TCVN 6956:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
8
download

TCVN 6956:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6956:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6956:2001

  1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6956 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé – ThiÕt bÞ ®o tèc ®é vµ viÖc l¾p ®Æt trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi – Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – Speedometer equipment installed in motor vehicles - Requirements and test methods in type approval Hµ néi - 2001
  2. Lêi nãi ®Çu ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE 39-00/S2. do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
  3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6956 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé – ThiÕt bÞ ®o tèc ®é vµ viÖc l¾p ®Æt trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi – Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – Speedometer equipment installed in motor vehicles - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö thiÕt bÞ ®o tèc ®é l¾p trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé bao gåm «t«, m« t« hai b¸nh hoÆc ba b¸nh (sau ®©y gäi chung lµ xe) cã tèc ®é thiÕt kÕ lín nhÊt v­ît qu¸ 50 km/h ¸p dông trong phª duyÖt kiÓu. Chó thÝch - ThuËt ng÷ “Phª duyÖt kiÓu” thay thÕ thuËt ng÷ “C«ng nhËn kiÓu“ trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6552 : 1999 (ISO 00362 : 1998) ¢m häc - TiÕng ån do ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ph¸t ra khi t¨ng tèc ®é - Ph­¬ng ph¸p kü thuËt. 3 ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 Phª duyÖt xe (approval of a vehicle): lµ phª duyÖt kiÓu xe theo thiÕt bÞ ®o tèc ®é khi l¾p trªn xe. 3.2 KiÓu xe xÐt theo thiÕt bÞ ®o tèc ®é (vehicle type with regard to the speedometer equipment): lµ c¸c xe kh«ng kh¸c nhau vÒ c¸c ®iÓm chñ yÕu sau: 3.2.1 Lèp th«ng dông; 3
  4. TCVN 6956 : 2001 3.2.2 Tû sè truyÒn tæng kÓ c¶ bé gi¶m tèc (nÕu cã) (sè vßng quay t¹i trôc vµo cña ®ång hå ®o tèc ®é trªn mét vßng quay cña trôc dÉn ®éng thiÕt bÞ ®o tèc ®é khi xe chuyÓn ®éng theo ®­êng th¼ng); 3.2.3 KiÓu thiÕt bÞ ®o tèc ®é; kiÓu ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh bëi dung sai cña c¬ cÊu ®o trong ®ång hå ®o tèc ®é, h»ng sè dông cô vµ ph¹m vi tèc ®é chØ thÞ. 3.3 Lèp th«ng dông (tyres normally fitted): lµ kiÓu lèp ®­îc nhµ s¶n xuÊt cung cÊp cho kiÓu xe thö nghiÖm ; lèp ®i trªn tuyÕt kh«ng ®­îc coi lµ lèp th«ng dông. 3.4 ¸p suÊt lµm viÖc b×nh th­êng (normal running pressure): lµ trÞ sè ¸p suÊt khi b¬m c¨ng ë tr¹ng th¸i nguéi do nhµ s¶n xuÊt xe quy ®Þnh ®­îc t¨ng thªm 0,2 bar (20 kPa). 3.5 §ång hå ®o tèc ®é (speedometer): lµ mét bé phËn cña thiÕt bÞ ®o tèc ®é chØ thÞ cho ng­êi l¸i biÕt tèc ®é cña xe do ng­êi l¸i ®iÒu khiÓn t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo(1); (1) Chó thÝch - §iÒu nµy kh«ng kÓ ®Õn bé phËn chØ thÞ tèc ®é cña ®ång hå nÕu nã tu©n theo c¸c quy ®Þnh phª duyÖt kiÓu kh«ng cho phÐp cã sai sè tuyÖt ®èi gi÷a tèc ®é thùc vµ tèc ®é ®­îc chØ thÞ v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ tÝnh ®­îc tõ c¸c yªu cÇu nªu trong 5.2. 3.6 Xe kh«ng t¶i (unladen vehicle): lµ xe ®ang ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng, cã ®Çy ®ñ nhiªn liÖu chÊt láng lµm m¸t, dÇu b«i tr¬n, c¸c dông cô, mét b¸nh xe dù phßng (nÕu ®­îc nhµ s¶n xuÊt xe cung cÊp theo tiªu chuÈn) vµ chë mét ng­êi l¸i cã khèi l­îng lµ 75 kg, nh­ng kh«ng tÝnh ng­êi l¸i phô, phô kiÖn hay phô t¶i. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt B¶n m« t¶ kiÓu xe theo c¸c môc ®­îc nªu tõ 3.2 ®Õn 3.5. 4.2 MÉu Mét xe kh«ng t¶i ®¹i diÖn cho kiÓu xe ®­îc phª duyÖt kiÓu. 5 Yªu cÇu 5.1 Yªu cÇu chung 5.1.1 Mµn hiÓn thÞ cña ®ång hå ®o tèc ®é ph¶i ®­îc ®Æt trong tÇm nh×n trùc tiÕp cña ng­êi l¸i vµ ph¶i râ rµng dÔ ®äc kÓ c¶ ban ngµy vµ ban ®ªm. Ph¹m vi tèc ®é chØ thÞ ph¶i ®ñ réng ®Ó bao hµm ®­îc tèc ®é lín nhÊt mµ nhµ s¶n xuÊt kiÓu xe c«ng bè. 5.1.1.1 C¸c kho¶ng chia ph¶i lµ 1 km/h, 2 km/h, 5 km/h hoÆc 10 km/h. C¸c gi¸ trÞ tèc ®é ph¶i ®­îc chØ thÞ trªn mÆt sè nh­ sau: Khi gi¸ trÞ cao nhÊt trªn mÆt sè kh«ng v­ît qu¸ 200 km/h, c¸c gi¸ trÞ tèc ®é ph¶i ®­îc chØ thÞ trong c¸c kho¶ng kh«ng v­ît qu¸ 20 km/h. Khi gi¸ trÞ lín nhÊt trªn mÆt sè v­ît qu¸ 200 km/h th× c¸c gi¸ trÞ tèc ®é ph¶i ®­îc chØ thÞ trong c¸c kho¶ng kh«ng v­ît qu¸ 30 km/h. C¸c gi¸ trÞ ®é chia tèc ®é chØ thÞ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Òu nhau. 4
  5. TCVN 6956 : 2001 5.1.1.2 Trong tr­êng hîp xe ®­îc s¶n xuÊt ®Ó b¸n sang mét n­íc nµo ®ã cã sö dông ®¬n vÞ ®o ins¬, ®ång hå cßn ph¶i biÓu thÞ ra dÆm/giê (mph); C¸c kho¶ng chia ph¶i lµ 1 mph, 2 mph, 5 mph hoÆc 10 mph. C¸c gi¸ trÞ tèc ®é ph¶i chØ thÞ trªn mÆt sè t¹i c¸c kho¶ng kh«ng v­ît qu¸ 20 mph vµ b¾t ®Çu t¹i 10 mph hoÆc 20 mph. C¸c kho¶ng gi¸ trÞ tèc ®é chØ thÞ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Òu nhau. 5.2 Yªu cÇu riªng Tèc ®é chØ thÞ kh«ng ®­îc nhá h¬n tèc ®é thùc. T¹i c¸c tèc ®é ®­îc quy ®Þnh ®Ó thö trong 6.5 vµ gi÷a c¸c tèc ®é nµy, ph¶i cã quan hÖ sau gi÷a tèc ®é chØ thÞ trªn ®ång hå cña thiÕt bÞ ®o tèc ®é (V1) vµ tèc ®é thùc (V2): V2 0 ≤ V1 - V2 ≤ +4 (km/h); 10 6 Ph­¬ng ph¸p thö ®é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ ®o tèc ®é 6.1 Xe ®­îc l¾p lèp thuéc mét trong c¸c kiÓu lèp th«ng dông; thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn lÆp l¹i cho tõng kiÓu ®ång hè ®o tèc ®é do nhµ s¶n xuÊt quy ®Þnh. 6.2 Thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi xe kh«ng t¶i. Khèi l­îng phô cã thÓ ®­îc chÊt vµo ®Ó phôc vô viÖc ®o. 6.3 NhiÖt ®é chuÈn cña ®ång hå ®o tèc ®é ph¶i lµ 230C ± 50C 6.4 Trong khi thùc hiÖn mçi phÐp thö, ¸p suÊt cña lèp ph¶i lµ ¸p suÊt lµm viÖc b×nh th­êng nh­ ®Þnh nghÜa trong 3.4; 6.5 Xe ph¶i ®­îc thö nghiÖm t¹i c¸c tèc ®é ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 - Tèc ®é thö nghiÖm Tèc ®é lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt xe Tèc ®é thö quy ®Þnh (Vlín nhÊt) (km/h) (km/h) 50 < Vlín nhÊt ≤ 100 40 vµ 80% Vlín nhÊt (nÕu tèc ®é thö ®o ®­îc ≥ 55) 100 < Vlín nhÊt ≤ 150 40, 80 vµ 80% Vlín nhÊt (nÕu tèc ®é thö ®o ®­îc ≥ 100) 150 < Vlín nhÊt 40, 80 vµ 120 6.6 Dông cô thö nghiÖm ®­îc sö dông ®Ó ®o tèc ®é thùc cña xe ph¶i cã ®é chÝnh x¸c lµ ± 0,5%. 6.6.1 BÒ mÆt ®­êng thö khi thö ph¶i b»ng ph¼ng vµ kh« r¸o, cã ®ñ ®é b¸m yªu cÇu. 6.6.2 NÕu sö dông ®éng lùc kÕ tang trèng (con l¨n) ®Ó thö nghiÖm th× ®­êng kÝnh c¸c tang trèng (con l¨n) ph¶i Ýt nhÊt lµ 2 m. 5
  6. TCVN 6956 : 2001 7 Söa ®æi kiÓu xe Mäi söa ®æi ph¶i lµ kh«ng ®¸ng kÓ kh«ng ®­îc g©y ra c¸c ¶nh h­ëng kh«ng tèt vµ trong bÊt cø tr­êng hîp nµo thiÕt bÞ ®o tèc ®é vÉn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 8 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 8.1 Mäi xe ®­îc phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt ®Ó phï hîp víi kiÓu ®­îc phª duyÖt b»ng viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®­îc nªu t¹i ®iÒu 5 vµ ®iÒu 6. VÝ dô vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu vµ bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu ®­îc tr×nh bµy trong phô lôc A vµ phô lôc B 8.2 §Ó kiÓm tra c¸c yªu cÇu nªu t¹i 8.1 cã ®­îc ®¸p øng kh«ng, ph¶i thùc hiÖn c¸c kiÓm tra vÒ sù phï hîp cña s¶n xuÊt. §Æc biÖt lµ, ®èi víi tõng kiÓu xe, Ýt nhÊt còng ph¶i thùc hiÖn phÐp thö qui ®Þnh trong phô lôc C. 6
  7. TCVN 6956 : 2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, EEC, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy) [Khæ lín nhÊt : A4 (210 x 297)] C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn E ..................................... (1) ..................................... ..................................... Th«ng b¸o vÒ phª duyÖt (hoÆc kh«ng phª duyÖt hoÆc thu håi phª duyÖt) kiÓu xe vÒ thiÕt bÞ ®o tèc ®é vµ l¾p ®Æt chóng theo ECE 39. Phª duyÖt sè: ........................................................... A.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña xe: .................................................................................... A.2 KiÓu xe: ................................................................................................................................... A.3 Tªn ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: ................................................................................................... A.4 Tªn ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã): ......................................................................... .......................................................................................................................................................... A.5 M« t¶ vÒ thiÕt bÞ ®o tèc ®é: ........................................................................................................ .......................................................................................................................................................... A.5.1 C¸c chi tiÕt cña kiÓu thiÕt bÞ th­êng ®­îc l¾p: ........................................................................ A.5.2 C¸c chi tiÕt cña lèp ®­îc l¾p trong khi thö:............................................................................. A.5.3 Tû sè truyÒn cña thiÕt bÞ ®o tèc ®é: ........................................................................................ A.6 Khèi l­îng xe thö vµ ph©n bè khèi l­îng gi÷a c¸c trôc:............................................................. A.7 KiÓu d¹ng xe:............................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... 7
  8. TCVN 6956 : 2001 A.8 Xe ®­îc nép ®Ó phª duyÖt vÒ:................................................................................................... A.9 Phßng thö nghiÖm thùc hiÖn thö nghiÖm ®Ó phª duyÖt:............................................................. .......................................................................................................................................................... A.10 Ngµy lËp biªn b¶n thö nghiÖm: A.11 Biªn b¶n thö nghiÖm sè: ......................................................................................................... A.12 CÊp phª duyÖt /Kh«ng cÊp phª duyÖt (2) A.13 VÞ trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu:......................................................................................................... A.14 N¬i cÊp:................................................................................................................................... A.15 Ngµy cÊp:................................................................................................................................ A.16 Ký tªn:..................................................................................................................................... (1) Chó thÝch - N­íc cÊp phª duyÖt. (2) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. 8
  9. TCVN 6956 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) Bè trÝ dÊu phª duyÖt MÉu A E4 39 R - 002439 a/3 a/2 a anhá nhÊt= 8 mm DÊu phª duyÖt ë trªn ®­îc g¾n vµo xe chØ ra r»ng kiÓu xe nµy ®· ®­îc phª duyÖt ë Hµ Lan (E4) theo ECE 39. Sè phª duyÖt chØ ra n»ng phª duyÖt ®­îc cÊp theo yªu cÇu cña ECE 39, b¶n ban hµnh ®Çu tiªn. MÉu B 39 002439 a/2 a/3 E4 a/3 a/2 a 33 001628 a/3 a/2 anhá nhÊt= 8 mm DÊu phª duyÖt ë trªn ®­îc g¾n vµo xe chØ ra r»ng kiÓu xe nµy ®· ®­îc phª duyÖt ë Hµ Lan (E4) theo ECE 39 vµ 33(1). Sè phª duyÖt chØ ra n»ng t¹i nh÷ng ngµy khi c¸c phª duyÖt t­¬ng øng phª duyÖt ®­îc cÊp, c¸c ECE 39 vµ 33, b¶n ban hµnh ®Çu tiªn. (1) Chó thÝch - Sè thø hai ®­îc nªu ra chØ ®Ó lµm vÝ dô. 9
  10. TCVN 6956 : 2001 Phô lôc C (quy ®Þnh) Thö ®é chÝnh x¸c cña ®ång hå ®o tèc ®é khi kiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt C.1 §iÒu kiÖn thö nghiÖm C¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm ph¶i lµ c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong ®iÒu 6 cña tiªu chuÈn nµy. C.2 Yªu cÇu ViÖc s¶n xuÊt ®­îc coi nh­ phï hîp víi tiªu chuÈn nµy nÕu mèi quan hÖ sau gi÷a tèc ®é chØ thÞ trªn mÆt sè cña ®ång hå (V1) vµ tèc ®é thùc (V2) ®­îc tho¶ m·n nh­ sau: §èi víi xe lo¹i M vµ N(1): V2 0 ≤ V1 - V2 ≤ +6 (km/h) 10 §èi víi xe lo¹i L3, L4 vµ L5(1): V2 0 ≤ V1 - V2 ≤ +8 (km/h) 10 (1) Chó thÝch - Ph©n lo¹i xe M, N, L3, L4 vµ L5 ®­îc qui ®Þnh trong TCVN 6552 : 1999. ______________________ 10
Đồng bộ tài khoản