TCVN 6688-1:2001

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
85
lượt xem
27
download

TCVN 6688-1:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam.TCVN 6688-1:2001.Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa. Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng Weibull-Berntrop (phương pháp chuẩn). Phần 1: Thực phẩm dành cho trẻ nhỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6688-1:2001

  1. TCVN Ti ª u c h u È n v i Ö t n a m TCVN 6688 - 1 : 2001 iso 8262 - 1 : 1987 S¶n phÈm s÷a vµ thùc phÈm tõ s÷a - x¸c ®Þnh hµm l−îng chÊt bÐo b»ng ph−¬ng ph¸p khèi l−îng WEIBULL - BERNTROP (ph−¬ng ph¸p chuÈn) PhÇn 1 : Thùc phÈm dµnh cho trÎ nhá milk products and milk-based foods - determination of fat content by the weibull - berntrop gravimetric method (reference method) part 1 : infant foods hµ néi - 2001
Đồng bộ tài khoản