TCVN 6890:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
75
lượt xem
12
download

TCVN 6890:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn Phương tiện giao thông. TCVN 6890:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Chân chống mô tô, xe máy hai bánh. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6890:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6890 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé – ch©n chèng m«t«, xe m¸y hai b¸nh – yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – Stands of two-wheel motorcycles, mopeds – Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6890 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së 93/31/EEC. TCVN 6890 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. T i ª u c h u È n v i Ö t n a m TCVN 6890 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé – Ch©n chèng m«t«, xe m¸y hai b¸nh – Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – Stands of two-wheel motorcycles, mopeds - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö ¸p dông trong phª duyÖt kiÓu c¸c lo¹i ch©n chèng cña m«t« vµ xe m¸y hai b¸nh (sau ®©y gäi chung lµ xe) nh­ ®Þnh nghÜa trong TCVN 6888 : 2001. Chó thÝch - ThuËt ng÷ “Phª duyÖt kiÓu” thay thÕ thuËt ng÷ “C«ng nhËn kiÓu” trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. VÝ dô vÒ mÉu giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu xem phô lôc B. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6442 :1998 M«t« hai b¸nh - §é æn ®Þnh khi ®ç cña ch©n chèng bªn vµ ch©n chèng gi÷a. TCVN 6888 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M«t«, xe m¸y - Yªu cÇu vÒ phª duyÖt kiÓu. 3 ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy 3.1 Ch©n chèng (Stands): Mét c¬ cÊu ®­îc g¾n v÷ng ch¾c vµo xe vµ gi÷ cho xe ®øng th¼ng (hoÆc hÇu nh­ th¼ng ®øng) ë vÞ trÝ ®ç khi kh«ng cã ng­êi ®iÒu khiÓn ®i kÌm. 3.2 Ch©n chèng bªn (Prop stand): Ch©n chèng khi ®­îc më hoÆc xoay ®Õn vÞ trÝ më th× xe chØ ®­îc ®ì ë mét bªn trong khi c¶ hai b¸nh vÉn tiÕp xóc víi bÒ mÆt ®ì xe. 3
 4. TCVN 6890 : 2001 3.3 Ch©n chèng gi÷a (Centre stand): Ch©n chèng khi ®­îc xoay ®Õn vÞ trÝ më th× xe ®­îc ®ì b»ng mét hoÆc mét sè phÇn diÖn tÝch tiÕp xóc gi÷a xe vµ bÒ mÆt ®ì xe ë c¶ hai phÝa cña mÆt ph¼ng trung b×nh däc cña xe. 3.4 §é nghiªng ngang (Transverse tilt): §é dèc ®­îc biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m cña bÒ mÆt ®ì xe thùc, chç giao nhau cña mÆt ph¼ng trung b×nh däc cña xe vµ bÒ mÆt ®ì xe, vu«ng gãc víi ®­êng cã ®é dèc lín nhÊt (h×nh 1, 2, 3 vµ 4). 3.5 §é nghiªng däc (Longitudinal tilt): §é dèc ®­îc biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m cña bÒ mÆt ®ì xe thùc, khi mÆt ph¼ng trung b×nh däc cña xe song song víi ®­êng cã ®é dèc lín nhÊt (h×nh 5 vµ 6). 3.6 MÆt ph¼ng trung b×nh däc cña xe (Longitudinal median plane of the vehicle): MÆt ph¼ng däc ®èi xøng cña b¸nh xe sau. 4 Yªu cÇu chung 4.1 TÊt c¶ c¸c xe ph¶i ®­îc trang bÞ Ýt nhÊt mét ch©n chèng ®Ó gi÷ cho xe ®øng v÷ng ch¾c khi dõng l¹i (khi xe ®­îc ®ç) nh­ng nã kh«ng gi÷ xe ®øng yªn khi cã t¸c ®éng cña con ng­êi hoÆc bëi nh÷ng ph­¬ng tiÖn bªn ngoµi. C¸c xe cã b¸nh kÐp kh«ng cÇn ph¶i trang bÞ c¸c ch©n chèng nh­ng ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu nªu trong 7.2.2 trong khi ®ç xe (phanh ®Ó ®ç xe ®­îc sö dông). 4.2 Ch©n chèng cã thÓ hoÆc lµ ch©n chèng bªn hoÆc lµ ch©n chèng gi÷a hoÆc c¶ hai. 4.3 NÕu ch©n chèng xoay ë phÇn thÊp h¬n hoÆc lµ d­íi xe th× c¸c c¹nh phÝa ngoµi cña ch©n chèng ®ã ph¶i xoay ra phÝa sau xe khi gËp ch©n chèng hoÆc ë t­ thÕ ch¹y xe. 4.4 Ch©n chèng bªn 4.4.1 Cã thÓ ®ì xe æn ®Þnh ë mét bªn cho dï xe ë trªn mÆt ph¼ng ®ì xe n»m ngang hoÆc trªn mét dèc ®Ó b¶o vÖ vÞ trÝ nghiªng cña xe mét c¸ch dÔ dµng (xe kh«ng bÞ xoay quanh ®iÓm chèng ®ì ®­îc t¹o bëi ch©n chèng bªn) hoÆc tr¸nh cho xe kh«ng bÞ thay ®æi tõ t­ thÕ nghiªng thµnh t­ thÕ th¼ng ®øng vµ nghiªng vÒ phÝa ®èi diÖn víi bªn cã ch©n chèng cña xe. 4.4.2 Ph¶i ®ì vµ gi÷ ®­îc xe æn ®Þnh khi xe ®ç trªn dèc cã ®é nghiªng ®­îc quy ®Þnh trong 7.2.2. 4.4.3 Cã thÓ gËp vÒ phÝa sau mét c¸ch tù ®éng hoÆc ë t­ thÕ ®Ó ch¹y xe: 4.4.3.1 Khi xe trë l¹i t­ thÕ ch¹y xe (th¼ng ®øng) b×nh th­êng; hoÆc: 4.4.3.2 Khi xe chuyÓn ®éng vÒ phÝa tr­íc do t¸c ®éng cã chñ t©m cña ng­êi l¸i xe vµo ch©n chèng bªn ®Ó ch©n chèng bªn rêi khái mÆt ®Êt. 4.4.4 BÊt kÓ nh÷ng yªu cÇu ®· nªu trong 4.4.3, ch©n chèng bªn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o sao cho chóng kh«ng ®ãng l¹i mét c¸ch tù ®éng nÕu gãc ®ì bÞ thay ®æi kh«ng mong muèn (thÝ dô nh­ nÕu xe ®­îc ®Èy mét c¸ch nhÑ nhµng bëi mét ng­êi thø ba hoÆc lµ bëi mét c¬n giã m¹nh ph¸t sinh do sù ch¹y qua cña mét xe kh¸c). 4
 5. TCVN 6890 : 2001 4.4.4.1 Ngay khi ch©n chèng ®­îc më ra hoÆc xe ë t­ thÕ ®ç. 4.4.4.2 Xe ®ang ®­îc chèng bªn ®ì trªn ch©n chèng tiÕp xóc víi mÆt ®Êt; 4.4.4.3 Xe ®­îc ®Ó kh«ng sö dông t¹i t­ thÕ ®ç xe. 4.4.5 Kh«ng ¸p dông c¸c yªu cÇu ®· ®­îc nªu trong 4.4.3 nÕu xe ®­îc thiÕt kÕ sao cho kh«ng bÞ chuyÓn ®éng bëi ®éng c¬ cña xe khi ch©n chèng bªn ®­îc më ra. 4.5 Ch©n chèng gi÷a 4.5.1 Cã thÓ ®ì xe víi mét hoÆc c¶ hai b¸nh tiÕp xóc víi mÆt ph¼ng ®ì xe hoÆc kh«ng cã bÊt kú b¸nh nµo tiÕp xóc víi mÆt ph¼ng nµy mµ vÉn b¶o ®¶m ®­îc sù æn ®Þnh cña xe. 4.5.1.1 ë trªn mÆt ph¼ng ®ì xe n»m ngang. 4.5.1.2 ë vÞ trÝ nghiªng. 4.5.1.3 Trªn mét dèc theo 7.2.2. 4.5.2 Cã thÓ gËp vÒ phÝa sau mét c¸ch tù ®éng hoÆc ë t­ thÕ ®Ó ch¹y xe. 4.5.2.1 Khi xe chuyÓn ®éng vÒ phÝa tr­íc th× ch©n chèng gi÷a ®­îc kÐo lªn khái mÆt ph¼ng ®ì xe. 4.5.3 Kh«ng ¸p dông c¸c yªu cÇu ®­îc nªu trong 4.5.2 nÕu xe ®­îc thiÕt kÕ sao cho kh«ng bÞ chuyÓn ®éng bëi ®éng c¬ cña xe khi ch©n chèng gi÷a ®­îc më ra. H×nh 1 - Ch©n chèng bªn khi mÆt ph¼ng ®ì xe nghiªng sang tr¸i 5
 6. TCVN 6890 : 2001 H×nh 2 - Ch©n chèng bªn khi mÆt ph¼ng ®ì xe nghiªng sang ph¶i H×nh 3 - Ch©n chèng gi÷a khi mÆt ph¼ng ®ì xe nghiªng sang tr¸i 6
 7. TCVN 6890 : 2001 H×nh 4 - Ch©n chèng gi÷a khi mÆt ph¼ng ®ì xe nghiªng sang ph¶i H×nh 5 - Ch©n chèng gi÷a khi mÆt ph¼ng ®ì xe dèc lªn 7
 8. TCVN 6890 : 2001 H×nh 6 - Ch©n chèng gi÷a khi mÆt ph¼ng ®ì xe dèc xuèng 5 Yªu cÇu kh¸c 5.1 C¸c xe cã thÓ ®­îc trang bÞ ®Ìn b¸o hiÖu ®Ó ng­êi l¸i xe nh×n thÊy ®Ìn s¸ng khi ngåi ë vÞ trÝ l¸i xe vµ ®Ìn ®­îc duy tr× tíi khi ch©n chèng ®­îc gËp lªn hoÆc ë t­ thÕ cho xe chuyÓn ®éng. 5.2 TÊt c¶ c¸c ch©n chèng ph¶i cã mét c¬ cÊu kÐo l¹i, c¬ cÊu nµy gi÷ cho chóng ë vÞ trÝ gËp lªn hoÆc ë t­ thÕ cho xe ch¹y. C¬ cÊu nµy cã thÓ bao gåm hoÆc lµ: - hai bé phËn ®éc lËp nh­ hai lß xo riªng rÏ hoÆc mét lß xo vµ mét bé phËn gi÷ ch©n chèng d¹ng c¸i kÑp; hoÆc - chØ mét bé phËn ph¶i cã kh¶ n¨ng kh«ng bÞ háng khi lµm viÖc trong Ýt nhÊt: + 10 000 chu k× sö dông b×nh th­êng nÕu xe ®­îc trang bÞ hai ch©n chèng; hoÆc + 15 000 chu k× sö dông b×nh th­êng nÕu xe chØ ®­îc trang bÞ mét ch©n chèng. 6 Thö ®é æn ®Þnh 6.1 C¸c thö nghiÖm sau ®©y ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng gi÷ xe trong ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nh­ ®· ®­îc nªu trong ®iÒu 4 vµ 5. 8
 9. TCVN 6890 : 2001 6.2 T×nh tr¹ng cña xe Theo 4.1.1 ®Õn 4.1.4 TCVN 6442 : 1998. 6.3 §Öm thö 6.3.1 Mét ®Öm ph¼ng, n»m ngang cã bÒ mÆt kh«, cøng, kh«ng dÝnh c¸t cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó thö theo 7.1. 6.4 ThiÕt bÞ thö 6.4.1 Mét sµn ®ç xe ®­îc sö dông cho nh÷ng thö nghiÖm nµy ®­îc nªu trong 7.2. 6.4.2 Sµn ®ç xe ph¶i cøng v÷ng, b»ng ph¼ng cã bÒ mÆt h×nh ch÷ nhËt ®Ó cã thÓ ®ì xe mµ kh«ng bÞ uèn cong. 6.4.3 BÒ mÆt cña sµn ®ç xe ph¶i cã tÝnh chÊt chèng tr­ît tèt ®Ó b¶o vÖ xe khái tr­ît trªn bÒ mÆt ®ì xe trong c¸c thö nghiÖm ë t×nh tr¹ng nghiªng hoÆc tùa chèng cho xe. 6.4.4 Sµn ®ç xe ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho cã thÓ t¹o ra ®­îc ®é nghiªng ngang vµ ®é nghiªng däc Ýt nhÊt ph¶i ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nªu trong 7.2.2. 7 Quy tr×nh thö 7.1 §é æn ®Þnh trªn mét bÒ mÆt ®ì n»m ngang (thö theo yªu cÇu nªu trong 4.4.4 ) 7.1.1 Víi xe trªn ®Öm thö, ch©n chèng bªn ®­îc më ra hoÆc chuyÓn sang t­ thÕ ®ç xe vµ xe ®­îc ®ç trªn ®Öm thö. 7.1.2 Xe ®­îc di chuyÓn ®Ó t¨ng gãc t¹o bëi mÆt ph¼ng trung b×nh däc cña xe vµ bÒ mÆt ®ì xe 0 thªm 3 (b»ng c¸ch di chuyÓn xe vÒ phÝa vÞ trÝ th¼ng ®øng). 7.1.3 Sù chuyÓn ®éng nµy kh«ng lµm cho ch©n chèng bªn trë l¹i vÞ trÝ gËp hoÆc t­ thÕ ch¹y xe mét c¸ch tù ®éng. 7.2 §é æn ®Þnh trªn mét bÒ mÆt nghiªng (c¸c thö nghiÖm liªn quan ®Õn 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1.2, 4.5.1.3). 7.2.1 Xe ®­îc ®Æt trªn mét sµn ®ç víi ch©n chèng bªn vµ sau ®ã ®­îc thÓ hiÖn riªng biÖt víi ch©n chèng gi÷a trong t­ thÕ ®­îc më ra hoÆc ë t­ thÕ ®ç vµ xe ®­îc phÐp ®øng im trªn ch©n chèng. 7.2.2 Sµn ®ç xe ®­îc nghiªng ®Õn ®é nghiªng ngang tèi thiÓu vµ sau ®ã ®Õn ®é nghiªng däc tèi thiÓu phï hîp víi b¶ng 1. 9
 10. TCVN 6890 : 2001 B¶ng 1 - Gi¸ trÞ ®é nghiªng ngang vµ ®é nghiªng däc1) §é nghiªng Ch©n chèng bªn Ch©n chèng gi÷a Xe m¸y M«t« Xe m¸y M«t« §é nghiªng ngang 5% 6% 6% 8% §é nghiªng däc 5% 6% 6% 8% (dèc xuèng) §é nghiªng däc 6% 8% 12% 14% (dèc lªn) 7.2.3 Khi xe ®Æt trªn mét sµn ®ç nghiªng, trªn ch©n chèng gi÷a th× nã ph¶i duy tr× ®­îc t­ thÕ ®ç nµy víi ch©n chèng gi÷a vµ víi b¸nh tr­íc hoÆc b¸nh sau tiÕp xóc víi bÒ mÆt ®ì xe. C¸c thö nghiÖm trªn chØ ®­îc thùc hiÖn víi xe ®ç trªn ch©n chèng gi÷a vµ b¸nh sau víi ®iÒu kiÖn lµ tÊt c¶ nh÷ng yªu cÇu kh¸c ®· ®­îc nªu lªn t¹i môc nµy ®­îc ®¸p øng. 7.2.4 Xe ph¶i gi÷ ®­îc æn ®Þnh khi sµn ®ç xe ®­îc nghiªng ®i theo gãc yªu cÇu khi xe ®· ë vÞ trÝ thö. 7.2.5 Mét c¸ch kh¸c, sµn ®ç xe cã thÓ ®­îc nghiªng ®i theo gãc yªu cÇu tr­íc khi xe ®­îc chuyÓn vµo vÞ trÝ thö. 8 Tµi liÖu kü thuËt ®Ó phª duyÖt kiÓu B¶n th«ng sè kü thuËt ®­îc nªu trong phô lôc A. 1) Xem c¸c h×nh 1, 2, 3, 4, 5 vµ 6. 10
 11. TCVN 6890 : 2001 Phô lôc A ( qui ®Þnh ) Th«ng sè kü thuËt vÒ ch©n chèng m«t« vµ xe m¸y hai b¸nh (§­îc göi kÌm theo ®¬n xin phª duyÖt kiÓu bé phËn vµ ®­îc nép riªng víi ®¬n xin phª duyÖt kiÓu xe) §¬n xin phª duyÖt kiÓu bé phËn cña ch©n chèng m« t«, xe m¸y hai b¸nh ph¶i cã th«ng tin nh­ c¸c ®iÒu trong phô lôc B cña TCVN 6888 : 2001. - PhÇn B.1, ®iÒu : B.1.1.1 B.1.1.2 B.1.1.4 ®Õn B.1.1.6 B.1.3.1 B.1.3.1.1 - PhÇn B.2, ®iÒu : B.2.1.3.1 11
 12. TCVN 6890 : 2001 Phô lôc B ( tham kh¶o ) VÝ dô vÒ chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn cña ch©n chèng m«t«, xe m¸y hai b¸nh cña c¸c n­íc thuéc EC Tªn c¬ quan cã thÈm quyÒn B¸o c¸o thö nghiÖm sè: ............. Phßng thö nghiÖm:..........................ngµy.......th¸ng..... n¨m................ Chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn sè...............Chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn më réng sè: ..... B.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña xe: ....................................................................................... B.2 KiÓu xe:.......................................................................................................................................... B.3 Tªn, ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: ...................................................................................................... B.4 Tªn, ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã): ............................................................................ B.5 Ngµy nép xe ®Ó thö nghiÖm: ........................................................................................................... B.6 Phª duyÖt kiÓu bé phËn ®­îc cÊp / kh«ng ®­îc cÊp(1). .................................................................. B.7 N¬i cÊp: ......................................................................................................................................... B.8 Ngµy cÊp:....................................................................................................................................... B.9 Ký tªn: .......................................................................................................................................... ________________________ ___________________________________ (1) G¹ch bá phÇn kh«ng ¸p dông. 12
Đồng bộ tài khoản