TCVN 6688-2:2000

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
105
lượt xem
48
download

TCVN 6688-2:2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam.TCVN 6688-2:2000.Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa. Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng weibull-berntrop (phương pháp chuẩn). Phần 2: Kem lạnh và kem lạnh hỗn hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6688-2:2000

  1. TCVN Ti ª u c h u È n v i Ö t n a m tcvn 6688 - 2 : 2000 iso 8262 - 2 : 1987 s¶n phÈm s÷a vµ thùc phÈm tõ s÷a - x¸c ®Þnh hµm l−îng chÊt bÐo b»ng ph−¬ng ph¸p khèi l−îng WEIBULL - BERNTROP (ph−¬ng ph¸p chuÈn) phÇn 2 : kem l¹nh vµ kem l¹nh hçn hîp Milk products and milk - based foods - determination of fat content by weibull - berntrop graVimetric method (reference method). part 2 : Edible ices and ices mixed hµ néi
Đồng bộ tài khoản