TCVN 6980:2001

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
223
lượt xem
103
download

TCVN 6980:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ Tiêu chuẩn Môi Trường Việt Nam về nước thải. TCVN 6980:2001 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho cấp nước sinh hoạt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6980:2001

  1. TCVN TIªU CHUÈN VIÖT NAM TCVN 6980 : 2001 ChÊt l−îng n−íc − Tiªu chuÈn N−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc n−íc s«ng dïng cho môc ®Ých cÊp n−íc sinh ho¹t Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for domestic water supply Hµ néi − 2001
  2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6980: 2001 do Ban kÜ thuËt Tiªu chuÈn TCVN / TC 147 "ChÊt l−îng n−íc" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng ban hµnh.
  3. TIªu chuÈn vIÖt nam tcvn 6980: 2001 ChÊt l−îng n−íc − Tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc n−íc s«ng dïng cho môc ®Ých cÊp n−íc sinh ho¹t Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for domestic water supply 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh chi tiÕt gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é cña c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i c«ng nghiÖp theo t¶i l−îng vµ theo l−u l−îng n−íc cña s«ng tiÕp nhËn. Trong tiªu chuÈn nµy, n−íc th¶i c«ng nghiÖp ®−îc hiÓu lµ dung dÞch th¶i hoÆc n−íc th¶i do c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh cña c¸c lo¹i h×nh c«ng nghiÖp th¶i ra. Kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm x¶ vµ nguån tiÕp nhËn theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh. 1.2 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®ång thêi víi TCVN 5945: 1995 vµ dïng ®Ó kiÓm so¸t chÊt l−îng n−íc th¶i c«ng nghiÖp khi th¶i vµo s«ng hoÆc suèi cô thÓ (sau ®©y gäi chung lµ "s«ng") cã chÊt l−îng n−íc dïng ®−îc cho môc ®Ých cÊp n−íc sinh ho¹t. 2 Tiªu chuÈn viÖn dÉn TCVN 5945: 1995 N−íc th¶i c«ng nghiÖp – Tiªu chuÈn th¶i 3 Gi¸ trÞ giíi h¹n 3.1 Gi¸ trÞ giíi h¹n theo t¶i l−îng cña c¸c th«ng sè vµ nång ®é cña c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i khi th¶i vµo c¸c vùc n−íc s«ng cã l−u l−îng n−íc kh¸c nhau, kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ t−¬ng øng nªu trong b¶ng 1. C¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm kh«ng nªu ra trong b¶ng 1 ®−îc ¸p dông theo TCVN 5945 -1995. 3
  4. TCVN 6980: 2001 3.2 Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh tõng th«ng sè vµ nång ®é cô thÓ ®−îc qui ®Þnh trong c¸c Tiªu chuÈn ViÖt Nam t−¬ng øng hoÆc theo c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c do c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ m«i tr−êng chØ ®Þnh. B¶ng 1 - Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc n−íc s«ng dïng cho môc ®Ých cÊp n−íc sinh ho¹t Q > 200 m 3 /s Q = 50 ÷ 200 m3/s Q< 50 m 3 /s Th«ng sè F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 1. MÇu, Co-Pt ë pH=7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2. Mïi, c¶m quan Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng cã cã cã cã cã cã cã cã cã mïi mïi mïi mïi mïi mïi mïi mïi mïi khã khã khã khã khã khã khã khã khã chÞu chÞu chÞu chÞu chÞu chÞu chÞu chÞu chÞu 3. BOD 5 (20 o C), mg/l 40 35 35 30 25 25 20 20 20 4. COD, mg/l 70 60 60 60 50 50 50 40 40 5. Tæng chÊt r¾n l¬ löng, mg/l 50 45 45 45 40 40 40 30 30 6. Arsen, As, mg/l 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1 0,05 0,05 7. Ch×, Pb, mg/l 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 8. DÇu mì kho¸ng, mg/l 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9. DÇu mì ®éng thùc vËt, mg/l 20 20 20 10 10 10 5 5 5 10. §ång, Cu, mg/l 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 11. KÏm, Zn, mg/l 1 1 1 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 12. Phospho tæng sè, mg/l 10 10 10 6 6 6 4 4 4 13. Clorua, Cl - , mg/l 600 600 600 600 600 600 600 600 600 14. Coliform, MPN/100ml 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Chó thÝch - Q lµ l−u l−îng s«ng, m 3 /s; F lµ th¶i l−îng, m 3 /ngµy (24 giê); F1 Tõ 50 m 3 /ngµy ®Õn d−íi 500 m 3 /ngµy, F2 Tõ 500 m 3 /ngµy ®Õn d−íi 5000 m 3 /ngµy, F3 b»ng hoÆc lín h¬n 5000 m 3 /ngµy. ____________________________________ 4
Đồng bộ tài khoản