TCVN 6957:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
111
lượt xem
17
download

TCVN 6957:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Tiêu chuẩn Phương tiện giao thông. TCVN 6957:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh. Yêu cầu trong phê duyệt kiểu. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với các cơ cấu điều khiển hoạt động bởi lái xe bao gồm cả việc nhận biết các cơ cấu điều khiển, báo hiệu làm việc và chỉ báo của các loại mô tô, xe máy hai bánh trong phê duyệt kiểu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6957:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6957 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - C¬ cÊu ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña m« t«, xe m¸y hai b¸nh - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road Vehicles - Two-Wheeled motorcycles and mopeds - Driver-operated controls including the identification of controls, tell-tales and indicators - Requirements in type approval Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE 60-00/S1. do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6957 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - C¬ cÊu ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña m« t«, xe m¸y hai b¸nh - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu Road Vehicles - Two-Wheeled motorcycles and mopeds - Driver-operated controls including the identification of controls, tell-tales and indicators - Requirements in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng bëi l¸i xe bao gåm c¶ viÖc nhËn biÕt c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, b¸o hiÖu lµm viÖc vµ chØ b¸o cña c¸c lo¹i m«t«, xe m¸y hai b¸nh (sau ®©y ®­îc gäi chung lµ xe) trong phª duyÖt kiÓu. Chó thÝch - ThuËt ng÷ “ Phª duyÖt kiÓu” thay thÕ thuËt ng÷ “ C«ng nhËn kiÓu” trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn ISO 4129 : 1990 Road vehicles - Mopeds - Symbols for controls, indicators and telltales (ISO 4129 : 1990 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Xe m¸y - KÝ hiÖu cña c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, b¸o hiÖu lµm viÖc vµ chØ b¸o). ISO 6727 : 1981 Road vehicles - Motorcycles - Symbols for controls, indicators and telltales (ISO 6727 : 1981 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t« - KÝ hiÖu cña c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, b¸o hiÖu lµm viÖc vµ chØ b¸o). 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 Phª duyÖt xe (approval of a vehicle): lµ phª duyÖt mét kiÓu xe chØ liªn quan tíi c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng, vÞ trÝ l¾p ®Æt vµ viÖc nhËn biÕt c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn. 3
 4. TCVN 6957 : 2001 3.2 KiÓu xe (vehicle type): lµ mét lo¹i xe c¬ giíi trong ®ã c¸c xe kh«ng cã sù kh¸c nhau vÒ c¸ch bè trÝ c¸c bé phËn cã thÓ g©y ¶nh h­ëng ®Õn chøc n¨ng hoÆc vÞ trÝ cña c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn cña c¸c xe ®ã. 3.3 C¬ cÊu ®iÒu khiÓn (control): lµ bé phËn nµo ®ã cña xe khi ®­îc t¸c ®éng trùc tiÕp bëi ng­êi l¸i sÏ lµm thay ®æi tr¹ng th¸i hoÆc chøc n¨ng cña xe hay bÊt cø phÇn nµo cña xe. 3.4 Tay l¸i (handlebars): lµ phÇn nµo ®ã cña thanh hoÆc c¸c thanh ®­îc l¾p víi ®Çu cña cµng l¸i b»ng mét bé phËn nµo ®ã ®Ó l¸i xe. 3.4.1 PhÇn tay l¸i bªn ph¶i (handlebars-right side): lµ bé phËn cña tay l¸i khi nh×n theo h­íng chuyÓn ®éng phÝa tr­íc th× c¸c bé phËn ®ã n»m vÒ phÝa bªn ph¶i cña mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 3.4.2 PhÇn tay l¸i bªn tr¸i (handlebars-left side): lµ bé phËn cña tay l¸i khi nh×n theo h­íng chuyÓn ®éng phÝa tr­íc th× c¸c bé phËn ®ã n»m vÒ phÝa bªn tr¸i cña mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 3.4.3 PhÇn tay l¸i tr­íc (handlebars-forward): lµ bé phËn cña tay l¸i ë c¸ch xa ng­êi l¸i nhÊt khi ng­êi l¸i ngåi t¹i vÞ trÝ l¸i. 3.5 Tay n¾m (handgrip): lµ bé phËn ngoµi cïng cña tay l¸i t¹i ®ã ng­êi l¸i cÇm vµo ®Ó ®iÒu khiÓn xe. 3.5.1 Tay n¾m xoay (rotating handgrip): lµ mét tay n¾m ®iÒu khiÓn mét sè c¬ cÊu chøc n¨ng cña xe, cã thÓ quay tù do quanh trôc cña nã khi ng­êi l¸i xoay. 3.6 Khung xe (frame): lµ c¸c bé phËn cña khung xe(1) hoÆc gi¸ ®ì ®Ó ®Ó l¾p ®Æt ®éng c¬ vµ / hoÆc bé phËn truyÒn ®éng, vµ / hoÆc chÝnh b¶n th©n ®éng c¬ vµ bé phËn truyÒn ®éng. 3.6.1 PhÇn khung xe bªn ph¶i (frame-right side): lµ bé phËn nµo ®ã cña khung xe khi nh×n theo h­íng chuyÓn ®éng phÝa tr­íc th× c¸c bé phËn ®ã n»m ë phÝa bªn ph¶i cña mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 3.6.2 PhÇn khung xe bªn tr¸i (frame-left side): lµ c¸c bé phËn cña khung xe khi nh×n theo h­íng chuyÓn ®éng phÝa tr­íc th× c¸c bé phËn ®ã n»m ë phÝa bªn tr¸i cña mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 3.7 CÇn ®iÒu khiÓn (lever): c¬ cÊu gåm mét c¸nh tay ®ßn xoay quanh mét ®iÓm tùa ®Ó ®iÒu khiÓn mét sè c¬ cÊu chøc n¨ng cña xe. 3.7.1 Tay ®iÒu khiÓn(2) (hand lever): lµ cÇn ®iÒu khiÓn lµm viÖc bëi tay cña ng­êi l¸i t¸c ®éng vµo c¸nh tay ®ßn cña nã. 3.7.2 CÇn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n (foot lever): lµ cÇn ®iÒu khiÓn lµm viÖc bëi ch©n cña ng­êi l¸i t¸c ®éng vµo c¸nh tay ®ßn cña nã. 3.7.3 Bµn ®¹p(3) (pedal): lµ cÇn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n lµm viÖc bëi ch©n cña ng­êi l¸i t¸c ®éng lªn chi tiÕt tú cña nã, do ®ã cho phÐp t¸c ®éng lùc lªn c¸nh tay ®ßn cña nã. 3.7.4 C¸c bµn ®¹p dÉn ®éng (riding pedals): lµ c¸c bé phËn ®­îc kÕt nèi víi c¬ cÊu cña hÖ thèng truyÒn ®éng vµ cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó dÉn ®éng xe m¸y chuyÓn ®éng. 4
 5. TCVN 6957 : 2001 3.7.5 CÇn ®iÒu khiÓn chän sè (sau ®©y gäi lµ cÇn sang sè) (rocker arm): lµ mét cÇn ®iÒu khiÓn xoay quanh mét trôc ë t©m hoÆc gÇn t©m cña cÇn vµ mét ®Çu cã chi tiÕt tú, ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch dïng ch©n cña ng­êi l¸i t¸c ®éng lªn chi tiÕt tú (xem phô lôc C, h×nh C.3). 3.8 Gi¸ ®Ó ch©n (footrest): lµ bé phËn nh« ra ë mçi bªn xe mµ ng­êi l¸i ®Æt ch©n lªn khi ngåi ë vÞ trÝ l¸i. 3.9 Bµn ®Ó ch©n (platform): lµ bé phËn cña xe mµ ng­êi l¸i ®Æt ch©n lªn khi ngåi ë vÞ trÝ l¸i b×nh th­êng trong tr­êng hîp xe kh«ng ®­îc trang bÞ c¸c bµn ®¹p dÉn ®éng hoÆc c¸c gi¸ ®Ó ch©n. Chó thÝch (1) Khung xe ®­îc hiÓu lµ khung xe nãi chung (Frame) hoÆc khung c¬ së (Chassis). (2) Trõ c¸c tr­êng hîp kh¸c ®· nªu ra, tay ®iÒu khiÓn ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch bãp (®ã lµ sù xoay quanh trôc cña tay ®iÒu khiÓn vÒ phÝa c¬ cÊu ®ì). VÝ dô: §Ó bãp phanh, ng¾t li hîp. (3) Trõ c¸c tr­êng hîp kh¸c ®· nªu ra, bµn ®¹p ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng lùc nÐn. VÝ dô: §¹p phanh c¬ khÝ. 3.10 ThuËn chiÒu kim ®ång hå (clockwise): lµ h­íng chuyÓn ®éng quay quanh trôc cña bé phËn ®ang ®­îc xÐt ®Õn theo chiÒu cña kim ®ång hå khi quan s¸t tõ phÝa trªn hoÆc tõ mÆt ngoµi cña bé phËn ®ã. 3.10.1 Ng­îc chiÒu kim ®ång hå (anticlockwise): lµ h­íng chuyÓn ®éng quay quanh trôc cña bé phËn ®ang ®­îc xÐt ®Õn ng­îc víi chiÒu cña kim ®ång hå khi quan s¸t tõ phÝa trªn hoÆc tõ mÆt ngoµi cña bé phËn ®ã. 3.11 Phanh chÝnh kÕt hîp (combined service brake): lµ mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng (dÉn ®éng b»ng thñy lùc hoÆc c¬ khÝ hoÆc c¶ hai) c¶ phanh tr­íc vµ phanh sau cña xe chØ b»ng mét c¬ cÊu ®iÒu khiÓn. 3.12 Bé phËn chØ b¸o (indicator): lµ bé phËn hiÓn thÞ th«ng tin vÒ c¸c chøc n¨ng hoÆc t×nh tr¹ng cña mét hÖ thèng hoÆc mét bé phËn cña hÖ thèng, vÝ dô: Møc nhiªn liÖu. 3.13 B¸o hiÖu lµm viÖc (tell-tale): lµ tÝn hiÖu quang häc ®Ó th«ng b¸o t×nh tr¹ng hoÆc chøc n¨ng lµm viÖc m«t bé phËn lµ ®óng hoÆc h­ háng. 3.14 BiÓu t­îng (symbol): lµ mét h×nh ®Ó nhËn biÕt mét c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, mét bé phËn b¸o hiÖu lµm viÖc hoÆc mét bé phËn chØ b¸o. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt C¸c b¶n vÏ theo tØ lÖ thÝch hîp vµ tr×nh bµy ®ñ c¸c chi tiÕt cña c¸c bé phËn cña xe liªn quan ®Õn yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vµ cña chÝnh kiÓu xe. 4.2 MÉu Mét xe ®¹i diÖn cho kiÓu xe xin phª duyÖt kiÓu ®Ó kiÓm tra theo ®iÒu 5 cña tiªu chuÈn nµy. 5
 6. TCVN 6957 : 2001 5 Yªu cÇu chung 5.1 TÊt c¶ c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng ®­îc quy ®Þnh trong 6.1, 6.2, 6.3 vµ 6.4 ph¶i ë trong tÇm víi cña ng­êi l¸i t¹i vÞ trÝ l¸i. 5.1.1 TÇm víi cña ng­êi l¸i tíi c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn kh«ng bÞ c¶n trë do c¸c bé phËn kh¸c cña xe. 5.1.2 C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn nªu ra tõ 6.1 tíi 6.4 ph¶i ®­îc l¾p ®Æt vµo ®óng vÞ trÝ hoÆc ®óng khu vùc quy ®Þnh ®­îc chØ ra trong c¸c môc ®ã. 5.1.3 VÞ trÝ cña c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn trªn tay l¸i ®­îc quy ®Þnh trong: 6.2.1 (phanh tr­íc) 6.2.2.2 (phanh sau: xe m¸y) 6.3.1 (li hîp) 6.4.1 (thiÕt bÞ c¶nh b¸o b»ng ©m thanh) 6.4.2.2 (®iÒu khiÓn ®Ìn chiÕu xa, ®Ìn chiÕu gÇn) 6.4.3 (®iÒu khiÓn ®Ìn b¸o rÏ) ph¶i ®­îc l¾p ®Æt ë c¸c vÞ trÝ ng­êi l¸i cã thÓ víi tíi mµ kh«ng cÇn dÞch chuyÓn tay khái c¸c tay n¾m. 5.2 C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®­îc nªu trong 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 vµ 6.3.1 ph¶i ®­îc thiÕt kÕ phï hîp víi c¸c yªu cÇu t­¬ng øng trong C.1 (tay ®iÒu khiÓn) hoÆc C.2, phô lôc C (cÇn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n, cÇn sang sè vµ bµn ®¹p) mét c¸ch riªng biÖt. 5.3 NhËn biÕt C¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, b¸o hiÖu lµm viÖc vµ c¸c bé phËn chØ b¸o khi l¾p ph¶i ®­îc nhËn biÕt theo c¸c quy ®Þnh cña phô lôc D. 6 Yªu cÇu riªng 6.1 §iÒu khiÓn ®éng c¬ 6.1.1 Khëi ®éng 6.1.1.1 Kho¸ ®iÖn: §èi víi khãa ®iÖn cã kÕt cÊu ®iÒu khiÓn theo kiÓu quay th× h­íng chuyÓn ®éng ph¶i theo chiÒu kim ®ång hå tõ vÞ trÝ ”kho¸ (OFF)” ®Õn vÞ trÝ ”më (ON)”. 6.1.1.2 C«ng t¾c khëi ®éng: Kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt 6.1.1.3 Khãa ®iÖn kÕt hîp víi c«ng t¾c khëi ®éng: §èi víi kÕt cÊu ®iÒu khiÓn theo kiÓu quay th× h­íng chuyÓn ®éng ph¶i theo chiÒu kim ®ång hå tõ vÞ trÝ ”kho¸ (OFF)” ®Õn vÞ trÝ ”më (ON)” vµ ®Õn vÞ trÝ khëi ®éng. 6.1.2 Tèc ®é quay cña ®éng c¬ 6.1.2.1 §iÒu khiÓn tèc ®é quay: Tèc ®é quay cña ®éng c¬ ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay n¾m. 6
 7. TCVN 6957 : 2001 - vÞ trÝ ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i, phÝa bªn ph¶i; - kiÓu ®iÒu khiÓn: xoay tay n¾m; - chiÒu xoay: ng­îc chiÒu kim ®ång hå ®Ó t¨ng tèc ®é quay. 6.1.3 Dõng ®éng c¬ 6.1.3.1 Dõng ®éng c¬ b»ng c«ng t¾c: mét trong nh÷ng bé phËn ®Ó dõng ®éng c¬ thay thÕ khãa ®iÖn (6.1.1.1) hoÆc c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®ãng van h·m ®éng c¬ (6.1.3.2), bé phËn nµy cã thÓ cã chøc n¨ng ®ãng, ng¾t nguån ®iÖn chÝnh cña ®éng c¬. VÞ trÝ cña bé ®iÒu khiÓn nµy ph¶i ®­îc ®Æt trªn tay l¸i, phÝa bªn ph¶i. 6.1.3.2 Dõng ®éng c¬ b»ng c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ®ãng van h·m ®éng c¬ b»ng tay: - vÞ trÝ ®iÒu khiÓn: trªn tay l¸i - kiÓu ®iÒu khiÓn: kiÓu cÇn hoÆc tay n¾m xoay kÕt hîp víi tay n¾m ®iÒu khiÓn tèc ®é ®éng c¬ (phÝa bªn ph¶i). 6.2 §iÒu khiÓn phanh 6.2.1 C¬ cÊu ®iÒu khiÓn phanh b¸nh tr­íc Phanh b¸nh tr­íc cña xe ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay ®iÒu khiÓn vµ ®­îc l¾p ë trªn tay l¸i, phÝa bªn ph¶i, h­íng vÒ phÝa tr­íc. 6.2.2 C¬ cÊu ®iÒu khiÓn phanh b¸nh sau 6.2.2.1 §èi víi c¸c xe trang bÞ lo¹i li hîp c¬ khÝ th× phanh b¸nh sau ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng bµn ®¹p vµ ®­îc l¾p ë trªn khung xe, phÝa bªn ph¶i. KiÓu ®iÒu khiÓn: Bµn ®¹p 6.2.2.2 §èi víi c¸c xe trang bÞ lo¹i li hîp tù ®éng 6.2.2.2.1 C¸c xe cã thiÕt kÕ l¾p c¸c bµn ®¹p dÉn ®éng vµ c¸c xe ®­îc l¾p bµn ®Ó ch©n hoÆc l¾p kÕt hîp gi÷a gi¸ ®Ó ch©n víi bµn ®Ó ch©n vµ cã vËn tèc tèi ®a kh«ng lín h¬n 100 km/h th× phanh b¸nh sau ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay ®iÒu khiÓn vµ ®­îc l¾p ë trªn phÇn tay l¸i bªn tr¸i, h­íng vÒ phÝa tr­íc. 6.2.2.2.2 §èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i xe kh¸c phanh b¸nh sau ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng bµn ®¹p vµ ®­îc l¾p ë trªn khung xe, phÝa bªn ph¶i. 6.2.2.3 C¸c yªu cÇu trong 6.2.2.1 vµ 6.2.2.2.1 kh«ng cÊm c¸c xe m¸y cã bµn ®¹p dÉn ®éng l¾p víi phanh b¸nh sau ®­îc ®iÒu khiÓn bëi mét c¬ cÊu ®¹p ng­îc l¹i b»ng bµn ®¹p. 6.2.3 Phanh chÝnh kÕt hîp C¸c yªu cÇu trong 6.2.1 vµ 6.2.2 kh«ng cÊm c¸c xe trang bÞ phanh chÝnh kÕt hîp (xem 3.11). VÞ trÝ l¾p ®Æt vµ kiÓu ®iÒu khiÓn: theo yªu cÇu trong 6.2.1 vµ 6.2.2. 7
 8. TCVN 6957 : 2001 6.2.4 Phanh dõng Phanh dõng kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt, ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay ®iÒu khiÓn hoÆc b»ng bµn ®¹p. 6.3 §iÒu khiÓn hÖ thèng truyÒn lùc 6.3.1 Li hîp §èi víi c¸c xe trang bÞ lo¹i li hîp c¬ khÝ th× li hîp ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay ®iÒu khiÓn, ®­îc l¾p ë trªn phÇn tay l¸i, bªn tr¸i, h­íng vÒ phÝa tr­íc. Chó thÝch - Yªu cÇu trªn kh«ng cÊm c¸c xe trang bÞ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn li hîp lµ mét cÇn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n sö dông kÕt hîp ®Ó ®iÒu khiÓn c¶ li hîp vµ ®iÒu khiÓn chän sè. 6.3.2 Chän sè 6.3.2.1 §èi víi xe cã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn chän sè ®éc lËp víi ®iÒu khiÓn li hîp th× ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng cÇn sang sè vµ ®­îc l¾p ë trªn phÇn khung xe bªn tr¸i. 6.3.2.1.1 ChuyÓn ®éng cña cÇn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n hoÆc phÇn tr­íc cña cÇn sang sè h­íng lªn trªn ph¶i chän sè ®Ó t¨ng tèc ®é vµ chuyÓn ®éng h­íng ng­îc l¹i lµ chän sè ®Ó gi¶m tèc ®é. VÞ trÝ sè trung gian ph¶i ®­îc t¸ch riªng. 6.3.2.1.2 ChuyÓn ®éng cña cÇn ®iÒu khiÓn chän sè b»ng ch©n vÒ phÝa tr­íc hoÆc vÒ phÝa sau. Trong tr­êng hîp nµy, chuyÓn ®éng cña cÇn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n ra phÝa sau ph¶i chän sè ®Ó t¨ng tèc ®é vµ chuyÓn ®éng h­íng ng­îc l¹i lµ chän cÊp sè ®Ó gi¶m tèc ®é. VÞ trÝ sè trung gian ph¶i ®­îc t¸ch riªng. 6.3.2.2 §èi víi xe cã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn chän sè kÕt hîp víi ®iÒu khiÓn li hîp th× ph¶i ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay ®iÒu khiÓn vµ ®­îc l¾p ë trªn phÇn tay l¸i bªn tr¸i, h­íng vÒ phÝa tr­íc. 6.3.2.2.1 Quay tay n¾m xoay ng­îc chiÒu kim ®ång hå ph¶i chän sè ®Ó t¨ng tèc ®é vµ chuyÓn ®éng h­íng ng­îc l¹i lµ chän sè ®Ó gi¶m tèc ®é. VÞ trÝ sè trung gian ph¶i ®­îc t¸ch riªng. 6.4 §iÒu khiÓn hÖ thèng chiÕu s¸ng vµ tÝn hiÖu 6.4.1 ThiÕt bÞ c¶nh b¸o b»ng ©m thanh 6.4.1.1 §èi víi xe cã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn chän sè ®éc lËp víi ®iÒu khiÓn li hîp, c«ng t¾c tÝn hiÖu ph¶i ®­îc l¾p ë trªn phÇn tay l¸i, phÝa bªn tr¸i, kiÓu ®iÒu khiÓn nót bÊm. 6.4.1.2 §èi víi xe cã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn chän sè kÕt hîp víi ®iÒu khiÓn li hîp c«ng t¾c tÝn hiÖu ph¶i ®­îc l¾p ë trªn phÇn tay l¸i bªn ph¶i, kiÓu ®iÒu khiÓn nót bÊm. 6.4.2 §iÒu khiÓn hÖ thèng ¸nh s¸ng 6.4.2.1 C«ng t¾c ®iÒu khiÓn hÖ thèng chiÕu s¸ng: §èi víi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn theo kiÓu quay th× h­íng xoay ph¶i theo chiÒu kim ®ång hå tõ vÞ trÝ ®Ìn b¸o ®ç xe ®Õn vÞ trÝ c¸c ¸nh s¸ng chÝnh. C«ng t¾c ®iÒu khiÓn cã thÓ bè trÝ kÕt hîp víi kho¸ ®iÖn. 8
 9. TCVN 6957 : 2001 6.4.2.2 C«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®Ìn chiÕu xa, ®Ìn chiÕu gÇn. 6.4.2.2.1 §èi víi c¸c xe cã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn chän sè ®éc lËp víi ®iÒu khiÓn li hîp th× c«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®Ìn chiÕu xa vµ ®Ìn chiÕu gÇn ph¶i ®­îc l¾p ë trªn phÇn tay l¸i bªn tr¸i. 6.4.2.2.2 §èi víi c¸c xe cã c¬ cÊu ®iÒu khiÓn chän sè kÕt hîp víi ®iÒu khiÓn li hîp th× c«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®Ìn chiÕu xa vµ ®Ìn chiÕu gÇn ph¶i ®­îc l¾p ë trªn phÇn tay l¸i bªn ph¶i. 6.4.2.3 Bé phËn c¶nh b¸o b»ng thÞ gi¸c: C¬ cÊu ®iÒu khiÓn bé phËn nµy ph¶i g¾n liÒn víi c«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®Ìn chiÕu xa / ®Ìn chiÕu gÇn hoÆc ph¶i lµ mét chøc n¨ng bæ sung cña c«ng t¾c. 6.4.3 C«ng t¾c ®Ìn b¸o rÏ: Ph¶i ®­îc l¾p ë trªn tay l¸i. C«ng t¾c nµy ph¶i ®­îc thiÕt kÕ ®Ó khi quan s¸t tõ vÞ trÝ l¸i nÕu di chuyÓn c«ng t¾c sang tr¸i th× c¸c ®Ìn bªn tr¸i sÏ ho¹t ®éng hoÆc ng­îc l¹i vµ ph¶i cã dÊu chØ dÉn râ rµng h­íng rÏ cña xe. 6.5 §iÒu khiÓn hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu 6.5.1 Bé phËn trî gióp cho viÖc khëi ®éng khi thêi tiÕt l¹nh: Bé phËn nµy ph¶i ®­îc l¾p ®Æt ë vÞ trÝ hîp lý vµ thuËn tiÖn cho ng­êi l¸i sö dông. 6.5.2 C¬ cÊu ®ãng, më ®­êng cung cÊp nhiªn liÖu ®iÒu khiÓn b»ng tay: C¬ cÊu nµy ph¶i cã ký hiÖu "®ãng (OFF)", "më (ON)"vµ "dù tr÷ (RESERVE)" (nÕu cã l¾p ®­êng cÊp nhiªn liÖu dù tr÷). C¬ cÊu nµy lµm viÖc ë vÞ trÝ "më (ON)" khi h­íng xu«i xuèng dßng ch¶y cña nhiªn liÖu tõ b×nh nhiªn liÖu ®Õn ®éng c¬; ë vÞ trÝ "®ãng (OFF)" khi vu«ng gãc víi dßng ch¶y cña nhiªn liÖu vµ vÞ trÝ "dù tr÷ (RESERVE)" khi h­íng ng­îc víi dßng ch¶y cña nhiªn liÖu. 6.5.2.1 Khi xe ®­îc trang bÞ c¬ cÊu ®ãng, më ®­êng cung cÊp nhiªn liÖu nh­ trªn th× c¬ cÊu ®iÒu khiÓn nµy ph¶i bè trÝ ë vÞ trÝ ng­êi l¸i cã thÓ ®iÒu khiÓn dÔ dµng trong khi ch¹y xe. 7 Söa ®æi kiÓu xe 7.1 Trong mäi tr­êng hîp, kiÓu xe söa ®æi vÉn ph¶i tu©n theo ®óng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh. 8 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 8.1 TÊt c¶ c¸c xe mang dÊu phª duyÖt nh­ ®· miªu t¶ theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt ®óng theo kiÓu xe ®· ®­îc cÊp Chøng nhËn phª duyÖt kiÓu, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng. VÝ dô vÒ Th«ng b¸o vµ bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu ®­îc nªu trong phô lôc A vµ B. 8.2 §Ó x¸c ®Þnh tÝnh ®ång nhÊt trong s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ ®· nªu trong 8.1 ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra mét xe mÉu ®­îc chän bÊt kú trong lo¹t xe ®· ®­îc s¶n xuÊt mang dÊu phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy. 9
 10. TCVN 6957 : 2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho viÖc phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy). Th«ng b¸o phª duyÖt [Khæ lín nhÊt: A4 (210 x 297)] 1) C«ng bè bëi: c¬ quan cã thÈm quyÒn ............................ ............................ ............................ VÒ viÖc2/: CÊp phª duyÖt Më réng phª duyÖt Kh«ng cÊp phª duyÖt Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt Cña kiÓu xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . theo ECE 60 Phª duyÖt sè: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phª duyÖt më réng sè: . . . . . . . . . . .. . . . . . A.1 Tªn th­¬ng m¹i vµ nh·n hiÖu xe:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.2 KiÓu xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.3 Tªn vµ ®Þa chØ nhµ s¶n xuÊt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.4 Tªn ®Þa chØ cña c¬ quan ®¹i diÖn Nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.5 M« t¶ tãm t¾t kiÓu hÖ thèng ®iÒu khiÓn cña xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.6 Xe ®­îc nép ®Ó phª duyÖt vÒ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.7 Phßng thö nghiÖm thùc hiÖn ®Ó phª duyÖt : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.8 Ngµy lËp biªn b¶n thö nghiÖm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.9 B¸o c¸o thö nghiÖm sè: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.10 CÊp phª duyÖt /CÊp phª duyÖt më réng/ Kh«ng ®­îc cÊp phª duyÖt2/ A.11 VÞ trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.12 N¬i cÊp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.13 Ngµy cÊp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.14 Ký tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.15 C¸c tµi liÖu sau ®©y ®ãng dÊu phª duyÖt kiÓu nh­ ë trªn ph¶i ®­îc ®i kÌm víi th«ng b¸o: C¸c b¶n vÏ kÕt cÊu bé phËn cña xe . . . Chó thÝch 1) N­íc cÊp phª duyÖt. 2) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. 10
 11. TCVN 6957 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (vÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ c¸c dÊu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958,ECE, Liªn hiÖp quèc) Bè trÝ dÊu phª duyÖt MÉu A a/3 DÊu phª duyÖt ®­îc ®ãng trªn xe chØ ra kiÓu xe víi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng ®­îc phª duyÖt ë Netherlands (E4) tu©n theo ECE 60 theo sè phª duyÖt 002439. Sè phª duyÖt cho thÊy chøng nhËn phª duyÖt ®­îc cÊp phï hîp c¸c yªu cÇu cña ECE 60, b¶n ban hµnh ®Çu tiªn. MÉu B DÊu phª duyÖt ®­îc ®ãng trªn xe chØ ra kiÓu xe ®· ®­îc phª duyÖt t¹i Netherlands (E4) tu©n theo ECE 60 vµ ECE 101/. C¸c ch÷ sè chØ ra ngµy cÊp c¸c chøng nhËn phª duyÖt, ECE 60 ch­a söa ®æi vµ quy ®Þnh ECE 10 ®· söa ®æi lÇn thø nhÊt. Chó thÝch - 1) Sè thø 2 ®­a ra chØ ®Ó lµm vÝ dô. 11
 12. TCVN 6957 : 2001 Phô lôc C (quy ®Þnh) C¸c quy ®Þnh ®Æc biÖt liªn quan ®Õn cÇn ®iÒu khiÓn C.1 Tay ®iÒu khiÓn C.1.1 KÝch th­íc lín nhÊt gi÷a mÆt tr­íc cña tay ®iÒu khiÓn vµ mÆt sau cña tay n¾m kh«ng v­ît qu¸ 120 mm, ®­îc ®o vu«ng gãc víi trôc cña tay n¾m t¹i mét ®iÓm bÊt kú gi÷a ®iÓm gi÷a vµ mét ®Çu mót cña tay n¾m phÇn gÇn ®iÓm tùa cña tay ®iÒu khiÓn nhÊt [xem h×nh C.1(a)]. §èi víi c¸c xe cã l¾p bé phËn chän sè kÕt hîp víi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn li hîp th× kho¶ng c¸ch nãi trªn kh«ng v­ît qu¸ 135 mm. C.1.2 KÝch th­íc nµy cã thÓ kÐo dµi v­ît qua ®iÓm gi÷a cña tay n¾m vµ h­íng vÒ phÝa ®Çu hë cña tay n¾m. C.1.3 KÝch th­íc tèi thiÓu (kho¶ng s¸ng) gi÷a mÆt sau cña tay ®iÒu khiÓn víi mÆt tr­íc cña tay n¾m kh«ng nhá h¬n 45 mm ®o t¹i bÊt kú ®iÓm nµo trong kho¶ng gi÷a ®iÓm ngoµi cïng vµ ®iÓm gi÷a cña tay n¾m [xem h×nh C.1(b)]. C.1.4 KÝch th­íc nµy cã thÓ gi¶m cßn c¸ch xa ®iÓm gi÷a cña tay n¾m vµ h­íng vÒ phÝa ®iÓm tùa nh­ng kh«ng ®­îc phÐp nhá h¬n 25 mm. C.1.5 §Çu ngoµi cïng cña tay ®iÒu khiÓn kh«ng ®­îc nh« ra khái ®Çu ngoµi cïng cña tay n¾m mét kho¶ng lín h¬n 30mm khi tay ®iÒu khiÓn ®ang ë vÞ trÝ cña nã vµ cã lùc bãp tèi ®a [xem h×nh C.1 (c)]. C.2 CÇn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n, cÇn sang sè vµ bµn ®¹p C.2.1 CÇn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n C.2.1.1 KÝch th­íc lín nhÊt gi÷a mÆt sau cña phÇn t¸c dông cña cÇn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n vµ mÆt sau cña gi¸ ®Ó ch©n t­¬ng øng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 200 mm ®o t¹i bÊt kú ®iÓm nµo cña phÇn t¸c dông (xem h×nh C.2). C.2.1.2 KÝch th­íc tèi thiÓu (kho¶ng c¸ch) gi÷a mÆt sau cña phÇn t¸c dông cña cÇn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n vµ mÆt tr­íc cña bé phËn ®Ó ch©n t­¬ng øng kh«ng ®­îc nhá h¬n 105mm ®o t¹i bÊt kú ®iÓm nµo cña phÇn t¸c dông (xem h×nh C.2). C.2.1.3 §èi víi c¸c gi¸ ®Ó ch©n cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc th× c¸c kÝch th­íc ®ã ph¶i ®o t¹i c¸c vÞ trÝ th«ng th­êng cña chç ®iÒu chØnh cña gi¸ ®Ó ch©n theo ®óng h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt cho ng­êi sö dông xe (h­íng dÉn sö dông) vµ cÇn ®iÒu khiÓn b»ng ch©n ®ang ë vÞ trÝ nh­ quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. 12
 13. TCVN 6957 : 2001 C.2.2 CÇn sang sè C.2.2.1 KÝch th­íc (K) gi÷a phÇn sau cña chi tiÕt tú, hoÆc mÆt sau cña phÇn t¸c dông ®Æt tr­íc cÇn sang sè vµ mÆt sau cña bé phËn ®Ó ch©n kh«ng v­ît qu¸ 200 mm hoÆc kh«ng nhá h¬n 60 mm (xem h×nh C.3). C.2.2.2 KÝch th­íc (L) gi÷a phÇn tr­íc cña chi tiÕt tú, hoÆc mÆt tr­íc cña phÇn t¸c dông ®Æt phÝa sau c¸nh tay ®ßn vµ mÆt sau cña gi¸ ®Ó ch©n kh«ng v­ît qu¸ 100mm vµ kh«ng nhá h¬n 50 mm (xem h×nh C.3). C.2.2.3 §èi víi c¸c gi¸ ®Ó ch©n cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc th× c¸c kÝch th­íc ®ã ph¶i ®o t¹i c¸c vÞ trÝ th«ng th­êng cña chç ®iÒu chØnh cña bé phËn ®Ó ch©n theo h­íng dÉn sö dông vµ c¸nh tay ®ßn ®ang ë vÞ trÝ nh­ quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. C.2.3 Bµn ®¹p C.2.3.1 C¸c xe l¾p gi¸ ®Ó ch©n C.2.3.1.1 KÝch th­íc lín nhÊt gi÷a phÇn sau cña chi tiÕt tú cña bµn ®¹p vµ mÆt sau cña gi¸ ®Ó ch©n t­¬ng øng kh«ng ®­îc qu¸ 170 mm ®o t¹i bÊt kú ®iÓm nµo (xem h×nh C.4). C.2.3.1.2 KÝch th­íc nhá nhÊt (kho¶ng c¸ch) gi÷a phÇn sau cña chi tiÕt tú cña bµn ®¹p vµ mÆt tr­íc cña gi¸ ®Ó ch©n t­¬ng øng kh«ng nhá h¬n 50 mm ®o t¹i bÊt kú ®iÓm nµo (xem h×nh C.4). C.2.3.1.3 §èi víi c¸c gi¸ ®Ó ch©n cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc th× c¸c kÝch th­íc ®ã ph¶i ®o t¹i c¸c vÞ trÝ th«ng th­êng cña chç ®iÒu chØnh cña bé phËn ®Ó ch©n ®ã theo h­íng dÉn sö dông vµ bµn ®¹p ®ang ë vÞ trÝ nh­ quy ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. C.2.3.2 C¸c xe l¾p bµn ®Ó ch©n C.2.3.2.1 KÝch th­íc lín nhÊt gi÷a bÒ mÆt cña bµn ®Ó ch©n vµ ®iÓm cao nhÊt cña chi tiÕt tú cña bµn ®¹p, ®­îc ®o vu«ng gãc víi bÒ mÆt cña bµn ®Ó ch©n chç gÇn bµn ®¹p, kho¶ng c¸ch ®ã kh«ng v­ît qu¸ 105 mm (xem h×nh C.5). C.2.3.2.2 C¹nh ngoµi cïng chi tiÕt tú cña bµn ®¹p kh«ng v­ît qua khái c¹nh ngoµi cña sµn mét kho¶ng v­ît qu¸ 25 mm (xem h×nh C.5). 13
 14. TCVN 6957 : 2001 H×nh C.1(a) H×nh C.1 (b) 14
 15. TCVN 6957 : 2001 H×nh C.1(c) H×nh C.2 15
 16. TCVN 6957 : 2001 H×nh C.3 H×nh C.4 16
 17. TCVN 6957 : 2001 H×nh C.5 17
 18. TCVN 6957 : 2001 Phô lôc D (quy ®Þnh) c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, b¸o hiÖu lµm viÖc vµ chØ b¸o khi l¾p ®Æt lªn xe ph¶i tu©n theo ®óng néi dung vµ ®óng môc ®Ých sö dông1) D.1 Phô lôc nµy quy ®Þnh c¸c biÓu t­îng, ký hiÖu th­êng dïng ®Ó nhËn biÕt mét bé phËn nhÊt ®Þnh nµo ®ã nh­ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, bé phËn b¸o hiÖu lµm viÖc vµ c¸c bé phËn chØ b¸o l¾p trªn m«t«, xe m¸y vµ c¸ch ®Ó sö dông chÝnh phô lôc nµy. §ång thêi còng chØ ra c¸c quy ®Þnh vÒ mÇu ®Ìn cña c¸c bé phËn b¸o hiÖu lµm viÖc cho tÝn hiÖu quang häc ®Ó th«ng b¸o cho ng­êi l¸i t×nh tr¹ng hoÆc chøc n¨ng lµm viÖc mét bé phËn bé phËn lµ ®óng hoÆc h­ háng vµ trang bÞ l¾p ®Æt vµo c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn t­¬ng øng. D.2 Phô lôc nµy cã thÓ ¸p dông cho c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn ph¶i l¾p vµo b¶ng chØ dÉn ®iÒu khiÓn hoÆc gÇn b¶ng nµy ®Ó ng­êi l¸i sö dông. ViÖc x¸c ®Þnh ph¹m vi ¸p dông kh«ng quy ®Þnh sù b¾t buéc ph¶i cã cña mçi vµ mäi c¬ cÊu ®iÒu khiÓn liÖt kª trong phô lôc nµy. D.3 C¸c biÓu t­îng ph¶i ®­îc ng­êi l¸i nhËn d¹ng râ rµng nh­ ®iÒu D.5 d­íi ®©y khi nh×n tõ vÞ trÝ l¸i. D.4 C¸c biÓu t­îng ph¶i næi bËt so víi m«i tr­êng xung quanh, ph¶i ph¸t s¸ng trong bãng tèi hoÆc tèi thÉm gi÷a m«i tr­êng ¸nh s¸ng. D.5 C¸c biÓu t­îng ph¶i l¾p lªn trªn hoÆc s¸t c¹nh c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn hoÆc bé phËn b¸o hiÖu lµm viÖc cÇn nhËn d¹ng. Tr­êng hîp kh«ng l¾p ®­îc nh­ yªu cÇu trªn th× ph¶i l¾p nèi biÓu t­îng víi c¸c c¬ cÊu ®iÒu khiÓn hoÆc b¸o hiÖu lµm viÖc ë mét kho¶ng c¸ch cµng ng¾n cµng tèt. D.6 NÕu trong mét biÓu t­îng, thÓ hiÖn mét phÝa cña m«t« (xe m¸y) hoÆc c¸c bé phËn cña m«t« (xe m¸y) cã nghÜa lµ ¸p dông tõ ph¶i sang tr¸i. D.7 Nguån s¸ng héi tô ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c tia s¸ng song song vµ nguån s¸ng khuÕch t¸n ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c tia s¸ng t¸ch ra c¸c phÝa kh¸c nhau. D.8 C¸c mÇu d­íi ®©y ®­îc dïng cho c¸c bé phËn b¸o hiÖu lµm viÖc, ý nghÜa cña c¸c mÇu ®ã sÏ nh­ sau: §á: Nguy hiÓm Vµng (hæ ph¸ch): Chó ý Xanh l¸ c©y: An toµn (mÇu xanh da trêi chØ ®­îc dïng cho bé phËn b¸o hiÖu lµm viÖc luång s¸ng ®iÒu khiÓn cña ®Ìn chiÕu xa) D.9 ChØ dÉn vµ minh häa cña c¸c biÓu t­îng 1) Chó thÝch - Phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn Quèc tÕ: ISO 6727 - 1981 vµ 4129 - 1978. Víi môc ®Ých ®Ó ®¶m b¶o chÝnh x¸c c¸c néi dung, c¸c h×nh vÏ ®óng víi c¸c phÇn t­¬ng øng, c¸c biÓu t­îng phï hîp víi hÖ thèng ISO. 18
 19. TCVN 6957 : 2001 H×nh D.1 - §iÒu khiÓn ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc - §Ìn chiÕu xa (MÇu cña ¸nh s¸ng b¸o hiÖu lµm viÖc: mÇu xanh da trêi) H×nh D.2 - §iÒu khiÓn ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc - §Ìn chiÕu gÇn H×nh D.3 - §Ìn b¸o rÏ (MÇu cña ¸nh s¸ng b¸o hiÖu: mÇu xanh l¸ c©y) 19
 20. TCVN 6957 : 2001 H×nh D.4 - C¶nh b¸o nguy hiÓm (MÇu cña ¸nh s¸ng b¸o hiÖu lµm viÖc: mÇu ®á hoÆc ho¹t ®éng ®ång thêi c¶ 2 h×nh mòi tªn cña h×nh D.3) H×nh D.5 - Trî gióp khëi ®éng khi thêi tiÕt l¹nh (MÇu cña ¸nh s¸ng b¸o hiÖu lµm viÖc: mÇu vµng hæ ph¸ch) H×nh D.6 - Cßi 20
Đồng bộ tài khoản