TCVN 6979:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
70
lượt xem
13
download

TCVN 6979:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6979:2001. Mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6979:2001

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam tcvn 6979 : 2001 Mò b¶o hiÓm cho trÎ em khi tham gia giao th«ng trªn m« t« vµ xe m¸y Protective helmets for children travelling on motorcycles and mopeds Hµ néi - 2001
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6979 : 2001 do tiÓu ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/ SC1 ″Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c¬ khÝ″ vµ QuÜ phßng chèng th­¬ng vong Ch©u (AIPF) biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 6979 : 2001 Mò b¶o hiÓm cho trÎ em khi tham gia giao th«ng trªn m« t« vµ xe m¸y Protective helmets for children travelling on motorcycles and mopeds 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i mò b¶o hiÓm dïng ®Ó b¶o vÖ trÎ em d­íi 16 tuæi khi ®i cïng trªn m« t« vµ xe m¸y (sau ®©y gäi t¾t lµ mò). Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho mò dïng cho trÎ em ®i c¸c lo¹i xe ®ua, xe thÓ thao, xe luyÖn tËp... 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 5756:2001 Mò b¶o vÖ cho ng­êi ®i m« t« vµ xe m¸y. 3 Ph©n lo¹i, kÕt cÊu 3.1 Mò ®­îc ph©n chia lµm 3 lo¹i theo 3.1 TCVN 5756 : 2001 3.2 C¸c bé phËn cña mò theo 3.2 TCVN 5756 : 2001 4 Th«ng sè vµ kÝch th­íc c¬ b¶n 4.1 Mò ®­îc chÕ t¹o theo 03 cì. C¸c cì nµy phï hîp víi 03 cì m« h×nh d¹ng ®Çu trÎ em (gäi t¾t lµ d¹ng ®Çu). Th«ng sè vµ kÝch th­íc c¬ b¶n cña tõng cì d¹ng ®Çu ®­îc quy ®Þnh trong phô lôc A. 3
 4. TCVN 6979 : 2001 4.2 D¹ng ®Çu ng­êi dïng ®Ó thö mò cã h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc c¬ b¶n qui ®Þnh trong b¶ng 1, b¶ng 2, h×nh 1, h×nh 2 vµ h×nh 3. D¹ng ®Çu gåm cã : a) MÆt c¬ b¶n lµ mÆt qui ­íc ®i qua t©m lç tai tr¸i, tai ph¶i vµ mÐp d­íi hèc m¾t cña ®Çu ng­êi; b) MÆt chuÈn lµ mÆt ph¼ng song song víi mÆt c¬ b¶n, c¸ch mÆt c¬ b¶n mét ®o¹n lµ X; c) MÆt ®èi xøng lµ mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt c¬ b¶n, chia d¹ng ®Çu ra lµm 2 phÇn ®èi xøng nhau; d) MÆt c¬ b¶n c¾t biªn ®é d¹ng ®Çu trong mÆt ®èi xøng t¹i ®iÓm K vÒ phÝa tr­íc; e) PhÇn trªn cña d¹ng ®Çu lµ phÇn n»m phÝa trªn cña mÆt chuÈn, cã chiÒu cao lín nhÊt Y. PhÇn nµy m« pháng gièng ®Çu ng­êi thËt, cã h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc theo qui ®Þnh trong phô lôc A; f) PhÇn d­íi cña d¹ng ®Çu lµ phÇn n»m phÝa d­íi mÆt chuÈn cã chiÒu cao lín nhÊt 104 mm. PhÇn cã h×nh d¹ng gièng ®Çu ng­êi nh­ng cho phÐp vµi chç cã h×nh d¹ng kh¸c sao cho phï hîp víi viÖc g¸ l¾p thiÕt bÞ thö nghiÖm; g) §iÓm A vµ ®iÓm A' lµ giao ®iÓm cña biªn d¹ng ®Çu trong mÆt ®èi xøng víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt chuÈn, mÆt nµy c¸ch mÆt chuÈn mét ®o¹n 12,7mm vÒ phÝa trªn. Träng t©m Z cña d¹ng ®Çu lµ ®iÓm gi÷a cña AA'; h) Trôc ®øng trung t©m lµ trôc ®i qua Z vµ th¼ng gãc víi mÆt c¬ b¶n; i) §iÓm B vµ B' lµ giao ®iÓm cña biªn d¹ng ®Çu trong mÆt ®èi xøng, víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt chuÈn, mÆt nµy c¸ch mÆt chuÈn mét ®o¹n lµ (a) vÒ phÝa trªn; j) §iÓm G vµ G' lµ giao ®iÓm ë phÝa sau cña biªn d¹ng ®Çu trong m¨t ®èi xøng, víi mÆt ph¼ng song song víi mÆt chuÈn, mÆt nµy c¸ch mÆt chuÈn mét ®o¹n (b) vÒ phÝa d­íi; k) Trªn mÆt ®èi xøng, mét ®­êng song song víi trôc ®øng c¸ch trôc ®øng mét ®o¹n (c) vÒ phÝa tr­íc sÏ c¾t ®­êng BB' t¹i C, vµ c¾t AA' t¹i D; l) Trªn mÆt ®èi xøng, mét ®­êng song song víi trôc ®øng c¸ch trôc ®øng mét ®o¹n lµ (d) sÏ c¾t AA' t¹i E vµ c¾t GG' t¹i F; m) Ph¹m vi cÇn ®­îc b¶o vÖ cña d¹ng ®Çu lµ phÇn phÝa trªn ®­êng BCDEFG ë c¶ hai bªn d¹ng ®Çu; 4
 5. TCVn 6979 : 2001 H×nh 1 – MÆt c¬ b¶n H×nh 2 – D¹ng ®Çu 5
 6. TCVN 6979 : 2001 B¶ng 1 – KÝch th­íc c¬ b¶n cña d¹ng ®Çu KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt Cì ®Çu Vßng ®Çu X ± 0,25 Y ± 0,25 1 460 20 76 2 480 22 81 3 500 24 87 d c MÆt chuÈn a 12,7 b MÆt c¬ b¶n H×nh 3 – KÝch th­íc vïng b¶o vÖ 6
 7. TCVn 6979 : 2001 B¶ng 2 – Ph¹m vi b¶o vÖ cña d¹ng ®Çu KÝch th­íc tÝnh b»ng milimÐt Cì ®Çu a b c d 1 25 20 20 25 2 28 22 22 27 3 30 24 25 30 5 Yªu cÇu kü thuËt 5.1 VËt liÖu VËt liÖu chÕ t¹o ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh theo 5.1 TCVN 5756:2001. 5.2 Khèi l­îng toµn bé cña mò, kÓ c¶ c¸c bé phËn kÌm theo, ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn cho d­íi ®©y: a) §èi víi mò che c¶ hµm: ≤1,2 kg; b) §èi víi mò che c¶ ®Çu vµ tai, mò che nöa ®Çu: ≤ 0,8 kg. 5.3 BÒ mÆt phÝa ngoµi cña th©n mò vµ c¸c bé phËn kÌm theo ph¶i nh½n, kh«ng cã vÕt nøt hoÆc gê c¹nh s¾c. 5.4 §Çu ®inh t¸n kh«ng ®­îc cao h¬n bÒ mÆt phÝa ngoµi cña vá mò 2mm, kh«ng ®­îc cã c¸c gê c¹nh nhän, s¾c. Kh«ng ®­îc sö dông c¸c ®inh t¸n cã ®Çu nhän. Kh«ng ®­îc sö dông c¸c bu l«ng èc vÝt b»ng kim lo¹i ®Ó ghÐp nèi c¸c bé phËn cña mò. 5.5 Vá mò vµ líp ®Öm hÊp thô xung ®éng ph¶i che ch¾n ®­îc ph¹m vi cÇn b¶o vÖ cña ®Çu khi kiÓm tra theo ®iÒu 6.4. 5.6 Quai ®eo mò ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu theo 6.5 5.7 §é æn ®Þnh cña mò ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu qui ®Þnh trong 6.6. Sau khi thö gãc gi÷a ®­êng chuÈn trªn vá mò vµ mÆt ph¼ng chuÈn cña d¹ng ®Çu kh«ng ®­îc lín h¬n 30o 5.8 Mò ph¶i chÞu ®­îc va ®Ëp vµ hÊp thô xung ®éng khi thö nghiÖm theo 6.7. Sau khi thö mò kh«ng ®­îc nøt vì, biÕn d¹ng. Gia tèc déi l¹i khi va ®Ëp kh«ng ®­îc v­ît qu¸: a) Gia tèc déi l¹i lín nhÊt ®èi víi mò cì ®Çu 1 vµ 2 : 225g (2206m/s2); mò cì ®Çu 3: 250g (2452m/s2); 7
 8. TCVN 6979 : 2001 b) Gia tèc d­ sau 3ms ®èi víi mò cì ®Çu 1 vµ 2 : 175g (1716m/s2); mò cì ®Çu 3: 200g (1961m/s2); c) Gia tèc d­ sau 6ms ®èi víi mò cì ®Çu1 vµ 2: 125g (1226m/s2); mò cì ®Çu 3: 150g (1471m/s2); Chó thÝch 1 - C¸c gi¸ trÞ gia tèc tÝnh b»ng m/s2 ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®¬n vÞ gia tèc träng tr­êng g = 9,80665 m/s2. 5.9 Mò ph¶i chÞu ®ùng ®­îc ®é bÒn ®©m xuyªn theo 6.8. Sau khi thö ®Çu ®©m xuyªn kh«ng ®­îc ch¹m vµo d¹ng ®Çu bªn trong mò. 5.10 Gãc nh×n: KÕt cÊu cña mò ph¶i ®¶m b¶o ®­îc tÇm nh×n cña ng­êi sö dông theo 5.9 TCVN 5756:2001. 5.11 KÝnh ch¾n giã, nÕu cã, ph¶i tho¶ m·n ®­îc c¸c yªu cÇu qui ®Þnh theo 5.10 TCVN 5756:2001. 5.12 Mò cã thÓ cã c¸c lç th«ng giã cho ®Çu ng­êi ®éi mò vµ phÇn che tai cã thÓ cã c¸c lç ®Ó nghe. 6 Ph­¬ng ph¸p thö 6.1 ChuÈn bÞ mÉu Thö nghiÖm ®é bÒn va ®Ëp vµ hÊp thô xung ®éng, ®é bÒn ®©m xuyªn, ph¶i ®­îc tiÕn hµnh trªn c¸c mÉu ®· thuÇn hãa theo c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong b¶ng 3. Mçi chiÕc mò chØ ®­îc phÐp chuÈn bÞ theo mét trong hai ®iÒu kiÖn thuÇn hãa. NÕu kh«ng cã qui ®Þnh nµo kh¸c, mçi ®ît mÉu lÊy trong l« ph¶i tiÕn hµnh thö nghiÖm ®Çy ®ñ ë c¶ hai ®iÒu kiÖn. MÉu kÝnh ch¾n giã tr­íc khi thö ®Æc tÝnh c¬ häc ph¶i ®­îc thuÇn ho¸ theo ®iÒu A qui ®Þnh ë b¶ng 3. B¶ng 3 – C¸c ®iÒu kiÖn thuÇn ho¸ §iÒu kiÖn thuÇn hãa NhiÖt ®é Thêi gian thuÇn hãa, o C h A. NhiÖt ®é cao 50 ± 2 4 ®Õn 6 B. Ng©m n­íc 23 ± 2 4 ®Õn 6 Sau khi thuÇn hãa, mÉu ®­îc ®­a vµo thö nghiÖm theo c¸c qui ®Þnh sau: – MÉu chuÈn bÞ theo ®iÒu kiÖn A ®­îc tiÕn hµnh thö ngay, thêi gian di chuyÓn vµ g¸ l¾p kh«ng ®­îc qu¸ 3 phót. NÕu qu¸ 3 phót, mò ph¶i ®­îc ®­a l¹i vµo ®iÒu kiÖn thuÇn ho¸, cho mçi phót qu¸ t­¬ng ®­¬ng víi 5 phót thªm trong ®iÒu kiÖn thuÇn ho¸. – MÉu chuÈn bÞ theo ®iÒu kiÖn B ®­îc lÊy ra ngoµi, ®Ó r¸o n­íc tõ 4 ®Õn 5 phót tr­íc khi thö. 8
 9. TCVn 6979 : 2001 6.2 KiÓm tra ngo¹i quan theo 6.2 TCVN 5756 : 2001 6.3 KiÓm tra khèi l­îng theo 6.3 TCVN 5756 : 2001 6.4 KiÓm tra kÝch th­íc vµ ph¹m vi b¶o vÖ Mò ®­îc ®éi khÝt lªn d¹ng ®Çu theo cì t­¬ng øng sao cho mÐp mò phÝa trªn l«ng mµy song song víi mÆt ph¼ng c¬ b¶n. KiÓm tra ph¹m vi che ch¾n, b¶o vÖ cña mò theo c¸c ®­êng BCDEFG ®¸nh dÊu trªn d¹ng ®Çu. KiÓm tra ph¹m vi che ch¾n, b¶o vÖ cña mò che nöa ®Çu theo ®­êng bao quanh AA'. 6.5 Thö quai ®eo mò theo 6.7 TCVN 5756 : 2001. Riªng ®èi víi mò cì ®Çu 1 vµ 2 t¶i träng ban ®Çu lµ 25 N vµ t¶i träng thö nghiÖm lµ 300 N 6.6 Thö ®é æn ®Þnh cña mò 6.6.1 ThiÕt bÞ thö (h×nh 4) - Mét khung dÉn h­íng cã khèi l­îng 3kg ± 0,1 kg. - Mét vËt r¬i cã khèi l­îng 10 kg ± 0,1 kg cã thÓ r¬i trong khung dÇn h­íng vµ dõng l¹i ë ®¸y cña khung dÉn h­íng. - Khung ph¶i ®¶m b¶o tèc ®é va ch¹m cña vËt r¬i kh«ng nhá h¬n 95% tèc ®é lý thuyÕt. 6.6.2 TiÕn hµnh thö - Mò ®­îc ®éi chÆt lªn d¹ng ®Çu t­¬ng øng cã th«ng sè vµ kÝch th­íc quy ®Þnh trong phô lôc A. Cµi quai ®eo mò nh­ trong tr¹ng th¸i sö dông. - Mãc khung dÉn h­íng vµo phÇn sau cña vá mò trong mÆt ph¼ng ®èi xøng cña mò. V¹ch lªn vá mò mét ®­êng chuÈn trïng víi mÆt ph¼ng chuÈn cña d¹ng ®Çu - Cho khèi l­îng r¬i 10 kg ± 0,01 kg r¬i tù do ë ®é cao 500mm ± 10mm trong khung dÉn h­íng víi ®¸y cña khung dÉn h­íng - Sau khi r¬i, gãc gi÷a ®­êng chuÈn v¹ch trªn vá mò vµ mÆt ph¼ng chuÈn cña d¹ng ®Çu kh«ng ®­îc v­ît qóa 300. 6.7 Thö ®é bÒn va ®Ëp vµ hÊp thô xung ®éng 6.7.1 ThiÕt bÞ thö ®é bÒn va ®Ëp vµ hÊp thô xung ®éng theo 6.5.1 TCVN 5756:2001. Khèi l­îng toµn bé cña khèi va ®Ëp cho c¶ ba cì d¹ng ®Çu lµ 3kg 9
 10. TCVN 6979 : 2001 H×nh 4 – ThiÕt bÞ thö ®é æn ®Þnh quai ®eo 10
 11. TCVn 6979 : 2001 6.7.2 TiÕn hµnh thö - §èi víi mò cì d¹ng ®Çu 1 vµ 2: Mò thö ®­îc ®éi chÆt lªn d¹ng ®Çu trªn khèi va ®Ëp. Buéc chÆt quai ®eo (hoÆc cã thÓ dïng d©y buéc bªn ngoµi sao cho cè ®Þnh mò thö víi d¹ng ®Çu nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn vÞ trÝ va ®Ëp trªn mò). Khèi va ®Ëp ®­îc th¶ r¬i tù do tõ mét vÞ trÝ th¼ng ®øng ®i qua t©m ®e, kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm thÊp nhÊt cña mò ®Õn ®iÓm cao nhÊt cña ®e ph¼ng lµ 1500 mm, ®èi víi ®e cÇu lµ 1200mm. Ghi nhËn gia tèc va ®Ëp tøc thêi, gia tèc va ®Ëp d­ sau 3ms, sau 6ms vµ xem xÐt t×nh tr¹ng cña mò sau khi thö. - §èi víi mò cì d¹ng ®Çu 3: TiÕn hµnh thö theo 6.5 TCVN 5756:2001. §iÒu chØnh khíp cÇu trªn khèi va ®Ëp ®Ó tiÕn hµnh thö ë 4 vïng trªn mò mçi vïng thö mét lÇn. C¸c vïng nµy n»m trong ph¹m vi che ch¾n, b¶o vÖ cña mò vµ t©m cña ®iÓm. Thö n»m ë phÝa trªn ®­êng b¶o vÖ Ýt nhÊt lµ 20 mm. T©m cña ®iÓm thö c¸ch nhau Ýt nhÊt 72 mm. Hai vïng thö trªn ®e cÇu, hai vïng thö trªn ®e ph¼ng. 6.8 Thö ®é bÒn ®©m xuyªn 6.8.1 ThiÕt bÞ thö a) D¹ng ®Çu ng­êi lµm b»ng gç cøng, phÇn chám cÇu cña d¹ng ®Çu cã b¸n kÝnh 70mm, chiÒu cao Ýt nhÊt 124mm. PhÝa trªn chám cÇu cã g¾n mét lâi ch× b¶o vÖ d¹ng ®Çu khi bÞ ®©m xuyªn, lâi ch× nµy ®­îc liªn kÕt víi ®Çu ®©m xuyªn b»ng mét m¹ch tÝn hiÖu ®iÖn. Trong tr­êng hîp ®Çu ®©m xuyªn ch¹m vµo lâi ch× th× sÏ ph¸t ra tÝn hiÖu (chu«ng hoÆc ®Ìn b¸o). D¹ng ®Çu ®­îc g¾n lªn mét gi¸ ®ì cøng v÷ng. b) §Çu ®©m xuyªn cã h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc theo 6.6.1 TCVN 5756:2001. c) HÖ thèng dÉn h­íng ®©m xuyªn. 6.8.2 TiÕn hµnh thö Mò thö ®­îc ®éi chÆt lªn d¹ng ®Çu, buéc chÆt quai ®eo (hoÆc cã thÓ dïng d©y buéc bªn ngoµi sao cho mò ®­îc cè ®Þnh víi d¹ng ®Çu nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn vÞ trÝ thö ®©m xuyªn trªn ®Ønh mò). §Çu ®©m xuyªn ®­îc th¶ r¬i tù do tõ mét vÞ trÝ th¼ng ®øng c¸ch ®iÓm thö ®©m xuyªn trªn ®Ønh mò thö mét kho¶ng c¸ch 1000mm ± 5mm. Ghi nhËn cã hay kh«ng sù tiÕp xóc gi÷a ®Çu ®©m xuyªn víi d¹ng ®Çu ng­êi qua hÖ thèng tÝn hiÖu. TiÕn hµnh thö tiÕp nh­ qui ®Þnh theo 6.6.2 TCVN 5756:2001. 6.9 §o gãc nh×n ViÖc ®o gãc nh×n cña mò ®­îc tiÕn hµnh theo 6.8 TCVN 5756:2001. 11
 12. TCVN 6979 : 2001 6.10 Thö ®Æc tÝnh cña kÝnh ch¾n giã Thö ®Æc tÝnh cña kÝnh ch¾n giã theo 6.9 TCVN 5756:2001. 6.11 KiÓm tra c¸c ®éc tè cña vËt liÖu mò tiÕp xóc víi da vµ tãc trÎ em ®i theo xe theo 6.10 TCVN 5756 : 2001 7 Ghi nh·n, bao gãi, 7.1 Ghi nh·n 7.1.1 Ghi nh·n b¾t buéc: Trªn th©n mò hoÆc bé phËn bªn trong ph¶i ghi b»ng dÊu næi hoÆc b»ng mùc kh«ng phai, sao cho c¸c dÊu kh«ng bÞ xo¸ trong qu¸ tr×nh sö dông víi néi dung sau: – Tªn vµ ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt; – Sè hiÖu cña tiªu chuÈn nµy : “ Mò trÎ em – TCVN 6979 : 2001"; – Cì mò; – Ngµy, th¸ng, n¨m s¶n xuÊt. 7.1.2 Ghi nh·n bæ sung Mçi mò cã kÌm mét tê nh·n, ghi c¸c néi dung: – Nh÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh n¨ng riªng cña mò; – ChØ dÉn vÒ sö dông vµ b¶o qu¶n, c¸ch ®éi mò ®óng c¸ch vµ cã thÓ ghi thªm mét khuyÕn c¸o cho biÕt r»ng mò sau khi chÞu mét va ®Ëp sÏ cã thÓ bÞ h­ háng ®Õn møc kh«ng thÓ b¶o vÖ ®Çu ®­îc n÷a, vµ nh÷ng h­ háng nµy cã thÓ kh«ng nh×n thÊy ®­îc ®èi víi ng­êi sö dông. KhuyÕn c¸o nµy còng cho biÕt mò b¶o hiÓm th­êng bÞ h­ háng khi tiÕp xóc víi c¸c chÊt nh­ ho¸ chÊt, ho¸ phÈm; vµ gîi ý c¸ch lau röa mò khi cÇn thiÕt. 7.2 Bao gãi ViÖc bao gãi mò trÎ em theo quy ®Þnh theo 7.2 TCVN 5756 : 2001. 12
 13. TCVn 6979 : 2001 Phô lôc A (qui ®Þnh) Th«ng sè vµ kÝch th­íc c¬ b¶n cña tõng cì d¹ng ®Çu H×nh A.1 - KÝch th­íc Y, täa ®é cùc d¹ng ®Çu 13
 14. TCVN 6979 : 2001 B¶ng A.1 – D¹ng ®Çu - To¹ ®é cùc cña mÆt c¾t ngang Cì ®Çu 1. KÝch th­íc Y = 75 mm. Chu vi vßng ®Çu: 460 mm §¬n vÞ ®o tÝnh b»ng milimÐt Chiªu 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 cao mÆt c¾t 0 77 76.5 74.5 72.5 69 68 68 69 72 75 76.5 77 77 20 74 73 72 70 68 67.5 67.5 68 70 73 75 75.5 75.5 30 71.5 71 70 68 67 66 65.5 67 68 71 72 73 73 40 67 67 66 64 62.5 62 62 63 66 67 68 68.5 68.5 50 54 54 54 54.5 55 56.5 56.5 57 58 58.5 59 59 59 60 47.5 47.5 47.5 48 47.5 47.5 47.5 48 49 50 50.5 50.5 50.5 65 38.5 38.5 38.5 38.5 39 39 39 39.5 40.5 42 43.5 44 44 70 27 27 27.5 27.5 28 28.5 28.5 29.5 31.5 32.5 33.5 34 34 B¶ng A.2 – D¹ng ®Çu - To¹ ®é cùc cña mÆt c¾t ngang Cì ®Çu 2. KÝch th­íc Y = 81 mm. Chu vi vßng ®Çu: 480 mm §¬n vÞ ®o tÝnh b»ng milimÐt Chiªu 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 cao mÆt c¾t 0 81 80.5 78.5 75 72 70.5 70.5 71 73.5 77 80.5 81 81 20 78 77.5 76.5 73 71 70 69.5 71 72 75 78 79 79 30 76 75 74 72 69.5 68.5 68 69 71 73 75 75.5 76 40 72 72.5 71.5 69 66 65 64 66 68 71 72 72.5 72.5 50 66.5 66 65.5 63.5 61 59 58.5 59.5 62 64 66 67 67 60 56.5 56 55 53 52 51.5 51.5 53 55 57 57.5 58 58 65 50 50 48.5 47.5 46.5 46 46 47.5 50 51 52 52.5 52.5 70 41.5 41.5 41 40 39 39 39 40 41.5 43 44.5 45 45 75 30 30 29.5 29 29.5 30 30 31 32.5 33.4 34 34 34 80 9 9 9.5 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 14
 15. TCVn 6979 : 2001 B¶ng A.3 – D¹ng ®Çu - To¹ ®é cùc cña mÆt c¾t ngang Cì ®Çu 3. KÝch th­íc Y = 87 mm. Chu vi vßng ®Çu: 500 mm §¬n vÞ ®o tÝnh b»ng milimÐt Chiªu cao 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 mÆt c¾t 0 84 83 81.5 77 73.5 72 71 72.5 74 78 82.5 83.5 84 20 82 81.5 80.5 76.5 73.5 71 70.5 71.5 75 77.5 81.5 82.5 83 40 75 75 74 72.5 70 68 67 68.5 71 74 76 77 77 50 69.5 69 68.5 67 65.5 63.5 63 64.5 67 69 70.5 71 71.5 60 61 61 60 59.5 58 57 57 58 60.5 61 61.5 62 62 70 49.5 49 47.5 44.5 43.5 43 43 45 48 51.5 52.5 53 53.5 75 41.5 41 40 38 37 36.5 36.5 38 40 43 47 48 48.5 80 32 32 32 32 32 32.5 33 34.5 36.5 38 39 40 40 85 16.5 17 17.5 18 18.5 19 20 21.5 23 25 25.5 26 26 ________________________________________________ 15
Đồng bộ tài khoản