TCVN 6922:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
82
lượt xem
15
download

TCVN 6922:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn Phương tiện giao thông. TCVN 6922:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Đèn vị trí trước, đèn vị trí sau,đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn biển số sau của mô tô, xe máy. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6922:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6922 : 2001 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - ®Ìn vÞ trÝ tr­íc, ®Ìn vÞ trÝ sau, ®Ìn phanh, ®Ìn b¸o rÏ vµ ®Ìn biÓn sè sau cña m« t«, xe m¸y - yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Front position lamps, rear position lamps, stop lamps, direction indicators and rear-registration-plate illuminating devices for motorcycles, mopeds - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6922 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE 50 - 00/C2. TCVN 6922 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Môc lôc Trang 1 Ph¹m vi ¸p dông............................................................................................................ 5 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn....……............................................................................................ 5 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa................................................................................................. 5 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu.................................................................. 7 5 Ghi nh·n...........................................................................................................……….. 7 6 Yªu cÇu chung............................................................................................................... 8 7 Yªu cÇu riªng................................................................................................................. 8 8 Ph­¬ng ph¸p thö............................................................................................................ 10 9 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt................................................................................................ 10 Phô lôc: Phô lôc A- Sù ph©n bè ¸nh s¸ng trong kh«ng gian theo c¸c gãc n»m ngang nhá nhÊt (H) vµ c¸c gãc th¼ng ®øng nhá nhÊt (V) …………………………………………………. 11 Phô lôc B- VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy. ……………………………………….. . 13 Phô lôc C - VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. …………………………………... 15 Phô lôc D - C¸c phÐp ®o c­êng ®é s¸ng……………………………………………………….. 16 Phô lôc E - MÇu cña ®Ìn theo hÖ to¹ ®é ba mÇu……………………………………………… 18 Phô lôc F - §o ®Æc tÝnh quang häc ®Ìn biÓn sè sau………………………………………….. 19 Phô lôc G - §Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ tõ 3.7 ®Õn 3.11 cña tiªu chuÈn nµy……………….. 20
 4. T i ª u c h u È n Vi Ö t N a m TCVN 6922 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn vÞ trÝ tr­íc, ®Ìn vÞ trÝ sau, ®Ìn phanh, ®Ìn b¸o rÏ vµ ®Ìn biÓn sè sau cña m« t«, xe m¸y - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Front position lamps, rear position lamps, stop lamps, direction indicators and rear-registration-plate illuminating devices for motorcycles, mopeds - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu c¸c lo¹i ®Ìn vÞ trÝ tr­íc vµ ®Ìn vÞ trÝ sau, ®Ìn phanh, ®Ìn b¸o rÏ vµ ®Ìn biÓn sè sau ®­îc l¾p vµo m« t«, xe m¸y vµ c¸c ph­¬ng tiÖn t­¬ng tù. Chó thÝch - ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt nam vÒ c«ng nhËn kiÓu giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ECE 37 Uniform provisions concerning the approval of filament lamps for use in approved lamp units of power driven vehicles and of their trailers (ECE 37 C¸c qui ®Þnh thèng nhÊt vÒ phª duyÖt kiÓu bãng ®Ìn sîi ®èt dïng trong c¸c bé ®Ìn ®­îc phª duyÖt cña ph­¬ng tiÖn l¾p ®éng c¬ vµ moãc cña chóng). 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 5
 5. TCVN 6922 : 2001 3.1 §Ìn (Lamp): Trang bÞ ®­îc thiÕt kÕ ®Ó chiÕu s¸ng ®­êng ®i hoÆc ph¸t ra tÝn hiÖu ¸nh s¸ng; trang bÞ chiÕu s¸ng biÓn sè sau vµ tÊm ph¶n quang còng ®­îc coi lµ ®Ìn. 3.1.1 §Ìn ®éc lËp (Independent lamps): §Ìn cã bÒ mÆt chiÕu s¸ng, nguån s¸ng vµ th©n ®Ìn riªng. 3.1.2 §Ìn nhãm (Grouped lamps): C¸c ®Ìn cã bÒ mÆt chiÕu s¸ng vµ nguån s¸ng riªng, nh­ng cã th©n ®Ìn chung. 3.1.3 §Ìn kÕt hîp (Combined): C¸c ®Ìn cã kÝnh ®Ìn riªng, nh­ng cã nguån s¸ng vµ th©n ®Ìn chung. 3.1.4 §Ìn tæ hîp (Reciprocally incorporated): C¸c ®Ìn cã nguån s¸ng riªng (hoÆc mét nguån s¸ng duy nhÊt ho¹t ®éng theo c¸c nguyªn t¾c kh¸c nhau), nh­ng bÒ mÆt chiÕu s¸ng vµ th©n ®Ìn chung. 3.2 §Ìn vÞ trÝ tr­íc (Front position lamp): §Ìn sö dông ®Ó chØ sù cã mÆt cña xe khi nh×n tõ phÝa tr­íc. 3.3 §Ìn vÞ trÝ sau (Rear position lamp): §Ìn sö dông ®Ó chØ sù cã mÆt cña xe khi nh×n tõ phÝa sau. 3.4 §Ìn phanh (Stop lamp): §Ìn sö dông ®Ó b¸o cho ng­êi tham gia giao th«ng kh¸c biÕt lµ ng­êi l¸i ®ang phanh xe. 3.5 §Ìn b¸o rÏ (Direction indicator lamp): §Ìn sö dông ®Ó b¸o cho ng­êi tham gia giao th«ng kh¸c biÕt lµ ng­êi l¸i xe ®ang cã ý ®Þnh rÏ sang ph¶i hoÆc sang tr¸i (xem phô lôc A). 3.5.1 §Ìn b¸o rÏ lo¹i 11 (Direction indicator lamp of the category 11): §Ìn b¸o rÏ l¾p phÝa tr­íc xe. 3.5.2 §Ìn b¸o rÏ lo¹i 12 (Direction indicator lamp of the category 12): §Ìn b¸o rÏ l¾p phÝa sau xe. 3.5.3 §Ìn b¸o rÏ lo¹i 31 (Direction indicator lamp of the category 31): §Ìn b¸o rÏ l¾p ë bªn thµnh xe. 3.6 §Ìn biÓn sè sau (Rear-registration-plate illuminating device): §Ìn dïng ®Ó chiÕu s¸ng kho¶ng trèng dµnh cho biÓn sè sau; ®Ìn nµy cã thÓ bao gåm bé phËn quang häc (xem phô lôc F). 3.7 BÒ mÆt chiÕu s¸ng (Illuminating surface) (xem phô lôc G). 3.7.1 BÒ mÆt ph¸t s¸ng (Light-emitting surface): toµn bé hoÆc mét phÇn bÒ mÆt ngoµi cña kÝnh ®Ìn (cßn gäi lµ thÊu kÝnh) trong suèt bao kÝn ®Ìn chiÕu s¸ng hoÆc ®Ìn tÝn hiÖu vµ cho phÐp nã ph¸t s¸ng. 3.7.2 BÒ mÆt chiÕu s¸ng cña ®Ìn tÝn hiÖu (Illuminating surface of a light-signalling device): H×nh chiÕu th¼ng gãc cña ®Ìn lªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc chuÈn cña ®Ìn vµ tiÕp xóc víi bÒ mÆt ngoµi trong suèt cña ®Ìn, h×nh chiÕu nµy ®­îc giíi h¹n bëi khung viÒn cña mµn ®o n»m trong ph¼ng nµy, mçi bÒ mÆt chiÕu s¸ng nµy chØ cho phÐp cã c­êng ®é s¸ng b»ng 98% c­êng ®é s¸ng cña ®Ìn nhËn ®­îc theo ph­¬ng trôc chuÈn; ®Ó x¸c ®Þnh mÐp trªn, mÐp d­íi vµ bªn c¹nh cña ®Ìn, chØ sö dông c¸c mµn ch¾n cã c¹nh th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang. 6
 6. TCVN 6922 : 2001 3.8 BÒ mÆt ph¸t s¸ng biÓu kiÕn (Apparent surface): §èi víi mét h­íng quan s¸t x¸c ®Þnh, lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña bÒ mÆt ph¸t s¸ng lªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi ph­¬ng quan s¸t. 3.9 Trôc chuÈn (Axis of reference): Trôc ®Æc tr­ng cña ®Ìn tÝn hiÖu ®­îc nhµ s¶n xuÊt ®Ìn quy ®Þnh lµm h­íng chuÈn (H = 00, V = 00 ) cho c¸c gãc tr­êng ®Ó ®o ®Æc tÝnh quang häc vµ ®Ó l¾p ®Æt ®Ìn trªn xe. 3.10 T©m chuÈn (Centre of reference): Giao ®iÓm gi÷a trôc chuÈn bÒ mÆt ph¸t s¸ng, do nhµ s¶n xuÊt ®Ìn quy ®Þnh. 3.11 Gãc tÇm nh×n (Angles of geometric visibility): Gãc x¸c ®Þnh vïng gãc khèi nhá nhÊt mµ trong vïng ®ã bÒ mÆt ph¸t s¸ng biÓu kiÕn cña ®Ìn ph¶i ®­îc nh×n thÊy râ; vïng gãc khèi nµy ®­îc x¸c ®Þnh bëi c¸c chám cÇu cã t©m trïng víi t©m chuÈn cña ®Ìn vµ ®­êng xÝch ®¹o cña chóng song song víi ®­êng xe ch¹y; c¸c chám cÇu ®­îc x¸c ®Þnh tõ trôc chuÈn; gãc n»m ngang β t­¬ng øng víi kinh ®é, gãc ®øng α t­¬ng øng víi vÜ ®é. Kh«ng cho phÐp cã vËt c¶n ë trong gãc tÇm nh×n lµm c¶n trë sù truyÒn ¸nh s¸ng cña bÊt kú phÇn nµo cña bÒ mÆt ph¸t s¸ng biÓu kiÕn cña ®Ìn, kh«ng tÝnh ®Õn vËt c¶n cã trong thêi gian phª duyÖt ®Ìn do yªu cÇu. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 Tµi liÖu m« t¶ ®Æc tÝnh vµ ph©n lo¹i ®Ìn 4.1.2 Ba bé b¶n vÏ, ®ñ chi tiÕt ®Ó cho phÐp nhËn d¹ng kiÓu ®Ìn vµ chØ râ vÞ trÝ h×nh häc n¬i l¾p ®Ìn trªn xe; h­íng quan s¸t ®Ó lµm trôc chuÈn trong lóc kiÓm tra (gãc ngang H = 00, gãc ®øng V = 0); ®iÓm ®Ó lµm t©m chuÈn trong lóc kiÓm tra; c¸c b¶n vÏ ph¶i chØ râ vÞ trÝ ®Ó ®ãng dÊu phª duyÖt kiÓu vµ c¸c ký hiÖu bæ sung liªn quan tíi vßng trßn dÊu phª duyÖt kiÓu. 4.1.3 Mét b¶n m« t¶ kü thuËt ng¾n gän, ®Æc biÖt lµ lo¹i hoÆc c¸c lo¹i ®Ìn sîi ®èt trõ c¸c ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc; lo¹i ®Ìn sîi ®èt nµy ph¶i lµ mét trong sè c¸c lo¹i ®Ìn qui ®Þnh trong ECE 37. 4.2 MÉu Hai mÉu thö cho mçi kiÓu ®Ìn. 5 Ghi nh·n 5.1 C¸c ®Ìn nép ®Ó phª duyÖt kiÓu ph¶i cã nh·n hiÖu râ rµng vµ kh«ng thÓ tÈy xo¸ ®­îc sau: 7
 7. TCVN 6922 : 2001 - tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu; - lo¹i hoÆc c¸c lo¹i ®Ìn sîi ®èt trõ c¸c ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc. 5.2 Cã kho¶ng trèng ®ñ ®Ó bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu. 5.3 C¸c ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc ph¶i cã ®iÖn ¸p vµ c«ng suÊt danh ®Þnh. 6 Yªu cÇu chung 6.1 Tõng ®Ìn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu kü thuËt trong tiªu chuÈn nµy. 6.2 C¸c ®Ìn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o sao cho trong ®iÒu kiÖn sö dông b×nh th­êng, dï ph¶i chÞu sù rung l¾c, chóng vÉn ph¶i ho¹t ®éng b×nh th­êng vµ duy tr× ®­îc c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt theo tiªu chuÈn nµy. 7 Yªu cÇu riªng 7.1 C­êng ®é s¸ng 7.1.1 T¹i trôc chuÈn, c­êng ®é s¸ng cña mçi ®Ìn trong hai ®Ìn Ýt nhÊt ph¶i b»ng gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ lín nhÊt cho d­íi ®©y. Trong mäi h­íng c­êng ®é s¸ng kh«ng ®­îc phÐp v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ lín nhÊt . Nhá nhÊt (cd) Lín nhÊt (cd) §Ìn vÞ trÝ sau: 4 12 §Ìn vÞ trÝ tr­íc: 4 60 §Ìn phanh 40 100 §Ìn b¸o rÏ Lo¹i 11 (xem Phô lôc A) 90 700 (1) Lo¹i 12 (xem Phô lôc A) 50 200 Lo¹i 31 (xem Phô lôc A): PhÝa tr­íc 90 700 (1) PhÝa sau 50 200 Chó thÝch - (1) ChØ ¸p dông cho vïng n»m gi÷a 2 trôc ®øng ®i qua V = ± 00 / H = ± 50 vµ hai trôc ngang ®i qua V = ± 100 / H = 00 .§èi víi tÊt c¶ ®Ìn b¸o rÏ kh¸c cã thÓ ¸p dông gi¸ trÞ lín nhÊt 400 cd. 8
 8. TCVN 6922 : 2001 7.1.2 Bªn ngoµi trôc chuÈn vµ trong ph¹m vi c¸c tr­êng gãc ®­îc x¸c ®Þnh t¹i c¸c biÓu ®å ë phô lôc A, c­êng ®é s¸ng theo mçi h­íng t­¬ng øng víi c¸c ®iÓm trong b¶ng ph©n bè ¸nh s¸ng ghi ë phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy, kh«ng ®­îc nhá h¬n c­êng ®é nhá nhÊt ®­îc qui ®Þnh trong 7.1.1 vµ c­êng ®é theo tû lÖ phÇn tr¨m ®­îc qui ®Þnh ë trªn theo h­íng ®ang xÐt. 7.1.3 Cho phÐp c¸c ®Ìn vÞ trÝ sau nªu trong 7.1.1 cã c­êng ®é s¸ng lín nhÊt lµ 60 cd ®­îc tæ hîp víi ®Ìn phanh, bªn d­íi mÆt ph¼ng nghiªng 50 vÒ phÝa d­íi so víi mÆt ph¼ng n»m ngang. 7.1.4 C¸c yªu cÇu kh¸c 7.1.4.1 §èi víi c¸c tr­êng x¸c ®Þnh ë phô lôc A, c­êng ®é s¸ng ph¶i kh«ng nhá h¬n 0,05 cd ®èi víi ®Ìn vÞ trÝ vµ kh«ng nhá h¬n 0,3 cd ®èi víi ®Ìn phanh vµ ®Ìn b¸o rÏ; 7.1.4.2 NÕu mét ®Ìn vÞ trÝ n»m trong mét nhãm ®Ìn hoÆc tæ hîp víi mét ®Ìn phanh, th× tû lÖ gi÷a c­êng ®é s¸ng thùc ®o ®­îc cña 2 ®Ìn khi bËt ®ång thêi vµ c­êng ®é s¸ng cña ®Ìn vÞ trÝ sau khi bËt riªng biÖt ph¶i Ýt nhÊt lµ 5:1 theo 11 ®iÓm ®o x¸c ®Þnh ë phô lôc D vµ n»m trong tr­êng kh«ng bÞ giíi h¹n bëi c¸c ®­êng th¼ng ®øng ®i qua 00 V/± 100 H vµ ®­êng th¼ng n»m ngang ®i qua ± 50 V / 00H cña b¶ng ph©n bè ¸nh s¸ng. 7.1.4.3 Ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh trong D.2.2 cña phô lôc D vÒ c¸c biÕn ®æi c­êng ®é côc bé. 7.1.5 C­êng ®é s¸ng ®­îc ®o b»ng ®Ìn sîi ®èt bËt s¸ng liªn tôc. Trong tr­êng hîp ®Ìn thuéc kiÓu lµm viÖc kh«ng liªn tôc, ph¶i thËn träng ®Ó tr¸nh lµm ®Ìn qu¸ nãng. 7.1.6 Phô lôc D ®­îc trÝch dÉn trong 7.1.2 , qui ®Þnh cô thÓ c¸c ph­¬ng ph¸p ®o ®­îc sö dông. 7.1.7 §Ìn biÓn sè sau ph¶i phï hîp víi c¸c qui ®Þnh kü thuËt ®­îc nªu trong phô lôc F . 7.1.8 C¸c ®Ìn dïng ®Ó ®o c¸c ®Æc tÝnh quang häc cã nhiÒu nguån s¸ng ph¶i ®­îc kiÓm tra theo c¸c qui ®Þnh trong phô lôc D. 7.2 MÇu ¸nh s¸ng ph¸t ra C¸c ®Ìn phanh vµ ®Ìn vÞ trÝ sau ph¶i ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu ®á, ®Ìn vÞ trÝ tr­íc cã thÓ ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu tr¾ng hoÆc mÇu vµng chän läc, ®Ìn b¸o rÏ ph¶i ph¸t ra ¸nh s¸ng mµu hæ ph¸ch. Mµu ¸nh s¸ng ®­îc ®o khi dïng mét nguån s¸ng cã nhiÖt ®é mµu lµ 2856 K,(1) ph¶i n»m trong c¸c giíi h¹n to¹ ®é mÇu qui ®Þnh ®èi víi mµu ®­îc nªu ë phô lôc E. (1) Chó thÝch - T­¬ng ®­¬ng víi nguån s¸ng A cña CIE. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc, th× c¸c ®Æc tÝnh ®o mµu nªn ®­îc kiÓm tra x¸c nhËn b»ng c¸c nguån s¸ng hiÖn cã cña ®Ìn t¹i c¸c ®iÖn ¸p 6,75 V, 13,5 V hoÆc 28 V. 9
 9. TCVN 6922 : 2001 8 Ph­¬ng ph¸p thö 8.1 TÊt c¶ c¸c phÐp ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng mét bãng ®Ìn sîi ®èt chuÈn kh«ng mµu, thuéc lo¹i cho phÐp, ®­îc ®iÒu chØnh ®Ó t¹o ra chïm s¸ng chuÈn phï hîp víi ®Ìn dïng ®Ó kiÓm tra (xem ECE 37). TÊt c¶ c¸c phÐp ®o ®èi víi ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc ph¶i ®­îc thùc hiÖn lÇn l­ît t¹i c¸c ®iÖn ¸p 6,75 V vµ 13,5 V . 8.2 §­êng biªn n»m ngang vµ th¼ng ®øng cña bÒ mÆt chiÕu s¸ng cña ®Ìn tÝn hiÖu (3.7.2) ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh vµ ®o theo t©m chuÈn (3.10). 9 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt Mäi ®Ìn mang dÊu phª duyÖt kiÓu theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy ph¶i phï hîp víi kiÓu ®­îc phª duyÖt vµ ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. Tuy nhiªn, ®èi víi mét ®Ìn ®­îc chän ngÉu nhiªn tõ l« s¶n phÈm, th× c¸c yªu cÇu vÒ c­êng ®é s¸ng lín nhÊt vµ nhá nhÊt (®­îc ®o b»ng ®Ìn sîi ®èt chuÈn nh­ nªu t¹i ®iÒu 8) ph¶i ®¹t Ýt nhÊt 80% cña c¸c gi¸ trÞ nhá nhÊt ®­îc qui ®Þnh vµ kh«ng qu¸ 120% cña c¸c gi¸ trÞ lín nhÊt cho phÐp. VÝ dô vÒ mÉu th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu vµ mÉu bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu ®­îc tr×nh bÇy trong c¸c phô lôc tham kh¶o B vµ C. 10
 10. TCVN 6922 : 2001 Phô lôc A (qui ®Þnh) Sù ph©n bè ¸nh s¸ng trong kh«ng gian theo c¸c gãc n»m ngang nhá nhÊt (H) vµ c¸c gãc th¼ng ®øng nhá nhÊt (V) A.1 §Ìn vÞ trÝ tr­íc V = + 150 / -100 A.2 §Ìn vÞ trÝ sau V = + 150 / -100 A.3 §Ìn b¸o rÏ lo¹i 11 vµ 12 V = ± 150 11
 11. TCVN 6922 : 2001 A.4 §Ìn b¸o rÏ lo¹i 31 V = ± 150 A.5 §Ìn phanh V = + 150 / -100 12
 12. TCVN 6922 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy) Th«ng b¸o [Khæ giÊy lín nhÊt : A4 (210 x 297)] C«ng bè bëi : c¬ quan cã thÈm quyÒn ........................................ E... 1 VÒ viÖc : (2) CÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt Kh«ng cÊp phª duyÖt më réng Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt. Cña kiÓu :........................................................................................................…….........theo ECE 50 Phª duyÖt sè : . . Phª duyÖt më réng sè :. . . . B.1 Tªn th­¬ng m¹i cña ®Ìn:………………………………………………………………………………….. B.2 Tªn kiÓu ®Ìn do nhµ s¶n xuÊt : …………………………………………………………………………. B.3 Tªn vµ ®Þa chØ nhµ s¶n xuÊt: ……………………………………………………………………………. B.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã) ……………………………………………………. 14
 13. TCVN 6922 : 2001 B.5 §Ö tr×nh ®Ó phª duyÖt :……………………………………………………………………………………. B.6 Phßng thö nghiÖm thùc hiÖn thö ®Ó phª duyÖt: …………………………………………………. ….… B.7 Ngµy lËp biªn b¶n thö nghiÖm: …………………………………………….……………………………. B.8 Biªn b¶n thö nghiÖm sè: …………………………………………………………………………………. B.9 M« t¶ ng¾n gän(3) (4) Lo¹i ®Ìn Mµu s¾c ¸nh s¸ng: ®á/ vµng chän läc/ tr¾ng/ hæ ph¸ch. (2) Sè l­îng vµ lo¹i ®Ìn sîi ®èt : (2 X P21W) B.10 VÞ trÝ cña dÊu phª duyÖt kiÓu:……………………………………………………………………………. B.11 Lý do më réng (nÕu cã): …………………………………………………………………………………. B.12 Phª duyÖt ®­îc cÊp/ kh«ng cÊp/më réng / thu håi (2) : …………………………….…………………. B.13 N¬i cÊp: ………………………………………………………………………………..…………………. B.14 Ngµy cÊp : ………………………………………………………………………………….……………. B.15 Ký tªn : ……………………………………………………………………………………………………. B.16 Danh s¸ch c¸c tµi liÖu l­u tr÷ t¹i c¬ quan qu¶n lý n¬i cÊp phª duyÖt ®i kÌm víi th«ng b¸o nµy vµ khi yªu cÇu cã thÓ nhËn ®­îc. Chó thÝch (1) Sè ph©n biÖt n­íc cÊp, më réng, kh«ng cÊp, thu håi phª duyÖt. (2) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. (3) §èi víi ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu, nÕu côm l¾p r¸p bao gåm mét sè ®Ìn ®­îc ký hiÖu bëi mét ch÷ sè ®­îc phª duyÖt th× cã thÓ dïng mét mÉu biÓu riªng cho chóng vµ ph¶i cã c¸c th«ng tin sau: Tªn cña ®Ìn ë ®Çu ®Ò; Sè hiÖu c¸c qui ®Þnh t­¬ng øng kh¸c nhau; Trong tr­êng hîp nµy th× ®iÒu “m« t¶ ng¾n gän”sÏ ®­îc so¹n thµnh mét phô lôc gåm c¸c th«ng tin sau ®©y cho tõng ®Ìn nÕu cã: Sè vµ lo¹i cña ®Ìn sîi ®èt; §iÖn ¸p danh ®Þnh; Lo¹i ®Ìn; MÇu ph¸t s¸ng cña ®Ìn. (4) §èi víi nh÷ng ®Ìn mµ nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc th× cho biÕt sè l­îng nguån s¸ng vµ tæng c«ng suÊt cña chóng. 15
 14. TCVN 6922 : 2001 Phô lôc C (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu hiÖu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc.) a > 5 mm Mét ®Ìn mang dÊu phª duyÖt kiÓu ë trªn lµ ®Ìn b¸o rÏ thuéc lo¹i 11 ®­îc phª duyÖt ë Hµ Lan (E4) cã m· sè 00234. Hai ch÷ sè ®Çu cña sè phª duyÖt chØ ra r»ng viÖc phª duyÖt nµy ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ECE 50, b¶n ban hµnh ®Çu tiªn. §èi víi ®Ìn b¸o rÏ, mòi tªn chØ ra r»ng sù ph©n bè ¸nh s¸ng lµ kh«ng ®èi xøng theo mÆt ph¼ng n»m ngang mµ c¸c gi¸ trÞ vÒ ®Æc tÝnh quang häc yªu cÇu ®­îc tho¶ m·n t¹i gãc kh«ng qu¸ 800 vÒ bªn ph¶i, ®Ìn nµy ®­îc nh×n theo h­íng ng­îc víi luång ¸nh s¸ng ph¸t ra. Chó thÝch - Sè phª duyÖt ph¶i ®­îc ®Æt gÇn vßng trßn vµ hoÆc lµ trªn hoÆc d­íi ch÷ “E” hay ë bªn ph¶i hoÆc tr¸i cña ch÷ c¸i ®ã. C¸c ch÷ sè cña sè phª duyÖt ph¶i ë cïng mét phÝa víi ch÷ “E” vµ quay vÒ cïng mét h­íng. Kh«ng nªn sö dông c¸c ch÷ sè La m· khi viÕt sè phª duyÖt nh»m tr¸nh nhÇm lÉn víi c¸c ký hiÖu kh¸c. 16
 15. Phô lôc D (qui ®Þnh) C¸c phÐp ®o c­êng ®é s¸ng D.1 Ph­¬ng ph¸p ®o D.1.1 Khi thùc hiÖn c¸c phÐp ®o c­êng ®é s¸ng, ph¶i che c¸c tia ph¶n x¹ g©y nhiÔu b»ng tÊm ch¾n thÝch hîp. D.1.2 NÕu kÕt qu¶ kh«ng ®ñ tin cËy, th× ph¶i tiÕn hµnh ®o sao cho ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu sau ®©y: D.1.2.1 Kho¶ng c¸ch ®o ph¶i bè trÝ ®Ó cã thÓ ¸p dông ®­îc ®Þnh luËt nghÞch ®¶o b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch. D.1.2.2 ThiÕt bÞ ®o ph¶i ®¶m b¶o sao cho khe hë gãc cña bé nhËn ¸nh s¸ng nh×n tõ t©m chuÈn cña ®Ìn n»m trong kho¶ng10’ ®Õn 10. D.1.2.3 Yªu cÇu vÒ c­êng ®é ®èi víi mét h­íng quan s¸t cô thÓ ®­îc coi nh­ tho¶ m·n nÕu ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã khi ®o theo h­íng lÖch kh«ng qu¸ 15` so víi h­íng quan s¸t ban ®Çu. D.2 B¶ng ph©n bè c­êng ®é s¸ng chuÈn 10o 20 0 5o 10 20 70 20 0 0o 36 90 100 90 36 5o 10 20 70 20 0 10o 20 20 o o 120 10 5o 0o 5o 10o 0o D.2.1 H­íng H = 00 vµ V = 00 t­¬ng øng víi trôc chuÈn (trªn xe kiÓm tra, ®ã lµ h­íng n»m ngang, song song víi mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe vµ ph¶i ®­îc h­íng theo h­íng nh×n thÊy). H­íng nµy ®i qua t©m chuÈn. C¸c gi¸ trÞ trong b¶ng cho thÊy, ®èi víi c¸c ph­¬ng ®o kh¸c nhau, c­êng ®é nhá nhÊt theo tû lÖ phÇn tr¨m nhá nhÊt cÇn cã theo trôc cña mçi ®Ìn (theo h­íng H = 00 vµ V = 00). 5
 16. TCVN 6922 : 2001 D.2.2 Trong tr­êng ph©n bè ¸nh s¸ng cña D.2, ®­îc tr×nh bµy d­íi d¹ng l­íi to¹ ®é, mÉu ¸nh s¸ng ph¶i thùc sù ®ång nhÊt sao cho c­êng ®é s¸ng theo tõng h­íng cña mét phÇn tr­êng ¸nh s¸ng ®­îc h×nh thµnh bëi c¸c ®­êng l­íi to¹ ®é ®¸p øng Ýt nhÊt mét gi¸ trÞ tû lÖ phÇn tr¨m tèi thiÓu thÊp nhÊt ®­îc hiÓn thÞ trªn c¸c ®­êng l­íi to¹ ®é bao quanh h­íng ®­îc kiÓm tra. D.3 §o c­êng ®é s¸ng cña ®Ìn cã nhiÒu nguån s¸ng C­êng ®é s¸ng ph¶i ®­îc kiÓm tra: D.3.1 §èi víi ®Ìn sîi ®èt kh«ng thay thÕ ®­îc (cè ®Þnh) hoÆc cña c¸c nguån s¸ng kh¸c: t¹i ®iÖn ¸p qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt, phßng thö nghiÖm cã thÓ yªu cÇu nhµ s¶n xuÊt cung cÊp nguån ®iÖn ®Æc biÖt cÇn cho qu¸ tr×nh kiÓm tra ®Ìn nµy. D.3.2 §èi víi ®Ìn sîi ®èt cã thÓ thay thÕ: Khi l¾p b»ng ®Ìn sîi ®èt s¶n xuÊt hµng lo¹t ë ®iÖn ¸p 6,75 V, 13,5 V hoÆc 28,0 V th× c¸c gi¸ trÞ c­êng ®é s¸ng ph¶i n»m trong kho¶ng giíi h¹n lín nhÊt vµ giíi h¹n nhá nhÊt cña tiªu chuÈn nµy sau khi ®­îc t¨ng lªn theo sai lÖch quang th«ng cho phÐp ®èi víi kiÓu ®Ìn sîi ®èt ®· chän nh­ tr×nh bµy trong ECE 37 ®èi víi ®Ìn sîi ®èt s¶n xuÊt hµng lo¹t; mét c¸ch kh¸c lµ mét ®Ìn sîi ®èt chuÈn cã thÓ ®­îc sö dông lÇn l­ît, theo tõng vÞ trÝ riªng, víi th«ng l­îng chuÈn cña nã, c¸c gi¸ trÞ cña c¸c phÐp ®o riªng theo tõng vÞ trÝ ®­îc céng víi nhau. 18
 17. TCVN 6922 : 2001 Phô lôc E (qui ®Þnh) Mµu cña ®Ìn theo hÖ to¹ ®é ba mÇu §á: Giíi h¹n ®èi víi mÇu vµng : y ≤ 0,335 Giíi h¹n ®èi víi mÇu tÝa : z ≤ 0,008 Tr¾ng: Giíi h¹n ®èi víi mÇu xanh lam : x ≥ 0,310 Giíi h¹n ®èi víi mÇu vµng : x ≤ 0,500 Giíi h¹n ®èi víi mÇu xanh l¸ c©y y ≤ 0,150 + 0,640x Giíi h¹n ®èi víi mÇu xanh l¸ c©y: y ≤ 0,440 Giíi h¹n ®èi víi mÇu tÝm: y ≥ 0,050 + 0,750x Giíi h¹n ®èi víi mÇu ®á: y ≥ 0,382 Hæ ph¸ch : Giíi h¹n ®èi víi mÇu vµng : y ≤ 0,429 Giíi h¹n ®èi víi mÇu ®á: y ≥ 0,398 Giíi h¹n ®èi víi mÇu tr¾ng: z≤ 0,007 Vµng chän läc: (*) Giíi h¹n ®èi víi mÇu ®á: y ≥ 0,138 + 0,580x Giíi h¹n ®èi víi mÇu xanh l¸ c©y: y ≤ 1,29x - 0,100 Giíi h¹n ®èi víi mÇu tr¾ng: y ≥ - x + 0,966 Giíi h¹n ®èi víi gi¸ trÞ quang phæ: y ≤ - x + 0,992 §Ó x¸c ®Þnh c¸c giíi h¹n trªn cã thÓ dïng mét nguån s¸ng ë nhiÖt ®é mµu 2856 K (nguån s¸ng A cña CIE), kÕt hîp víi c¸c bé läc phï hîp. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c ®Ìn cã nguån s¸ng kh«ng thay thÕ ®­îc, ph¶i kiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh ®o mµu b»ng c¸c nguån s¸ng hiÖn cã ë trong c¸c ®Ìn t¹i c¸c ®iÖn ¸p 6,75 V, 13,5V hoÆc 28,0V. Chó thÝch (*) ChØ ¸p dông cho c¸c ®Ìn vÞ trÝ tr­íc tæ hîp víi mét ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã thÓ ph¸t ra ¸nh s¸ng mÇu vµng chän läc. xyz-hÖ trôc to¹ ®é ba chiÒu cña b¶ng ph©n phèi mÇu. 19
 18. TCVN 6922 : 2001 Phô lôc F (qui ®Þnh) §o ®Æc tÝnh quang häc cña ®Ìn biÓn sè sau F.1 Vïng ®­îc chiÕu s¸ng C¸c ®Ìn cã thÓ thuéc lo¹i 1 hoÆc 2. C¸c ®Ìn lo¹i 1 ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó chiÕu s¸ng cho mét vïng Ýt nhÊt lµ 130 mm x 240 mm, c¸c ®Ìn lo¹i 2 ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó chiÕu s¸ng cho mét vïng Ýt nhÊt lµ 200 mm x 280 mm. F.2 Mµu s¾c ¸nh s¸ng ¸nh s¸ng cña ®Ìn biÓn sè sau ph¶i kh«ng mµu hoµn toµn ®Ó kh«ng g©y ra sù thay ®æi mÇu ®¸ng kÓ cña biÓn sè. F.3 Gãc tíi Nhµ s¶n xuÊt ®Ìn biÓn sè sau ph¶i qui ®Þnh râ vÞ trÝ l¾p ®Ìn theo kho¶ng trèng biÓn sè, ®Ìn nµy ph¶i ®­îc l¾p ®Æt sao cho gãc tíi cña ¸nh s¸ng chiÕu lªn bÒ mÆt biÓn sè kh«ng qu¸ 820 t¹i bÊt kú ®iÓm nµo trªn mÆt biÓn sè ®­îc chiÕu s¸ng, gãc nµy ®­îc ®o tõ ®iÓm xa nhÊt cña vïng chiÕu s¸ng cña ®Ìn ë c¸ch xa bÒ mÆt biÓn sè nhÊt. NÕu cã tõ 2 phÇn tö quang häc chiÕu s¸ng trë lªn, th× yªu cÇu trªn chØ ¸p dông cho phÇn biÓn sè ®­îc chiÕu s¸ng bëi phÇn tö liªn quan. §Ìn biÓn sè sau ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho ¸nh s¸ng kh«ng chiÕu th¼ng ra phÝa sau trõ ¸nh s¸ng ®á nÕu ®Ìn nµy kÕt hîp hay hîp thµnh nhãm víi ®Ìn sau. F.4 Ph­¬ng ph¸p ®o C¸c phÐp ®o ®é chãi ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trªn mét miÕng giÊy thÊm tr¾ng s¹ch, cã hÖ sè ph¶n x¹ khuÕch t¸n nhá nhÊt lµ 70%, cã cïng kÝch th­íc víi biÓn sè, ®­îc ®Æt vµo vÞ trÝ cña biÓn sè vµ c¸ch nÑp g¾n biÓn 2 mm vÒ phÝa tr­íc. C¸c phÐp ®o ®é chãi ph¶i ®­îc thùc hiÖn vu«ng gãc víi bÒ mÆt giÊy t¹i c¸c ®iÓm nªu ë trong F.5 cña phô lôc nµy, mçi ®iÓm nµy lµ mét vßng trßn ®­êng kÝnh 25 mm. F.5 §Æc tÝnh ¸nh s¸ng T¹i mçi ®iÓm ®o ®­a ra d­íi ®©y, ®é chãi B ph¶i kh«ng nhá h¬n 2 cd/m2. 20
Đồng bộ tài khoản