TCVN 6578:2000

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
84
lượt xem
14
download

TCVN 6578:2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6578:2000. Phương tiện giao thông đường bộ. Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN). Nội dung và cấu trúc. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cấu trúc của mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) nhằm thiết lập một hệ thống đánh mã nhận dạng thống nhất trên toàn thế giới cho các loại phương tiện giao thông đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6578:2000

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6578 : 2000 ISO 3779 : 1977 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé  m∙ nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN)  néi dung vµ cÊu tróc Road vehicles - Vehicle identification number (VIN) - Content and structure Hµ Néi - 2000
  2. TCVN 6578 : 2000 Lêi nãi ®Çu TCVN 6578:2000 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi tiªu chuÈn ISO 3779:1977 TCVN 6578 : 2000 do ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 2
  3. TCVN 6578 : 2000 tiªu chuÈn viÖt nam Tcvn 6578 : 2000 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − M· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) − Néi dung vµ cÊu tróc !"#$%&'()*+',%−%-'()*+'%)$'./)0)*#/)".%.123'4%5-678%−%9"./'./%#.$%,/41*/14' 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh néi dung vµ cÊu tróc cña m· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) nh»m thiÕt lËp mét hÖ thèng ®¸nh m· nhËn d¹ng thèng nhÊt trªn toµn thÕ giíi cho c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé. 2 LÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i xe cã ®éng c¬, xe moãc, xe m« t« (kh«ng kÓ xe m¸y) nh­ ®· ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211:1996 (ISO 3833). 3 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6579:2000 (ISO 3780) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − M· nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt (WMI). TCVN 6211:1996 (ISO 3833) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − KiÓu − ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. TCVN 6580:2000 (ISO 4030) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − M· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn (VIN) - VÞ trÝ vµ c¸ch ghi. 4 §Þnh nghÜa 4.1 M· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) Lµ mét tæ hîp cÊu tróc c¸c ký tù ®­îc nhµ s¶n xuÊt ®Æt cho mét ph­¬ng tiÖn giao th«ng nh»m môc ®Ých ®Ó nhËn biÕt. 4.2 M· nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt (WMI) 3
  4. TCVN 6578 : 2000 Lµ phÇn thø nhÊt cña m· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) ®Ó ®Þnh râ nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn giao th«ng. M· nµy ph©n lo¹i nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn giao th«ng nh»m môc ®Ých nhËn ra nhµ s¶n xuÊt nãi trªn vµ khi sö dông cïng víi c¸c phÇn cßn l¹i cña VIN sÏ ®¶m b¶o tÝnh duy nhÊt cña VIN ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®· ®­îc s¶n xuÊt trªn thÕ giíi trong thêi gian 30 n¨m. 4.3 PhÇn m« t¶ ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VDS) Lµ phÇn thø hai cña VIN. PhÇn nµy cung cÊp th«ng tin m« t¶ c¸c thuéc tÝnh chung cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng. 4.4 PhÇn chØ ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIS) Lµ phÇn cuèi cña VIN. §ã lµ tæ hîp c¸c ký tù ®­îc nhµ s¶n xuÊt ®Æt ra nh»m ph©n biÖt gi÷a ph­¬ng tiÖn giao th«ng nµy víi ph­¬ng tiÖn giao th«ng kh¸c. C¸c ký tù nµy hîp víi VDS, t¹o ra tÝnh duy nhÊt trong tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­îc nhµ s¶n xuÊt s¶n xuÊt trong thêi gian 30 n¨m. 4.5 Nhµ s¶n xuÊt Mét ng­êi, mét c«ng ty, hoÆc mét tËp ®oµn cã tr¸ch nhiÖm l¾p r¸p mét ph­¬ng tiÖn giao th«ng hoµn chØnh s½n sµng vËn hµnh vµ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh duy nhÊt cña VIN. 4.6 N¨m N¨m mµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­îc s¶n xuÊt hoÆc n¨m cña mÉu ph­¬ng tiÖn giao th«ng do nhµ s¶n xuÊt x¸c ®Þnh. 4.7 DÊu ph©n chia Mét ký hiÖu, ký tù, hoÆc mét ranh giíi ®­îc dïng ®Ó ph©n chia c¸c phÇn cña VIN hay ®Ó x¸c ®Þnh c¸c giíi h¹n (b¾t ®Çu vµ kÕt thóc) cña VIN. DÊu ph©n chia chØ cã thÓ dïng trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng (kh«ng dïng trong tµi liÖu) vµ chóng kh«ng thÓ bÞ nhÇm lÉn víi c¸c ch÷ sè ! rËp hoÆc ch÷ c¸i La tinh. 5 Yªu cÇu 5.1 Néi dung c¬ b¶n cña VIN (xem vÝ dô trong phô lôc) VIN ph¶i gåm ba phÇn: PhÇn thø nhÊt, phÇn m· nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt (WMI), phÇn thø hai, phÇn m« t¶ ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VDS) vµ phÇn cuèi, phÇn chØ ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIS) 5.2 M· nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt (WMI) Ph¶i lµ phÇn thø nhÊt cña VIN vµ ph¶i gåm ba ký tù nh­ quy ®Þnh trong TCVN 6579:2000 (ISO 3780), do c¸c tæ chøc kh«ng ph¶i lµ nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. 5.3 PhÇn m« t¶ ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VDS) 4
  5. TCVN 6578 : 2000 Ph¶i lµ phÇn thø hai cña VIN vµ ph¶i gåm s¸u ký tù. NÕu nhµ s¶n xuÊt kh«ng sö dông c¶ s¸u ký tù th× kho¶ng trèng kh«ng dïng ®Õn vÉn ph¶i ®­îc ®iÒn vµo b»ng c¸c ký tù ch÷ hoÆc sè do nhµ s¶n xuÊt lùa chän. PhÇn nµy ph¶i cho biÕt c¸c thuéc tÝnh chung cña ph­¬ng tiÖn giao th«ng. ViÖc m· hãa vµ tr×nh tù cña phÇn nµy sÏ do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. 5.4 PhÇn chØ ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIS) Ph¶i lµ phÇn cuèi cña VIN vµ ph¶i bao gåm t¸m ký tù, bèn ký tù cuèi cïng ph¶i lµ sè. NÕu nhµ s¶n xuÊt chän ®Ó chØ n¨m vµ / hoÆc nhµ m¸y trong phÇn nµy, th× nªn ®Ó n¨m ®­îc chØ ra b»ng ký tù ®Çu tiªn cña VIS vµ nhµ m¸y s¶n xuÊt ®­îc chØ ra b»ng ký tù thø hai. M· dïng ®Ó chØ n¨m nªn theo chØ dÉn trong b¶ng d­íi ®©y: B¶ng ký tù dïng ®Ó chØ n¨m N¨m M· N¨m M· N¨m M· N¨m M· 1971 1 1981 B 1991 M 2001 1 1972 2 1982 C 1992 N 2002 2 1973 3 1983 D 1993 P 2003 3 1974 4 1984 E 1994 R 2004 4 1975 5 1985 F 1995 S 2005 5 1976 6 1986 G 1996 T 2006 6 1977 7 1987 H 1997 V 2007 7 1978 8 1988 J 1998 W 2008 8 1979 9 1989 K 2000 X 2009 9 1980 A 1990 L 2000 Y 2010 A 5.5 Ký tù ChØ ®­îc dïng c¸c ch÷ sè ! rËp vµ ch÷ c¸i La tinh sau ®©y trong VIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z (C¸c ch÷ I, O vµ Q kh«ng ®­îc dïng) 5.6 DÊu ph©n chia ViÖc lùa chän ®Ó sö dông dÊu ph©n chia riªng biÖt lµ tïy thuéc nhµ s¶n xuÊt, nh­ng nã kh«ng ®­îc lµ bÊt cø ký tù nµo dïng trong VIN (xem 5.5) hay bÊt cø ký tù nµo cã thÓ bÞ nhÇm lÉn víi mét ký tù cña VIN. DÊu ph©n chia ph¶i ®­îc dïng trong giíi h¹n cña tõng dßng (nh­ trong 5.7.2) vµ cã thÓ ®­îc dïng gi÷a c¸c phÇn cña VIN. 5
  6. TCVN 6578 : 2000 5.7 C¸ch tr×nh bÇy m· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) 5.7.1 VIN in trªn c¸c tµi liÖu ph¶i ®­îc ghi trªn mét dßng kh«ng cã kho¶ng trèng. 5.7.2 VIN ®­îc tr×nh bÇy trªn ph­¬ng tiÖn giao th«ng hoÆc trªn biÓn cña nhµ s¶n xuÊt ph¶i thÓ hiÖn trªn mét hoÆc hai dßng kh«ng cã kho¶ng trèng vµ kh«ng cã phÇn nµo bÞ c¸ch qu·ng. 6
  7. TCVN 6578 : 2000 Phô lôc (tham kh¶o) VÝ dô WMI VDS VIS 1 C P H4 23 GA 4 G 102745 B¾c mü Sè thø tù U.S.A X­ëng l¾p r¸p Nhµ s¶n xuÊt M«®en n¨m KiÓu lo¹i KiÓu khung vá KiÓu ®éng c¬ 1 G 9 Y8 17 H3 4 L SP.7 298 B¾c mü Sè thø tù U.S.A M· nhµ s¶n xuÊt Nhµ s¶n xuÊt X­ëng l¾p r¸p (S¶n xuÊt Ýt h¬n 500 xe M«®en n¨m mçi n¨m) Sè trôc Träng l­îng toµn bé Lo¹i phanh 3 G V 11 C* M* SP7891 Ch©u ¢u Sè thø tù §øc X­ëng l¾p r¸p Nhµ s¶n xuÊt M«®en n¨m M«®en * ChØ b¸o 3 F R 1331 4 0 697997 Ch©u ¢u Sè thø tù Ph¸p M«®en n¨m Nhµ s¶n xuÊt WMI VDS VIS --- ------ -------- 3 + 6 + 8 17 __________________________________ 7
Đồng bộ tài khoản