å vËn tèc theo thêi gian ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc gi¸ trÞ cña c¸c chu kú. 8.4.2 Khëi ®éng ®éng c¬ §éng c¬ ph¶i ®­îc khëi ®éng b»ng nh÷ng c¬ cÊu dïng cho khëi ®éng nh­ b­ím giã, van khëi ®éng, v.v... phï hîp víi chØ dÉn cña c¬ së chÕ t¹o. 8.4.3 Ch¹y kh«ng t¶i 8.4.3.1 Hép sè sang sè b»ng tay 8.4.3.1.1 Trong giai ®o¹n ch¹y kh«ng t¶i, ph¶i ®ãng ly hîp vµ vµo sè "0". 8.4.3.1.2 §Ó t¨ng tèc trong mét chu kú b×nh th­êng, m«t« ph¶i ®­îc vµo sè thø nhÊt (sè "1") víi ly hîp ng¾t trong vßng 5 s tr­íc khi thùc hiÖn t¨ng tèc sau giai ®o¹n ch¹y kh«ng t¶i. 8.4.3.1.3 Giai ®o¹n ch¹y kh«ng t¶i ®Çu tiªn lóc b¾t ®Çu chu kú bao gåm 6 s ch¹y kh«ng t¶i ë sè "0" víi ly hîp ®ãng vµ 5 s ë sè thø nhÊt (sè "1") ví ly hîp ng¾t. 8.4.3.1.4 §èi víi c¸c giai ®o¹n ch¹y kh«ng t¶i ë gi÷a mçi chu kú, c¸c thêi gian t­¬ng øng lµ 16 s ë sè "0" vµ 5 s ë sè "1" víi ly hîp ng¾t. C¸c thêi gian nµy cã thÓ thay ®æi ®­îc nÕu cÇn khi m«t« thö kh«ng t¶i cã ®ñ kh¶ n¨ng t¨ng tèc ®¸p øng yªu cÇu cña chu kú lµm viÖc lý thuyÕt (xem 8.1.2.2). 8.4.3.1.5 Giai ®o¹n ch¹y kh«ng t¶i gi÷a hai chu kú nèi tiÕp nhau bao gåm 13 s ë sè "0" víi ly hîp ®ãng (trõ c¸c tr­êng hîp ®­îc nªu trong 8.1.2.2). 8.4.3.2 Hép sè tù ®éng vµ bé biÕn ®æi m«men. 12
 14. TCVN 6440:1998 Tay g¹t sè ph¶i ®­îc khãa l¹i lóc b¾t ®Çu thö vµ ph¶i duy tr× ë sè cao nhÊt ®· nªu trong 8.1.3.2 trong suèt qu¸ tr×nh thö. 8.4.4 T¨ng tèc 8.4.4.1 Thùc hiÖn viÖc t¨ng tèc sao cho møc t¨ng tèc gÇn nh­ kh«ng thay ®æi trong toµn pha. 8.4.4.2 NÕu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc sù t¨ng tèc trong thêi gian ®· ®Þnh, ph¶i cho m«t« ch¹y theo ph­¬ng ph¸p ®· nªu trong 8.1.2.3. 8.4.5 Gi¶m tèc 8.4.5.1 Thùc hiÖn toµn bé qu¸ tr×nh gi¶m tèc víi tiÕt l­u ®ãng hoµn toµn vµ ly hîp ë tr¹ng th¸i ®ãng. Ng¾t ly hîp ®éc lËp ®èi víi viÖc sang sè ë vËn tèc 10 km/h hoÆc tr­íc khi ®éng c¬ b¾t ®Çu ch¹y kh«ng t¶i. 8.4.5.2 NÕu møc gi¶m tèc thÊp h¬n møc quy ®Þnh cho pha t­¬ng øng, cÇn dïng phanh m«t« ®Ó ®¶m b¶o sù tu©n thñ theo chu kú. 8.4.5.3 NÕu møc gi¶m tèc nhanh h¬n møc quy ®Þnh cho pha t­¬ng øng, cÇn ®iÒu chØnh thêi gian cña chu kú lý thuyÕt b»ng c¸ch ®iÒu chØnh thêi gian cña giai ®o¹n ch¹y víi vËn tèc æn ®Þnh tr­íc khi gi¶m tèc hoÆc thêi gian cña giai ®o¹n ch¹y kh«ng sau khi gi¶m tèc. 8.4.5.4 Lóc kÕt thóc c¸c giai ®o¹n gi¶m tèc (m«t« ®ang ë trªn b¨ng thö), ph¶i ®­a m«t« vÒ sè "0" vµ ly hîp ®­îc ®ãng. 8.4.6 VËn tèc æn ®Þnh 8.4.6.1 Ph¶i tr¸nh ®Ó tiÕt l­u ë tr¹ng th¸i "b¬m" hoÆc ®ãng hoµn toµn khi chuyÓn tõ t¨ng tèc sang giai ®o¹n vËn tèc æn ®Þnh tiÕp sau. 8.4.6.2 Thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n vËn tèc æn ®Þnh b»ng c¸ch gi÷ tiÕt l­u ë mét vÞ trÝ kh«ng thay ®æi. 8.5 §o l­îng tiªu thô nhiªn liÖu L­îng tiªu thô nhiªn liÖu ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o sè l­îng nhiªn liÖu ®· tiªu thô trong hai chu kú lµm viÖc liªn tiÕp nhau. 8.6 TÝnh to¸n c¸c kÕt qu¶ 8.6.1 NÕu ®o b»ng ph­¬ng ph¸p träng lùc, l­îng tiªu thô nhiªn liÖu C, tÝnh b»ng lÝt trªn 100 km, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: m C= x 100 lxρ trong ®ã: m - l­îng tiªu thô nhiªn liÖu, kg; ρ - khèi l­îng riªng (khèi l­îng/thÓ tÝch) cña nhiªn liÖu trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (293 K), kg/dm3; l - qu·ng ®­êng ®i ®­îc trong qu¸ tr×nh thö, km. 13
 15. TCVN 6440:1998 8.6.2 NÕu ®o b»ng ph­¬ng ph¸p thÓ tÝch, l­îng tiªu thô nhiªn liÖu C, tÝnh b»ng lÝt trªn 100 km, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: V[1 + α(T0 − TF )] C= x100 l trong ®ã V - thÓ tÝch ®o ®­îc cña nhiªn liÖu tiªu thô, lÝt; α - hÖ sè gi·n në thÓ tÝch cña nhiªn liÖu, ®èi víi nhiªn liÖu diezen vµ nhiªn liÖu tõ dÇu má α=0,001 K-1; T0 - nhiÖt ®é chuÈn, K; TF - nhiÖt ®é nhiªn liÖu ®­îc ®o t¹i buret, K; l - qu·ng ®­êng ®i ®­îc trong qu¸ tr×nh thö, km. 8.6.3 NÕu ®o b»ng ph­¬ng ph¸p c©n b»ng c¸cbon, tiªu thô nhiªn liÖu C1, tÝnh b»ng kil«mÐt trªn lÝt, ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau, trong ®ã c¸c khèi l­îng cña CO, HC vµ CO2 ®­îc ®o nh­ quy ®Þnh trong 8.2.2.3: 1000 x ρ x 0,866 C1 = (0,429 x CO) + (0,866 x HC) + (0,273 x CO 2 ) trong ®ã ρ - khèi l­îng riªng (khèi l­îng/thÓ tÝch) cña nhiªn liÖu trong ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn (293 K), kg/dm3; CO - khèi l­îng cña c¸cbon monoxit, g/km; HC - khèi l­îng cña hydrocacbon, g/km; CO2 - khèi l­îng cña c¸c bon dioxit, g/km. 8.6.4 Trong tr­êng hîp dïng hçn hîp nhiªn liÖu/dÇu nhên th× thÓ tÝch cña dÇu nhên ®­îc dïng trong qu¸ tr×nh thö ph¶i ®­îc trõ ®i. 8.6.5 Dï sö dông bÊt kú ph­¬ng ph¸p ®o nµo, c¸c kÕt qu¶ ph¶i ®­îc biÓu thÞ b»ng lÝt trªn 100 km. 8.7 Tr×nh bµy kÕt qu¶ 8.7.1 L­îng tiªu thô nhiªn liÖu cho mét chu kú lµm viÖc quy ­íc ®­îc x¸c ®Þnh b»ng trung b×nh céng cña c¸c l­îng nhiªn liÖu tiªu thô ®­îc ®o theo 8.5 vµ 8.6 trong ba lÇn ®o liªn tiÕp nhau. Gi÷a hai chu kú liªn tiÕp nhau cã thÓ cã mét giai ®o¹n ch¹y kh«ng víi thêi gian kh«ng lín h¬n 60 s, trong ®ã kh«ng tiÕn hµnh ®o l­îng tiªu thô nhiªn liÖu. 8.7.2 NÕu hiÖu qu¶ gi÷a c¸c gi¸ trÞ cùc trÞ giíi h¹n ®o ®­îc lín h¬n 5% so víi gi¸ trÞ trung b×nh cña ban lÇn ®o, cÇn tiÕn hµnh c¸c lÇn ®o bæ sung thªm ®Ó ®¹t ®­îc ®é chÝnh x¸c ®o tèi thiÓu lµ 5%. 8.7.3 §é chÝnh x¸c ®o A ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: 14
 16. TCVN 6440:1998 s 100 A =Kx x % n C trong ®ã: K - ®­îc lÊy tõ b¶ng 3; n - sè lÇn ®o; n ∑ (C − C ) i 2 s= i =1 n −1 trong ®ã: Ci - l­îng nhiªn liÖu tiªu thô trong lÇn ®o thø i C - trung b×nh céng cña n gi¸ trÞ C. 8.7.4 NÕu kh«ng ®¹t ®­îc ®é chÝnh x¸c ®o tèi thiÓu b»ng 5% sau 10 lÇn ®o, cÇn tiÕn hµnh thö m«t« kh¸c thuéc cïng mét kiÓu. B¶ng 3 - C¸c gi¸ trÞ cña k n K K/ n 4 3,2 1,6 5 2,8 1,25 6 2,6 1,06 7 2,5 0,94 8 2,4 0,85 9 2,3 0,77 10 2,3 0,73 11 2,2 0,66 12 2,2 0,64 13 2,2 0,61 14 2,2 0,59 14 2,2 0,57 9 Thö vËn tèc æn ®Þnh 9.1 Yªu cÇu chung 9.1.1 §o l­îng tiªu thô nhiªn liÖu cña mét m«t« theo ph­¬ng ph¸p vËn tèc æn ®Þnh ®­îc thùc hiÖn trªn ®­êng hoÆc trªn ®éng lùc kÕ. 15
 17. TCVN 6440:1998 9.1.2 Nhiªn liÖu ®­îc cung cÊp cho ®éng c¬ ph¶i qua mét c¬ cÊu cã thÓ ®o ®­îc l­îng nhiªn liÖu víi ®é chÝnh x¸c ±2% mµ kh«ng c¶n trë viÖc cung cÊp nhiªn liÖu cho ®éng c¬. Khi hÖ thèng ®o lµ lo¹i thÓ tÝch, ph¶i ®o nhiÖt ®é nhiªn liÖu trong thiÕt bÞ ®o hoÆc trªn ®­êng ra cña thiÕt bÞ nµy. 9.1.3 ViÖc chuyÓn tõ hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu b×nh th­êng sang hÖ thèng cung cÊp vµ ®o nhiªn liÖu ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng mét hÖ thèng van vµ thêi gian chuyÓn hÖ kh«ng ®­îc lín h¬n 0,2 s. 9.1.4 Phô lôc B giíi thiÖu c¸c thiÕt bÞ ®o l­îng tiªu thô nhiªn liÖu vµ c¸c ph­¬ng ph¸p sö dông c¸c thiÕt bÞ nµy. 9.2 TiÕn hµnh ®o trªn ®­êng 9.2.1 Ng­êi l¸i vµ vÞ trÝ l¸i 9.2.1.1 Ng­êi l¸i ph¶i mÆc mét bé quÇn ¸o chÏn (mét m¶nh) hoÆc mét bé ¸o liÒn quÇn t­¬ng tù vµ ®éi mò b¶o vÖ. 9.2.1.2 Theo ®iÒu kiÖn ®· cho trong 8.2.1.1, ng­êi l¸i ph¶i cã khèi l­îng 75 kg ± 5 kg vµ cao 1,75 m ± 0,05 m. 8.2.1.3 Ng­êi l¸i ph¶i ngåi trªn ghÕ giµnh cho ng­êi l¸i, ch©n ®Æt trªn bµn ®Ó ch©n vµ hai tay duçi ra mét c¸ch b×nh th­êng. T­ thÕ nµy ph¶i cho phÐp ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn ®­îc m«t« mét c¸ch chÝnh x¸c t¹i mäi thêi ®iÓm trong qu¸ tr×nh thö. T­ thÕ cña ng­êi l¸i cÇn ®­îc gi÷ kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh ®o. CÇn m« t¶ t­ thÕ cña ng­êi l¸i trong biªn b¶n thö hoÆc thay b»ng ¶nh. 9.2.2 §­êng thö §­êng thö ph¶i b¶o ®¶m duy tr× ®­îc vËn tèc æn ®Þnh cña m«t«. §­êng thö ph¶i cã d¹ng ®­êng khÐp kÝn víi chiÒu dµi tèi thiÓu b»ng 2000 m, b¸n kÝnh nhá nhÊt 200 m, bÒ mÆt ®­êng ph¶i tèt. Tuy nhiªn, cã thÓ dïng mét ®­êng giao th«ng th¼ng lµm ®­êng thö nh­ng ph¶i ®¶m b¶o cho qu·ng ®­êng ch¹y xe tèi thiÓu b»ng 500 m theo c¶ hai chiÒu. §­êng thö hoÆc ®­êng giao th«ng ®­îc dïng ®Ó thö ph¶i s¹ch vµ ªm, ®­îc phñ nhùa ®­êng, bªt«ng hoÆc vËt liÖu t­¬ng tù. §é dèc cña ®­êng kh«ng v­ît qu¸ 2%. ViÖc ®o l­îng tiªu thô nhiªn liÖu ph¶i ®­îc tiÕn hµnh víi mét sè vßng ®­êng thö. 9.3 TiÕn hµnh ®o b»ng ®éng lùc kÕ §éng lùc kÕ ph¶i ®­îc chØnh ®Æt bëi mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p coastdown ®­îc m« t¶ trong ISO 11486:1993 ®èi víi mçi vËn tèc chuÈn. 9.4 TiÕn hµnh thö 9.4.1 PhÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë vËn tèc kh«ng ®æi víi sè cao nhÊt. VËn tèc lín nhÊt cña m«t« ®­îc ®o nh­ quy ®Þnh trong TCVN 6011 - 1995 (ISO 7117). VËn tèc thö ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. 16
 18. TCVN 6440:1998 B¶ng 4 - VËn tèc thö VËn tèc lín nhÊt cña m«t«, v VËn tèc chuÈn km/h km/h 130 < v 120 vµ 90 100 < v ≤ 130 90 vµ 60 70 < v ≤ 100 60 vµ 45 v ≤ 70 45 9.4.2 Khi thö ph¶i dïng nhiªn liÖu chuÈn. ViÖc b«i tr¬n ®éng c¬ bao gåm c¶ viÖc b«i tr¬n b»ng hçn hîp nhiªn liÖu/dÇu nhên ph¶i phï hîp víi h­íng dÉn cña c¬ së chÕ t¹o. 9.4.3 X¸c ®Þnh l­îng tiªu thô nhiªn liÖu 9.4.3.1 §Ó x¸c ®Þnh l­îng tiªu thô nhiªn liÖu ë mét vËn tèc chuÈn æn ®Þnh (xem h×nh 2 ph¶i thùc hiÖn bèn lÇn thö: hai lÇn ë mét vËn tèc trung b×nh nhá h¬n vËn tèc chuÈn vµ hai lÇn ë mét vËn tèc trung b×nh lín h¬n vËn tèc chuÈn. Trong mçi lÇn ch¹y thö, vËn tèc ph¶i ®­îc gi÷ æn ®Þnh trong kho¶ng ± 2 km/h; cho phÐp cã dung sai ±3 km/h ®èi víi vËn tèc thö 120 km/h. VËn tèc trung b×nh ®èi víi mçi lÇn thö kh«ng ®­îc sai kh¸c vËn tèc chuÈn lín h¬n 2 km/h. L­îng tiªu thô nhiªn liÖu ®èi víi mçi lÇn ch¹y thö ®­îc tÝnh theo c«ng thøc trong 8.6. 9.4.3.2 HiÖu gi÷a hai gi¸ trÞ thÊp h¬n tÝnh to¸n ®­îc kh«ng ®­îc lín h¬n 5% gi¸ trÞ trung b×nh cña chóng vµ ®iÒu kiÖn nµy còng ¸p dông cho hai gi¸ trÞ cao h¬n tÝnh to¸n ®­îc. Gi¸ trÞ l­îng tiªu thô nhiªn liÖu ë vËn tèc chuÈn thÝch hîp ®­îc tÝnh b»ng néi suy tuyÕn tÝnh theo biÓu ®å trªn h×nh 2. 9.4.3.3 NÕu ®iÒu kiÖn trong 9.4.3.2 kh«ng ®­îc ®¸p øng ®èi víi c¶ hai cÆp gi¸ trÞ tÝnh to¸n th× ph¶i lµm l¹i bèn lÇn ch¹y thö. NÕu sau m­êi lÇn thö mµ vÉn kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, ph¶i chän m«t« kh¸c ®Ó tiÕn hµnh thö theo tr×nh tù nµy. 17
 19. TCVN 6440:1998 C0 L­îng tiªu thô trung b×nh V0 90 VËn tèc, km/h Chó thÝch - Bèn ®iÓm c¾t nhau trªn biÓu ®å t­¬ng øng víi c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n cho mçi lÇn ch¹y thö. C0 lµ gi¸ trÞ ®­îc tÝnh cho l­îng tiªu thô ë vËn tèc chuÈn v0 trªn qu·ng ®­êng thö. H×nh 2 - VÝ dô tÝnh to¸n ®èi víi vËn tèc trung b×nh 90 km/h 18
 20. TCVN 6440:1998 Phô lôc A (Quy ®Þnh) M« t¶ m«t« A1 M«t« Nh·n hiÖu: ........................................................................................................................................ KiÓu: ................................................................................................................................................. Tªn vµ ®Þa chØ c¬ së chÕ t¹o: ............................................................................................................ Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn c¬ së chÕ t¹o (nÕu cÇn): ........................................................................ A2 Khèi l­îng m«t«: - Khèi l­îng b¶n th©n:...................................................................................................................... - Khèi l­îng chuÈn:.......................................................................................................................... - Khèi l­îng lín nhÊt:....................................................................................................................... A3 Hép sè vµ truyÒn ®éng: Hép sè: ®iÒu khiÓn tay/tù ®éng 1) Sè tû sè truyÒn (sè vËn tèc): ............................................................................................................. Sè 2): - Sè thø nhÊt: .................................................................................................................................. - Sè thø hai: .................................................................................................................................... - Sè thø ba: ..................................................................................................................................... - Sè thø bèn: ................................................................................................................................... - Sè thø n¨m: .................................................................................................................................. - Sè thø s¸u: ................................................................................................................................... Tû sè truyÒn ®éng: - §Çu tiªn:....................................................................................................................................... - Cuèi cïng: .................................................................................................................................... A4 Lèp Cì kÝch th­íc: Lèp tr­íc: ................... Lèp sau: ..................................................... KiÓu: ................................................................................................................................................ ¸p suÊt: ............................................................................................................................................ 1) G¹ch bá ®i néi dung kh«ng phï hîp 2) Trong tr­êng hîp m«t« cã trang bÞ hép sè tù ®éng ph¶i cho tÊt c¶ c¸c th«ng sè kü thuËt thÝch hîp cña hép sè. 19
Đồng bộ tài khoản