TCVN 6954:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
59
lượt xem
9
download

TCVN 6954:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6954:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6954:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6954 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Thïng nhiªu liÖu cña m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – Fuel tanks of two or three wheel motorcycles and mopeds - Requirements and test methods in type approval Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6954 : 2001 ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së 97/24/EC, ch­¬ng 6. TCVN 6954 : 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6954 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Thïng nhiªu liÖu cña m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – Fuel tanks of two or three wheel motorcycles and mopeds - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh yªu cÇu ®èi víi c¸c lo¹i thïng nhiªn liÖu nãi chung (sau ®©y gäi chung lµ thïng) vµ ph­¬ng ph¸p thö thïng ®­îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu phi kim lo¹i l¾p trªn m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ xe) trong phª duyÖt kiÓu. Chó thÝch - ThuËt ng÷ " Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. VÝ dô vÒ chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn ®èi víi kiÓu thïng nhiªn liÖu vµ vÝ dô vÒ chøng nhËn phª duyÖt kiÓu m« t«, xe m¸y ®èi víi viÖc l¾p thïng nhiªn liÖu ®­îc tr×nh bµy trong c¸c phô lôc tham kh¶o C vµ E. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6888 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu. 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: KiÓu thïng nhiªn liÖu (Fuel tank type): lµ nh÷ng thïng ®­îc chÕ t¹o bëi cïng mét nhµ s¶n xuÊt vµ cã thiÕt kÕ, cÊu t¹o vµ vËt liÖu kh«ng kh¸c nhau ®¸ng kÓ. 5
 4. TCVN 6954 : 2001 4 Yªu cÇu 4.1 Yªu cÇu chung 4.1.1 Thïng ph¶i ®­îc lµm b»ng vËt liÖu cã c¬ tÝnh, ho¸ tÝnh vµ ®Æc tÝnh vÒ nhiÖt phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông. 4.1.2 Thïng vµ c¸c bé phËn liÒn kÒ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho kh«ng t¹o ra sù tÝch ®iÖn cã thÓ g©y ra ®¸nh löa gi÷a thïng vµ khung xe cã thÓ lµm ch¸y hçn hîp kh«ng khÝ vµ nhiªn liÖu. Chó thÝch - Khung xe ë ®©y ®­îc hiÓu lµ khung c¬ së (Chassis). 4.1.3 Thïng ph¶i ®­îc chÕ t¹o ®Ó chÞu ®­îc ¨n mßn. Thïng ph¶i chÞu ®­îc thö nghiÖm ®é kÝn khÝt ë ¸p suÊt lín gÊp hai lÇn ¸p suÊt lµm viÖc th«ng th­êng vµ trong mäi tr­êng hîp, Ýt nhÊt ph¶i b»ng ¸p suÊt tuyÖt ®èi 130 kPa. BÊt kú mét ¸p suÊt d­ hay bÊt kú mét ¸p suÊt nµo v­ît qu¸ ¸p suÊt lµm viÖc th«ng th­êng ph¶i ®­îc gi¶m tù ®éng b»ng c¸c c¬ cÊu thÝch hîp (c¸c lç tho¸t, c¸c van an toµn...). C¸c lç th«ng h¬i ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho lo¹i bá ®­îc sù cè ph¸t löa cã thÓ x¶y ra. Nhiªn liÖu kh«ng ®­îc trµo khái n¾p phin läc hoÆc c¸c c¬ cÊu x¶ ¸p ®Ó gi¶m ¸p suÊt d­ dï thïng ®­îc ®Ó lËt ng­îc; ®é rß rØ cho phÐp tèi ®a lµ 30 g/phót. 4.2 Yªu cÇu ®èi víi thïng ®­îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu phi kim lo¹i 4.2.1 §é thÊm Khi chÞu thö nghiÖm theo 5.1, mét l­îng nhiªn liÖu trung b×nh lín nhÊt 20 g cã thÓ mÊt ®i trong tõng kho¶ng thêi gian 24 giê. NÕu c¸c tæn thÊt do khuyÕch t¸n lín h¬n th× tæn thÊt nhiªn liÖu ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh ë nhiÖt ®é thö nghiÖm 296 K ± 2 K, tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®­îc duy tr× (tiÒn tr÷ ë 313 K ± 2 K). Tæn thÊt ®­îc x¸c ®Þnh trong c¸c ®iÒu kiÖn trªn kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10 g trong tõng kho¶ng thêi gian 24 giê. 4.2.2 §é chÞu va ®Ëp Khi chÞu thö nghiÖm theo 5.2, kh«ng ®­îc thÊy rß rØ chÊt láng sau mét t¸c ®éng lªn mét trong c¸c ®iÓm thö nghiÖm. 4.2.3 §é bÒn c¬ häc Thïng kh«ng ®­îc cã bÊt kú mét sù biÕn d¹ng nµo cã thÓ lµm cho thïng kh«ng sö dông ®­îc khi chÞu thö nghiÖm theo 5.3 (vÝ dô: thïng bÞ thñng). Ph¶i tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn l¾p cô thÓ khi ®¸nh gi¸ sù biÕn d¹ng cña thïng. 4.2.4 TÝnh chÞu nhiªn liÖu Khi chÞu thö nghiÖm theo 5.4, sù kh¸c nhau vÒ ®é bÒn kÐo cña c¸c mÉu thö kh«ng ®­îc lín h¬n 25%. 6
 5. TCVN 6954 : 2001 4.2.5 TÝnh chèng ch¸y Khi chÞu thö nghiÖm theo 5.5, vËt liÖu lµm thïng kh«ng ®­îc bèc ch¸y. 4.2.6 TÝnh chèng biÕn d¹ng ë nhiÖt ®é cao Khi chÞu thö nghiÖm theo 5.6, thïng kh«ng ®­îc biÕn d¹ng thµnh thïng hay rß rØ. Sau khi thö th× thïng ph¶i lu«n lu«n sö dông ®­îc hoµn toµn dung tÝch cña nã. 4.3 Yªu cÇu vÒ viÖc l¾p thïng vµ hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu 4.3.1 Thïng HÖ thèng g¸ l¾p thïng ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt sao cho cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng trong mäi ®iÒu kiÖn ch¹y xe. 4.3.2 HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu C¸c bé phËn cña hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu cña ®éng c¬ ph¶i ®­îc b¶o vÖ hîp lý bëi mét phÇn cña khung xe hoÆc th©n xe ®Ó sao cho chóng kh«ng va vµo vËt c¶n trªn mÆt ®Êt lóc xe ch¹y. C¸c yªu cÇu b¶o vÖ nµy sÏ kh«ng cÇn thiÕt n÷a nÕu c¸c bé ph©n cña hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu, khi ®­îc ®Æt ë d­íi xe, cao h¬n phÇn khung hoÆc th©n xe ®­îc bè trÝ ë ngay phÝa tr­íc chóng. HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu ph¶i ®­îc thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt sao cho chÞu ®­îc mäi ¶nh h­ëng cña sù ¨n mßn bªn trong vµ bªn ngoµi. Kh«ng cã chuyÓn ®éng nµo do xo¾n, uèn vµ rung ®éng cña kÕt cÊu, ®éng c¬ vµ bé truyÒn ®éng ®­îc phÐp t¹o ra ma s¸t hay øng suÊt mét c¸ch kh«ng b×nh th­êng ®èi víi c¸c bé ph©n cña hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu. 5 Ph­¬ng ph¸p thö thïng lµm b»ng vËt liÖu phi kim lo¹i 5.1 Thö ®é thÊm Thïng ph¶i ®­îc thö ë nhiÖt ®é 313 K ± 2 K. Nhiªn liÖu thö lµ nhiªn liÖu chuÈn ®Ó thö khÝ th¶i do m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh g©y ra. Thïng ®­îc ®æ nhiªn liÖu thö ë møc 50% dung tÝch danh ®Þnh vµ cho phÐp ®Ó ë ngoµi kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é 313 K ± 2 K cho ®Õn khi cã mét tæn hao khèi l­îng kh«ng ®æi. Giai ®o¹n nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn Ýt nhÊt trong vßng 4 tuÇn (giai ®o¹n tiÒn tr÷). Thïng ®­îc th¸o hÕt nhiªn liÖu ra vµ sau ®ã l¹i ®­îc ®æ nhiªn liÖu thö ë møc 50% dung tÝch danh ®Þnh. Sau ®ã thïng ®­îc ®Ó trong c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é æn ®Þnh ë 313 K ± 2 K cho ®Õn khi nhiªn liÖu trong thïng ®¹t ®­îc nhiÖt ®é thö nghiÖm. Sau ®ã thïng ®­îc ®Ëy kÝn. p suÊt trong thïng t¨ng trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm cã thÓ ®­îc bï. Tæn thÊt khèi l­îng do khuÕch t¸n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh trong thêi gian 8 tuÇn thö nghiÖm. Khi thùc hiÖn thö nghiÖm cã bï ¸p suÊt bªn trong th× viÖc nµy ph¶i ®­îc nªu trong b¸o c¸o thö nghiÖm vµ tæn thÊt nhiªn liÖu do viÖc bï ¸p suÊt ph¶i ®­îc tÝnh ®Õn khi xem xÐt tæn thÊt do khuÕch t¸n. 7
 6. TCVN 6954 : 2001 5.2 Thö ®é chÞu va ®Ëp Thïng ®­îc ®æ ®Õn dung tÝch danh ®Þnh b»ng hçn hîp cña 50% n­íc víi ethylen glycol hoÆc b»ng bÊt kú chÊt lµm m¸t kh¸c kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn vËt liÖu lµm thïng, ®iÓm nghiÖm l¹nh cña nã thÊp h¬n 243 K ± 2 K. NhiÖt ®é cña c¸c chÊt ë trong thïng trong qu¸ tr×nh thö ph¶i lµ 253 K ± 5 K. Thïng ®­îc lµm m¸t xuèng nhiÖt ®é t­¬ng ®­¬ng nhiÖt ®é m«i tr­êng xung quanh. Còng cã thÓ ®æ vµo thïng chÊt láng lµm l¹nh thÝch hîp miÔn lµ thïng ®­îc ®Ó ë nhiÖt ®é thö Ýt nhÊt mét giê. Mét con l¾c ®­îc dïng ®Ó thö nghiÖm. §Çu va ®Ëp cña con l¾c ph¶i cã d¹ng h×nh chãp tam gi¸c ®Òu vµ cã b¸n kÝnh cong 3,0 mm ë c¸c ®Ønh vµ c¸c mÐp. Víi khèi l­îng 15 kg, n¨ng l­îng cña con l¾c cã thÓ kh«ng nhá h¬n 30,0 J. C¸c ®iÓm thö nghiÖm trªn thïng ph¶i lµ nh÷ng ®iÓm dÔ h­ háng do l¾p thïng vµ do vÞ trÝ cña thïng trªn xe. 5.3 Thö ®é bÒn c¬ häc Thïng ®­îc ®æ ®Çy tíi dung tÝch danh ®Þnh b»ng chÊt láng thö lµ n­íc ë 326 K ± 2 K, ¸p suÊt t­¬ng ®èi bªn trong kh«ng ®­îc nhá h¬n 30 kPa. Khi thïng ®­îc thiÕt kÕ ®Ó chÞu ¸p suÊt t­¬ng ®èi bªn trong lín h¬n 15 kPa th× ¸p suÊt t­¬ng ®èi bªn trong ®Ó thö ph¶i b»ng hai lÇn ¸p suÊt thiÕt kÕ ®ã. Thïng ph¶i ®­îc ®Ëy kÝn liªn tôc trong vßng 5 giê. 5.4 Thö tÝnh chÞu nhiªn liÖu S¸u mÉu thö cã ®é dÇy xÊp xØ nhau ®­îc lÊy tõ nh÷ng mÆt ph¼ng cña thïng. §é bÒn kÐo vµ giíi h¹n ®µn håi ®­îc thiÕt lËp ë 296 K ± 2 K víi tèc ®é d·n dµi lµ 50 mm/phót. Nh÷ng gi¸ trÞ nµy ®­îc so s¸nh víi ®é bÒn kÐo vµ c¸c gi¸ trÞ biÕn d¹ng ®µn håi ghi ®­îc th«ng qua c¸c thö nghiÖm t­¬ng tù b»ng c¸ch sö dông thïng mµ ®· ®­îc chøa nhiªn liÖu trong giai ®o¹n tiÒn tr÷. 5.5 Thö tÝnh chèng ch¸y VËt liÖu lµm thïng ph¶i kh«ng ch¸y víi tèc ®é ngän löa lín h¬n 0,64 mm/gi©y trong thö nghiÖm ®­îc nªu ë phô lôc A. 5.6 Thö tÝnh chèng biÕn d¹ng ë nhiÖt ®é cao Thïng ®­îc chøa n­íc ë 293 K ± 2 K ë møc 50% dung tÝch danh ®Þnh cña nã, sau ®ã ®­îc l­u gi÷ 1 giê ë nhiÖt ®é m«i tr­êng lµ 343 K ± 2 K. TiÕn hµnh kiÓm tra sù biÕn d¹ng. ThiÕt bÞ thö ph¶i tÝnh ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt. 8
 7. TCVN 6954 : 2001 Phô lôc A (qui ®Þnh) Yªu cÇu vÒ thö nghiÖm tÝnh chèng ch¸y A.1 ThiÕt bÞ thö A.1.1 Buång thö Mét buång thö nghiÖm kÝn hoµn toµn cã n¾p chèng bay h¬i víi mét cöa sæ c¸ch nhiÖt ®Ó quan s¸t thö nghiÖm. Cã thÓ dïng mét chiÕc g­¬ng trong thö nghiÖm ®Ó quan s¸t ®­îc phÝa sau cña mÉu thö. Ph¶i t¾t qu¹t hót giã trong qu¸ tr×nh thö vµ bËt l¹i ngay sau khi thö nghiÖm xong ®Ó khö hÕt c¸c chÊt ch¸y ®éc h¹i. Thö nghiÖm còng cã thÓ ®­îc thùc hiÖn ë trong mét hép kim lo¹i ®­îc ®Æt ë d­íi chôp khãi kÝn víi qu¹t hót giã ho¹t ®éng. C¸c v¸ch trªn vµ d­íi cña hép ph¶i cã c¸c lç th«ng h¬i t¹o kh¶ n¨ng cung cÊp ®ñ kh«ng khÝ cho sù ch¸y vµ tho¸t c¸c khÝ ch¸y mét c¸ch hiÖu qu¶. A.1.2 Gi¸ ®ì Gi¸ ®ì thö nghiÖm bao gåm 2 kÑp cã thÓ ®­îc ®Æt ë mäi vÞ trÝ b»ng c¸c khíp xoay. A.1.3 §Ìn ®èt §Ìn khÝ ®Ó ®èt Bunsen (hay Tirill) cã vßi phun dµi 10mm. Vßi nµy kh«ng ®­îc l¾p víi bÊt cø mét phô kiÖn nµo. A.1.4 L­íi kim lo¹i L­íi vu«ng cì 20 - diÖn tÝch 100 mm x 100 mm. A.1.5 §ång hå ®o thêi gian §ång hå ®o thêi gian hoÆc thiÕt bÞ t­¬ng tù cã ®é chia thang ®o kh«ng lín h¬n 1 gi©y. A.1.6 Bån n­íc A.1.7 Thang chia ®é: Chia ®é theo milimet. A.2 MÉu thö A.2.1 t nhÊt 10 mÉu thö chiÒu dµi 125 mm ± 5 mm, chiÒu réng 12,5 mm ± 0,2 mm ph¶i ®­îc lÊy trùc tiÕp tõ mét thïng mÉu. NÕu trong c¸c tr­êng hîp kh¸c viÖc lÊy mÉu bÞ c¶n trë do h×nh d¹ng cña thïng, mét phÇn cña thïng ph¶i ®­îc ®óc thµnh mét tÊm dÇy 3 mm vµ ph¶i ®ñ lín ®Ó cã thÓ lÊy c¸c mÉu cÇn thiÕt. A.2.2 C¸c mÉu th­êng ph¶i ®­îc thö trong tr¹ng th¸i ®Ó phª duyÖt kiÓu cña chóng trõ khi cã qui ®Þnh kh¸c. 9
 8. TCVN 6954 : 2001 A.2.3 Hai ®­êng, mét ®­êng c¸ch 25 mm vµ mét ®­êng kia c¸ch 100 mm so víi mét ®Çu ph¶i ®­îc c¾t vµo tõng mÉu. A.2.4 C¸c mÐp cña mÉu thö ph¶i s¾c nÐt. C¸c mÐp c¾t b»ng c­a ph¶i ®­îc mµi nh½n. A.3 Ph­¬ng ph¸p thö A.3.1 MÉu thö ®­îc kÑp vµo mét kÑp trªn gi¸ thö ë ®Çu gÇn v¹ch dÊu 100 mm nhÊt, trôc däc cña mÉu n»m ngang vµ trôc ngang cña nã t¹o gãc 450 ®èi víi ph­¬ng n»m ngang. PhÝa d­íi mÉu thö l¾p mét l­íi kim lo¹i ®an (100 mm x 100 mm) vµ ®­îc ®Æt d­íi mÉu thö theo ph­¬ng n»m ngang vµ c¸ch mÉu thö 10 mm sao cho mÉu thö thß ra mét ®o¹n xÊp xØ b»ng 13 mm vÒ phÝa cuèi cña l­íi (xem h×nh A.1). Tr­íc mçi phÐp thö, bÊt kÓ vËt g× cßn l¹i trªn l­íi kim lo¹i ph¶i ®­îc ®èt ch¸y hoÆc ph¶i thay l­íi kh¸c. Mét bån n­íc ®Çy ph¶i ®­îc ®Æt trªn bµn cã bé chôp chèng bay h¬i ra ngoµi sao cho thu nhËn ®­îc mäi h¹t sinh ra do mÉu ch¸y cã thÓ r¬i xuèng trong qu¸ tr×nh thö. A.3.2 ViÖc cÊp kh«ng khÝ ®Ó ®èt ch¸y ph¶i sao cho ®¹t ®­îc ngän löa xanh cã ®é cao kho¶ng 25 mm. A.3.3 §Ìn ®èt ph¶i ®­îc bè trÝ ®Ó ngän löa ch¹m vµo mÐp ngoµi cña mÉu thö nh­ ®­îc chØ ra trong h×nh A.1 vµ cïng lóc ®ã bÊm ®ång hå. Ngän löa ®­îc duy tr× tiÕp xóc trong 30 gi©y vµ nÕu mÉu biÕn d¹ng, ch¶y hay bÞ xo¾n t¸ch xa ngän löa th× ngän löa ph¶i ®­îc di chuyÓn ®Ó lu«n tiÕp xóc víi mÉu thö. Sù biÕn d¹ng ®¸ng kÓ cña mÉu trong qu¸ tr×nh thö cã thÓ lµm sai kÕt qu¶ thö. §Ìn ®èt ph¶i ®­îc t¾t sau 30 gi©y hoÆc khi ngän löa phÝa tr­íc ch¹m tíi v¹ch dÊu 25 mm. NÕu ngän löa ch¹m tíi v¹ch nµy sím h¬n th× ®Ìn ®èt ph¶i ®­îc di chuyÓn ra xa mÉu thö Ýt nhÊt 450 mm vµ bé chôp bay h¬i ®­îc ®ãng kÝn l¹i. A.3.4 Khi ngän löa phÝa tr­íc ch¹m tíi v¹ch dÊu 25 mm, th× thêi gian (tÝnh b»ng gi©y) ph¶i ®­îc ghi l¹i trªn ®ång hå (t1). A.3.5 §ång hå ®o thêi gian ®­îc dõng khi sù ch¸y (cã hoÆc kh«ng cã ngän löa) t¾t hoÆc ch¹m tíi dÊu 100 mm kÓ tõ ®Çu mót tù do. A.3.6 Thêi gian trªn ®ång hå (gi©y) ®­îc ghi l¹i lµ t. A.3.7 NÕu sù ch¸y kh«ng ch¹m tíi v¹ch dÊu 100 mm th× ph¶i ®o vµ lµm trßn chiÒu dµi kh«ng ch¸y tÝnh tõ v¹ch dÊu 100 mm däc theo mÐp d­íi cña mÉu ®o tíi mm. ChiÒu dµi ®èt ph¶i b»ng 100 mm trõ ®i chiÒu dµi kh«ng ch¸y (mm). 75 A.3.8 NÕu mÉu thö ch¸y tíi hoÆc qu¸ v¹ch dÊu 100 mm th× tèc ®é ch¸y ph¶i lµ (mm/s) t − t1 A.3.9 Thö nghiÖm ®­îc lÆp l¹i (A.3.1 ®Õn A.3.8) cho ®Õn khi 3 mÉu thö ch¸y tíi hoÆc v­ît qu¸ v¹ch dÊu 100 mm hoÆc 10 mÉu thö ®­îc thö nghiÖm xong. NÕu mét mÉu cña 10 mÉu ch¸y tíi hoÆc v­ît qu¸ v¹ch dÊu 100 mm, c¸c thö nghiÖm (A.3.1 ®Õn A.3.8) ®­îc lÆp l¹i trªn 10 mÉu míi. 10
 9. TCVN 6954 : 2001 A.4 B¸o c¸o kÕt qu¶ A.4.1 NÕu Ýt nhÊt 2 mÉu thö bÞ ch¸y tíi v¹ch dÊu 100 mm th× tèc ®é ch¸y trung b×nh (mm/s), mµ nã ph¶i ®­îc ghi l¹i, lµ trung b×nh céng cña c¸c tèc ®é ch¸y cña tÊt c¶ c¸c mÉu thö bÞ ch¸y tíi v¹ch dÊu ®ã. A.4.2 Thêi gian vµ chiÒu dµi ch¸y trung b×nh ph¶i ®­îc ghi nÕu kh«ng cã mÉu nµo trong 10 mÉu hoÆc kh«ng qu¸ 1 mÉu trong 20 mÉu bÞ ch¸y tíi v¹ch dÊu 100 mm. A.4.2.1 Thêi gian ch¸y trung b×nh (gi©y) (Average Combustion Time - ACT) n (t i − 30) ACT = ∑ i=1 n trong ®ã n lµ sè mÉu thö ®­îc lµm trßn t¨ng hoÆc gi¶m tíi sè b»ng béi sè cña 5 gi©y ( béi sè gÇn nhÊt), v× thÕ nÕu sù ch¸y kÐo dµi Ýt h¬n 3 gi©y sau khi dõng ®èt th× ph¶i ghi râ "nhá h¬n 5 gi©y". Kh«ng cã tr­êng hîp nµo ®­îc ®Ó ACT = 0 A.4.2.2 ChiÒu dµi ch¸y trung b×nh (ACL) (mm) (Average Combustion Length - ACL ) n (100 − chiÒu dµi kh«ng ch¸y i ) ACL = ∑i =1 n trong ®ã n lµ sè mÉu thö ®­îc lµm trßn t¨ng hoÆc gi¶m tíi sè b»ng béi sè cña 5 mm (béi sè nhá nhÊt); nÕu cã chiÒu dµi ®èt ch¸y nhá h¬n 3 mm th× ghi "nhá h¬n 5 mm". Kh«ng cã tr­êng hîp nµo ®­îc ®Ó ACT = 0 NÕu mét mÉu ®¬n ch¸y tíi v¹ch dÊu ®ã th× chiÒu dµi ch¸y ®­îc tÝnh lµ 100 mm A.4.3 C¸c kÕt qu¶ ®Çy ®ñ ph¶i bao gåm c¸c th«ng tin sau: A.4.3.1 Sù nhËn d¹ng mÉu, bao gåm ph­¬ng ph¸p chuÈn bÞ vµ cÊt tr÷. A.4.3.2 §é dÇy mÉu trung b×nh ±1%. A.4.3.3 Sè mÉu ®­îc thö nghiÖm. A.4.3.4 Sù ph©n t¸n cña c¸c gi¸ trÞ thêi gian ch¸y. A.4.3.5 Sù ph©n t¸n cña c¸c gi¸ trÞ chiÒu dµi ch¸y. A.4.3.6 NÕu mét mÉu kh«ng ch¸y tíi v¹ch dÊu v× nã ch¶y hoÆc g·y thµnh c¸c m¶nh nhá bÞ ®èt ch¸y th× ®iÒu nµy ph¶i ®­îc ghi vµo b¸o c¸o. 11
 10. TCVN 6954 : 2001 A.4.3.7 NÕu mét mÉu bÞ ch¸y ®äng l¹i trªn l­íi kim lo¹i ®an, ®iÒu ®ã còng ph¶i ®­îc ghi vµo b¸o c¸o. MÉu thö nghiÖm L­íi kim lo¹i H×nh A.1 - Dông cô thö 12
 11. TCVN 6954 : 2001 Phô lôc B (qui ®Þnh) B¶n th«ng sè kü thuËt cña kiÓu thïng nhiªn liÖu cho m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh (§­îc nép kÌm theo ®¬n xin phª duyÖt kiÓu bé phËn vµ ®­îc nép riªng víi ®¬n xin phª duyÖt kiÓu xe) B¶n th«ng sè kü thuËt thïng ph¶i gåm c¸c th«ng tin ®­îc nªu trong, phô lôc B cña TCVN 6888 : 2001 PhÇn B.1, ®iÒu : B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.1.5 ®Õn B.1.1.6 B.1.4.3.2 ®Õn B.1.4.3.3.2. 13
 12. TCVN 6954 : 2001 Phô lôc C ( tham kh¶o ) ( VÝ dô vÒ giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn vÒ kiÓu thïng nhiªn liÖu sö dông cho m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh cña c¸c n­íc thuéc EC) Tªn c¬ quan cã thÈm quyÒn B¸o c¸o thö nghiÖm sè:..................cña phßng thö nghiÖm:...................Ngµy ......th¸ng.........n¨m... Phª duyÖt kiÓu bé phËn sè :................................ Phª duyÖt réng sè:............................ C.1 Nh·n hiÖu hoÆc tªn th­¬ng m¹i cña bé phËn :..................................................................... C.2 KiÓu bé phËn : ................. ........................................................................................... C.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt : ...................................................................................... C.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã):..................................................... C.5 Ngµy nép mÉu thö nghiÖm :................................................................................................ C.6 Phª duyÖt kiÓu bé phËn ®­îc cÊp/ kh«ng ®­îc cÊp(1):........................................................ C.7 N¬i cÊp :............................................................................................................................... C.8 Ngµy cÊp:............................................................................................................................. C.9 Ký tªn :................................................................................................................................ (1) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. 14
 13. TCVN 6954 : 2001 Phô lôc D ( qui ®Þnh ) B¶n th«ng sè kü thuËt vÒ viÖc l¾p thïng nhiªn liÖu hay c¸c thïng nhiªn liÖu ®èi víi mét kiÓu m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh (§­îc nép kÌm theo ®¬n xin phª duyÖt kiÓu xe ®èi víi viÖc l¾p thïng vµ ®­îc nép riªng víi ®¬n xin phª duyÖt kiÓu xe) B¶n th«ng sè kü thuËt m« t«, xe m¸y vÒ viÖc l¾p thïng hay thïng ph¶i gåm c¸c th«ng tin ®­îc nªu trong phô lôc B cña TCVN 6888 : 2001 PhÇn B.1, ®iÒu : B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.1.5 ®Õn B.1.1.6 B.1.4.3.3.3 Ngoµi ra yªu cÇu cã thªm c¸c th«ng tin sau ®©y : sè phª duyÖt cña thïng ®­îc l¾p vµo xe. 15
 14. TCVN 6954 : 2001 Phô lôc E (tham kh¶o) ( VÝ dô vÒ chøng nhËn phª duyÖt kiÓu m« t«, xe m¸y ®èi víi viÖc l¾p thïng nhiªn liÖu hay c¸c thïng nhiªn liÖu cho mét kiÓu m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh cña c¸c n­íc thuéc EC ) Tªn c¬ quan cã thÈm quyÒn B¸o c¸o thö nghiÖm sè:................cña phßng thö nghiÖm :..............................Ngµy......th¸ng.....n¨m..... Phª duyÖt kiÓu xe sè:......................... Phª duyÖt më réng sè:................................... E.1 Nh·n hiÖu hoÆc tªn th­¬ng m¹i cña xe :............................................................................ E.2 KiÓu xe : ............................................................................................................................ E.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt : ...................................................................................... E.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn cña nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã): ..................................................... E.5 Ngµy nép mÉu xe thö nghiÖm :........................................................................................... E.6 Sè phª duyÖt cña bé phËn ®­îc l¾p lªn xe:........................................................................ E.7 Phª duyÖt kiÓu xe ®­îc cÊp/ kh«ng ®­îc cÊp (1).............................................................. E.8 N¬i cÊp :........................................................................................................................... E.9 Ngµy cÊp:............................................................................................................................ E.10 Ký tªn :.............................................................................................................................. ___________________ (1) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. 16
Đồng bộ tài khoản