TCVN 6528 1999

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
109
lượt xem
27
download

TCVN 6528 1999

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6528 1999. Phương tiện giao thông đường bộ - kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - thuật ngữ và định nghĩa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6528 1999

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6528 : 1999 (ISO 612 : 1978) ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - kÝch th­íc ph­¬ng tiÖn cã ®éng c¬ vµ ph­¬ng tiÖn ®­îc kÐo - thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Road vehicles - Dimensions of motor vehicles and towed vehicles - Terms and definitions Hµ Néi - 1999
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6528 : 1999 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 612 : 1978 TCVN 6528 : 1999 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 "ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé" phèi hîp víi Côc ®¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­îng - chÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6528: 1999 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KÝch th­íc ph­¬ng tiÖn cã ®éng c¬ vµ ph­¬ng tiÖn ®­îc kÐo - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Road vehicles - Dimensions of motor vehicles and towed - Term and definitions 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa liªn quan ®Õn c¸c kÝch th­íc cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ph­¬ng tiÖn ®­îc kÐo. Trong tiªu chuÈn kh«ng quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®o, ®¬n vÞ cña c¸c gi¸ trÞ ®o, quy ®Þnh vÒ ®é chÝnh x¸c còng nh­ møc giíi h¹n cña c¸c kÝch th­íc ®­îc ®Þnh nghÜa. Chó thÝch - Nh÷ng thuËt ng÷, ®Þnh nghÜa va ký hiÖu kh¸c ®­îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn sau ®©y: ISO 3877/I Lèp, van vµ s¨m - Danh môc cña c¸c thuËt ng÷ tu¬ng ®­¬ng - PhÇn I: Lèp ISO 3877/II Lèp, van vµ s¨m - Danh môc cña c¸c thuËt ng÷ tu¬ng ®­¬ng - PhÇn II: Van ISO 3877/III Lèp, van vµ s¨m - Danh môc cña c¸c thuËt ng÷ tu¬ng ®­¬ng - PhÇn III: S¨m ISO 3911 B¸nh xe/ vµnh - thuËt ng÷, tªn gäi, m¸c vµ ®¬n vÞ ®o ISO 4131 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ký hiÖu kÝch th­íc cña «t« con ISO 4223/I §Þnh nghÜa cña mét vµi thuËt ng÷ dïng trong c«ng nghiÖp lèp - PhÇn I: Lèp h¬i 2 LÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®­îc ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211 : 1996 (ISO 3833 : 1977). Kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn nh­: m«t«, xe m¸y hoÆc c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c nh­ m¸y kÐo n«ng nghiÖplaäi b¸nh h¬i trong mét sè tr­êng hîp ®­îc dïng vµo viÖc vËn chuyÓn nguêi hoÆc hµng hãa trªn ®uêng giao th«ng c«ng céng
 4. TCVN 6528 : 1999 3. Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6211 : 1996 (ISO 3833 : 1977) Phu¬ng tiÖn giao th«ng ®uêng bé - KiÓu - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa TCVN 6529 : 1999 (1176 : 1990) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Khèi l­îng - ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa ISO 1726 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ThiÕt bÞ nèi kÐo gi÷a ®Çu kÐo vµ s¬mi-r¬moãc - Kh¶ n¨ng l¾p lÉn. ISO 4130 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - HÖ quy chiÕu kh«ng gianba chiÒu vµ nh÷ng quy ­íc tiªu chuÈn 4. Quy ®Þnh chung Ngo¹i trõ nh÷ng quy ®Þnh kh¸c cã lien quan tíi mét hoÆc nhiÒu ®Ò môc d­íi ®©y, th«ng th­êng nã sÏ ®­îc hiÓu r»ng: a) mÆt tùa lµ mÆt ph¼ng n»m ngang; c¸c kÝch th­íc chiÒu dµi vµ chiÒu réng ®­îc ®o trong m¹t ph¼ng n»m ngang, c¸c kÝch th­íc chiÒu cao ®­îc ®o trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng; b) träng luîng toµn bé cña ph­¬ng tiÖn lµ tæng träng l­îng cho phÐp lín nhÊt, trong ®ã t¶i träng chÊt lªn ph­¬ng tiÖn ®­îc ph©n bè theo chØ dÉn cña nhµ s¶n xuÊt (xem TCVN 6529:1999 (ISO 1176:1990)); c) c¸c lèp ®­îc b¬m c¨ng tíi ¸p suÊt phï hîp víi tæng träng l­îng cho phÐp lín nhÊt cña ph­¬ng tiÖn; d) ph­¬ng tiÖn ë tr¹ng th¸i tÜnh; c¸c cöa lªn xuèng vµ cöa sæ ®uîc ®ãng, c¸c b¸nh xe vµ c¸c c¬ cÊu liªn kÕt ë vÞ trÝ phï hîp ®Ó ph­¬ng tiÖn chuyÓn ®éng theo mét ®­êng th¼ng. e) ph­¬ng tiÖn ®­îc x¸c ®Þnh kÝch th­íc ph¶i lµ phu¬ng tiÖn cßn míi nguyªn sau khi suÊt x­ëng vµ cã ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ th«ng th­êng. f) tÊt c¶ c¸c b¸nh xe ph¶i tiÕp xóc trªn mÆt nÒn; g) kh¸i niÖm "mÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh xe" dïng trong c¸c ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc hiÎu lµ mÆt ph¼ng c¸ch ®Òu hai mÐp trong cña vµnh b¸nh xe. 5 §Þnh nghÜa vÒ mÆt ph¼ng trung tuyÕn theo chiÒu däc cña ph­¬ng tiÖn MÆt ph¼ng trung tuyÕn theo chiÒu däc cña ph­¬ng tiÖn (d­íi ®©y sÏ ®­îc gäi t¾t lµ mÆt ph¼ng trung tuyÕn ) lµ mÆt ph¼ng ®øng Y ®i qua ®iÓm gi÷a cña ®o¹n th¼ng AB, vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB, trong ®ã ®iÓm A vµ ®iÓm B ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: 4
 5. TCVN 6528 : 1999 - ®èi víi mçi b¸nh xe, mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua trôc cña nã c¾t mÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh xe theo mét ®­êng th¼ng ∆, ®­êng th¼ng ∆ nµy c¾t mÆt tùa cña ph­¬ng tiÖn t¹i mét ®iÓm; - ®iÓm A vµ B ®­îc x¸c ®Þnh nh­ trªn t­¬ng øng víi hai b¸nh xe ngoµi cïng trªn cïng mét trôc (dÉn h­íng hoÆc chñ ®éng) Chó thÝch 1) MÆt ph¼ng trung tuyÕn còng ®­îc gäi lµ "mÆt ph¼ng däc ®èi xøng" hay "mÆt ph¼ng Y gãc täa ®é (xem ISO 4130) 2) Tr­êng hîp b¸nh kÐp MÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh kÐp lµ mÆt ph¼ng c¸ch ®Òu tÝnh tõ mÐp trong cña mét b¸nh sang mÐp goµi cña b¸nh cßn l¹i. §­êng th¼ng ∆ trong tr­êng hîp nµy lµ giao tuyÕn gi÷a mÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh kÐp víi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua t©m trôc. 5
 6. TCVN 6528 : 1999 6 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa ph­¬ng tiÖn cã ®éng c¬ vµ ph­¬ng tiÖn ®uîc kÐo Sè ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa B¶n vÏ 6.1 ChiÒu dµi Xem 6.1.1 ®Õn 6.1.3 ph­¬ng tiÖn Vehicle length 6.1.1 ChiÒu dµi Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng ph­¬ng tiÖn cã th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt ®éng c¬ ph¼ng trung tuyÕn vµ ®i qua hai Motor vehicle ®iÓm ngoµi cïng phÝa tr­íc vµ phÝa length sau cña ph­¬ng tiÖn Chó thÝch - TÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña ph­¬ng tiÖn bao gåm c¶ nh÷ng phÇn nh« ra tr­íc vµ sau nh­ mãc kÐo, ®Öm gi¶m va ®Ëp, ®Òu ph¶i n»m gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy. 6.1.2 ChiÒu dµi ChiÒu dµi cña ph­¬ng tiÖn nh­ r¬-moãc ®­îc ®Þnh nghÜa ë trong 6.1.1 vµ cã Trailer length hai gi¸ trÞ: gi¸ trÞ kÓ c¶ c¬ cÊu kÐo vµ kh«ng kÓ c¬ cÊu kÐo. ChiÒu dµi cña ph­¬ng tiÖn kh«ng kÓ c¬ cÊu kÐo lµ gi¸ trÞ thø hai ®­îc ®Æt trong dÊu ngoÆc ®¬n. VÝ dô: 5500(3700) Chó thÝch- §Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµi cña ph­¬ng tiÖn kÓ c¶ c¬ cÊu kÐo, thanh kÐo ®­îc gi¶ thiÕt ®Æt ë vÞ trÝ sao cho ®­êng t©m cña lç ë ®Çu thanh kÐo hoÆc ®Çu nèi cña thanh kÐo lµ th¼ng ®øng vµ ®iÓm ngoµi cïng cña thanh kÐo n»m trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng xa nhÊt vÒ phÝa tr­íc. 6
 7. TCVN 6528 : 1999 Sè ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa B¶n vÏ 6.1.3 ChiÒu dµi ChiÒu dµi cña s¬mi-r¬moãc ®uîc s¬mi-r¬moãc ®Þnh nghÜa nh­ trong 6.1.1 vµ cã hai Semi trailer gi¸ trÞ: chiÒu dµi cña s¬mi-r¬moãc length vµ chiÒu dµi cña s¬mi-r¬moãc tÝnh tõ chèt kÐo. ChiÒu dµi cña s¬mi-r¬moãc tÝnh tõ chèt kÐo lµ kho¶ng c¸ch tõ ®­êng t©m chèt kÐo tíi ®iÓm cuèi cïng cña s¬mi-r¬moãc. Gi¸ trÞ nµy ®­îc ®Æt trong dÊu ngoÆc ®¬n VÝ dô: 10800 (7800) 6.2 ChiÒu réng Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng ph­¬ng tiÖn song song víi mÆt ph¼ng trung Vehicle width tuyÕn cña ph­¬ng tiÖn, ®i qua hai ®iÓm ngoµi cïng cña hai bªn thµnh ph­¬ng tiÖn Chó thÝch - TÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña ph­¬ng tiÖn kÓ c¶ phÇn nh« ra bªn ngoµi cña c¸c chi tiÕt ®­îc g¾n cøng vµo xe nh­ (moay ¬, tay n¾m cöa, ®Öm gi¶m va ®Ëp...) ®Òu ph¶i n»m gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy. Ngo¹i trõ g­¬ng chiÕu sau, ®Ìn hiÖu c¹nh bªn s­ên, ®Ìn xi nhan, ®Ìn ®ç, biÓu t­îng truyÒn thèng, ch¾n bïn, bËc lªn xuèng c¬ ®éng, vµ phÇn biÕn d¹ng cña lèp ë chç tiÕp xóc víi mÆt ®uêng 6.3 ChiÒu cao Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt tùa vµ mÆt ph­¬ng tiÖn ph¼ng n»m ngang tiÕp xóc víi phÇn (kh«ng chÊt t¶i) cao nhÊt cña ph­¬ng tiÖn Vehicle height Chó thÝch (unladen) 1. Toµn bé c¸c chi tiÕt ®­îc l¾p ®Æt ë trªn xe ®Òu n»m gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy. 2. ChiÒu cao nµy ®­îc x¸c ®Þnh khi xe trong ®iÒu kiÖn s½n sµng ho¹t ®éng vµ kh«ng chÊt t¶i 7
 8. TCVN 6528 : 1999 Sè ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa B¶n vÏ 6.4 Kho¶ng c¸ch Xem 6.4.1 vµ 6.4.2 gi÷a c¸c b¸nh xe Wheel space 6.4.1 ChiÒu dµi c¬ së Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®­êng th¼ng ph­¬ng tiÖn cã vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung g¾n ®éng c¬ vµ tuyÕn vµ ®i qua hai ®iÓm A vµ B ®· cña r¬-moãc ®uîc x¸c ®Þnh ë ®iÒu 5, t­¬ng øng Moto vehicle or víi hai b¸nh xe liªn tiÕp vµ n»m trailer wheel cïng vÒ mét phÝa. space Chó thÝch 1. NÕu gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c b¸nh xe ë bªn ph¶i vµ bªn tr¸i kh¸c nhau, th× c¶ hai kÝch th­íc ®ã ®uîc biÓu diÔn t¸ch biÖt b»ng mét ®­êng g¹ch ngang, phÇn thø nhÊt t­¬ng øng víi b¸nh xe bªn tr¸i. 2. §èi víi ph­¬ng tiÖn cã tõ ba cÇu trë lªn, chiÒu dµi c¬ së cña xe lµ tæng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c b¸nh xe liªn tiÕp bªn ph¶i hoÆc bªn tr¸i ®­îc x¸c ®Þnh b¾t ®Çu tõ b¸nh xe ®Çu tiªn cho tíi b¸nh xe cuèi cïng 8
 9. TCVN 6528 : 1999 Sè ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa B¶n vÏ 6.4.2 ChiÒu dµi c¬ së Kho¶ng c¸ch tõ ®­êng t©m chèt s¬mi-r¬moãc kÐo ë vÞ trÝ th¼ng ®øng tíi mÆt Semi-trailer ph¼ng ®øng ®i qua trôc cña cÇu thø wheel space nhÊt cña s¬mi-r¬moãc Chó thÝch- Trong tr­êng hîp xe s¬mi- r¬moãc cã tõ hai cÇu trë lªn, chiÒu dµi c¬ së cña s¬mi-r¬moãc ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng tù nh­ truêng hîp phu¬ng tiÖn cã g¾n ®éng c¬ cã ba cÇu trë lªn. 6.5 ChiÒu réng c¬ së cña mét cÇu (cã ChiÒu réng c¬ thÓ lµ cÇu cã hÖ treo ®éc lËp hoÆc së phô thuéc) lµ tæng hai kho¶ng c¸ch Track AH vµ BH t­¬ng øng víi hai b¸nh xe cña cÇu ®ã, AH vµ BH lµ kho¶ng c¸ch tõ hai ®iÓm A vµ B ®­îc x¸c ®Þnh ë ®iÒu 5 tíi mÆt ph¼ng trung tuyÕn. Chó thÝch 1. §Þnh nghÜa thuêng ®­îc sö dông trong thùc tÕ: Trong tr­êng hîp cña hai b¸nh d¬n t­¬ng øng trªn cïng mét cÇu (cã thÓ lµ cÇu cã hÖ treo ®éc lËp hoÆc phô thuéc), chiÒu réng c¬ së lµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®­êng t©m hai vÕt do b¸nh xe ®Ó l¹i trªn mÆt ®­êng 2 Truêng hîp b¸nh kÐp Xem chó thÝch 2 cña ®iÒu 5 9
 10. TCVN 6528 : 1999 Sè ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa B¶n vÏ 6.6 ChiÒu dµi ®Çu Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ph¼ng th¼ng ph­¬ng tiÖn ®øng ®i qua t©m cña c¸c b¸nh tr­íc Front overhang tíi ®iÓm ngoµi cïng phÝa tr­íc cña phu¬ng tiÖn (kÓ c¶ mãc kÐo, biÓn sè... vµ c¸c chi tiÕt ®­îc g¾n cè ®Þnh vµo ph­¬ng tiÖn) 6.7 ChiÒu dµi ®u«i Kho¶ng c¸ch gi÷a mÆt ph¼ng th¼ng ph­¬ng tiÖn ®øng ®i qua t©m cña c¸c b¸nh sau Rear overhang cïng tíi ®iÓm ngoµi cïng phÝa sau cña phu¬ng tiÖn (kÓ c¶ mãc kÐo, biÓn sè... vµ c¸c chi tiÕt ®­îc g¾n cè ®Þnh vµo xe) 6.8 Kho¶ng s¸ng Kho¶ng c¸ch tõ mÆt ph¼ng ®ì tíi gÇm xe ®iÓm thÊp nhÊt cña phÇn gi÷a Ground ph­¬ng tiÖn clrearance PhÇn gi÷a ph­¬ng tiÖn lµ phÇn n»m trong hai mÆt ph¼ng song song vµ c¸ch ®Òu mÆt ph¼ng trung tuyÕn, kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng nµy b»ng 80% cña kho¶ng c¸ch (b) gi÷a hai mÐp trong cña b¸nh xe trªn mét cÇu mµ cÇu ®ã cã kho¶ng c¸ch b lµ nhá nhÊt 6.9 Gãc th«ng qua Gãc nhän tèi thiÓu ®­îc thiÕt lËp ph­¬ng tiÖn gi÷a hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi Ramp angle mÆt ph¼ng trung tuyÕn. Mét mÆt ph¼ng lµ tiÕp tuyÕn víi hai b¸nh tr­íc, mÆt ph¼ng kia lµ tiÕp tuyÕn víi hai b¸nh sao, giao tuyÕn gi÷ hai mËt ph¼ng nµy ®i qua ®iÓm thÊp nhÊt cña ph­¬ng tiÖn vµ n»m ë kho¶ng gi÷a xe, gãc nµy ®uîc x¸c 10
 11. TCVN 6528 : 1999 Sè ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa B¶n vÏ ®Þnh khi ph­¬ng tiÖn ë tr¹ng th¸i tÜnh vµ d­îc chÊt ®ñ t¶i vµ biÓu thÞ ®é dèc h×nh häc lín nhÊt mµ ph­¬ng tiÖn cã thÓ v­ît qua. 6.10 Gãc tho¸t tr­íc Gãc lín nhÊt ®­îc t¹o bëi mÆt Approach angle ph¼ng n»m ngang vµ mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi lèp b¸nh xe tr­íc cña ph­¬ng tiÖn vµ ®i qua ®iÓm thÊp nhÊt cña phÇn ®Çu xe. Sao cho kh«ng cã ®iÓm nµo ë ®Çu xe thuéc cÇu tr­íc n»m d­íi mÆt ph¼ng nµy vµ còng kh«ng cã chi tiÕt nµo ®­îc g¾n cè ®Þnh trªn xe n»m d­íi mÆt ph¼ng nµy. Gãc nµy ®­îc x¸c ®Þnh khi xe ë tr¹ng th¸i tÜnh vµ chÊt ®ñ t¶i 6.11 gãc tho¸t sau Gãc lín nhÊt ®­îc t¹o bëi mÆt Departure angle ph¼ng n»m ngang vµ mÆt ph¼ng tiÕp tuyÕn víi lèp b¸nh xe sau vµ ®i qua ®iÓm thÊp nhÊt cña phÇn ®u«i xe, sao cho kh«ng cã ®iÓm nµo ë phÝa sau xe thuéc cÇu sau n»m d­íi mÆt ph¼ng nµy vµ còng kh«ng cã chi tiÕt nµo ®­îc g¾n cè ®Þnh trªn xe n»m duíi mÆt ph¼ng nµy. Gãc nµy ®uîc x¸c ®Þnh khi xe ë tr¹ng th¸i tÜnh vµ chÊt ®ñ t¶i. 6.12 ChiÒu cao khung Kho¶ng c¸ch ®­îc ®o t¹ t©m cña xe so víi mÆt tùa cÇu tÝnh tõ mÆt ph¼ng tùa tíi ®­êng (xe th­¬ng m¹i) n»m ngang vu«ng gãc víi mÆt height of chassis ph¼ng trung tuyÕn vµ tiÕp xóc víi bÒ above ground mÆt phÝa trªn cïng cña khung. (Commercial Chó thÝch vehicle) 1. Trong tr­êng hîp xe cã nhiÒu h¬n hai cÇu, kho¶ng c¸ch ®ã ®­îc ®o t¹i cÇu ngoµi cïng (ngo¹i trõ tr­êng hîp lµ lo¹i 11
 12. TCVN 6528 : 1999 Sè ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa B¶n vÏ cÇu n©ng lªn ®­îc) 2. ChiÒu cao cña khung xe so víi mÆt ph¼ng tùa ®­îc x¸c ®Þnh trong c¶ tr­êng hîp kh«ng chÊt t¶i vµ chÊt t¶i tèi ®a cho phÐp 6.13 ChiÒu dµi cã Ých Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng tèi ®a khung xe th¼ng ®øng C vµ D vu«ng gãc víi phÝa sau buång mÆt ph¼ng trung tuyÕn: l¸i (¤t« s¸t xi cã - MÆt ph¼ng C lµ mÆt ph¼ng ®i qua buång l¸i) ®iÓm ®Çu tiªn n¬i cã thÓ sö dông ®Ó Maximum usable ®Æt th©n xe, thïng hµng; lehgth of chassis - mÆt ph¼ng D tiÕp xóc víi ®iÓm cuèi behind cab cïng phÝa sau cña khung. (Vehicle with cab) 6.14 ChiÒu dµi cña Kho¶ng c¸ch gi÷a hai mÆt ph¼ng E th©n xe vµ F vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng däc Bodywork length theo xe ®­îc x¸c ®Þnh trong 6.14.1 ®Õn 6.14.3 Chó thÝch - ChiÒu dµi cña th©n xe kh«ng bao gåm phÇn mãc kÐo hay thiÕt bÞ g¾n kÐo ro-mãc, biÓn sè phÝa sau, ®Öm gi¶m va ®Ëp..., trõ khi c¸c chi tiÕt nµy lµ chi tiÕt kÕt cÊu cña th©n 12
 13. TCVN 6528 : 1999 6.14.1 ¤t« chê ng­êi vµ - mÆt ph¼ng E ®i qua ®iÓm ®Çu tiªn «t« s¸t xi kh«ng cña th©n xe cã buång l¸i vµ - mÆt ph¼ng F ®i qua ®iÓm cuèi cïng kh«ng cã kÕt cÊu cña th©n xe che ch¾n ®éng c¬ hoÆc c¸c tæng thµnh kh¸c víi môc ®Ých t¹o ra h×nh d¸ng bªn ngoµi cña xe passenger cars and chassis without cab and without any enclosure for the engine or other components which are intended to form an external part of the vehicle 13
 14. TCVN 6528 : 1999 Sè ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa B¶n vÏ 6.14.2 ¤t« s¸t xi kh«ng - mÆt ph¼ng E ®i qua ®iÓm låi nhÊt cã buång l¸i ra phÝa sau cïng cña b¶ng ®ång hå nh­ng cã kÕt (b¶ng t¸p-l«) ë vÞ trÝ phÝa tr­íc cña cÊu che ch¾n ng­êi l¸i kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng gê ®éng c¬ víi môc næi vµ nh÷ng chç mÒm (dÔ biÕn ®Ých t¹o ra h×nh d¹ng); d¸ng bªn ngoµi - mÆt ph¼ng F ®· ®­îc ®Þnh nghÜa cña xe trong 6.14.1 Chassis without cab but with an enclosure for the engine intended to form an external part of the vehicle 6.14.3 ¤t« s¸t xi cã - mÆt ph¼ng E ®i qua ®iÓm ®Çu tiªn ®Çy ®ñ phô kiÖn cña th©n xe ngay sau buång l¸i vµ cã buång l¸i - MÆt ph¼ng F ®· ®­îc ®Þnh nghÜa Chassis supplied trong 6.14.1 complete with driver's cab 6.15 KÝch th­íc lín ChiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu cao nhÊt bªn trong bªn trong cña thïng xe, kh«ng tÝnh th©n xe (xe ®Õn nh÷ng phÇn nh« ra bªn trong (hèc b¸nh xe, mãc kÐo...) th­¬ng m¹i) Chó thÝch Maximum internal 1 Tuy nhiªn, cÇn ph¶i l­u ý tíi h×nh dimensions of d¹ng nh« ra phÝa trong xe body (commercial 2 NÕu thµnh hay m¸i ®­îc uèn cong vehicles) th× mèi kÝch th­íc ®­îc ®o gi÷a c¸c mÆt ph¼ng (th¼ng ®øng hay n»m ngang tïy vµo tõng tr­êng hîp) tiÕp tuyÕn víi ®Ønh cña bÒ mÆt uèn cong cã liªn quan, c¸c kÝch th­íc ®­îc ®o phÝa trong th©n xe. 14
 15. TCVN 6528 : 1999 6.16 ChiÒu dµi ®Çu Kho¶ng c¸ch tõ ®­êng t©m cña lç ë r¬-moãc kÓ c¶ ®Çu thanh kÐo (vÞ trÝ cña thanh kÐo thanh kÐo sao cho ®­êng t©m ®ã lµ th¼ng ®øng) tíi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i Drawgear length qua t©m trôc cña b¸nh ®Çu tiªn thuéc r¬-mèc 6.17 ChiÒu dµi thanh Kho¶ng c¸ch tõ ®­êng t©m cña lç ë kÐo ®Çu thanh kÐo (vÞ trÝ cña thanh kÐo sao cho ®­êng t©m ®ã lµ th¼ng Drawbar length ®øng) tíi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn, ®i qua trôc cña chèt g¾n thanh kÐo víi r¬-moãc 6.18 VÞ trÝ mãc kÐo ViÖc g¾n mãc kÐo nµy gi¶ ®Þnh mÆt ph¼ng cña nã thuéc mÆt ph¼ng Position of towing trung tuyÕn. attachment VÞ trÝ cña nã ®­îc x¸c ®Þnh bëi ®Þnh nghÜa vÒ kÝch th­íc trong 6.18.1 ®Õn 6.18.3. 6.18.1 VÞ trÝ mãc kÐo Kho¶ng c¸ch tõ mãc kÐo tíi mÆt theo chiÒu dµi ph¼ng th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn vµ ®i qua Overhang of t©m cña cÇu sau cïng (mÆt ph¼ng attachment V) tøc lµ kho¶ng c¸ch tíi mÆt ph¼ng V: a) ®èi víi mãc kÐo d¹ng khèi cÇu, tÝnh tõ t©m cña khèi cÇu ®ã; b) ®èi víi mãc kÐo d¹ng vÊu kÑp, tÝnh tõ mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua trôc cña chèt vµ song song víi mÆt ph¼ng V; c) ®èi víi d¹ng mãc th× tÝnh tõ t©m cña mãc kÐo 15
 16. TCVN 6528 : 1999 6.18.2 VÞ trÝ cña mãc Kho¶ng c¸ch tõ mãc kÐo tíi mÆt kÐo theo chiÒu ph¼ng tùa: cao a) ®èi víi mãc kÐo d¹ng khèi cÇu, height of tÝnh tõ t©m cña khèi cÇu ®ã; attachment b) ®èi víi mãc kÐo d¹ng vÊu kÑp, tÝnh tõ mÆt ph¼ng n»m ngang c¸ch ®Òu tõ hai mÆt trong cña vßng kÑp víi chèt th¼ng ®øng; c) ®èi víi d¹ng mãc tÝnh tõ t©m cña mãc kÐo 6.18.3 Kho¶g c¸ch tõ Kho¶ng c¸ch tõ mãc kÐo (®­îc x¸c mãc kÐo tíi ®Þnh ë ®iÒu 6.18.1.a), b) hoÆc c) tíi ®iÓm sau cïng mÆt ph¼ng W th¼ng ®øng vu«ng cña ph­¬ng tiÖn gãc víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn vµ ®i qua ®iÓm sau cïng cña th©n xe. Distance of towing Chó thÝch - ViÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña attachment in mÆt ph¼ng W, kh«ng tÝnh ®Õn front of rear of nh÷ng phÇn nh« ra kh«ng ®¸ng kÓ vehicle nh­ chèt b¶n lÒ cña thïng sau vµ kho¸ cña nã. 6.19 Kho¶ng c¸ch tõ Xem 6.19.1 vµ 6.19.2. m©m kÐo tíi cÇu Chó thÝch - §èi víi xe kÐo cã tõ hai sau cÇu sau trë lªn, kho¶ng c¸ch nµy Fifth wheel lead ®­îc ®o tíi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua ®­êng t©m cña b¸nh sau cïng. 6.19.1 Kho¶ng c¸ch tõ Kho¶ng c¸ch tõ trôc th¼ng ®øng ®i m©m kÐo tíi cÇu qua t©m lç trªn m©m kÐo ®Ó l¾p sau khi tÝnh chèt kÐo tíi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng chiÒu dµi ®i qua trôc cña b¸nh sau cña xe kÐo, c¶ hai mÆt ph¼ng nµy ®Òu Fifth wheel lead vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung for calculation of tuyÕn (cña xe ®Çu kÐo) lengh 16
 17. TCVN 6528 : 1999 6.19 Kho¶ng c¸ch tõ Kho¶ng c¸ch tõ t©m trôc n»m m©m kÐo tíi cÇu ngang cña chèt m©m kÐo trªn xe sau khi tÝnh t¶i kÐo tíi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i träng ph©n bè qua trôc b¸nh sau cña xe kÐo vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung Fifth wheel lead tuyÕn (cña xe ®Çu kÐo) for calculation of load distribution 6.20 ChiÒu cao mÆt Kho¶ng c¸ch tèi ®a tõ mét ®iÓm ®ì cña m©m kÐo trªn ®­êng t©m lç ®Ó l¾p chèt kÐo tíi mÆt ph¼ng tùa cña xe ®Çu kÐo. Height of §iÓm nµy n»m trong mÆt ph¼ng coupling face n»m ngang tiÕp xóc víi phÇn trªn cïng cña m©m kÐo. 6.21 Kho¶ng c¸ch Xem 6.21.1 vµ 6.21.2 gi÷a c¬ cÊu nèi kÐo vµ ®iÓm ®Çu tiªn phÝa tr­íc cña xe kÐo Distance between towing device and front end of towing vehicle 6.21.1 Kho¶ng c¸ch Kho¶ng c¸ch tõ ®­êng t©m cña gi÷a mãc kÐo vµ chèt n»m trong vÊu kÑp hay lµ t©m ®iÓm ®Çu tiªn ®èi víi khèi cÇu, hoÆc ®èi víi d¹ng cña xe kÐo mãc lµ t©m mãc kÐo tíi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng vu«ng gãc víi mÆt Distance between ph¼ng trung tuyÕn vµ tiÕp xóc víi jaw and front end ®iÓm ®Çu tiªn cña xe. of towing vehicle 17
 18. TCVN 6528 : 1999 6.21.2 Kho¶ng c¸ch tõ Kho¶ng c¸ch tõ trôc th¼ng ®øng ®i t©m lç l¾p chèt qua t©m lç l¾p chèt kÐo trªn m©m kÐo trªn m©m kÐo tíi mÆt ph¼ng th¼ng ®øng kÐo tíi ®iÓm ®Çu vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trung tiªn cña xe kÐo tuyÕn vµ tiÕp xóc víi ®iÓm ®Çu tiªn cña xe kÐo. Distance between fifth wheel coupling pin and of towing vehicle 6.22 B¸n kÝnh kho¶ng Kho¶ng c¸ch tõ t©m chèt kÐo tíi bÒ s¸ng kÐo phÝa mÆt cong chuyÓn bËc hay h×nh sau cña ®Çu kÐo chiÕu ®øng cña nã. Rear tractor Chó thÝch - H×nh d¸ng cña mÆt cong clearance radius chuyÓn bËc ®­îc ®Þnh nghÜa ë tiªu of semi-trailer chuÈn ISO 1726. 6.23 B¸n kÝnh kho¶ng Kho¶ng c¸ch tõ ®­êng t©m chèt s¸ng quay ®Çu kÐo tíi ®iÓm xa nhÊt ë phÇn phÝa phÝa tr­íc cña tr­íc cña s¬mi - r¬ moãc. s¬mi-r¬ moãc Front fitting radius of semi-trailer 18
 19. TCVN 6528 : 1999 6.24 Gãc nghiªng cña Lµ gãc nhän gi÷a trôc cña b¸nh xe b¸nh xe trong (trôc moay ¬) vµ mét ®­êng th¼ng mÆt ph¼ng n»m ngang trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ®i qua trôc ®ã. Gãc nµy ®­îc ngang (gãc coi lµ d­¬ng khi gãc ch÷ V t¹o bëi camber: trong ®­êng trôc cña b¸nh xe ®ã h­íng mét sè tµi liÖu sö xuèng phÝa d­íi. dông gãc θ lµ Chó thÝch - Gãc nµy b»ng víi gãc gãc do·ng cña nhän t¹o ra bëi ®­êng th¼ng ®øng vµ b¸nh xe dÉn mÆt ph¼ng gi÷a cña b¸nh xe (gãc h­íng) do·ng cña b¸nh xe dÉn h­íng θ). Camber angle Hai gãc nµy xem nh­ n»m trong cïng mét mÆt ph¼ng vµ cã nh÷ng c¹nh t­¬ng øng vu«ng gãc 6.25 Gãc nghiªng cña H×nh chiÕu cña gãc nhän lªn mÆt trô quay ®øng ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng trong mÆt ph¼ng trung tuyÕn, ®­îc t¹o bëi ®­êng ngang cña xe th¼ng ®øng vµ ®­êng trôc thùc hoÆc ¶o cña ngâng quay l¸i Kingpin inclination 6.26 B¸n kÝnh quay Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm kÐo dµi trôc quay cña b¸nh xe dÉn cña trô quay ®øng trªn mÆt ph¼ng tùa h­íng quanh trô tíi giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng gi÷a cña quay ®øng b¸nh víi mÆt ph¼ng ®ì. Kingpin offset B¸n kÝnh quay cña b¸nh quay dÉn h­íng thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ lµ d­¬ng. 6.27 §é chôm b¸nh xe Xem 6.27.1 vµ 6.27.2 Toe-in 19
Đồng bộ tài khoản