TCVN 6974:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
59
lượt xem
12
download

TCVN 6974:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6974:2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Đèn chiếu sáng phía trước có chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa hoặc cả hai chùm sáng không đối xứng có lắp đèn sợi đốt halogen (H4) trên phương tiện cơ giới. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6974:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6974 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã chïm s¸ng gÇn hoÆc chïm s¸ng xa hoÆc c¶ hai chïm s¸ng kh«ng ®èi xøng cã l¾p ®Ìn sîi ®èt Halogen (H4) trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Headlamps emitting an asymetrical passing beam or a driving beam or both and equipped with halogen filament lamps (H4 lamps) for power-driven vehicles - Requirements and test methods in type approval Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu ®­îc biªn so¹n trªn c¬ së ECE 20-02/S6. do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6974 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã chïm s¸ng gÇn hoÆc chïm s¸ng xa hoÆc c¶ hai chïm s¸ng kh«ng ®èi xøng cã l¾p ®Ìn sîi ®èt Halogen (H4) trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Headlamps emitting an asymetrical passing beam or a driving beam or both and equipped with halogen filament lamps (H4 lamps) for power-driven vehicles - Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu ®èi víi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc (sau ®©y gäi chung lµ ®Ìn) cã chïm s¸ng gÇn hoÆc chïm s¸ng xa hoÆc c¶ hai chïm s¸ng kh«ng ®èi xøng vµ l¾p ®Ìn sîi ®èt Halogen (H4) cã kÝnh ®Ìn b»ng thuû tinh hoÆc chÊt dÎo trªn ph­¬ng tiÖn c¬ giíi ®­êng bé (kÓ c¶ m« t«, xe m¸y; sau ®©y gäi chung lµ xe). Chó thÝch - ThuËt ng÷ “Phª duyÖt kiÓu” thay thÕ thuËt ng÷ “C«ng nhËn kiÓu” trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®­êng bé ®· ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6902 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc cã chïm s¸ng kh«ng ®èi xøng vµ l¾p ®Ìn sîi ®èt Halogen (HS1) cña m«t« - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu. TCVN 6973 : 2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - §Ìn sîi ®èt trong c¸c lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn tÝn hiÖu cña ph­¬ng tiÖn c¬ giíi vµ moãc - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu. IEC 61-2 Lamp caps and holders together with gauges for the control of Interchangeability and safety - Part 2: Lampholders Third Edition, 1969 (IEC 61-2 ®Çu ®Ìn, ®ui ®Ìn cïng víi thiÕt bÞ ®o ®Ó kiÓm tra tÝnh l¾p lÉn vµ an toµn phÇn 2, 1969). 3
 4. TCVN 6974 : 2001 3 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa sau ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy: 3.1 KÝnh ®Ìn (Lens): Chi tiÕt phÝa ngoµi cïng cña ®Ìn, cã chøc n¨ng truyÒn ¸nh s¸ng qua bÒ mÆt chiÕu s¸ng. 3.2 Líp phñ (Coating): Mét hoÆc nhiÒu chÊt dïng ®Ó phñ mét hoÆc nhiÒu líp lªn mÆt ngoµi kÝnh ®Ìn. 3.3 C¸c kiÓu ®Ìn kh¸c nhau (Headlamps of different types): §Ìn kh¸c nhau vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau : 3.3.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu; 3.3.2 §Æc ®iÓm cña hÖ thèng quang häc; 3.3.3 Cã hoÆc kh«ng cã nh÷ng bé phËn cã kh¶ n¨ng thay ®æi hiÖu qu¶ quang häc do khóc x¹, ph¶n x¹, hÊp thô vµ/hoÆc biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Tuy nhiªn viÖc l¾p thªm hoÆc bá ®i nh÷ng bé läc chØ ®Ó thay ®æi mµu cña chïm s¸ng mµ kh«ng lµm thay ®æi sù ph©n bè ¸nh s¸ng cña ®Ìn th× kh«ng coi lµ sù thay ®æi vÒ kiÓu. 3.3.4 Kh¶ n¨ng thÝch hîp ®èi víi hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i hoÆc c¶ hai. 3.3.5 Lo¹i chïm s¸ng ®­îc ph¸t ra (Chïm s¸ng gÇn, chïm s¸ng xa hoÆc c¶ hai chïm s¸ng). 3.3.6 VËt liÖu lµm kÝnh ®Ìn vµ líp phñ (nÕu cã); 4 Ghi nh·n 4.1 §Ìn ®­îc nép ®Ó phª duyÖt ph¶i cã tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña nhµ s¶n xuÊt. 4.2 Trªn kÝnh ®Ìn vµ th©n ®Ìn(1) ph¶i cã kho¶ng trèng ®ñ cho dÊu phª duyÖt vµ c¸c ký hiÖu kh¸c, vµ ph¶i ®­îc chØ râ trong b¶n vÏ nªu trong 5.1.2; 4.3 §Ìn thiÕt kÕ ®Ó tho¶ m·n c¸c yªu cÇu c¶ hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i vµ bªn tr¸i ph¶i cã c¸c dÊu hiÖu chØ ra hai vÞ trÝ cña hÖ thèng quang häc trªn xe hoÆc cña sîi ®èt trªn g­¬ng ph¶n x¹ (th­êng gäi lµ pha ®Ìn), nh÷ng dÊu hiÖu nµy lµ c¸c ch÷ “R/D” cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i, c¸c ch÷ “L/G” cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i. 5 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu (2) 5.1 Tµi liÖu kü thuËt 5.1.1 Tµi liÖu kü thuËt ph¶i nªu râ: - ®Ìn dïng ®Ó chiÕu xa vµ chiÕu gÇn hoÆc mét trong hai chøc n¨ng nµy; - ®Ìn dïng c¶ cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i vµ bªn ph¶i hoÆc mét trong hai chøc n¨ng nµy; 4
 5. TCVN 6974 : 2001 - nÕu ®Ìn ®­îc l¾p g­¬ng ph¶n x¹ ®iÒu chØnh ®­îc, th× ph¶i chØ ra vÞ trÝ ®Æt cña ®Ìn so víi mÆt ®Êt vµ mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe. 5.1.2 B¶n vÏ cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ kiÓu vµ h×nh vÏ bÒ mÆt chiÕu phÝa tr­íc cña ®Ìn víi chi tiÕt vÒ g©n kÝnh ®Ìn nÕu cã vµ mÆt c¾t ngang; c¸c b¶n vÏ ph¶i chØ ra vÞ trÝ ®ãng dÊu phª duyÖt. NÕu ®Ìn ®­îc l¾p g­¬ng ph¶n x¹ ®iÒu chØnh ®­îc, th× ph¶i chØ ra vÞ trÝ l¾p ®Æt so víi mÆt ®Êt vµ mÆt ph¼ng trung tuyÕn däc xe nÕu lo¹i ®Ìn nµy chØ ®Ó sö dông ë (c¸c) vÞ trÝ ®ã. 5.1.3 B¶n m« t¶ kü thuËt v¾n t¾t. Chó thÝch - (1) NÕu kÝnh ®Ìn liÒn víi th©n ®Ìn th× chØ kho¶ng trèng trªn kÝnh ®Ìn ph¶i ®ñ. (2) Yªu cÇu tµi liÖu kÜ thuËt cña ®Ìn sîi ®èt xem TCVN 6973 : 2001. 5.2 MÉu thö 5.2.1 Hai mÉu cña kiÓu ®Ìn §èi víi thö bé läc mµu hoÆc mµn ch¾n mµu (hoÆc cña mét kÝnh ®Ìn mµu): Hai mÉu bé läc mµu hoÆc mµn ch¾n mµu. 5.2.2 §èi víi thö vËt liÖu dÎo dïng ®Ó chÕ t¹o kÝnh ®Ìn: M­êi ba kÝnh ®Ìn: + S¸u kÝnh ®Ìn cã thÓ ®­îc thay thÕ b»ng s¸u mÉu vËt liÖu cã kÝch th­íc nhá nhÊt lµ 60 mm × 80 mm. Nh÷ng mÉu nµy cã mÆt ngoµi ph¼ng hoÆc låi vµ cã mét vïng t­¬ng ®èi ph¼ng (b¸n kÝnh cong kh«ng nhá h¬n 300 mm) ë gi÷a víi kÝch th­íc nhá nhÊt lµ 15 mm × 15 mm. + TÊt c¶ c¸c kÝnh ®Ìn hoÆc mÉu vËt liÖu nªu trªn ph¶i ®­îc s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt hµng lo¹t. + Mét g­¬ng ph¶n x¹ trªn ®ã cã thÓ l¾p c¸c kÝnh ®Ìn theo sù h­íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. 5.2.3 Nh÷ng vËt liÖu lµm kÝnh ®Ìn vµ líp phñ (nÕu cã) ph¶i ®­îc göi kÌm theo biªn b¶n thö nghiÖm vÒ ®Æc tÝnh cña nh÷ng vËt liÖu lµm kÝnh ®Ìn vµ líp phñ nµy nÕu chóng ®· ®­îc thö nghiÖm. 6 Yªu cÇu kü thuËt (1) 6.1 Yªu cÇu chung 6.1.1 Mçi mÉu ®Ìn ph¶i phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu ®­îc nªu tõ 6.2.1 ®Õn 6.2.3. 6.1.2 §Ìn ph¶i cã kh¶ n¨ng duy tr× nh÷ng ®Æc tÝnh quang häc ®· ®­îc qui ®Þnh vµ ®¶m b¶o lµm viÖc tèt trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng còng nh­ trong ®iÒu kiÖn chÞu rung ®éng. 6.1.2.1 §Ìn ph¶i ®­îc l¾p mét c¬ cÊu nh­ quy ®Þnh trong 6.2.1, TCVN 6902 : 2001. 6.1.2.2 Kh«ng ¸p dông nh÷ng quy ®Þnh nµy cho nh÷ng bé ®Ìn cã c¸c g­¬ng ph¶n x¹ kh«ng ph©n chia ®­îc. §èi víi nh÷ng bé ®Ìn kiÓu nµy ph¶i ¸p dông nh÷ng yªu cÇu trong 6.2.1.3. 5
 6. TCVN 6974 : 2001 6.1.3 Nh÷ng bé phËn ®Ó g¾n cè ®Þnh ®Ìn sîi ®èt víi g­¬ng ph¶n x¹ ph¶i ®­îc chÕ t¹o sao cho ngay c¶ trong bãng tèi cã thÓ kh«ng cè ®Þnh ®­îc ®Ìn sîi ®èt ®ã vµo vÞ trÝ nh­ng ®óng vÞ trÝ cña nã(2). §ui ®Ìn sîi ®èt ph¶i phï hîp víi c¸c ®Æc tÝnh nªu trong b¶n d÷ liÖu kü thuËt 7005-39-1 cña IEC 61-2, 1969. Chó thÝch - (1) Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi ®Ìn sîi ®èt: Xem TCVN 6973 : 2001. (2) §Ìn ®­îc coi lµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña môc nµy nÕu ®Ìn sîi ®èt cã thÓ l¾p vµo nã mét c¸ch dÔ dµng vµ c¸c then dÉn h­íng cã thÓ ®­îc ¨n khíp dÔ dµng vµo r·nh cña chóng ngay c¶ khi trêi tèi. 6.1.4 C¸c ®Ìn ®­îc thiÕt kÕ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®èi víi hai hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i vµ bªn tr¸i cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi mét hÖ thèng giao th«ng cô thÓ theo quy ®Þnh trong 6.5, TCVN 6902 : 2001. 6.1.5 Ph¶i thùc hiÖn nh÷ng phÐp thö bæ sung theo nh÷ng yªu cÇu cña phô lôc D ®Ó ®¶m b¶o r»ng trong khi sö dông kh«ng cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ nµo vÒ ®Æc tÝnh quang häc cña ®Ìn. 6.1.6 NÕu kÝnh ®Ìn cña ®Ìn lµm b»ng chÊt dÎo th× ph¶i thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm theo nh÷ng yªu cÇu cña phô lôc F, TCVN 6902 : 2001. 6.2 Yªu cÇu riªng 6.2.1 Yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng 6.2.1.1 Qui ®Þnh chung 6.2.1.1.1 C¸c ®Ìn ph¶i ®­îc chÕ t¹o cïng víi c¸c ®Ìn sîi ®èt H4 phï hîp mµ chóng ph¸t ra ¸nh s¸ng kh«ng g©y chãi m¾t khi chiÕu gÇn vµ ®ñ s¸ng khi chiÕu xa. 6.2.1.1.2 §é chiÕu s¸ng cña ®Ìn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng mét mµn ®o th¼ng ®øng ®Æt ë kho¶ng c¸ch 25 m tr­íc ®Ìn vµ vu«ng gãc víi c¸c trôc cña ®Ìn nh­ chØ ra trong phô lôc C. 6.2.1.1.3 §Ìn ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng ®Ìn sîi ®èt chuÈn kh«ng mµu cã ®iÖn ¸p danh ®Þnh 12 V. Trong tr­êng hîp ®Ìn cã l¾p c¸c bé läc mµu vµng chän läc(1) th× chóng ph¶i ®­îc thay thÕ b»ng bé läc kh«ng mµu ®ång nhÊt vÒ h×nh häc vµ cã hÖ sè truyÒn s¸ng nhá nhÊt lµ 80%. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ®Ìn, ®iÖn ¸p t¹i c¸c cùc cña ®Ìn sîi ®èt ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh sao cho ®¹t ®­îc nh÷ng ®Æc tÝnh trong b¶ng 1 . B¶ng 1 - §Æc tÝnh ®Ìn Sîi ®èt C«ng suÊt tiªu thô (W) Quang th«ng (lm) §Ìn chiÕu gÇn Kho¶ng 55 750 §Ìn chiÕu xa Kho¶ng 60 1250 (1) Chó thÝch - Nh÷ng bé läc nµy bao gåm tÊt c¶ c¸c phÇn gåm kÝnh ®Ìn, ¸nh s¸ng mµu (trõ nh÷ng phÇn t¹o nªn ®Ìn sîi ®èt). 6
 7. TCVN 6974 : 2001 §Ìn ®­îc coi lµ ®¹t yªu cÇu nÕu ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu trong 6.2.1 víi Ýt nhÊt mét ®Ìn chuÈn ®­îc nép cïng ®Ìn. 6.2.1.1.4 KÝch th­íc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña sîi ®èt trong ®Ìn sîi ®èt chuÈn ®­îc nªu trong b¶n d÷ liÖu kü thuËt t­¬ng øng cña TCVN 6973 : 2001. 6.2.1.1.5 Bãng cña ®Ìn sîi ®èt tiªu chuÈn ph¶i cã h×nh d¹ng vµ chÊt l­îng quang häc sao cho kh«ng t¹o ra bÊt kú ph¶n x¹ hoÆc khóc x¹ nµo cã ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn sù ph©n bè ¸nh s¸ng cña ®Ìn. Ph¶i kiÓm tra sù phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu nµy b»ng c¸ch ®o ph©n bè ¸nh s¸ng khi mét ®Ìn chuÈn ®­îc l¾p víi ®Ìn sîi ®èt chuÈn (xem 6.2.4). 6.2.1.2 Qui ®Þnh ®èi víi chïm s¸ng gÇn 6.2.1.2.1 Khi chiÕu gÇn, ®Ìn ph¶i t¹o ra mét ®­êng "ranh giíi "(cut- off) ®ñ nÐt cho phÐp thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh ®Çy ®ñ víi sù trî gióp cña ®­êng nµy. §­êng "ranh giíi " ph¶i lµ mét ®­êng n»m ngang n»m ë phÝa ®èi diÖn víi h­íng giao th«ng mµ ®Ìn ®Þnh ho¹t ®éng; ë phÝa bªn kia nã kh«ng ®­îc kÐo dµi qu¸ ®­êng gÊp khóc HV H1 H4 ®­îc t¹o ra bëi ®­êng th¼ng HV H4 nghiªng mét gãc 45° so víi mÆt ph¼ng n»m ngang vµ ®­êng th¼ng H1 H4, n»m phÝa trªn vµ c¸ch ®­êng hh mét kho¶ng b»ng 25 cm, vµ nã còng kh«ng ®­îc kÐo dµi qu¸ ®­êng th¼ng HV H3 nghiªng mét gãc 15° vÒ phÝa trªn so víi mÆt ph¼ng n»m ngang (xem phô lôc C). Kh«ng b¸o giê cho phÐp cã mét ®­êng "ranh giíi" kÐo dµi qu¸ hai ®­êng HV H2 vµ H2 H4 vµ t¹o ra sù kÕt hîp c¸c kh¶ n¨ng trªn p. 6.2.1.2.2 §Ìn ph¶i ®­îc chØnh ®Æt ®Ó: 6.2.1.2.2.1 Trong tr­êng hîp ®Ìn ®­îc thiÕt kÕ ®Ó tháa m·n yªu cÇu cña hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i, ®­êng "ranh giíi" n»m ë nöa bªn tr¸i cña mµn ®o(1) lµ ®­êng n»m ngang vµ trong tr­êng hîp ®Ìn ®­îc thiÕt kÕ tháa m·n yªu cÇu cña hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i, ®­êng "ranh giíi" n»m ë nöa bªn ph¶i cña mµn lµ ®­êng n»m ngang. 6.2.1.2.2.2 PhÇn n»m ngang cña ®­êng ranh giíi n»m trªn mµn ®o c¸ch ®­êng th¼ng hh mät kho¶ng 25cm vÒ phÝa d­íi (xem phô lôc C). 6.2.1.2.2.3 §iÓm "gÊp khóc" cña ®­êng ranh giíi n»m trªn ®­êng VV(2) 6.2.1.2.3 Khi chØnh ®Æt ®Ých, nÕu viÖc phª duyÖt chØ ¸p dông cho chïm s¸ng gÇn, th× ®Ìn chØ ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu tõ 6.2.1.2.5 ®Õn 6.2.1.2.7; cßn nÕu ®Ó phª duyÖt cho c¶ hai chïm s¸ng xa vµ gÇn th× ®Ìn ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu tõ 6.2.1.2.5 ®Õn 6.2.1.2.7 vµ 6.2.1.3; 6.2.1.2.4 §èi víi c¸c ®Ìn kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu tõ 6.2.1.2.5 ®Õn 6.2.1.2.7 vµ 6.2.1.3, sù chØnh th¼ng cña ®Ìn cã thÓ ®­îc thay ®æi miÔn lµ trôc cña chïm ¸nh s¸ng kh«ng bÞ lÖch ngang qu¸ 1° (= 44 cm) sang bªn ph¶i hoÆc tr¸i (3). §Ó thuËn lîi cho viÖc chØnh th¼ng b»ng ®­êng ranh giíi, ®Ìn cã thÓ ®­îc che lÊp mét phÇn ®Ó lµm s¾c nÐt ®­êng ranh giíi. (1) Chó thÝch - Mµn ®o kiÓm tra ph¶i ®ñ réng cho phÐp kiÓm tra "®­êng ranh giíi" trong ph¹m vi Ýt nhÊt lµ 0 5 vÒ hai phÝa cña ®­êng. 7
 8. TCVN 6974 : 2001 (2) NÕu chïm s¸ng kh«ng cã ®­êng ranh giíi cã mét ®iÓm gÊp khóc râ rµng, sù ®iÒu chØnh sau cïng ph¶i ®­îc thùc hiÖn sao cho tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ chiÕu s¸ng t¹i c¸c ®iÓm 75 R vµ 50 R cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i vµ t¹i c¸c ®iÓm 75 L vµ 50 L cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i. (3) Giíi h¹n cña ®é lÖch 10 sang ph¶i hoÆc tr¸i phï hîp víi lÖch lªn hoÆc xuèng theo chiÒu th¼ng ®øng. Tr­êng hîp sau chØ bÞ giíi h¹n theo yªu cÇu trong 6.2.1.3. Tuy nhiªn, MÆt ph¼ng n»m ngang cña ranh giíi sÏ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ ®­êng h-h (6.2.1.3 kh«ng øng dông cho ®Ìn phï hîp víi yªu cÇu cña quy t¾c nµy chØ dïng cho ®Ìn chiÕu gÇn). 6.2.1.2.5 §é räi chiÕu lªn mµn ®o ph¸t ra tõ chïm s¸ng gÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu b¶ng 2. B¶ng 2 - §é räi t¹i c¸c ®iÓm trªn mµn ®o §iÓm trªn mµn ®o Yªu cÇu vÒ ®é räi §Ìn dïng cho hÖ thèng §Ìn dïng cho hÖ thèng (lux) giao th«ng bªn ph¶i giao th«ng bªn tr¸i §iÓm B50 L §iÓm B50 R ≤ 0,4 §iÓm B75 R §iÓm B75 L ≥ 12 §iÓm B75 L §iÓm B75 R ≤ 12 §iÓm B50 L §iÓm B50 R ≤ 15 §iÓm B50 R §iÓm B50 L ≥ 12 §iÓm B50 V §iÓm B50 V ≥6 §iÓm B25 L §iÓm B25 R ≥2 §iÓm B25 R §iÓm B25 L ≥2 §iÓm bÊt kú trong vïng III ≤ 0,7 §iÓm bÊt kú trong vïng IV ≥3 §iÓm bÊt kú trong vïng I ≤ 2 x (E 50R hoÆc E 50L)(1) 6.2.1.2.6 Kh«ng cã nh÷ng dao ®éng ngang g©y nhoÌ lµm khã kh¨n cho viÖc nh×n thÊy râ c¸c vïng I, II, III, vµ IV. (2) 6.2.1.2.7 Nh÷ng gi¸ trÞ ®é räi trªn c¸c vïng "A" vµ "B" nh­ chØ trªn h×nh C.3, phô lôc C ph¶i ®­îc kiÓm tra b»ng viÖc ®o nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tÝnh quang häc t¹i c¸c ®iÓm tõ 1 ®Õn 8 trªn h×nh nµy, c¸c gi¸ trÞ nµy ph¶i n»m trong c¸c giíi h¹n sau: 1+2+3 ≥ 0,3 lux, vµ 4+5+6 ≥ 0,6 lux, vµ 0,7 lux ≥ 7 ≥ 0,1 lux vµ 0,7 lux ≥ 8 ≥ 0,2 lux 8
 9. TCVN 6974 : 2001 (1) Chó thÝch - Trong ®ã E50R vµ E50L lµ ®é räi thùc ®o ®­îc. (2) C¸c gi¸ trÞ ®é räi ë bÊt kú ®iÓm nµo trong c¸c vïng A vµ B mµ còng n»m trong vïng III, kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,7 lux. 6.2.1.2.8 C¸c ®Ìn ®­îc thiÕt kÕ ®Ó tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña c¶ hai lo¹i hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i vµ bªn tr¸i ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu nªu trªn cho tõng lo¹i hÖ thèng giao th«ng t­¬ng øng ë tõng vÞ trÝ trong hai vÞ trÝ thiÕt lËp cho hÖ thèng quang häc hoÆc ®Ìn sîi ®èt. 6.2.1.3 Qui ®Þnh ®èi víi chïm s¸ng xa 6.2.1.3.1 Trong tr­êng hîp ®Ìn ®­îc thiÕt kÕ cã chïm s¸ng xa vµ chïm s¸ng gÇn, phÐp ®o ®é räi ®­îc t¹o ra trªn mµn ®o bëi chïm s¸ng xa ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi cïng mét sù chØnh th¼ng ®Ìn nh­ ®èi víi c¸c phÐp ®o ®­îc nªu tõ 6.2.1.2.5 ®Õn 6.2.1.2.7. Trong tr­êng hîp ®Ìn chØ cã chïm s¸ng xa, nã ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh sao cho vïng ®é räi lín nhÊt tËp trung t¹i giao ®iÓm cña ®­êng hh vµ VV; ®Ìn nh­ vËy chØ cÇn tho¶ m·n yªu cÇu nªu t¹i 6.2.1.3. Khi sö dông nhiÒu nguån s¸ng ®Ó cã chïm s¸ng xa, ph¶i sö dông c¸c chøc n¨ng kÕt hîp ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ lín nhÊt cña ®é räi (EM). 6.2.1.3.2 §é räi ®­îc t¹o ra trªn mµn ®o bëi chïm s¸ng xa ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: 6.2.1.3.2.1 Giao ®iÓm (HV) cña c¸c ®­êng hh vµ VV ph¶i n»m trong vïng ®é räi ®ång ®Òu b»ng 80% ®é räi lín nhÊt. Gi¸ trÞ ®é räi lín nhÊt (EM) kh«ng ®­îc nhá h¬n 48 lux. Gi¸ trÞ lín nhÊt nµy kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 240 lux. H¬n n÷a, trong tr­êng hîp ®Ìn cã c¶ hai chøc n¨ng chiÕu xa vµ chiÕu gÇn th× gi¸ trÞ lín nhÊt nµy kh«ng ®­îc lín h¬n 16 lÇn ®é räi ®o ®­îc cña ¸nh s¸ng khi chiÕu gÇn t¹i ®iÓm 75 R (hoÆc 75 L). a) C­êng ®é s¸ng lín nhÊt (IM) cña chïm s¸ng xa ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc d­íi ®©y: IM = 0,625 EM , ®¬n vÞ ®o: 1000 cd b) Sè quy ®æi chuÈn cña c­êng ®é s¸ng lín nhÊt nµy (IM) ®­îc tÝnh theo tØ sè sau: IM I'M = = 0,208EM 3 Sè nµy ®­îc qui trßn tíi c¸c gi¸ trÞ: 7,5 - 10 - 12,5 -17,5 - 20 - 25 - 27,5 - 30 - 37,5 - 40 - 45 - 50 6.2.1.3.2.2 B¾t ®Çu tõ ®iÓm HV, theo ph­¬ng ngang vÒ bªn ph¶i vµ tr¸i, ®é räi kh«ng ®­îc nhá h¬n 24 lux víi kho¶ng c¸ch kh«ng qu¸ 1,125 m vµ kh«ng ®­îc nhá h¬n 6 lux víi kho¶ng c¸ch kh«ng qu¸ 2,25 m. 6.2.1.4 Trong tr­êng hîp ®Ìn cã g­¬ng ph¶n x¹ ®iÒu chØnh ®­îc, c¸c yªu cÇu trong 6.2.1.2 vµ 6.2.1.3 ®­îc ¸p dông cho tõng vÞ trÝ l¾p ®­îc chØ dÉn trong 5.1.1. §Ó kiÓm tra ph¶i sö dông quy tr×nh sau: 6.2.1.4.1 Mçi vÞ trÝ ®­îc ¸p dông ®­îc nhËn biÕt trªn m¸y ®o gãc ®èi víi ®­êng th¼ng nèi t©m nguån ¸nh s¸ng víi ®iÓm HV trªn mµn ®o. Sau ®ã g­¬ng ph¶n x¹ ®iÒu chØnh ®­îc sÏ ®­îc dÞch chuyÓn ®Õn 9
 10. TCVN 6974 : 2001 mét vÞ trÝ sao cho chïm s¸ng thu ®­îc trªn mµn ®o phï hîp víi c¸c qui ®Þnh tõ 6.2.1.2.1 ®Õn 6.2.2.3 vµ/hoÆc 6.2.1.3.1; 6.2.1.4.2 Víi g­¬ng ph¶n x¹ ®­îc l¾p cè ®Þnh tõ ®Çu theo 6.2.1.4.1, ®Ìn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ ®Æc tÝnh quang häc t­¬ng øng ®­îc nªu trong 6.2.1.2 vµ 6.2.1.3; 6.2.1.4.3 C¸c thö nghiÖm bæ sung ®­îc tiÕn hµnh sau khi g­¬ng ph¶n x¹ ®· ®­îc dÞch chuyÓn theo ph­¬ng th¼ng ®øng ± 2° hoÆc Ýt nhÊt lµ tíi vÞ trÝ cùc ®¹i nÕu nhá h¬n 2° so víi vÞ trÝ ®Çu tiªn cña nã b»ng thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ®Ìn. Khi chØnh ®Ých l¹i c¶ khèi ®Ìn (vÝ dô b»ng sö dông dông cô ®o gãc) theo h­íng ®èi diÖn t­¬ng øng, ¸nh s¸ng theo c¸c ph­¬ng sau ®©y ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh vµ n»m trong nh÷ng giíi h¹n yªu cÇu: Chïm s¸ng gÇn: C¸c ®iÓm HV vµ 75 R (tiÕp theo lµ 75 L). Chïm s¸ng xa: IM vµ ®iÓm HV (phÇn tr¨m cña IM). 6.2.1.4.4 NÕu phª duyÖt kiÓu hai vÞ trÝ l¾p ®Æt trë lªn th× quy tr×nh tõ 6.2.1.4.1 ®Õn 6.2.1.4.3 ph¶i ®­îc lÆp l¹i cho mäi vÞ trÝ kh¸c. 6.2.1.4.5 NÕu kh«ng cÇn phª duyÖt cho nh÷ng vÞ trÝ l¾p ®Æt ®Æc biÖt; ®Ìn ph¶i ®­îc chØnh ®Æt ®Ých ®Ó ®o theo 6.2.1.2 vµ 6.2.1.3 b»ng thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ®Ìn t¹i vÞ trÝ trung b×nh cña nã. C¸c thö nghiÖm bæ sung trong 6.2.1.4.3 ph¶i ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc dÞch chuyÓn g­¬ng ph¶n x¹ ®Õn c¸c vÞ trÝ tíi h¹n cña nã (thay thÕ ± 2°) b»ng thiÕt bÞ ®iÒu chØnh ®Ìn. 6.2.1.5 Gi¸ trÞ ®é räi trªn mµn ®o nªu tõ 6.2.1.2.5 ®Õn 6.2.1.2.7 vµ 6.2.1.3 ph¶i ®­îc ®o b»ng m¸y thu s¸ng cã diÖn tÝch hiÖu qu¶ n»m trong h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng 65 mm. 6.2.2 Quy ®Þnh vÒ kÝnh mµu vµ bé läc KÝnh mµu vµ bé läc ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu t¹i ®iÒu 8, TCVN 6902 : 2001 6.2.3 §o ®é chãi Ph¶i ®o ®é chãi ®­îc sinh ra bëi chïm s¸ng gÇn cña ®Ìn theo h­íng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 6.2.4 §Ìn chuÈn(1) Mét ®Ìn ®­îc coi lµ ®Ìn chuÈn nÕu: 6.2.4.1 Tháa m·n yªu cÇu ®­îc nªu ë trªn cho viÖc phª duyÖt; 6.2.4.2 Cã ®­êng kÝnh hiÖu qu¶ kh«ng ®­îc nhá h¬n 160 mm; 6.2.4.3 §­îc trang bÞ ®Ìn sîi ®èt chuÈn, t¹i c¸c ®iÓm kh¸c nhau vµ trong c¸c vïng kh¸c nhau ®­îc nªu trong 6.2.1.2.5, cã ®é räi: 10
 11. TCVN 6974 : 2001 6.2.4.3.1 Kh«ng ®­îc lín h¬n 90% giíi h¹n lín nhÊt; 6.2.4.3.2 Kh«ng ®­îc nhá h¬n 120% giíi h¹n nhá nhÊt ®­îc qui ®Þnh trong b¶ng 2 . Chó thÝch - (1) Nh÷ng gi¸ trÞ kh¸c nhau cã thÓ t¹m thêi ®­îc chÊp nhËn. Trong tr­êng hîp kh«ng cã quy ®Þnh râ rµng, nªn sö dông ®Ìn ®· ®­îc phª duyÖt. 7 Söa ®æi kiÓu ®Ìn Mäi söa ®æi kiÓu ®Ìn kh«ng ®­îc ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn ®Ìn nãi chung vµ ph¶i phï hîp víi mäi yªu cÇu kü thuËt. 8 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 8.1 §Ìn ®­îc phª duyÖt theo tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt phï hîp víi kiÓu ®· ®­îc phª duyÖt ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong 6.2.1 vµ 6.2.2. VÝ dô vÒ mÉu th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu vµ bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu ®­îc tr×nh bµy trong hai phô lôc tham kh¶o A vµ B. 8.2 §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong 8.1, ph¶i thùc hiÖn c¸c kiÓm tra s¶n xuÊt phï hîp. 8.3 Cã thÓ lÊy mÉu bÊt kú ®Ó thö trong phßng thÝ nghiÖm cña nhµ s¶n xuÊt. Sè l­îng tèi thiÓu c¸c mÉu cã thÓ ®­îc quy ®Þnh theo kÕt qu¶ kiÓm tra cña nhµ s¶n xuÊt. 8.4 Khi chÊt l­îng kh«ng tháa m·n hoÆc khi cÇn thiÕt ®Ó x¸c minh tÝnh hiÖu lùc cña viÖc kiÓm tra ®­îc thùc hiÖn trong 8.3, thanh tra viªn cã thÓ chän mÉu, göi tíi phßng thö nghiÖm ®· tiÕn hµnh thö phª duyÖt kiÓu, sö dông chuÈn cña phô lôc F ( F.2.3 vµ F.3.3 chØ ®Ó tham kh¶o). 8.5 C¸c ®Ìn cã nh÷ng khuyÕt tËt bªn ngoµi ®­îc bá qua. 8.6. DÊu chuÈn ®­îc bá qua 11
 12. TCVN 6974 : 2001 Phô lôc A (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ th«ng b¸o phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia hiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc. Ch÷ E trong vßng trßn t­îng tr­ng cho phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc nµy) Th«ng b¸o [Khæ lín nhÊt: A4 (210 x 297)] C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn ...................................... ...................................... ...................................... VÒ(2) CÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt më réng Kh«ng cÊp phª duyÖt Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt kiÓu ®Ìn theo ECE 20 Phª duyÖt sè: ......................................... Phª duyÖt më réng sè:.................... A.1 Tªn th­¬ng m¹i hoÆc nh·n hiÖu cña ®Ìn: .................... A.2 Tªn cña nhµ s¶n xuÊt kiÓu ®Ìn: .................... A.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt: .................... A.4 Tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt (nÕu cã) A.5 Xin phª duyÖt vÒ . . . A.6 Phßng thö nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn thö phª duyÖt:................... A.7 Ngµy lËp biªn b¶n thö nghiÖm :............................ A.8 Sè biªn b¶n: .......................... A.9 M« t¶ tãm t¾t: Lo¹i nh­ m« t¶ b»ng dÊu hiÖu t­¬ng øng(3):. . . 12
 13. TCVN 6974 : 2001 Mµu ¸nh s¸ng ph¸t ra: mµu tr¾ng / mµu vµng chän läc: (2) A.10 VÞ trÝ cña dÊu phª duyÖt: . . . A.11 Lý do më réng (nÕu cã). . . (2) A.12 CÊp phª duyÖt / kh«ng cÊp phª duyÖt / cÊp phª duyÖt më réng / thu håi phª duyÖt A.13 N¬i cÊp: . . . A.14 Ngµy cÊp: . . . A.15 Ch÷ ký: . . . A.16 Danh s¸ch tµi liÖu göi cho c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp phª duyÖt ®­îc bæ sung vµo th«ng b¸o nµy vµ cã thÓ nhËn ®­îc theo yªu cÇu. Chó thÝch (1) Ph©n biÖt sè cña n­íc ®· phª duyÖt / phª duyÖt më réng/ tõ chèi/ thu håi phª duyÖt(xem trong qui ®Þnh nh÷ng ®iÒu kho¶n phª duyÖt) . (2) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. (3) ChØ ®Þnh dÊu hiÖu thÝch hîp ®­îc lùa chän trong danh s¸ch ®­îc cho d­íi ®©y: HC, HC, HC, HR, HR PL, HCR, HCR, HCR, HC/R, HC/R, HC/R, HC/, HC/, HC/; HC PL, HC PL, HC PL, HCR PL, HCR PL, HCR PL, HC/R PL, HC/R PL, HC/R PL, HC/PL, HC/PL, HC/PL 13
 14. TCVN 6974 : 2001 Phô lôc B (tham kh¶o) (VÝ dô tham kh¶o vÒ bè trÝ dÊu phª duyÖt kiÓu cña c¸c n­íc tham gia HiÖp ®Þnh 1958, ECE, Liªn hiÖp quèc) Bè trÝ dÊu phª duyÖt MÉu A 3 a 3 a HCR 02 3 a E4 30 2 a a 2439 3 a a= 12 mm (nhá nhÊt) H×nh B.1 §Ìn mang dÊu phª duyÖt ë trªn lµ mét ®Ìn ®­îc phª duyÖt ë Hµ lan (E4), cã sè phª duyÖt 2439, phï hîp nh÷ng yªu cÇu cña ECE 20, b¶n söa ®æi lÇn 2 cho c¶ ®Ìn chiÕu xa vµ ®Ìn chiÕu gÇn (HCR) vµ ®­îc thiÕt kÕ chØ cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i. Sè 30 chØ ra c­êng ®é s¸ng lín nhÊt cña ®Ìn chiÕu xa n»m trong kho¶ng 86250 vµ 101250 cd. Chó thÝch - Sè cña giÊy phª duyÖt vµ nh÷ng ký hiÖu thªm vµo ph¶i ®­îc ®Æt gÇn vßng trßn vµ ë bªn trªn hoÆc bªn d­íi ch÷ E hoÆc bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i cña ch÷ nµy. Nh÷ng sè cña sè phª duyÖt ph¶i ®­îc ®Æt cïng mét phÝa cña ch÷ E vµ theo cïng mét h­íng. Kh«ng ®­îc sö dông sè La m· ®Ó tr¸nh sù nhÇm lÉn víi nh÷ng ký hiÖu kh¸c. 14
 15. TCVN 6974 : 2001 HCR HCR 3 a 02 02 3 a 2 E4 30 E4 30 3 a a a 2439 2439 3 a H×nh B.2 a=12 mm(nhá nhÊt) H×nh B.3a 02 HCR 30 E4 2439 H×nh B.3b §Ìn mang dÊu phª duyÖt ë trªn ph¶i tháa m·n nh÷ng yªu cÇu cña quy ®Þnh nµy ®èi víi c¶ ®Ìn chiÕu xa vµ ®Ìn chiÕu gÇn vµ nã ®­îc thiÕt kÕ: ChØ cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i (H×nh B.2). Cho c¶ 2 lo¹i hÖ thèng giao th«ng b»ng viÖc ®iÒu chØnh theo ý muèn sù chØnh ®Æt cña hÖ thèng quang häc hoÆc ®Ìn sîi ®èt (H×nh B.3a vµ h×nh B.3b). HC PL HC PL 02 02 E4 E4 2439 2439 H×nh B.4 a = 12 mm H×nh B.5 §Ìn mang dÊu phª duyÖt ë trªn lµ ®Ìn l¾p kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo tháa m·n yªu cÇu cña quy ®Þnh nµy chØ cho ®Ìn chiÕu gÇn vµ nã ®­îc thiÕt kÕ: Cho c¶ hai hÖ thèng giao th«ng (H×nh B.4). Cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i (H×nh B.5). 15
 16. TCVN 6974 : 2001 HC 02 02 HR E4 E4 30 2439 2439 H×nh B.6 H×nh B.7 §Ìn mang dÊu hiÖu phª duyÖt ë trªn lµ ®Ìn tháa m·n yªu cÇu cña quy ®Þnh nµy: ChØ cho ®Ìn chiÕu gÇn vµ chØ thiÕt kÕ cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i (H×nh B.6). ChØ cho ®Ìn chiÕu xa vµ chØ thiÕt kÕ cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i (H×nh B.7). HC/R PL HC/ PL 02 02 E4 E4 2439 2439 H×nh B.8 H×nh B.9 NhËn d¹ng ®Ìn l¾p kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo tháa m·n yªu cÇu cña quy ®Þnh nµy: Cho c¶ ®Ìn chiÕu gÇn vµ ®Ìn chiÕu xa vµ thiÕt kÕ cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i (H×nh B.8). ChØ cho ®Ìn chiÕu gÇn vµ chØ thiÕt kÕ cho hÖ th«ng giao th«ng bªn tr¸i (H×nh B.9). Sîi ®èt ®Ìn chiÕu gÇn ph¶i kh«ng ®­îc ho¹t ®éng ®ång thêi víi sîi ®èt ®Ìn chiÕu xa vµ/ hoÆc víi ®Ìn kh¸c cã sù tæ hîp. 16
 17. TCVN 6974 : 2001 E1 30 KiÓu A 17120 01 A 04 HCR PL 02 B PL 02 1a 01 A 04 HCR PL 02 8 PL 02 1a KiÓu B E1 30 17120 A HCR B 1a 01 PL PL 02 04 02 KiÓu C E1 30 17120 01 A 30 17120 04 HCR PL 02 8PL 02 1a KiÓu D E1 H×nh B.10 - DÊu hiÖu ®¬n gi¶n cho c¸c ®Ìn nhãm(1), c¸c ®Ìn kÕt hîp(1) vµ c¸c ®Ìn tæ hîp(1) víi nhau.(2) (§­êng th¼ng ®øng vµ ®­êng n»m ngang s¬ ®å hãa h×nh d¹ng cña ®Ìn tÝn hiÖu. Chóng kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn cña dÊu phª duyÖt ). Chó thÝch (1) Tõ “®Ìn” ë ®©y kh«ng chØ cã ý nghÜa lµ “®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc” . (2) Bèn vÝ dô nªu trªn phï hîp víi ®Ìn chøa mét dÊu phª duyÖt liªn quan ®Õn: §Ìn vÞ trÝ tr­íc ®­îc phª duyÖt theo ECE 07 söa ®æi lÇn 1. §Ìn cã mét ®Ìn chiÕu gÇn ®­îc thiÕt kÕ cho hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i vµ bªn ph¶i, vµ cã mét ®Ìn chiÕu xa cã c­êng ®é s¸ng lín nhÊt n»m trong kho¶ng 86250 vµ 101250 cd (®­îc chØ ®Þnh bëi sè 30) ®­îc phª duyÖt theo theo ECE 20 söa ®æi lÇn 2 vµ l¾p kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo. §Ìn s­¬ng mï phÝa tr­íc ®­îc phª duyÖt theo ECE 19 söa ®æi lÇn 2 vµ l¾p kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo. §Ìn b¸o rÏ phÝa tr­íc cña lo¹i 1a ®­îc phª duyÖt theo ECE 06 söa ®æi lÇn 2. 17
 18. TCVN 6974 : 2001 §Ìn tæ hîp víi ®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc(1) VÝ dô 1 A HCR PL CR PL 30 E 1 01 02 01 17120 17122 H×nh B.11 VÝ dô trªn ®©y t­¬ng ®­¬ng víi dÊu hiÖu cña mét kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo ®Ó sö dông trong nh÷ng kiÓu ®Ìn kh¸c nhau, cô thÓ lµ: - HoÆc mét ®Ìn cã mét ®Ìn chiÕu gÇn cho c¶ hÖ thèng giao th«ng bªn tr¸i vµ bªn ph¶i, vµ mét ®Ìn chiÕu xa víi c­êng ®é s¸ng lín nhÊt n»m trong kho¶ng 86250 vµ 101250 cd ®­îc phª duyÖt ë §øc (E1) theo nh÷ng yªu cÇu cña ECE 20 söa ®æi lÇn 2, ®­îc tæ hîp víi mét ®Ìn vÞ trÝ tr­íc ®­îc phª duyÖt theo ECE 07 söa ®æi lÇn 1. - HoÆc mét ®Ìn cã mét ®Ìn chiÕu gÇn ®­îc thiÕt kÕ cho c¶ hai hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i vµ bªn tr¸i vµ mét ®Ìn chiÕu xa ®­îc phª duyÖt ë §øc (E1) theo nh÷ng yªu cÇu cña ECE 01, söa ®æi lÇn 1. Nã ®­îc tæ hîp víi cïng ®Ìn vÞ trÝ phÝa tr­íc ®· nãi ë trªn. - HoÆc thËm chÝ nh÷ng ®Ìn ë trªn ®­îc phª duyÖt nh­ lµ mét ®Ìn ®¬n. Th©n chÝnh cña ®Ìn chØ ®­îc mang sè phª duyÖt hîp lÖ, vÝ dô: A HCR PL HCR PL CR PL A CR PL 01 02 02 01 01 01 E1 30 E1 30 E1 E1 17120 17120 17122 17122 H×nh B.11 (tiÕp) (1) Chó thÝch: ! ®©y ph¶i diÔn ®¹t ®Çy ®ñ lµ “®Ìn chiÕu s¸ng phÝa tr­íc” ®Ó ph©n biÖt víi ®Ìn nãi chung. 18
 19. TCVN 6974 : 2001 02 HCR PL 20 04 HR PL 10 E2 30 81151 H×nh B.11 (tiÕp) VÝ dô trªn ®©y t­¬ng ®­¬ng víi dÊu hiÖu cña kÝnh ®Ìn b»ng chÊt dÎo ®­îc sö dông trong mét bé l¾p hai ®Ìn ®­îc phª duyÖt ë Ph¸p (E2), bao gåm mét ®Ìn chiÕu gÇn ®­îc thiÕt kÕ cho c¶ hai hÖ thèng giao th«ng vµ mét ®Ìn chiÕu xa cã c­êng ®é s¸ng lín nhÊt n»m trong kho¶ng x cd vµ y cd, tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña ECE 20 vµ mét ®Ìn chiÕu xa cã c­êng ®é s¸ng lín nhÊt n»m trong kho¶ng w cd vµ z cd, theo yªu cÇu cña ECE 08 hoÆc ECE 20, c­êng ®é s¸ng lín nhÊt cña tÊt c¶ c¸c chïm s¸ng xa n»m trong kho¶ng 86250 vµ 101250 cd. 19
 20. TCVN 6974 : 2001 Phô lôc C (quy ®Þnh) Mµn §o C.1 §Ìn cho hÖ thèng giao th«ng bªn ph¶i Chïm s¸ng tiªu chuÈn Ch©u ¢u KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt §i qua tiªu ®iÓm cña ®Ìn h-h: mÆt ph¼ng ngang v-v: mÆt ph¼ng ®øng Vïng IV Vïng III Vïng II Vïng I §­êng t©m cña mÆt ®­êng H×nh C.1 20
Đồng bộ tài khoản