TCVN 6579 2000

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
15
download

TCVN 6579 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6579 2000. Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6579 2000

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6579 : 2000 ISO 3779 : 1983 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé  M∙ nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt (WMI) Road vehicles - World manufacturer identifier (WMI) code Hµ Néi - 2000
  2. TCVN 6579:2000 Lêi nãi ®Çu TCVN 6579:2000 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi tiªu chuÈn ISO 3779:1977 TCVN 6579 : 2000 do ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh. 2
  3. TCVN 6579:2000 tiªu chuÈn viÖt nam Tcvn 6579 : 2000 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − M· nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt (WMI) Road vehicles − World manufacturer identifier (WMI) code 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh néi dung vµ cÊu tróc cña m· nhËn d¹ng, ®Ó nhËn biÕt nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé trªn toµn thÕ giíi (WMI). M· nhËn d¹ng nµy (WMI) lµ phÇn thø nhÊt cña m· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) ®­îc quy ®Þnh trong TCVN 6578:2000 (ISO 3779). 2 LÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i xe cã ®éng c¬, xe moãc, xe m« t« vµ xe m¸y nh­ ®· ®Þnh nghÜa trong TCVN 6211:1996 (ISO 3833). 3 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6578:2000 (ISO 3779) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − M· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) − Néi dung vµ cÊu tróc. TCVN 6211:1996 (ISO 3833) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − KiÓu − ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa. TCVN 6580:2000 (ISO 4030) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé − M· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) − VÞ trÝ vµ c¸ch ghi. 4 §Þnh nghÜa 4.1 M· nhËn d¹ng quèc tÕ nhµ s¶n xuÊt (WMI) Lµ phÇn thø nhÊt cña m· nhËn d¹ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng (VIN) ®Ó ®Þnh râ nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn giao th«ng. M· nµy ph©n lo¹i nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn giao th«ng nh»m môc ®Ých nhËn ra nhµ s¶n xuÊt 3
  4. TCVN 6579:2000 nãi trªn vµ khi sö dông cïng víi c¸c phÇn cßn l¹i cña VIN sÏ ®¶m b¶o tÝnh duy nhÊt cña VIN ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®· ®­îc s¶n xuÊt trªn thÕ giíi trong thêi gian 30 n¨m. Chó thÝch 1) §Þnh nghÜa nµy ®· ®­îc ®Ò cËp ®Õn ë TCVN 6578:2000 (ISO 3779) 2) ThuËt ng÷ ″nhµ s¶n xuÊt″ ®· ®­îc ®Þnh nghÜa ë TCVN 6578:2000 (ISO 3779). 5 §Æc tr­ng chung 5.1 M· WMI bao gåm ba ký tù. ChØ dïng c¸c ch÷ sè ¶ rËp vµ ch÷ c¸i La tinh sau ®©y trong VIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z (C¸c ch÷ I, O vµ Q kh«ng ®­îc dïng) 5.2 M· WMI ®­îc c¬ quan quèc tÕ cã thÈm quyÒn x¸c nhËn vµ kiÓm tra theo ñy quyÒn cña ISO: The Society of Automotive Engineers, Inc., ( S.A.E ), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096, USA. 5.3 C¬ quan quèc gia cã thÈm quyÒn sÏ quy ®Þnh cho nhµ s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé mét hay nhiÒu m· WMI nh­ ®· ®­îc quy ®Þnh trong TCVN 6578:2000 (ISO 3779). 5.4 Khi ®· Ên ®Þnh mét m· WMI cho mét h·ng th× m· ®ã sÏ kh«ng ®­îc Ên ®Þnh cho bÊt kú h·ng nµo kh¸c trong vßng 30 n¨m kÓ tõ n¨m mµ m· WMI ®­îc ®­a ra sö dông. 6 C¸c ®Æc tr­ng riªng ®èi víi c¸c ký tù trong WMI 6.1 VÞ trÝ thø nhÊt Mét ký tù ký hiÖu cho mét vïng ®Þa lý. Cã thÓ dïng nhiÒu h¬n mét ký tù cho mét vïng ®Þa lý nÕu cÇn. VÝ dô: 1 ®Õn 5: B¾c Mü S ®Õn Z: Ch©u ¢u A ®Õn H: Ch©u Phi J ®Õn R: Ch©u ¸ 6 ®Õn 7: Ch©u §¹i d­¬ng 8,9 vµ 0: Nam Mü v, v ... 6.2 VÞ trÝ thø hai 4
  5. TCVN 6579:2000 Mét ký tù ký hiÖu cho mét n­íc trong mét vïng ®Þa lý riªng biÖt. Cã thÓ dïng nhiÒu h¬n mét ký tù cho mét n­íc nÕu cÇn. CÇn thiÕt ph¶i sö dông tæ hîp cña ký tù thø nhÊt vµ thø hai ®Ó ®¶m b¶o sù nhËn d¹ng duy nhÊt cña mét n­íc. 6.3 Quy ®Þnh cña vÞ trÝ thø nhÊt vµ thø hai C¬ quan quèc tÕ cã thÈm quyÒn sÏ Ên ®Þnh cho mçi n­íc mét hay nhiÒu tæ hîp ë vÞ trÝ thø nhÊt vµ vÞ trÝ thø hai. VÝ dô: 10 ®Õn 19: USA 1A ®Õn 1Z: USA 2A ®Õn 2W: Canada 3A ®Õn 3W: Mexico W0 ®Õn W9: CHLB §øc WA ®Õn WZ: CHLB §øc v, v ... Chó thÝch − VÝ dô nµy chØ dïng ®Ó minh häa vµ cã thÓ kh¸c víi c¸c ký tù ®­îc Ên ®Þnh thËt. ViÖc Ên ®Þnh vÞ trÝ thø nhÊt vµ vÞ trÝ thø hai cña WMI do c¬ quan quèc tÕ cã thÈm quyÒn Ên ®Þnh. 6.4 VÞ trÝ thø ba 6.4.1 C¬ quan quèc gia cã thÈm quyÒn sÏ quy ®Þnh mét ký tù cho mét h·ng riªng biÖt. CÇn thiÕt ph¶i sö dông tæ hîp ký tù thø nhÊt, thø hai vµ thø ba ®Ó ®¶m b¶o sù nhËn d¹ng duy nhÊt ®èi víi mçi nhµ s¶n xuÊt. 6.4.2 Sè 9 ë vÞ trÝ nµy ®­îc C¬ quan quèc gia cã thÈm quyÒn sö dông ®Ó cho phÐp nhËn d¹ng tÊt c¶ c¸c nhµ s¶n xuÊt d­íi 500 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé mçi n¨m. §èi víi Nhµ s¶n xuÊt lo¹i nµy, ký tù thø ba, thø t­ vµ thø n¨m cña VIS (phÇn thø ba cña VIN trong TCVN 6578:2000 - ISO 3779 ) sÏ ®­îc C¬ quan quèc gia cã thÈm quyÒn Ên ®Þnh vµ ®Ó nhËn d¹ng tõng nhµ s¶n xuÊt. 7 ¸p dông m· WMI ViÖc ¸p dông m· WMI trong t­¬ng lai sÏ ®­îc ®­a vµo mét tiªu chuÈn quèc tÕ. __________________________________ 5
Đồng bộ tài khoản