TCVN 6986:2001

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
311
lượt xem
89
download

TCVN 6986:2001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 6986:2001. Chất lượng nước. Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh. Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo thải lượng. Trong tiêu chuẩn này, thước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch thải hoặc nước thải do các quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh của các loại hình công nghiệp thải ra. Khoảng cách giữa điểm xả và nguồn tiếp nhận theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6986:2001

  1. TCVN TIªU CHUÈN VIÖT NAM TCVN 6986 : 2001 ChÊt l−îng n−íc − Tiªu chuÈn N−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vïng n−íc biÓn ven bê dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ Thuû sinh Water quality – Standards for industrial effluents discharged into coastal waters using for protection of aquatic life H µ néi − 2 001
  2. L êi nãi ®Çu T CVN 6986: 2001 do Ban kÜ thuËt Tiªu chuÈn TCVN / TC 147 "ChÊt l − îng n − íc" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l − êng ChÊt l − îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr − êng ban hµnh.
  3. TIªu chuÈn vIÖt nam tcvn 6986: 2001 ChÊt l−îng n−íc − Tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp th¶i vµo vïng n−íc biÓn ven bê dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh W ater quality – Standards for industrial effluents discharged into coastal waters using for protection of aquatic life 1 P h¹m vi ¸p dông 1 .1 T iªu chuÈn nµy qui ®Þnh gi¸ trÞ giíi h¹n cña c¸c th«ng sè vµ nång ®é cña c¸c chÊt « nhiÔm trong n − íc th¶i c«ng nghiÖp theo t¶i l − îng. Trong tiªu chuÈn nµy, n − íc th¶i c«ng nghiÖp ® − îc hiÓu lµ dung dÞch th¶i hoÆc n − íc th¶i do c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh cña c¸c lo¹i h×nh c«ng nghiÖp th¶i ra. Kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm x¶ vµ nguån tiÕp nhËn theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh. 1 .2 T iªu chuÈn nµy ¸p dông ®ång bé víi TCVN 5945: 1995 dïng ®Ó kiÓm so¸t chÊt l − îng n − íc th¶i c«ng nghiÖp khi th¶i vµo vïng n − íc biÓn ven bê cã chÊt l − îng n − íc dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh. 2 T iªu chuÈn viÖn dÉn T CVN 5945: 1995 N − íc th¶i c«ng nghiÖp – Tiªu chuÈn th¶i 3 G i¸ trÞ giíi h¹n 3 .1 G i¸ trÞ giíi h¹n theo t¶i l − îng c¸c th«ng sè vµ nång ®é cña c¸c chÊt « nhiÔm khi th¶i vµo vïng n − íc biÓn ven bê kh«ng v − ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ nªu trong b¶ng 1. C¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm kh«ng qui ®Þnh trong b¶ng 1 ® − îc ¸p dông theo TCVN 5945: 1995. 3 .2 N Õu vïng biÓn ven bê cã hÖ sinh th¸i san h« hoÆc c¸c hÖ sinh th¸i kh¸c nh¹y c¶m víi nhiÖt ®é, th× n − íc th¶i th¶i vµo khu vùc ®ã kh«ng ® − îc lµm t¨ng nhiÖt ®é cña vïng biÓn ven bê nhËn th¶i qu¸ 3 o C, ®o c¸ch vÞ trÝ nhËn n − íc th¶i 100 m trong ph¹m vi lan truyÒn cña n − íc th¶i. 3 .3 C ¸c chÊt th¶i cã chøa biphenin polychlorin (PCB), poliacromat hydrocacbon (PAH) chØ ® − îc th¶i ra vïng n − íc biÓn ven bê ë møc "vÕt" b»ng c¸c phÐp ph©n tÝch hiÖn hµnh. 3
  4. T CVN 6986: 2001 K h«ng ® − îc th¶i ra vïng n − íc biÓn ven bê c¸c chÊt th¶i cã chøa chÊt phãng x¹, dung m«i dÔ ch¸y, chÊt r¾n næi ® − îc trong n − íc cã kÝch th − íc lín h¬n 1 milimÐt. 3 .4 C ¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp Trung − ¬ng, hoÆc cÊp ®Þa ph − ¬ng cã bê biÓn, cã thÓ qui ®Þnh giíi h¹n vµ nång ®é c¸c th«ng sè trong b¶ng 1 kh¾t khe h¬n tuú theo môc tiªu, yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i tr − êng biÓn cô thÓ. 3 .5 P h − ¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch, tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh tõng th«ng sè vµ nång ®é cô thÓ ® − îc qui ®Þnh trong c¸c Tiªu chuÈn ViÖt Nam t − ¬ng øng hoÆc theo c¸c ph − ¬ng ph¸p kh¸c do c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ m«i tr − êng chØ ®Þnh. B ¶ng 1 - Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n − íc th¶i c«ng nghiÖp ®æ vµo vïng n − íc biÓn ven bê dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh T h«ng sè Møc cho phÐp F1 F2 F3 1. MÇu, Co-Pt ë pH = 7 50 50 50 2. Mïi, c¶m quan Kh«ng cã mïi Kh«ng cã mïi Kh«ng cã mïi khã chÞu khã chÞu khã chÞu 3. ChÊt r¾n l¬ löng, mg/l 100 80 50 4. pH 5-9 5-9 5-9 0 5. BOD 5 ( 20 C), mg/l 50 20 10 6. COD, mg/l 100 80 50 7. Asen, As, mg/l 1 0,5 0,1 8. Ch×, Pb, mg/l 1 0,5 0,5 9. Crom VI, Cr, mg/l 1 0,5 0,1 1 0. §ång, Cu, mg/l 1 0,5 0,1 1 1. KÏm, Zn, mg/l 2 1 1 1 2. Mangan, Mn, mg/l 5 5 1 1 3. Thuû ng©n, Hg, mg/l 0,005 0,001 0,001 1 4. Nit¬ tæng sè (tÝnh theo N), mg/l 20 15 10 1 5. DÇu vµ mì kho¸ng, mg/l 10 5 5 1 6. DÇu mì ®éng thùc vËt, mg/l 30 20 10 1 7. Phospho h÷u c¬, P, mg/l 0,5 0,2 0,2 1 8. ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt, mg/l 10 5 5 1 9. Coliform, MPN/100 ml 5000 5000 5000 C hó thÝch - F l µ th¶i l − îng, m 3 /ngµy (24 giê) F1 Tõ 50m 3 /ngµy ®Õn d − íi 500 m 3 /ngµy, F2 Tõ 500m 3 /ngµy ®Õn d − íi 5000 m 3 /ngµy, F3 b»ng hoÆc lín h¬n 5000m 3 /ngµy. _ ___________________________________ 4
Đồng bộ tài khoản