TCVN 6606:00

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
73
lượt xem
12
download

TCVN 6606:00

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu Chuẩn Việt Nam:TCVN 6606:00. Cà phê tan. Phân tích cỡ hạt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6606:00

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6606 : 2000 iso 7532 : 1985 cµ phª tan - Ph©n tÝch cì h¹t instant coffee - Side analysis Hµ néi -2000 3
  2. tcvn 6606 : 2000 Lêi nãi ®Çu TCVN 6606 : 2000 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 7532 : 1985; TCVN 6606 : 2000 do Ban kü thuËt TCVN/TC/F16 Cµ phª vµ s¶n phÈm cµ phª biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng ban hµnh. 2
  3. tcvn 6606 : 2000 Tiªu chuÈn vIÖt nam tcvn 6606 : 2000 Cµ phª tan − Ph©n tÝch cì h¹t Instant coffee − Size analysis 1 Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cì h¹t cña cµ phª tan, b»ng ph−¬ng ph¸p dïng r©y thö nghiÖm ®Ó r©y tay hoÆc r©y c¬ häc. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 2591 R©y thö nghiÖm. ISO 3310-1 R©y thö nghiÖm − Yªu cÇu kü thuËt vµ ph−¬ng ph¸p thö − PhÇn 1 : R©y thö nghiÖm b»ng l−íi kim lo¹i. ISO 3509 Cµ phª vµ s¶n phÈm cµ phª − ThuËt ng÷. TCVN 6605 : 2000 (ISO 6670 : 1983) Cµ phª tan ®ùng trong thïng cã lãt − LÊy mÉu. 3 §Þnh nghÜa Trong tiªu chuÈn nµy ¸p dông c¸c ®Þnh nghÜa cña ISO 3509. 4 Nguyªn t¾c T¸ch phÇn mÉu thö thµnh tõng phÇn theo cì h¹t b»ng c¸ch r©y tay hoÆc r©y c¬ häc, vµ biÓu thÞ kÕt qu¶ theo phÇn tr¨m khèi l−îng. 5 ThiÕt bÞ, dông cô Sö dông thiÕt bÞ, dông cô phßng thÝ nghiÖm th«ng th−êng vµ : 3
  4. tcvn 6606 : 2000 5.1 Bé r©y thö nghiÖm, cã ®−êng kÝnh 200 mm, phï hîp víi ISO 2591 vµ ISO 3310-1, cã n¾p ®Ëy vµ cã ®Üa høng. C¸c r©y nµy nªn lÊy tõ mét trong hai d·y trong b¶ng 1, thÝch hîp lµ d·y R 20/3. B¶ng 1 − KÝch th−íc danh ®Þnh cña lç r©y D·y R 20/3 C¸c cì chän läc tõ d·y R 40/3 µm µm 4 000 3 350 2 800 2 360 2 000 1 700 1 400 1 180 1 000 850 710 600 500 425 365 300 250 212 180 150 125 5.2 C©n, cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,1 g. 5.3 Chæi l«ng mÒm. 5.4 M¸y l¾c c¬ häc (theo yªu cÇu), ®¹t ®−îc t−¬ng tù nh− l¾c b»ng tay m« t¶ trong 7.3. 6 LÊy mÉu Theo TCVN 6605 : 2000 (ISO 6670 : 1983). 7 C¸ch tiÕn hµnh C¶nh b¸o − Do ®Æc tÝnh hót Èm cña cµ phª tan, viÖc x¸c ®Þnh kh«ng nªn tiÕn hµnh trong m«i tr−êng Èm, thÝ dô nh− cã ®é Èm t−¬ng ®èi cao h¬n 60%. Do ®ã nªn sö dông c¸c dông cô khö Èm mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 4
  5. tcvn 6606 : 2000 7.1 Chän r©y §èi víi cµ phª tan chÕ biÕn b»ng ph−¬ng ph¸p sÊy phun, th× chän bé r©y cã bèn hoÆc n¨m chiÕc trong ®ã chiÕc r©y cã kÝch th−íc lç nhá nhÊt, thÝch hîp nhÊt lµ thuéc d·y R 20/3 hoÆc cã kÝch th−íc chän tõ d·y 40/3 (xem b¶ng). §èi víi cµ phª tan chÕ biÕn b»ng ph−¬ng ph¸p lµm ®«ng ®Æc råi sÊy ch©n kh«ng hoÆc kÕt vãn, th× chän bé r©y cã bèn hoÆc n¨m chiÕc trong ®ã r©y cã kÝch th−íc lç lín nhÊt, thÝch hîp nhÊt lµ thuéc d·y R 20/3 hoÆc cã kÝch th−íc chän tõ d·y 40/3 (xem b¶ng). KÝch th−íc cña lç r©y s¸t víi ®Üa thu nhËn lµ nhá nhÊt. 7.2 PhÇn mÉu thö C©n kho¶ng 100 g mÉu, chÝnh x¸c ®Õn 0,1 g. 7.3 R©y vµ c©n Cho phÇn mÉu thö (7.2) ®Òu lªn ®Ønh r©y vµ ®Ëy n¾p. Dïng hai tay l¾c trong 5 phót, víi chuyÓn ®éng ngang cã biªn ®é 70 mm ë tèc ®é 120 lÇn trªn phót (60 lÇn l¾c qua vµ 60 lÇn l¾c l¹i). Còng cã thÓ sö dông m¸y l¾c c¬ häc (5.4) t¹o ®−îc chuyÓn ®éng t−¬ng tù nh− m« t¶. Dì bá cÈn thËn lÇn l−ît tõng tÊm r©y mét, dïng chæi lÊy hÕt cµ phª tan cßn dÝnh phÝa d−íi l−íi cña r©y cho vµo phÇn cµ phª cßn l¹i ë trªn r©y (hoÆc ®Üa) phÝa d−íi. LÇn l−ît c©n phÇn ®−îc cßn l¹i trªn mçi r©y vµ phÇn thu ®−îc trªn ®Üa, chÝnh x¸c ®Õn 0,1 g. 7.4 Sè lÇn x¸c ®Þnh TiÕn hµnh Ýt nhÊt hai lÇn x¸c ®Þnh trªn c¸c phÇn mÉu thö 100 g, lÊy tõ cïng mét mÉu. 8 BiÓu thÞ kÕt qu¶ 8.1 §èi víi mçi thö nghiÖm, biÓu thÞ kÕt qu¶ theo phÇn tr¨m khèi l−îng nh− sau : - PhÇn cßn l¹i trªn r©y (qu¸ cì hoÆc phÇn tån d−) (®èi víi tõng lo¹i r©y sö dông trong thö nghiÖm) : % (m/m). - PhÇn lät qua r©y (d−íi cì hoÆc mÞn) (®èi víi r©y cã kÝch th−íc lç nhá nhÊt, gi÷ l¹i trªn ®Üa thu nhËn): % (m/m). 8.2 §èi víi mçi thö nghiÖm, tæng phÇn tr¨m ph¶i lµ 100% ± 1%, nÕu kh«ng, lÆp l¹i toµn bé qui tr×nh ®èi víi c¸c phÇn mÉu thö míi. 5
  6. tcvn 6606 : 2000 8.3 LÊy kÕt qu¶ trung b×nh céng cña c¸c kÕt qu¶ cña c¸c lÇn x¸c ®Þnh (7.4) ®èi víi tõng cì r©y vµ ®Üa thu nhËn vµ biÓu thÞ nh− ®· ®Þnh tr−íc (®· nªu ë trªn) víi ®iÒu kiÖn lµ tho¶ m·n yªu cÇu trong 8.2. 8.4 Còng nªn dùng ®å thÞ vÒ c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc (t¨ng) theo kÝch th−íc lç r©y nh»m x¸c ®Þnh kÝch th−íc lç theo phÇn tr¨m t¨ng thu ®−îc cña 50%. 9 B¸o c¸o kÕt qu¶ B¸o c¸o kÕt qu¶ ph¶i chØ ra ph−¬ng ph¸p sö dông, lo¹i r©y (b»ng tay hay b»ng c¬ häc), chØ râ lo¹i thiÕt bÞ ®· sö dông sau cïng vµ kÕt qu¶ thu ®−îc. B¸o c¸o còng ph¶i ®Ò cËp ®Õn tÊt c¶ c¸c chi tiÕt thao t¸c kh«ng qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, hoÆc tuú ý lùa chän, cïng víi c¸c chi tiÕt bÊt th−êng nµo kh¸c cã thÓ ¶nh h−ëng tíi kÕt qu¶ B¸o c¸o kÕt qu¶ còng bao gåm tÊt c¶ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ viÖc nhËn biÕt hoµn toµn mÉu thö. _________________________ 6
Đồng bộ tài khoản