TCVN 6565 1999

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
63
lượt xem
11
download

TCVN 6565 1999

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6565 1999. Phương tiện giao thông đường bộ - động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức khí đốt hoá lỏng, khí thiên nhiên và ô tô lắp các động cơ đó - yêu cầu liên quan đến chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6565 1999

 1. TCVN tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6565 : 1999 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ®éng c¬ ch¸y do nÐn, ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc khÝ ®èt ho¸ láng, khÝ thiªn nhiªn vµ « t« l¾p c¸c ®éng c¬ ®ã - yªu cÇu liªn quan ®Õn chÊt th¶i g©y « nhiÔm trong thö c«ng nhËn kiÓu Road vehicles - Compression ignition engines, positive - Ignition engines fuelled with liquefied petroleum gas, natural engines and automobiles equipped with the engines - Requirements with regard to the Emission of Pollutants in Type Approval Test Hµ Néi - 1998
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6565 : 1999 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE R 24, ECE 15-04 vµ ECE 49 TCVN 6565 : 1999 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­îng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6565 : 1999 Phǿ¬ng tiÖn giao th«ng ®ǿêng bé - §éng c¬ ch¸y do nÐn, ®éng c¬ ch¸y cǿìng bøc khÝ ®èt ho¸ láng, khÝ thiªn nhiªn vµ « t« l¾p c¸c ®éng c¬ ®ã - Yªu cÇu liªn quan ®Õn chÊt th¶i g©y « nhiÔm trong thö c«ng nhËn kiÓu. Road vehicles - Compression ignition engines, positive - ignition engines fuelled with liquefied petroleum gas, natural gas engines and automobiles equipped with the engines - Requirements with regard to the Emission of Pollutants in Type Approval Test. 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu ®èi víi ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé míi trong thö c«ng nhËn kiÓu vµ kiÓm tra trong s¶n xuÊt vÒ: 1.1. Møc khÝ th¶i, thiÕt bÞ th¶i g©y « nhiÔm ®èi víi 1.1.1. ¤ t« l¾p ®éng c¬ ch¸y do nÐn (®éng c¬ ®iªzen,...) thuéc c¸c lo¹i M1, N1. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho « t« l¾p ®éng c¬ 2 kú, xe ba b¸nh cã khèi l­îng b¶n th©n nhá h¬n 400 kg, vµ xe ba b¸nh cã tèc ®é thiÕt kÕ kh«ng qu¸ 50 km/h. 1.1.2. C¸c ®éng c¬ ch¸y do nÐn (®éng c¬ ®iªzen,...) ®éng c¬ khÝ thiªn nhiªn vµ ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc dung khÝ ®èt ho¸ láng ®­îc sö dông trªn « t« cã tèc ®é thiÕt kÕ trªn 25 km/h thuéc c¸c lo¹i M1 cã khèi l­îng toµn bé trªn 3,5 tÊn, M2, M3, N1, N2 vµ N3. 1.2. ChÊt th¶i g©y « nhiÔm cã thÓ nh×n thÊy (thǿêng gäi lµ khãi) ®èi víi 1.2.1. §éng c¬ ch¸y do nÐn ®Ó l¾p trªn « t«. 1.2.2. ¤ t« l¾p ®éng c¬ ch¸y do nÐn sau khi ®éng c¬ ®∙ ®­îc c«ng nhËn kiÓu vÒ chÊt th¶i g©y « nhiÔm nh×n thÊy. 1.3. C¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn ph¸t th¶i trong c«ng nhËn kiÓu ®èi víi:C¸c kiÓu söa ®æi, viÖc l¾p ®Æt ®éng c¬ ®∙ c«ng nhËn kiÓu trªn « t«, vµ më réng c«ng nhËn kiÓu. 3
 4. TCVN 6565 : 1999 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6431:1998 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KhÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ « t« vµ m« t« l¾p ®éng c¬ x¨ng - Yªu cÇu ph¸t th¶i trong thö c«ng nhËn kiÓu. TCVN 6432:1998 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - KhÝ th¶i g©y « nhiÔm ph¸t ra tõ « t« l¾p ®éng c¬ x¨ng - Ph­¬ng ph¸p ®o trong thö c«ng nhËn kiÓu. TCVN 6566:1999 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ¤ t« l¾p ®éng c¬ ch¸y do nÐn - Ph­¬ng ph¸p ®o khÝ th¶i g©y « nhiÔm trong thö c«ng nhËn kiÓu. TCVN 6567:1999 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §éng c¬ ch¸y do nÐn, ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc khÝ ®èt ho¸ láng vµ ®éng c¬ khÝ thiªn nhiªn l¾p trªn « t« - Ph­¬ng ph¸p ®o chÊt thaØ g©y « nhiÔm trong thö c«ng nhËn kiÓu. TCVN 6568:1999 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §éng c¬ ch¸y do nÐn vµ « t« l¾p ®éng c¬ ch¸y do nÐn - Ph­¬ng ph¸p ®o chÊt th¶i g©y « nhiÔm cã thÓ nh×n thÊy vµ c«ng suÊt ®éng c¬ trong thö c«ng nhËn kiÓu. ECE R 15-04 C¸c quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn c¸c ph­¬ng tiÖn l¾p ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc hoÆc ®éng c¬ ch¸y do nÐn liªn quan ®Õn khi th¶i g©y « nhiÔm do ®éng c¬ - Ph­¬ng ph¸p ®o c«ng suÊt ®éng c¬ ch¸y c­ìng bvøc - Ph­¬ng ph¸p ®o tiªu hao nhiªn liÖu. ECE R 49 C¸c quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ c«ng nhËn c¸c ®éng c¬ ch¸y do nÐn (C.l.) vµ ®éng c¬ khÝ thiªn nhiªn (N.G) còng nh­ c¸c ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc (P.l.) khÝ ®èt ho¸ láng (LPG) vµ c¸c ph­¬ng tiÖn l¾p c¸c ®éng c¬ C.l., ®éng c¬ N.G. vµ c¸c ®éng c¬ P.l. nhiªn liÖu LPG, liªn quan ®Õn c¸c chÊt th¶i g©y « nhiÔm bëi ®éng c¬. ECE R 24 C¸c quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ: I. C«ng nhËn c¸c ®éng c¬ ch¸y do nÐn liªn quan ®Õn c¸c chÊt th¶i g©y « nhiÔm cã thÓ nh×n thÊy. II. C«ng nhËn c¸c « t« liªn quan ®Õn sù l¾p ®Æt ®éng c¬ ch¸y do nÐn cña mét kiÓu ®éng c¬ ®∙ ®­îc c«ng nhËn. 4
 5. TCVN 6565 : 2000 III. C«ng nhËn c¸c « t« l¾p ®éng c¬ ch¸y do nÐn liªn quan ®Õn c¸c chÊt th¶i g©y « nhiÔm cã thÓ nh×n thÊy ®­îc do ®éng c¬ ®ã. IV. §o c«ng suÊt ®éng c¬ ch¸y do nÐn. 3. ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa vµ ch÷ viÕt t¾t Sau ®©y lµ c¸c thuËt ng÷, trong ®ã gåm c¸c thuËt ng÷ tõ 3.1 ®Õn 3.9 ®­îc sö dông cho c¸c ®iÒu 5 vµ 6, c¸c thuËt ng÷ tõ 3.10 ®Õn 3.17 ®­îc sö dông cho ®iÒu 7, c¸c thuËt ng÷ tõ 3.18 ®Õn 3.20 ®­îc sö dông cho ®iÒu 8 vµ c¸c thuËt ng÷ tõ 3.21 ®Õn 3.23 ®­îc sö dông cho ®iÒu 9 cña tiªu chuÈn nµy: 3.1. C«ng nhËn mét kiÓu « t«: Sù c«ng nhËn mét kiÓu « t« vÒ møc ph¸t th¶i c¸c chÊt khÝ vµ hthiÕt bÞ g©y « nhiÔm, hoÆc c¸c chÊt th¶i g©y « nhiÔm nh×n thÊy do ®éng c¬ cña nã. 3.2. C«ng nhËn mét kiÓu ®éng c¬: Sù c«ng nhËn mét kiÓu ®éng c¬ vÒ møc ph¸t th¶i c¸c chÊt khÝ vµ thiÕt bÞ g©y « nhiÔm do ®éng c¬. 3.3. §éng c¬ ch¸y do nÐn: §éng c¬ lµm viÖc theo nguyªn lý ch¸y do nÐn (vÝ dô, ®éng c¬ §iezen). 3.4. §éng c¬ khÝ thiªn nhiªn: §éng c¬ sö dông nhiªn liÖu lµ khÝ thiªn nhiªn. 3.5. §éng c¬ ch¸y cǿìng bøc khÝ ®èt ho¸ láng: Mét ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc sö dông nhiªn liÖu lµ khÝ ®èt ho¸ láng. 3.6. KiÓu ®éng c¬: Mét lo¹i gåm c¸c ®éng c¬ kh«ng kh¸c nhau vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña ®éng c¬ nh­ quy ®Þnh trong phô lôc G cña tiªu chuÈn TCVN 6567:1999. 3.7. KiÓu « t«:Mét lo¹i gåm c¸c « t« kh«ng kh¸c nhau vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña ®éng c¬ vµ « t« nh­ ®­îc x¸c ®Þnh trong phô lôc G cña tiªu chuÈn TCVN 6567:1999 (riªng ®èi víi ®iÒu 5. nh­ ®­îc x¸c ®Þnh trong phô lôc A cña TCVN 6432:1998). 3.8. ChÊt khÝ g©y « nhiÔm: Cacbon m«n«xit, hydrocacbon (xÐt theo tû lÖ C1h1.85 ®èi víi ®éng c¬ C.l., C1h3.76 ®èi víi ®éng c¬ N.G. vµ C1h2.61 ®èi víi ®éng c¬ khÝ ®èt ho¸ láng) vµ c¸c nit¬ «xit, tªn nit¬ «xit cuèi cïng ®­îc thÓ hiÖn t­¬ng ®­¬ng nh­ nit¬ ®i«xÝt (NO2). 5
 6. TCVN 6565 : 1999 3.9. C¸c chÊt thiÕt bÞ g©y « nhiÔm: VËt chÊt bÊt kú nµo thu ®­îc b»ng mét bé läc quy ®Þnh sau khi pha lo∙ng khÝ th¶i ®éng c¬ ch¸y do nÐn víi khong khÝ ®­îc läc s¹ch sao cho nhiÖt ®é kh«ng lín h¬n 325 ®é K (520C). 3.10. C«ng suÊt cã Ých: C«ng suÊt cña ®éng c¬ C.l. ®­îc x¸c ®Þnh theo phu lôc F cña TCVN 6568: 1999. 3.11. ThiÕt bÞ khëi ®éng nguéi: ThiÕt bÞ lµm t¨ng t¹m thêi l­îng nhiªn liÖu cung cÊp cho ®éng c¬ vµ lµm cho ®éng c¬ khëi ®éng dÔ dµng. 3.12. ThiÕt bÞ ®o mê ®ôc (th­êng gäi lµ ®é khãi): ThiÕt bÞ dïng ®Ó ®o liªn tôc c¸c hÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng cña khÝ th¶i do « t« nh­ x¸c ®Þnh trong phô lôc D cña TCVN 6568:1999. 3.13. Tèc ®é danh ®Þnh lín nhÊt: Tèc ®é lín nhÊt khi ®Çy t¶i do bé ®iÒu tèc ®éng c¬ cho phÐp; 3.14. Tèc ®é danh ®Þnh nhá nhÊt 3.14.1 HoÆc lµ gi¸ trÞ cao nhÊt trong 3 tèc ®é ®éng c¬ sau ®©y: - 45% tèc ®é t­¬ng øng víi c«ng suÊt cã Ých tèi ®a; - 1000 vßng/phót; - Tèc ®é nhá nhÊt cho phÐp bëi sù ®iÒu khiÓn ch¹y kh«ng t¶i nhá nhÊt. 3.14.2. HoÆc tèc ®é thÊp h¬n khi nhµ s¶n xuÊt ®Ò nghÞ. 1.15. C«ng nhËn mét kiÓu ®éng c¬ C.l.: Sù c«ng nhËn mét kiÓu ®éng c¬ vÒ møc ph¸t th¶i c¸c chÊt g©y « nhiÔm cã thÓ nh×n thÊy (sau ®©y ®­îc gäi t¾t lµ "« nhiÔm nh×n thÊy”). 3.16. KiÓu ®éng c¬: Lo¹i ®éng c¬ C.l. dïng ®Ó l¾p ®Æt trª « t«, kh«ng cã nh÷ng ®Æc tÝnh kü thuËt chñ yÕu kh¸c so víi c¸c th«ng sè ®∙ nªu trong phô lôc A cña tiªu chuÈn TCVN 6568:1999 trõ nh÷ng tr­êng hîp söa ®æi ®­îc phÐp nh­ quy ®Þnh trong 7.2.1 vµ 7.2.2 cña tiªu chuÈn nµy. 3.17. Mét ®éng c¬ ®¹i diÖn cho kiÓu ®éng c¬ ®ǿîc c«ng nhËn: §éng c¬ cã c«ng suÊt cã Ých lín nhÊt trong kiÓu ®éng c¬ ®ã. 6
 7. TCVN 6565 : 2000 3.18. C«ng nhËn kiÓu « t«: NghÜa lµ c«ng nhËn motä kiÓu « t« liªn quan ®Õn viÖc l¾p ®Æt ®éng c¬ ®¸ ®­îc c«ng nhËn kiÓu ®Ó h¹n chÕ sù ph¸t th¶i c¸c chÊt « nhiÔm tõ ®éng c¬. 3.19. KiÓu « t«: NghÜa lµ mét lo¹i « t« ch¹y b»ng ®éng c¬ mµ kh«ng cã sù kh¸c biÖt vÒ c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña ®éng c¬ vµ « t« ®­îc x¸c ®Þnh trong phô lôc A cña TCVN 6568:1999. 3.20. C¸c ®Þnh nghÜa kh¸c cho ®iÒu 8 gièng nh­ 3.12 ®Õn 3.14. 3.21. C«ng nhËn mét kiÓu « t«: nh­ 3.1. 3.22. KiÓu « t«: Mét lo¹i gåm c¸c « t« kh«ng kh¸c nhau vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yªu cña « t« vµ ®éng c¬ nh­ ®­îc x¸c ®Þnh trong phô lôc A cña TCVN 6568:1999. 3.23. C¸c ®Þnh nghÜa kh¸c: Cho ®iÒu 9 gièng nh­ c¸c ®Þnh nghÜa cho ®iÒu 7 cña tiªu chuÈn nµy. 3.24. C¸c ch÷ viÕt t¾t: LPG KhÝ ®èt ho¸ láng (Liquefied Petrolium gas) C.l. Ch¸y do nÐn (Compression ignition) N.G. KhÝ thiªn nhiªn (Natural gas) P.l. Ch¸y c­ìng bøc (Positive - ignition) 4. Ph©n lo¹i « t« 4.1. Lo¹i M: C¸c « t«, c¸c xe ba b¸nh cã ®éng c¬ nh­ng cã khèi l­îng toµn bé trªn 1 tÊn, ®­îc dïng ®Ó chë ng­êi. - M1: C¸c « t« kh«ng qu¸ 9 chç ngåi, kÓ c¶ chç cña l¸i xe. - M2: C¸c « t« cã trªn 9 chç ngåi, kÓ c¶ chç cña l¸i xe vµ khèi l­îng toµn bé kh«ng qu¸ 5 tÊn. - M3: C¸c « t« trªn 9 châ ngåi, kÓ c¶ chç cña l¸i xe vµ khèi l­îng toµn bé trªn 5 tÊn. 4.2. Lo¹i N: C¸c « t«, c¸c xe ba b¸nh cã ®éng c¬ nh­ng cã khèi l­îng toµn bé trªn 1 tÊn, ®­îc dïng ®Ó chë hµng ho¸. 7
 8. TCVN 6565 : 1999 - N1: C¸c « t« cã khèi l­îng toµn bé kh«ng qu¸ 3,5 tÊn. - N2: C¸c « t« cã khèi l­îng toµn bé trªn 3,5 tÊn nh­ng kh«ng qu¸ 12 tÊn. - N3: C¸c « t« cã khèi l­îng toµn bé trªn 12 tÊn. 5. Yªu cÇu liªn quan ®Õn ph¸t th¶i c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm ®èi víi « t« l¾p ®éng c¬ C.l. PhÇn nµy ¸p dông cho c¸c « t« ®­îc nªu trong 1.1.1 vµ 1.3 cña tiªu chuÈn nµy. 5.1. §èi víi thö c«ng nhËn kiÓu 5.1.2 Yªu cÇu chung C¸c bé phËn cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, cÊu t¹o vµ l¾p r¸p sao cho « t« tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy, mÆc dï cã thÓ ph¶i chÞu nh÷ng rung ®éng trong khi sö dông b×nh th­êng. 5.1.2. Phǿ¬ng ph¸p ®o C¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm do ®éng c¬ cña « t« ®­îc ®­a vµo thö c«ng nhËn kiÎu ph¶i ®­îc thö theo kiÓu 1 (thö d¹ng 1) víi ph­¬ng ph¸p ®o ®­îc tr×nh bµy trong TCVN 6566:1999. 5.1.3. Yªu cÇu møc ph¸t th¶i c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm L­îng ph¸t th¶i trung b×nh cña cacbon m«nn«xit vµ l­îng ph¸t th¶i trung b×nh cña hçn hîp hydrocacbon vµ nit¬ «xit tõ 3 lÇn thö c¶u mét « t« cã khèi l­îng chuÈn ®­îc cho trong b¶ng 1 ph¶i nhá h¬n c¸c giíi h¹n ph¸t th¶i ®∙ cho ®èi víi « t« ®ã. §èi víi hçn hîp hydrocacbon vµ nit¬ «xit, yªu cÇu A lµ giíi h¹n cho c¸c « t« chë ng­êi kh«ng qu¸ 6 chç, yªu cÇu B lµ giíi h¹n cho c¸c « t« chë ng­êi qu¸ 6 chç vµ « t« t¶i. B¶ng 1 - Giíi h¹n ®èi víi sù ph¸t th¶i cña c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm do « t« (g/lÇn thö) Khèi lǿîng chuÈn (R) Cacbon Hçn hîp Hydrocacbon vµ Nit¬ cña « t« (kg) m«n«xit (CO) «xit (hËu cÇn + NOx) Yªu cÇu A Yªu cÇu B §Õn 1020 58 19 23,8 8
 9. TCVN 6565 : 2000 1020
 10. TCVN 6565 : 1999 nhiÔm thu ®­îc tõ « t« ®∙ ®­îc c«ng nhËn ph¶i n»m trong giíi h¹n quy ®Þnh cho « t« cÇn ®­îc më réng sù c«ng nhËn kiÓu. 5.3.2. §èi víi kiÓu « t« cã tØ sè truyÒn ®éng tæng kh¸c tØ sè truyÒn ®éng tæng cña kiÓu « t« ®∙ c«ng nhËn. 5.3.2.1. §èi víi c¸c kiÓu « t« cã tØ sè truyÒn ®éng tæng kh¸c tØ sè truyÒn ®éng tæng cña kiÓu « t« ®∙ c«ng nhËn, sù c«ng nhËn cã thÓ ®­îc më réng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: 5.3.2.1.1 §èi víi tõng tØ sè truyÒn trong sè c¸c tØ sè truyÒn ®­îc dïng trong thö kiÓu d¹ng 1, cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh tØ lÖ. V2 − V1 E= V1 Trong ®ã V1 Lµ tèc ®é cña kiÓu « t« ®∙ ®­îc c«ng nhËn; V2 Lµ tèc ®é c¶u kiÓu « t« xin c«ng nhËn kiÓu më réng; T­¬ng øng víi tèc ®é ®éng c¬ b»ng 1000 vg/ph. 5.3.2.1.2 §èi víi tõng tØ sè truyÒn, nÕu E ≤ 8% th× sù më réng ®­îc c«ng nhËn mµ kh«ng ph¶i thö l¹i c¸c phÐp thö kiÓu lo¹i 1. 5.3.2.1.3. NÕu ®èi víi Ýt nhÊt mét tØ sè truyÒn, E>8% vµ nÕu ®èi víi tõng tØ sè truyÒn E ≤ 13% th× ph¶i thö l¹i c¸c phÐp thö kiÓu d¹ng 1 nh­ng cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh trong phßng thÝ nghiÖm do nhµ s¶n xuÊt chän víi sù ®ång ý cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ cÊp c«ng nhËn. B¸o cao cña c¸c phÐp thö ph¶i ®­îc göi tíi phßng thÝ nghiÖm ®∙ ®­îc c«ng nhËn. 5.3.3. §èi víi kiÓu « t« cã khèi lǿîng chuÈn vµ tØ sè truyÒn ®éng tæng kh¸c víi kiÓu « t« ®∙ c«ng nhËn. ViÖc c«ng nhËn vÉn cã thÓ ®­îc më réng cho kiÓu nµy víi ®iÒu kiÖn lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong 5.3.1 vµ 5.3.2 ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ. Chó thÝch - Khi mét kiÓu « t« ®­îc c«ng nhËn theo c¸c quy ®Þnh trong 5.3.1 ®Õn 5.3.3 ë trªn, sù c«ng nhËn nµy cã thÓ kh«ng ®­îc më réng cho c¸c kiÓu « t« kh¸c. 5.4. §èi víi kiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt 10
 11. TCVN 6565 : 2000 5.4.1. Mçi « t« cã nh∙n c«ng nhËn hoÆc trong hå s¬ cã x¸c ®Þnh lµ ®∙ thuéc kiÓu « t« ®­îc c«ng nhËn ph¶i phï hîp víi kiÓu « t« ®∙ ®­îc c«ng nhËn khi xÐt ®Õn c¸c bé phËn ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t thaØo c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm. ¤ t« ®­îc chän ®Ó kiÓm tra theo yªu cÇu cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp c«ng nh©n ph¶i ®­îc th­qr b»ng ph­¬ng ph¸p nh­ khi thö c«ng nhËn kiÓu vµ ph¶i cã l­îng ph¸t th¶i trung b×nh cña cacbon m«n«xit vµ l­îng ph¸t th¶i trung b×nh cña hçn hîp hydrocacbon vµ nit¬ «xit tõ 3 lÇn thö cña mét « t« cã khèi l­îng chuÈn ®­îc cho ph¶i nhá h¬n c¸c giíi h¹n ph¸t th¶i ®∙ cho trong b¶ng 2 ®èi víi « t« ®ã. §èi víi hçn hîp hydrocacbon vµ nit¬ «xit, yªu cÇu A lµ giíi h¹n cho c¸c « t« chë ng­êi kh«ng qu¸ 6 chç, yªu cÇu B lµ giíi h¹n cho c¸c « t« chë ng­êi qu¸ 6 chç vµ « t« t¶i. B¶ng 2 - Giíi h¹n ®èi víi sù ph¸t th¶i cña c¸c chÊt khÝ g©y « nhiÔm do « t« (§¬n vÞ: g/lÇn thö) Khèi lǿîng chuÈn (R) Cacbon Hçn hîp Hydrocacbon vµ Nit¬ cña « t« (kg) m«n«xit (CO) «xit (hËu cÇn + NOx) Yªu cÇu A Yªu cÇu B §Õn 1020 70 23,8 29,8 1020
 12. TCVN 6565 : 1999 6. Yªu cÇu liªn quan ®Õn ph¸t th¶i c¸c chÊt g©y « nhiÔm ®èi víi ®éng c¬ C.l., ®éng c¬ N.G. vµ ®éng c¬ ch¸y cǿìng bøc LPG. PhÇn nµy ¸p dông cho c¸c ®éng c¬ vµ « t« ®­îc nªu trong 1.1.2 vµ 1.3 cña tiªu chuÈn nµy. 6.1. §èi víi thö c«ng nhËn kiÓu 6.1.1. Yªu cÇu chung C¸c bé phËn cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c chÊt khÝ vµ hthiÕt bÞ g©y « nhiÔm ph¶i ®­îc thiÕt kÕ,m cÊu t¹o vµ l¾p r¸p sao cho ®éng c¬ tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy, mÆc dï cã thÓ ph¶i chÞu nh÷ng rung ®éng trong khi sö dông b×nh th­êng. 6.1.2. C¸c chÊt khÝ vµ h¹t g©y « nhiÔm do ®éng c¬ ®­îc ®­a vµo thö nghiÖm ph¶i ®­îc ®o b»ng ph­¬ng ph¸p ®­îc tr×nh bµy trong TCVN 6567:1999. 6.1.3. Yªu cÇu vÒ møc ph¸t th¶i Khèi l­îng cña cacbon m«n«xit, hydrocacbon, c¸c nit¬ «xit vµ c¸c h¹t ph¶i kh«ng v­ît qu¸ c¸c khèi l­îng ®­îc cho trong b¶ng 3 d­íi ®©y. Thêi ®iÓm ¸p dông yªu cÇu A hoÆc yªu cÇu B do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. B¶ng 3 - Gi¸ trÞ giíi h¹n ph¸t th¶i (§¬n vÞ: g/kWh) Khèi lǿîng Khèi lǿîng cña Khèi lǿîng cña Khèi lǿîng cña cña cacbon hydrocacbon c¸c nit¬ «xit c¸c h¹t (PT) m«n«xit (CO) (HC) (NOx) Yªu cÇu A 4,5 1,1 8,0 0,36 (1) Yªu cÇu B 4,0 1,1 7,0 0,15(2) (1) Trong tr­êng hîp c¸c ®éng c¬ cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 85 kW, gi¸ trÞ tiªu chuÈn vÒ khèi l­îng cña c¸c hthiÕt bÞ b»ng 0,61. (2) NÕu cÇn thiÕt, gi¸ trÞ giíi h¹n nµy sÏ ®­îc söa t¨ng lªn, tuú theo kh¶ n¨ng c«ng nghÖ s½n cã ®Ó kiÓm so¸t ph¸t th¶i g©y « nhiÔm do ®éng c¬ ®iezen, ®Æc biÖt lµ c¸c ®éng c¬ cã c«ng suÊt nhá h¬n 85kW. 12
 13. TCVN 6565 : 2000 6.2 §èi víi l¾p ®Æt ®éng c¬ trªn « t« 6.2.1. ViÖc l¾p ®Æt ®éng c¬ trªn « t« ph¶i tu©n theo nh÷ng ®Æc ®iÓm cã liªn quan ®Õn c«ng nhËn kiÓu ®éng c¬ sau ®©y: 6.2.1.1. §é gi¶m ¸p suÊt n¹p, ¸p suÊt ng­îc cña khÝ th¶i kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ quy ®Þnh trong phô lôc H cña TCVN 6567:1999 ®èi víi ®éng c¬ ®­îc c«ng nhËn kiÓu. 6.2.1.2. C«ng suÊt ®­îc hÊp thô lín nhÊt bëi thiÕt bÞ dÉn ®éng ®éng c¬ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c«ng suÊt cho phÐp lín nhÊt ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc H cña TCVN 6567:1999 ®èi víi ®éng c¬ ®­îc c«ng nhËn kiÓu. 6.3. §èi víi kiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt 6.3.1. Mçi ®éng c¬ hoÆc « t« ®­îc c«ng nhËn nh­ ®∙ ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc chÕ t¹o sao cho phï hîp víi nh÷ng m« t¶ ®­îc cho trong c¸c phô lôc G vµ H cña TCVN 6567:1999 cña kiÓu ®∙ ®­îc c«ng nhËn. 6.3.2 §Ó kiÓm tra nh÷ng yªu cÇu cña 6.3.1 cã ®­îc ®¸p øng ®óng kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng kiÓm so¸t thÝch hîp ®èi víi viÖc s¶n xuÊt. 6.3.3. Ng­êi ®­îc cÊp giÊy c«ng nhËn ®Æc biÖt ph¶i: 6.3.3.1. §¶m b¶o cã c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t hiÖu qu¶ chÊt l­îng cña s¶n phÈm. 6.3.3.2. Cã quyÒn sö dông thiÕt bÞ kiÓm tra cÇn thiÕt cho viÖc kiÓm tra sù phï hîp ®ã víi mçi kiÓm ®­îc c«ng nhËn. 6.3.3.3. §¶m b¶o ph¶i ghi kÕt qu¶ kiÓm tra vµo hå s¬ vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ph¶i ®­îc l­u gi÷ trong mét thêi gian theo quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý. 6.3.3.4. Ph©n tÝch nh÷ng kÕt qu¶ kiÓm tra vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng æn ®Þnh cña c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña ®éng c¬, cho phÐp cã nh÷ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. 6.3.3.5. §¶m b¶o r»ng nÕu b¸t kú viÖc thö mÉu c¸c ®éng c¬ hoÆc c¸c bé phËn m Éu nµo ®­a ra ®­îc b»ng chøng vÒ sù kh«ng phï hîp theo d¹ng thö ®­îc xÐt th× ph¶i lÊy mét mÉu kh¸c 13
 14. TCVN 6565 : 1999 vµ thùc hiÖn mét phÐp thö kh¸c. Ph¶i thùc hiÖn tÊt c¶ nh÷ng b­íc cÇn thiÕt ®Ó thiÕt lËp l¹i sù phï hîpc cña viÖc s¶n xuÊt t­¬ng øng. 6.3.4. C¬ quan cã thÈm quyÒn ®∙ cÊp c«ng nhËn kiÓu, vµo bÊt kú lóc nµo, cã thÓ kiÓm tra nh÷ng biÖn ph¸p kiÓm so¸t sù phï hîp ¸p dông ®èi víi tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm. 6.3.4.1. Trong mçi lÇn kiÓm tra, nh÷ng sè kiÓm tra vµ c¸c hå s¬ kiÓm tra s¶n xuÊt ph¶i ®­îc tr×nh cho thanh tra viªn ®Õn kiÓm tra. 6.3.4.2. Khi thÊy møc chÊt l­îng kh«ng th¶o m∙n hoÆc khi thÊy cÇn thiÕt ph¶i kiÓm tra l¹i nh÷ng sè liÖu khi ¸p dông 6.3.4.1, ph¶i thùc hiÖn thñ tôc sau ®©y: 6.3.4.2.1. LÊy mét ®éng c¬ tõ l¹ot s¶n phÈm vµ tiÕn hµnh thö nh­ m« t¶ trong TCVN 6567:1999. Khèi l­îng cacbon m«n«xit, khèi l­îng hydrocacbon, khèi l­îng nit¬ «xit vµ khèi l­îng c¸c hthiÕt bÞ ph¶i kh«ng v­ît qóa khèi l­îng cho trong b¶ng 4 d­íi ®©y: B¶ng 4 - Gi¸ trÞ giíi h¹n ph¸t th¶i (§¬n vÞ: g/kWh) Khèi lǿîng Khèi lǿîng cña Khèi lǿîng cña Khèi lǿîng cña cña cacbon hydrocacbon c¸c nit¬ «xit c¸c h¹t (PT) m«n«xit (CO) (HC) (NOx) Yªu cÇu A 4,9 1,23 9,0 0,40 (1) Yªu cÇu B(2) 4,0 1,1 7,0 0,15(3) (1) NÕu c«ng suÊt ®éng c¬ ≤ 85kW, gi¸ trÞ giíi h¹n cña khèi l­îng hthiÕt bÞ lµ 0,68 g/kWh. (2) §Ó ®¸p dông gi¸ trÞ giíi h¹n ë yªu cÇu B, sÏ chÊp nhËn mét ph­¬ng ph¸p thèng kª míi ®Ó theo dâi sù phï hîp cña s¶n xuÊt. (3) NÕu cÇn thiÕt, gi¸ trÞ giíi h¹n nµy ph¶i ®­îc söa t¨ng lªn theo kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cã s¼n cho viÖc kiÓm tra sù ph¸t th¶i c¸c chÊt g©y « nhiÔm kh«ng khÝ tõ ®éng c¬ ®iezen, ®Æc biÖt ®èi víi ®éng c¬ c«ng suÊt < 85kW. 6.3.4.2.2. NÕu ®éng c¬ ®­îc chän tõ lo¹t s¶n phÈm ®Ó thö trªn kh«ng tho¶ m∙n yªu cÇu cña 6.3.4.2.1. ph¶i kiÓm tra tiÕp theo nh­ quy ®Þnh t¹i ®iÒu 6 cña TCVN 6567:1999. 14
 15. TCVN 6565 : 2000 7. Yªu cÇu liªn quan ®Õn ph¸t th¶i ®èi víi chÊt th¶i g©y « nhiÔm nh×n thÊy ®èi víi ®éng c¬ C.l. PhÇn nµy ¸p dông cho c¸c ®éng c¬ ®­îc nªu trong 1.2.1 vµ 1.3. cña tiªu chuÈn nµy. 7.1. Trong thö c«ng nhËn kiÓu 7.1.1. Yªu cÇu chung C¸c bé phËn cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c chÊt th¶i g©y « nhiÔm nh×n chung thÊy ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, cÊu t¹o vµ l¾p r¸p sao cho ®éng c¬ tu©n theo nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy mÆc dï cã thÓ ph¶i chÞu nh÷ng rung ®éng trong khi sö dông b×nh th­êng. 7.1.2. Yªu cÇu vÒ c¸c thiÕt bÞ khëi ®éng nguéi 7.1.2.1. ThiÕt bÞ khëi ®éng nguéi ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¶o a cho nã kh«ng thÓ ho¹t ®éng hoÆc kh«ng thÓ tiÕp tôc ho¹t ®éng ®­îc khi ®éng c¬ ®ang ch¹y b×nh th­êng. 7.1.2.2. SÏ kh«ng ¸p dông quy ®Þnh trong 7.1.2.1 nªu trªn nÕu ®¹t ®­îc Ýt nhÊt lµ mét trong c¸c ®iÒu sau: 7.1.2.2.1. HÖ sè hÊp thô ¸nh s¸ng cña c¸c chÊt khÝ do ®éng c¬ th¶i ra khi ch¹y ë c¸c t«c ®é æn ®Þnh ®­îc ®o b»ng ph­¬ng ph¸p ®o miªu t¶ trong phô lôc 4 cña TCVN 6568:1999, víi thiÕt bÞ khëi ®éng nguéi ®ang ho¹t ®éng, ë trong kho¶ng giíi h¹n nªu trong b¶ng 5 cña tiªu chuÈn nµy. 7.1.2.2.2. ViÖc duy tr× ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ khëi ®éng nguéi lµm cho ®éng c¬ ngõng ho¹t ®éng trong mét kho¶ng thêi gian hîp lý. 7.1.2.3. NÕu cÇn thiÕt, mét bé phËn nµo ®ã liªn quan ®Õn « t« cña hÖ thèng nµy cã thÓ ®­îc m« pháng ®Ó phôc vô cho viÖc thö c«ng nhËn kiÓu. 7.1.3. Yªu cÇu vÒ ph¸t th¶i chÊt « nhiÔm nh×n thÊy. 7.1.3.1. L­îng ph¸t th¶i c¸c chÊt « nhiÔm thÓ nh×n thÊy cña ®éng c¬ ®­îc ®Ò nghÞ lµm mÉu ®Ó thö c«ng nhËn ph¶i ®­îc ®o b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh trong TCVN 6568:1999 ë c¸c chÕ ®é tèc ®é æn ®Þnh vµ chÕ ®é gia tèc tù do. 7.1.3.2. C«ng suÊt cña ®éng c¬ ®­îc ®Ò nghÞ lµm mÉu ®Ó thö c«ng nhËn ph¶i n»m trong kho¶ng dung sai cho phÐp ®­äc quy ®Þnh trong 3.1.5 cña TCVN 6568:1999 nµy. 15
 16. TCVN 6565 : 1999 7.1.3.3. L­îng ph¸t th¶i cña c¸c chÊt « nhiÔm thÓ nh×n thÊy khi ®­îc ®o b»ng ph­¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i ®iÒu 4 cña TCVN 6568:1999 kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n ®­îc cho trong b¶ng 5 d­íi d©y. 7.1.3.4. Khi cã yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt, sÏ tiÕn hµnh thªm c¸c phÐp thö m« t¶ t¹i ®iÒu 4 vµ 5 cña TCVN 6568:1999 ®Ó thu ®­îc c¸c gi¸ trÞ ë chÕ ®é gia tèc tù do ®èi víi c¸c biªn thÓ cho phÐp cña ®éng c¬ ®∙ ®­îc c«ng nhËn kiÓu t¹i 7.2.2 vµ 7.2.3 cña tiªu chuÈn nµy. 7.1.3.4.1. NÕu nhµ s¶n xuÊt ®éng c¬ muèn ®o c¸c chÊt « nhiÔm nh×n thÊy trªn mét d¶i (ph¹m vi) m« men xo¾n hoÆc tèc ®é ®éng c¬ nhá h¬n d¶i ®­îc phÐp trong 7.2.3 cña tiªu chuÈn nµy, th× sù c«ng nhËn kiÓu ®éng c¬ sÏ lµ c«ng nhËn ®èi víi d¶i giíi h¹n cña m« men xo¾n vµ tèc ®é ®éng c¬ ®ã. 7.1.3.4.2. NÕu sau ®ã nhµ s¶n xuÊt mong muèn më réng sù c«ng nhËn ®éng c¬ ®ã trªn toµn bé d¶i m« men xo¾n hoÆc tèc ®é cho phÐp trong 7.2.3 cña tiªu chuÈn nµy th× ph¶i cã mét ®éng c¬ n÷a lµm mÉu ®Ó thö sao cho c¸c chÊt « nhiÔm nh×n thÊy cã thÓ ®­îc t¹o ra trong d¶i m« men hoÆc tèc ®é mµ tr­íc ®ã ®∙ bá qua. 7.1.3.5. NÕu ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trªn mét sè phÇn cña d¶i m« men xo¾n hoÆc tèc ®é ®éng c¬ mµ cÇn ph¶i thªm mét sè tÝnh n¨ng kü thuËt cña ®éng c¬ th× nh÷ng tÝnh n¨ng nµy ph¶i ®­îc kª khai theo mÉu trong phô lôc A cña TCVN 6568:1999 vµ ®­îc kÌm theo hå s¬. 7.1.3.6. Gi¸ trÞ cña hÖ sè hÊp thô ë chÕ ®é gia tèc tù do ®­îc dµnh riªng cho ®éng c¬ ph¶i ®­îc chän phï hîp víi m« men xo¾n vµ tèc ®é danh ®Þnh cña nã tõ ma trËn c¸c gi¸ trÞ ®∙ ®­îc thiÕt lËp b»ng ph­¬ng ph¸p trong ®iÒu 5 cña TCVN 6568:1999. 7.1.3.7. §èi víi c¸c ®éng c¬ cã l¾p thiÕt bÞ t¨ng ¸p dÉn ®éng bëi khÝ th¶i, hÖ sè hÊp thô ®o ®­îc ë chÕ ®é gia tèc tù do sÏ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh trong b¶ng 5 cña tiªu chuÈn nµy ®èi víi gi¸ trÞ l­u l­îng danh ®Þnh t­¬ng øng víi hÖ sè hÊp thô lín nhÊt ®o ®­îc trong khi thö t¹i c¸c tèc ®é æn ®Þnh céng thªm 0,5 m-1. 7.1.4. Cho phÐp sö dông c¸c thiÕt bÞ ®o t­¬ng ®­¬ng. NÕu sö dông mét thiÕt bÞ kh¸c víi c¸c thiÕt bÞ ®o m« t¶ trong phô lôc D cña TCVN 6568:1999 th× cÇn ph¶i chøng minh tÝnh t­¬ng ®­¬ng cña nã víi ®éng c¬ ®­îc ®o. 16
 17. TCVN 6565 : 2000 B¶ng 5 - Gi¸ trÞ giíi h¹n ph¸t th¶i trong phÐp thö ë tèc ®é æn ®Þnh Lǿu lǿîng danh ®Þnh (G) HÖ sè hÊp thô (K) lÝt/gi©y m-1 m-2 42 2,26 45 2,19 50 2,08 55 1,985 60 1,90 65 1,84 70 1,775 75 1,72 80 1,665 85 1,62 90 1,575 95 1,535 100 1,495 105 1,465 110 1,425 115 1,395 120 1,37 125 1,345 130 1,32 135 1,30 140 1,27 145 1,25 150 1,225 155 1,205 160 1,19 1,65 1,17 170 1,155 175 1,14 180 1,125 185 1,11 190 1,095 17
 18. TCVN 6565 : 1999 Lǿu lǿîng danh ®Þnh (G) HÖ sè hÊp thô (K) lÝt/gi©y m-1 m-2 195 1,08 200 1,065 Chó thÝch - MÆc dï c¸c gi¸ trÞ ë trªn ®∙ ®­îc lµm trßn ®Õn 0,01 hoÆc 0,005 nh­ng ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa lµ c¸c phÐp ®o cã ®é chÝnh x¸c nh­ vËy. 7.2. §èi víi söa ®æi kiÓu ®éng c¬ vµ më réng c«ng nhËn kiÓu 7.2.1. Mäi viÖc söa ®æi + ®éng c¬ trong mét kiÓu ®éng c¬ vÒ c¸c ®Æc tÝnh trong phô lôc A cña TCVN 6568:1999 ®Òu ph¶i ®­îc th«ng b¸o cho c¬ quan cã thÈm quyÒn ®∙ c«ng nhËn kiÓu ®éng c¬ ®ã. C¸c chi tiÕt cña nh÷ng söa ®æi nµy ph¶i khai b¸o theomÉu ë phô lôc A cña TCVN 6568:1999. C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh 7.2.4 vµ 7.2.5 c¬ quan ®ã sÏ: 7.2.1.1. Coi nh÷ng söa ®æi ®ã kh«ng cã ¶nh h­ëng cã h¹i ®¸ng kÓ vµ trong mäi tr­êng hîp ®éng c¬ ®ã vÉn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu; hoÆc. 7.2.1.2. Yªu cÇu c¬ së kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh thö ph¶i cung cÊp thªm mét b¸o c¸o kÕt qu¶ thö n÷a. 7.2.2. §Ó ®¸p øng ®iÒu dÝch cña tiªu chuÈn nµy ®èi víi sù th¶i c¸c chÊt « nhiÔm nh×n thÊy, c¸c söa ®æi cã thÓ ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau 1) Söa ®æi cÇn mét c«ng nhËn míi cÇn kÌm theo c¸c phÐp thö 2) Söa ®æi cÇn mét c«ng nhËn míi kh«ng cÇn kÌm theo c¸c phÐp thö. 3) Söa ®æi cã thÓ cÇn cã c¸c phÐp thö míi nh­ng kh«ng cÇn mét c«ng nhËn míi. 4) Söa ®æi kh«ng cÇn cã c¸c phÐp thö phô hoÆc nh÷ng c«ng nhËn míi. ViÖc ph©n lo¹i ®­îc ®¸nh sè 1), 2), 3), 4) ë trªn t­¬ng øng víi c¸c ®Æc tÝnh ®éng c¬ trong phô lôc A cña TCVN 6568:1999. 18
 19. TCVN 6565 : 2000 7.2.3. MÆc dï cã c¸c ph©n lo¹i t¹i 7.2.2. ë trªn, mét c«ng nh©n míi cÇn kÌm thoe c¸c phÐp thö, tøc lµ lo¹i 1), sÏ ®­¬ng nhiªn ®­îc yªu cÇu trõ khi ®éng c¬ còng tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: Tèc ®é danh ®Þnh lín hhÊt kh«ng lín h¬n 100% hoÆc kh«ng nhá h¬n 75% tèc ®é danh ®Þnh lín nhÊt cña ®éng c¬ trong thö c«ng nhËn kiÓu. Tèc ®é danh ®Þnh nhá nhÊt kh«ng nhá h¬n tèc ®é danh ®Þnh nhá nhÊt cña ®éng c¬ trong thö c«ng nhËn kiÓu. M«men xo¾n danh ®Þnh kh«ng lín h¬n 100% hoÆc kh«ng nhá h¬n 70% m«men xo¾n danh ®Þnh cña ®éng c¬ trong thö c«ng nhËn kiÓu. C¸c gi¸ trÞ hÊp thô ë chÕ ®é tèc ®é ®éng c¬ æn ®Þnh kh«ng lín h¬n 1,1 lÇn c¸c gi¸ trÞ thu ®­îc trong thö c«ng nhËn kiÓu vµ kh«ng v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n tiªu chuÈn nªu trong b¶ng 5 trªn. ¸p suÊt ng­îc cña khÝ th¶i kh«ng lín h¬n ¸p suÊt nµy cña ®éng c¬ trong thö c«ng nhËn kiÓu; Dung tÝch cña hÖ thèng x¶ kh«ng ®­îc sai kh¸c trªn 40%. §é gi¶m ¸p suÊt n¹p kh«ng lín h¬n ®é gi¶m ¸p suÊt n¹ cña ®éng c¬ trong khi thö c«ng nhËn kiÓu. M«men cña qu¸n tÝnh cña mét liªn hîp b¸nh ®µ - hép sè míi n»m trong kho¶ng ± 15% cña hÖ thèng b¸nh ®µ - hép sè ®∙ ®­îc c«ng nhËn. Chó thÝch - Trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp, ®éng c¬ trong thö c«ng nhËn kiÓu cã nghÜa lµ “mét ®éng c¬ mÉu ®¹i diÖn cho kiÓu ®­îc c«ng nhËn” nh­ ®Þnh nghÜa t¹i 3.17. 7.2.4. NÕu nhµ s¶n xuÊt ®Ò nghÞ thö trªn toµn d¶i c¸c ®éng c¬ cã c¸c gi¸ trÞ danh ®Þnh gi¶m vµ gi¶m tèc ®é ®­îc nªu trong 7.2.3 cña tiªu chuÈn nµy, th× c¸c phÐp thö còng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i tÊt c¶ c¸c møc ®é tèc ®é quy ®Þnh trong 5.2.2 cña TCVN 6568:1999 ph¶i ®­îc tÝnh tõ ®éng c¬ biÕn thÓ víi ®­êng tèc ®é cã c«ng suÊt tèi ®a thÊp nhÊt víi ®éng c¬ ®­îc chinrh ®Æt l¹i ®Ó cã c«ng suÊt b»ng 90%, 80% vµ 70% cña c«ng suÊt toµn bé cña ®éng c¬. NÕu nhµ s¶n xuÊt ®éng c¬ muèn ®o c¸c chÊt « nhiÔm nh×n thÊy trªn mét d¶i m« men xo¾n hoÆc tèc ®éng c¬ nhá h¬n d¶i ®­îc phÐp trong 7.2.3 cña tiªu chuÈn nµy, th× sù c«ng nhËn kiÓu ®éng c¬ sÏ lµ c«ng nhËn ®èi víi d¶i giíi h¹n cña m« men xo¾n vµ tèc ®é ®éng c¬ ®ã. 19
 20. TCVN 6565 : 1999 7.2.5. §èi víi nh÷ng söa ®æi nµy, ph¶i tiÕn hµnh thªm c¸c phÐp thö ®Ó x¸c ®Þnh ®é khãi ë chÕ ®é gia tèc tù do theo 7.1.3.1 cña tiªu chuÈn nµy trõ ®é khãi cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh tõ c¸c phÐp thö ®∙ ®­îc tiÕn hµnh nh­ ®­îc cho phÐp trong 7.1.3.4. 7.3. §èi víi kiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt 7.3.1. Mäi ®éng c¬ ®­îc x¸c ®Þnh thuéc kiÓu ®éng c¬ ®∙ ®­îc c«ng nhËn kiÓu bëi mét nh∙n c«ng nhËn kiÓu vµ/hoÆc hå s¬ cÊp cho ®éng c¬ ®∙ ®­îc c«ng nhËn vÒ sù th¶i chÊt « nhiÔm nh×n thÊy. 7.3.2. LÊy 1 ®éng c¬ trong c¶ lothiÕt bÞ ®éng c¬ ®Ó kiÓm tra sù phï hîp nh­ nªu trong 7.3.1 ë trªn. 7.3.3. TÝnh phï hîp cña ®éng c¬ víi kiÓu ®éng c¬ ®∙ ®­îc c«ng nhËn ph¶i ®­îc kiÓm tra trªn c¬ së b¶n miªu t¶ nªu trong mÉu c«ng nhËn theo phô lôc B cña TCVN 6568:1999. Ngoµi ra, c¸c phÐp thö ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh phï hîp sÏ ®­îc tiÕn hµnh theo nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: 7.3.3.1. Ph¶i tiÕn hµnh thö nghiÖm mét ®éng c¬ ch­a ®­îc sö dông lÇn nµo ë chÐ ®é gia tèc tù do ®­îc quy ®Þnh trong ®iÒu 5 cña TCVN 6568:1999. §éng c¬ nµy ®­îc coi lµ phï hîp víi kiÓu ®éng c¬ ®∙ ®­îc c«ng nhËn nÕu hÖ sè hÊp thô ®o ®­îc kh«ng v­¬thiÕt bÞ qu¸ sè ®∙ cho trong nh∙n c«ng nhËn kiÓu hoÆc hå s¬ cÊp cho ®éng c¬ ®ã (xem 7.3.1 ë trªn) mét gi¸ trÞ lín h¬n 0,5 m-1. NÕu nhµ s¶n xuÊt yªu cÇu th× cã thÓ dïng nhiªn liÖu th­¬ng m¹i cã s¼n thay cho nhiªn liÖu chuÈn. 7.3.3.2. NÕu kÕt qu¶ thu ®­îc trong lÇn thö nªu ë 7.3.3.1 ë trªn v­ît qu¸ sè ®∙ cho trong nh∙n c«ng nhËn kiÓu hoÆc hå s¬ cÊp cho ®éng c¬ ®ã (xem 7.3.1 ë trªn) mét gi¸ trÞ lín h¬n 0,5 m-1 th× ph¶i tiÕn hµnh thö l¹i ®éng c¬ ®ã ë chÕ ®é tèc ®é æn ®Þnh trªn ®­êng ®Æc tÝnh toµn t¶i nh­ quy ®Þnh trong phô lôc 4 cña TCVN 6568:1999. C¸c møc ph¸t th¶i kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n nªu trong b¶ng 5 trªn. 8. Yªu cÇu liªn quan ®Õn ph¸t th¶i chÊt th¶i g©y « nhiÔm nh×n thÊy ®èi víi viÖc l¾p ®Æt ®éng c¬ C.l. ®∙ ®ǿîc thö c«ng nhËn kiÓu lªn « t«. PhÇn nµy ¸p dông cho c¸c « t« ®­îc nªu trong 1.2.2 vµ 1.3. cña tiªu chuÈn nµy. 8.1. §èi víi thö c«ng nhËn kiÓu 20
Đồng bộ tài khoản