TCVN 6998:2002

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
61
lượt xem
10
download

TCVN 6998:2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam. Chất lượng Sản Phẩm. TCVN 6998:2002. Phương tiện giao thông đường bộ. Vận tốc thiết kế lớn nhất, mômem xoắn lớn nhất và công suất hữu ích lớn nhất của động cơ mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh. Phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 6998:2002

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 6998 : 2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt, m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh - Ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - The maximum design speed, maximum torque and maximum net engine power of two or three-wheel Motorcycles and Mopeds - Test methods in type approval Hµ Néi - 2002
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 6998 : 2002 ®­îc biªn säan trªn c¬ së Quy ®Þnh 95/1/EC. TCVN 6998 : 2002 do Ban kü thuËt TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 6998:2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt, m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ m« t«, xe m¸y hai b¸nh hoÆc ba b¸nh - Ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles – The maximum design speed, maximum torque and maximum net engine power of two or three-wheel motorcycles and mopeds – Test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh ph­¬ng ph¸p thö vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt cña m« t«, xe m¸y hai hoÆc ba b¸nh ®­îc ®Þnh nghÜa theo TCVN 6888 : 2001 (sau ®©y gäi chung lµ xe), m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ l¾p trªn xe trong ®Ó phª duyÖt kiÓu(1). Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh ph­¬ng ph¸p thö trªn ®­êng ®Ó x¸c ®Þnh vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt cña xe vµ qui ®Þnh ph­¬ng ph¸p thö trªn b¨ng thö ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh n¨ng lµm viÖc cña ®éng c¬ l¾p trªn xe vÒ c¸c ®­êng cong c«ng suÊt, m« men xo¾n vµ suÊt tiªu hao nhiªn liÖu ë chÕ ®é toµn t¶i theo vËn tèc ®éng c¬, trong ®ã cã vËn tèc mµ ®éng c¬ ®¹t ®­îc c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt vµ vËn tèc mµ ®éng c¬ ®¹t m« men xo¾n lín nhÊt. Chó thÝch - (1) ThuËt ng÷ "Phª duyÖt kiÓu" thay thÕ thuËt ng÷ "C«ng nhËn kiÓu" trong c¸c tiªu chuÈn ViÖt nam vÒ c«ng nhËn kiÓu ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ®· ®­îc ban hµnh tr­íc tiªu chuÈn nµy. Hai thuËt ng÷ nµy ®­îc hiÓu nh­ nhau. VÝ dô vÒ giÊy chøng nhËn phª duyÖt kiÓu bé phËn ®­îc tr×nh bµy trong phô lôc tham kh¶o C vµ E. 2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 6010:1995 (ISO 7116 :1981) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ph­¬ng ph¸p ®o vËn tèc lín nhÊt cña xe m¸y. TCVN 6011:1995 (ISO 7117 :1981) Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Ph­¬ng ph¸p ®o vËn tèc lín nhÊt cña m« t«. TCVN 6439:1998 (ISO 4106 :1993) M« t« - Qui t¾c thö ®éng c¬ - C«ng suÊt h÷u Ých. TCVN 6888:2001 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - M« t«, xe m¸y - Yªu cÇu trong phª duyÖt kiÓu 3
 4. TCVN 6998:2002 Yªu cÇu liªn quan ®Õn ph­¬ng ph¸p ®o vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt 3 Yªu cÇu VËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt cña xe ph¶i ®­îc ®o theo c¸c yªu cÇu qui ®Þnh d­íi ®©y. 4 ChuÈn bÞ xe 4.1 Xe ph¶i s¹ch sÏ vµ chØ nh÷ng chi tiÕt nµo cÇn thiÕt ®èi víi xe trong qu¸ tr×nh thö míi ph¶i trong tr¹ng th¸i ho¹t ®éng. 4.2 Cung cÊp nhiªn liÖu, bé phËn ®¸nh löa, dÇu b«i tr¬n, ¸p suÊt lèp theo 3.2, TCVN 6011:1995 hoÆc 3.2, TCVN 6010 :1995. 4.3 §éng c¬, hÖ thèng truyÒn ®éng vµ lèp ph¶i theo qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt ®èi víi phÐp thö. 4.4 C¸c bé phËn cña xe theo 3.4, TCVN 6011 : 1995 hoÆc 3.4, TCVN 6010 : 1995. 4.5 Xe ®­a ®Õn thö ph¶i cã khèi l­îng xe ®¶m b¶o vËn hµnh. 4.6 Ph©n bè t¶i träng theo 3.6, TCVN 6011 : 1995 hoÆc 3.6, TCVN 6010 : 1995. 5 L¸i xe 5.1 §èi víi xe kh«ng cã buång l¸i 5.1.1 L¸i xe ph¶i nÆng 75 kg ± 5 kg, cao 1,75 m ± 0,05 m. §èi víi xe m¸y, sai sè t­¬ng øng lµ ± 2kg vµ ± 0,02m. 5.1.2 Trang bÞ quÇn ¸o cña l¸i xe theo 4.2, TCVN 6011 : 1995 hoÆc 4.2, TCVN 6010 : 1995. 5.1.3 L¸i xe ph¶i ngåi vµo ghÕ l¸i xe, ch©n ®Æt lªn bµn ®¹p hoÆc chç ®Ó ch©n vµ c¸nh tay duçi b×nh th­êng. NÕu xe ch¹y víi vËn tèc lín nhÊt lín h¬n 120 km/h khi l¸i xe ®ang ngåi trªn ghÕ l¸i th× l¸i xe ph¶i ®­îc trang bÞ vµ ph¶i ngåi ë vÞ trÝ theo qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. VÞ trÝ ngåi l¸i nµy ph¶i ®¶m b¶o cho l¸i xe cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t xe liªn tôc trong suèt qu¸ tr×nh thö. VÞ trÝ ngåi l¸i ph¶i nh­ nhau trong suèt qu¸ tr×nh thö vµ m« t¶ vÞ vÞ trÝ ngåi l¸i nµy ph¶i ®­îc ghi vµo biªn b¶n thö hoÆc b»ng ¶nh chôp. Chó thÝch - Biªn b¶n thö ph¶i ghi kÕt qu¶ thö vµ tÊt c¶ c¸c tÝnh to¸n ®· thùc hiÖn ®Ó cã ®­îc vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt nh­ liÖt kª trong phô lôc C, cïng víi ®Æc tÝnh kü thuËt cña xe ®­îc liÖt kª trong phô lôc B. 5.2 §èi víi xe cã buång l¸i. khèi l­îng cña l¸i xe b»ng 75 kg ± 5 kg. §èi víi xe m¸y, sai sè khèi l­îng lµ ± 2kg. 6 §Æc tÝnh kü thuËt cña ®­êng thö 6.1 PhÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn ®­êng: 4
 5. TCVN 6998:2002 6.1.1 §­êng ph¶i cã kh¶ n¨ng cho phÐp duy tr× ®­îc vËn tèc lín nhÊt trªn suèt ®­êng thö nh­ ®Þnh nghÜa trong 6.2. §­êng t¹o gia tèc tr­íc ®­êng thö ph¶i cïng lo¹i víi ®­êng thö (bÒ mÆt, h×nh d¹ng theo chiÒu dµi) vµ ph¶i cã ®ñ chiÒu dµi ®Ó xe cã kh¶ n¨ng ®¹t tíi vËn tèc lín nhÊt. 6.1.2 §­êng ph¶i kh«, b»ng ph¼ng, bÒ mÆt b»ng nhùa ®­êng hoÆc lo¹i t­¬ng ®­¬ng. 6.1.3 Cã ®é dèc kh«ng lín h¬n 1% vµ ®é nghiªng kh«ng lín h¬n 3%. Thay ®æi ®é cao gi÷a 2 ®iÓm bÊt kú trªn ®­êng thö kh«ng v­ît qu¸ 1 m. 6.2 H×nh d¸ng ®­êng cã thÓ sö dông lµm ®­êng c¬ së ®Ó thö ®­îc m« t¶ trong 6.2.1, 6.2.2 vµ 6.2.3 (Xem h×nh 1, h×nh 2, h×nh 3). 6.2.1 Lo¹i 1 L ≥ 200 m H×nh 1. §­êng thö lo¹i 1 6.2.2 Lo¹i 2 ≥ 50 m L ≤ 200 m L ≤ 200 m H×nh 2 - §­êng thö lo¹i 2 6.2.3 Lo¹i 3 L ≥ 200 m L ≥ 200 m H×nh 3 - §­êng thö lo¹i 3 6.2.3.1 Hai ®­êng thö L ph¶i dµi b»ng nhau vµ gÇn nh­ song song víi nhau. 6.2.3.2 NÕu c¶ hai ®­êng thö lµ ®­êng cã d¹ng cong kh«ng ®¹t yªu cÇu cña 6.1.3, t¸c ®éng cña lùc ly t©m ph¶i ®­îc bï b»ng ®o¹n giao nhau cña c¸c chç uèn cong. 5
 6. TCVN 6998:2002 6.2.3.3 Thay cho 2 ®­êng thö L (xem 6.2.3.1), ®­êng thö cã thÓ trïng khÝt víi chiÒu dµi toµn bé cña ®­êng thö h×nh vµnh khuyªn. Trong tr­êng hîp nµy, b¸n kÝnh chç uèn cong nhá nhÊt ph¶i lµ 200 m vµ t¸c ®éng cña lùc ly t©m ph¶i ®­îc bï b»ng ®o¹n giao nhau cña c¸c chç uèn cong. 6.3 ChiÒu dµi L cña ®­êng thö ph¶i ®­îc lùa chän trªn c¬ së ®é chÝnh x¸c cña thiÕt bÞ vµ ph­¬ng ph¸p sö dông ®Ó ®o thêi gian thö t sao cho gi¸ trÞ vËn tèc thùc tÕ cã thÓ ®­îc vÏ trªn biÓu ®å ph¶i n»m trong kho¶ng ±1%. NÕu thiÕt bÞ ®o lµ lo¹i ®iÒu khiÓn b»ng tay, chiÒu dµi L cña ®­êng thö kh«ng ®­îc nhá h¬n 500 m. NÕu ®­êng thö lo¹i 2 ®­îc lùa chän, cÇn ph¶i sö dông thiÕt bÞ ®o ®iÖn tö ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian thö t. 7 §iÒu kiÖn khÝ quyÓn !p suÊt khÝ quyÓn : 97 kPa ± 6 kPa. NhiÖt ®é : tõ 278 K ®Õn 308 K. §é Èm t­¬ng ®èi: 30% ®Õn 90%. VËn tèc giã lín nhÊt : 3 m/s. 8 Tr×nh tù thö 8.1 Ph¶i sö dông sè truyÒn sao cho xe ®¹t ®­îc vËn tèc lín nhÊt trªn ®­êng n»m ngang. B­ím ga ph¶i gi÷ ë vÞ trÝ më hoµn toµn vµ thiÕt bÞ lµm giµu hçn hîp ch¸y kh«ng ho¹t ®éng. 8.2 §èi víi xe kh«ng cã buång l¸i, ng­êi l¸i ph¶i duy tr× ®­îc vÞ trÝ l¸i cña m×nh nh­ ®· qui ®Þnh trong 5.1.3. 8.3 Xe ph¶i ®i vµo ®­êng thö víi vËn tèc kh«ng ®æi. §èi víi ®­êng thö lo¹i 1 vµ lo¹i 2, xe ph¶i ch¹y liªn tôc theo c¶ hai chiÒu. 8.3.1 PhÐp thö theo mét chiÒu cã thÓ ®­îc chÊp nhËn trªn ®­êng thö lo¹i 2 nÕu, do ®Æc ®iÓm cña ®­êng vßng, xe kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¹t ®­îc vËn tèc lín nhÊt trªn c¶ 2 chiÒu. Trong tr­êng hîp nµy: 8.3.1.1 "è lÇn ch¹y ®Ó thö ph¶i ®­îc lÆp l¹i 5 lÇn liªn tiÕp s¸t nhau. 8.3.1.2 #Ën tèc cña giã theo chiÒu trôc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1 m/s. 8.4 §èi víi ®­êng thö lo¹i 3, xe ph¶i ®­îc ch¹y liªn tôc däc theo mét chiÒu ë c¶ 2 ®o¹n L, kh«ng ®­îc ng¾t qu·ng. 8.4.1 NÕu ®­êng thö trïng khÝt víi toµn bé chiÒu dµi ®­êng vßng quanh, xe ph¶i ch¹y däc theo mét chiÒu Ýt nhÊt lµ 2 lÇn. Sai lÖch thêi gian cña c¸c lÇn ®o kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3%. 8.5 Nhiªn liÖu vµ dÇu b«i tr¬n theo 7.4, TCVN 6011 : 1995 hoÆc 7.4, TCVN 6010 : 1995. 8.6 Tæng thêi gian t cÇn thiÕt ®Ó ch¹y hÕt ®­êng thö theo c¶ 2 chiÒu ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh víi ®é chÝnh x¸c 0,7%. 8.7 X¸c ®Þnh vËn tèc trung b×nh VËn tèc trung b×nh v (km/h) ®èi víi phÐp thö ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: 6
 7. TCVN 6998:2002 8.7.1 §­êng thö lo¹i 1 vµ lo¹i 2 3,6 × 2L 7,2L V = = t t trong ®ã L ChiÒu dµi cña ®­êng thö (m) t Thêi gian ch¹y hÕt ®­êng thö L (s) 8.7.2 §­êng thö lo¹i 2, ch¹y theo mét chiÒu v = va trong ®ã va lµ vËn tèc ®o cho mçi mét lÇn ch¹y thö ( km/h ) 3,6L va = t trong ®ã t lµ thêi gian ®Ó ch¹y hÕt ®­êng thö L ( s ) 8.7.3 §­êng thö lo¹i 3 8.7.3.1 §­êng thö bao gåm 2 ®o¹n L (xem 6.2.3.1) 3,6 × 2L 7,2L V = = t t trong ®ã L ChiÒu dµi cña ®­êng thö (m) t Thêi gian ch¹y hÕt c¶ 2 ®­êng thö L (s) 8.7.3.2 §­êng thö trïng víi chiÒu dµi tæng cña ®­êng thö h×nh vµnh khuyªn (xem 6.2.3.3 ) v = va.k trong ®ã va VËn tèc ®o ®­îc (km/h) 3,6L Va = t trong ®ã L ChiÒu dµi qu·ng ®­êng thùc tÕ ch¹y trªn ®­êng thö vËn tèc h×nh vµnh khuyªn (m). t Thêi gian ch¹y hÕt mét vßng (s). 1 n t = .∑ t i n i=1 trong ®ã n Sè vßng ch¹y 7
 8. TCVN 6998:2002 ti Thêi gian ®Ó ch¹y hÕt 1 vßng (s) k HÖ sè hiÖu chØnh (1,00 ®Õn 1,05); hÖ sè nµy ®Æc tr­ng cho ®­êng thö h×nh vµnh khuyªn vµ x¸c ®Þnh theo kinh nghiÖm trªn ®­êng theo phô lôc A. 8.8 VËn tèc trung b×nh ph¶i ®­îc ®o Ýt nhÊt lµ 2 lÇn liªn tôc. 9 VËn tèc lín nhÊt VËn tèc lín nhÊt cña xe ®­îc ®o b»ng km/h vµ lÊy sè nguyªn gÇn nhÊt ®èi víi trung b×nh céng cña c¸c gi¸ trÞ vËn tèc ®o ®­îc trong suèt qu¸ tr×nh thö, vËn tèc nµy kh«ng ®­îc sai kh¸c qu¸ 3%. Khi gi¸ trÞ trung b×nh céng n»m ®óng gi÷a 2 sè nguyªn, ph¶i lµm trßn lªn sè tiÕp theo cao h¬n. 10 Sai sè cho phÐp cña phÐp ®o vËn tèc lín nhÊt 10.1 VËn tèc lín nhÊt cña xe x¸c ®Þnh b»ng phÐp thö cã thÓ sai kh¸c ± 5% so víi gi¸ trÞ do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh. 10.2 Trong suèt qu¸ tr×nh kiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt, vËn tèc lín nhÊt cã thÓ sai kh¸c ±5% so víi gi¸ trÞ ®o ®­îc trong qu¸ tr×nh thö phª duyÖt kiÓu vÒ vËn tèc. Gi¸ trÞ nµy cho phÐp ±10% ®èi víi xe m¸y cã vËn tèc thiÕt kÕ lín nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 30 km/h. 8
 9. TCVN 6998:2002 X¸c ®Þnh m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ xe m¸y ch¸y c­ìng bøc 11 §Þnh nghÜa Sau ®©y lµ ®Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ ®­îc ¸p dông cho tiªu chuÈn nµy. 11.1 C«ng suÊt h÷u Ých (Net power): C«ng suÊt ®o ®­îc trªn b¨ng thö t¹i ®Çu trôc khuûu hoÆc bé phËn t­¬ng ®­¬ng ë vËn tèc do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh, víi c¸c côm chi tiÕt ®­îc liÖt kª trong b¶ng 1. NÕu c«ng suÊt ®o ®­îc chØ víi hép sè l¾p vµo ®éng c¬ th× hiÖu suÊt cña hép sè ®­îc ®­a vµo trong tÝnh to¸n. 11.2 C«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt (Maximum net power): C«ng suÊt ra h÷u Ých lín nhÊt ®o ®­îc khi ®éng c¬ ë chÕ ®é toµn t¶i. 11.3 M« men xo¾n (Torque): M« men ®o ®­îc theo c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong 11.1. 11.4 M« men xo¾n lín nhÊt (Maximum torque): Gi¸ trÞ m« men xo¾n ®o ®­îc khi ®éng c¬ ë chÕ ®é toµn t¶i. 11.5 Côm chi tiÕt (Accessories): TÊt c¶ c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ nªu trong b¶ng 1. 11.6 Trang thiÕt bÞ tiªu chuÈn (Standard-production equipment): TÊt c¶ c¸c trang thiÕt bÞ do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp cho c¸c øng dông riªng. 11.7 KiÓu ®éng c¬ (Engine-type): §éng c¬ cã c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt, nh­ ®Þnh nghÜa trong phô lôc D, kh«ng ®­îc kh¸c nhau vÒ bÊt cø ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nµo. 12 §é chÝnh x¸c cña phÐp ®o m« men xo¾n vµ c«ng suÊt khi ®éng c¬ ë chÕ ®é toµn t¶i 12.1 M« men xo¾n: ± 2% cña m« men xo¾n ®o ®­îc. 12.2 VËn tèc quay: phÐp ®o ph¶i cã ®é chÝnh x¸c ®Õn ± 1%. 12.3 SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu: ± 2% cho tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ sö dông. 12.4 NhiÖt ®é cña khÝ n¹p: ± 2 K. 12.5 !p suÊt khÝ quyÓn: ± 70 Pa. 12.6 !p suÊt trong èng x¶ vµ ®é gi¶m ¸p suÊt khÝ n¹p: ± 25 Pa. 13 PhÐp thö ®Ó ®o m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ 13.1 C¸c côm chi tiÕt 13.1.1 C¸c côm chi tiÕt ph¶i ®­îc l¾p Trong suèt qu¸ tr×nh thö, c¸c côm chi tiÕt cÇn cho ho¹t ®éng cña ®éng c¬ (nh­ chØ ra trong b¶ng 1) ph¶i ®­îc l¾p ®Æt trªn b¨ng thö ë vÞ trÝ gÇn nhÊt cã thÓ ®­îc so víi vÞ trÝ mµ chóng th­êng ®­îc l¾p. 9
 10. TCVN 6998:2002 13.1.2 C¸c côm chi tiÕt kh«ng ®­îc l¾p C¸c côm chi tiÕt chØ cÇn thiÕt cho sö dông cña chÝnh xe ®ã ph¶i ®­îc th¸o bá khi thùc hiÖn phÐp thö, dï nã cã kh¶ n¨ng l¾p ®­îc vµo ®éng c¬. C«ng suÊt tiªu hao bëi thiÕt bÞ l¾p cè ®Þnh khi kh«ng t¶i ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh vµ céng vµo c«ng suÊt ®o. B¶ng 1 - C¸c côm chi tiÕt ®­îc l¾p ®Æt trong khi thö ®Ó x¸c ®Þnh m« men xo¾n vµ c«ng suÊt h÷u Ých cña ®éng c¬ L¾p cho thö m« men xo¾n vµ Sè thø tù Danh môc côm chi tiÕt c«ng suÊt h÷u Ých cña ®éng c¬ 1 HÖ thèng n¹p - $ng n¹p - Bé läc khÝ L¾p ®Æt ®ång bé: cã - Bé gi¶m ©m èng hót - Quay vßng khÝ c¸c te - ThiÕt bÞ h¹n chÕ tèc ®é 2 HÖ thèng khÝ th¶i -HÖ thèng lµm s¹ch khÝ th¶i -$ng nèi dÉn khÝ th¶i L¾p ®Æt ®ång bé: cã -HÖ thèng èng dÉn (1) -Bé gi¶m ©m(1) -$ng x¶(1) 3 ChÕ hßa khÝ L¾p ®Æt ®ång bé: cã 4 HÖ thèng phun nhiªn liÖu -Bé läc th« -Bé läc tinh -B¬m L¾p ®Æt ®ång bé: cã -HÖ thèng èng dÉn -Vßi phun nhiªn liÖu -N¾p ®Ëy khÝ n¹p (nÕu ®­îc l¾p)(2) -Bé ®iÒu chØnh (nÕu ®­îc l¾p) 5 ThiÕt bÞ lµm m¸t b»ng chÊt láng -KÐt lµm m¸t -Qu¹t giã(4)(5) L¾p ®Æt ®ång bé: cã(3) -B¬m n­íc -Bé æn nhiÖt (6) 10
 11. TCVN 6998:2002 B¶ng 1 (KÕt thóc) L¾p cho thö m« men xo¾n vµ Sè thø tù Danh môc côm chi tiÕt c«ng suÊt h÷u Ých cña ®éng c¬ 6 Lµm m¸t b»ng khÝ -N¾p ®Ëy -Qu¹t giã (4)(5) L¾p ®Æt ®ång bé: cã -Bé æn nhiÖt. -Qu¹t giã d¹ng b¨ng bæ trî 7 ThiÕt bÞ ®iÖn L¾p ®Æt ®ång bé: cã (7) 8 ThiÕt bÞ chèng « nhiÔm L¾p ®Æt ®ång bé: cã 9 HÖ thèng dÇu b«i tr¬n L¾p ®Æt ®ång bé: cã -Bé phËn cÊp dÇu nhên Chó thÝch (1) NÕu khã sö dông hÖ thèng khÝ th¶i tiªu chuÈn th× cã thÓ l¾p hÖ thèng khÝ th¶i kh¸c g©y ra sù gi¶m ¸p suÊt t­¬ng ®­¬ng ®Ó thö víi sù ®ång ý cña nhµ s¶n xuÊt. Trong phßng thö nghiÖm, khi ®éng c¬ ho¹t ®éng th× hÖ thèng trÝch khÝ th¶i kh«ng ®­îc g©y ra trong èng trÝch khÝ th¶i t¹i ®iÓm nèi víi hÖ thèng khÝ th¶i cña xe mét ¸p suÊt kh¸c víi ¸p suÊt khÝ quyÓn lµ ± 740Pa, trõ tr­êng hîp nhµ s¶n xuÊt chÊp nhËn ¸p suÊt ng­îc cao h¬n tr­íc khi thö. (2) N¾p èng hót ph¶i kiÓm so¸t ®­îc thiÕt bÞ ®iÒu chØnh b¬m cao ¸p b»ng khÝ nÐn. (3) Trªn b¨ng thö, qu¹t giã, bé t¶n nhiÖt, ®Çu èng qu¹t giã, b¬m n­íc vµ bé æn nhiÖt ph¶i ®­îc ®Æt t¹i cïng mét vÞ trÝ liªn quan víi nhau nh­ lµ chóng ®­îc l¾p trªn xe. ChÊt láng lµm m¸t ph¶i ®­îc tuÇn hoµn chØ b»ng b¬m n­íc cña ®éng c¬. ChÊt láng lµm m¸t ph¶i ®­îc lµm m¸t hoÆc b»ng kÐt lµm m¸t cña ®éng c¬ hoÆc b»ng hÖ thèng lµm m¸t bªn ngoµi, miÔn lµ c¸c tæn hao trong hÖ thèng lµm m¸t tuÇn hoµn ®ã ph¶i gièng nh­ trong hÖ thèng lµm m¸t cña ®éng c¬. Mµnh che ®éng c¬ ph¶i ®­îc më ra nÕu ®· ®­îc l¾p. (4) Khi qu¹t giã hoÆc qu¹t lµm m¸t cã thÓ th¸o ra ®­îc th× tr­íc hÕt c«ng suÊt h÷u Ých cña ®éng c¬ ph¶i ®­îc ®o víi qu¹t giã (hoÆc qu¹t lµm m¸t) ®­îc th¸o ra, sau ®ã ®o víi qu¹t giã (hoÆc qu¹t lµm m¸t) ®­îc l¾p vµo. (5) NÕu qu¹t ho¹t ®éng b»ng c¬ hoÆc ®iÖn cè ®Þnh kh«ng thÓ l¾p vµo b¨ng thö th× c«ng suÊt tæn hao do qu¹t ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh víi cïng vËn tèc quay nh­ khi ®o c«ng suÊt ®éng c¬. C«ng suÊt nµy ®­îc trõ ®i khi tÝnh c«ng suÊt h÷u Ých. (6) Bé æn nhiÖt ph¶i ®­îc gi÷ ë vÞ trÝ më hoµn toµn. (7) C«ng suÊt ra cña m¸y ph¸t ®iÖn ph¶i lµ tèi thiÓu: m¸y ph¸t ®iÖn chØ cung cÊp dßng ®iÖn cho c¸c bé phËn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña ®éng c¬. Nguån ¾c qui kh«ng ®­îc cã bÊt kú mét sù thay ®æi nµo trong suèt qu¸ tr×nh thö. 11
 12. TCVN 6998:2002 13.2 §iÒu kiÖn chØnh ®Æt C¸c ®iÒu kiÖn chØnh ®Æt ®Æt ®­îc ¸p dông trong suèt qu¸ tr×nh thö x¸c ®Þnh m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cho trong b¶ng 2. B¶ng 2 - §iÒu kiÖn chØnh ®Æt 1 ChØnh ®Æt chÕ hßa khÝ ChØnh ®Æt l­u l­îng b¬m cao ChØnh ®Æt theo chØ dÉn cña 2 ¸p nhµ s¶n xuÊt cho lo¹t s¶n ChØnh ®Æt gãc phun hoÆc gãc phÈm dïng ®Ó thö, kh«ng ®¸nh löa ®­îc cã bÊt kú mét sù thay ®æi 3 nµo (§Æc tÝnh phun sím hoÆc ®¸nh löa sím) 13.3 §iÒu kiÖn thö 13.3.1 PhÐp thö ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë chÕ ®é toµn t¶i, víi ®éng c¬ ®­îc l¾p c¸c côm chi tiÕt cho trong b¶ng 1. 13.3.2 PhÐp ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë ®iÒu kiÖn ®éng c¬ ho¹t ®éng b×nh th­êng æn ®Þnh vµ ®­îc cung cÊp ®ñ khÝ n¹p. Ngoµi ra, ®éng c¬ cßn ph¶i ho¹t ®éng theo c¸c ®iÒu kiÖn qui dÞnh cña nhµ s¶n xuÊt. Buång ch¸y cã thÓ cã muéi b¸m nh­ng víi sè l­îng h¹n chÕ. §iÒu kiÖn thö , vÝ dô nhiÖt ®é khÝ n¹p, ph¶i cµng gÇn víi ®iÒu kiÖn chuÈn (xem 12.2) cµng tèt ®Ó gi¶m thiÓu møc ®é hiÖu chØnh. 13.3.3 NhiÖt ®é khÝ n¹p cña ®éng c¬ (kh«ng khÝ ë m«i tr­êng xung quanh) ph¶i ®­îc ®o t¹i vÞ trÝ c¸ch ®Çu vµo cña bé läc khÝ kh«ng qu¸ 0,15m, hoÆc nÕu kh«ng cã bé läc, c¸ch cæ hót kh«ng qu¸ 0,15m. §ång hå ®o nhiÖt ®é hoÆc ®Çu ®o ph¶i ®­îc b¶o vÖ chèng l¹i bøc x¹ nhiÖt vµ ®­îc ®Æt trùc tiÕp vµ dßng khÝ n¹p. Nã còng ph¶i ®­îc b¶o vÖ ®Ó chèng l¹i h¬i nhiªn liÖu. Ph¶i sö dông ®ñ sè vÞ trÝ ®o ®Ó ®¹i diÖn ®­îc nhiÖt ®é trung b×nh cña khÝ n¹p. 13.3.4 ChØ ®­îc thùc hiÖn phÐp ®o sau khi m« men xo¾n, vËn tèc quay vµ nhiÖt ®é ®¹t ®­îc gi¸ trÞ æn ®Þnh Ýt nhÊt lµ 30 gi©y. 13.3.5 Víi mçi vËn tèc quay ®­îc lùa chän ®Ó ®o, gi¸ trÞ cña nã kh«ng ®­îc thay ®æi qu¸ ± 2%. 13.3.6 T¶i träng phanh vµ nhiÖt ®é cña khÝ n¹p ph¶i ®­îc ghi l¹i ®ång thêi vµ gi¸ trÞ ®¹t ®­îc ph¶i lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña hai lÇn ®o ®¹t yªu cÇu qui ®Þnh, gi¸ trÞ nµy kh«ng ®­îc sai kh¸c qu¸ ± 2% so víi t¶i träng phanh. 13.3.7 NÕu sö dông thiÕt bÞ ®o tù ®éng ®Ó ®o vËn tèc quay vµ suÊt tiªu hao nhiªn liÖu, phÐp ®o ph¶i ®­îc kÐo dµi Ýt nhÊt 10 gi©y vµ nÕu sö dông thiÕt bÞ ®o b»ng tay th× ph¶i kÐo dµi Ýt nhÊt 20 gi©y. 12
 13. TCVN 6998:2002 13.3.8 NhiÖt ®é cña chÊt láng lµm m¸t ë ®Çu ra cña ®éng c¬ ph¶i duy tr× ë ± 5 K so víi nhiÖt ®é ®· hiÖu chØnh cña bé æn nhiÖt do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh. NÕu nhµ s¶n xuÊt kh«ng chØ râ c¸c gi¸ trÞ nhiÖt ®é, th× nhiÖt ®é ph¶i lµ 353 K ± 5 K. §èi víi ®éng c¬ lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ, nhiÖt ®é t¹i ®iÓm ®o do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh ph¶i ®­îc duy tr× ë + 0/-20 K so víi nhiÖt ®é lín nhÊt do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh trong ®iÒu kiÖn chuÈn. 13.3.9 NhiÖt ®é cña nhiªn liÖu ph¶i ®­îc ®o t¹i ®Çu vµo chÕ hoµ khÝ hoÆc ®Çu vµo hÖ thèng phun vµ ph¶i n»m trong kho¶ng qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. 13.3.10 NhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n ®o ë c¸c te hoÆc ®Çu ra cña kÐt lµm m¸t dÇu (nÕu ®­îc l¾p) ph¶i n»m trong giíi h¹n qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt. 13.3.11 NhiÖt ®é cña khÝ th¶i ph¶i ®­îc ®o vu«ng gãc víi mÆt bÝch èng x¶ hoÆc èng dÉn khÝ th¶i hoÆc cöa x¶. 13.3.12 Nhiªn liÖu Nhiªn liÖu ph¶i lµ lo¹i th«ng dông vµ kh«ng chøa chÊt phô gia chèng khãi(*). Chó thÝch - (*) Nhiªn liÖu nµy ph¶i ®­îc thay thÕ b»ng nhiªn liÖu chuÈn gièng nh­ ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong c¸c yªu cÇu thùc hiÖn phÐp ®o chèng « nhiÔm. 13.4 Tr×nh tù thö PhÐp ®o ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë c¸c vËn tèc quay ®ñ ®Ó lËp ®­îc ®­êng ®Æc tÝnh c«ng suÊt t­¬ng øng gi÷a vËn tèc thÊp nhÊt vµ vËn tèc cao nhÊt do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh. C¸c vËn tèc ®­îc chän nµy ph¶i bao gåm vËn tèc quay mµ ®éng c¬ ph¸t ra m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt lín nhÊt. Ph¶i thùc hiÖn Ýt nhÊt hai phÐp ®o æn ®Þnh cho mçi vËn tèc ®­îc chän ®Ó lÊy gi¸ trÞ trung b×nh. 13.5 Sè liÖu ghi trong biªn b¶n lµ c¸c sè liÖu cho trong phô lôc D. 14 C¸c hÖ sè hiÖu chØnh c«ng suÊt vµ m« men xo¾n 14.1 §Þnh nghÜa hÖ sè α1 vµ α2. C¸c hÖ sè ®­îc nh©n víi c«ng suÊt vµ m« men xo¾n ®o ®­îc trªn b¨ng thö ®Ó x¸c ®Þnh m« men xo¾n vµ c«ng suÊt ®éng c¬ theo ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn tiªu chuÈn cho trong 14.2 hoÆc hiÖu suÊt c¬ khÝ cho trong 14.5. 14.2 §iÒu kiÖn khÝ quyÓn tiªu chuÈn 14.2.1 NhiÖt ®é: 250C (298 K). 14.2.2 !p suÊt tiªu chuÈn (Pso): 99 kPa ( 990 mbar ). 14.3 Ph¹m vi sö dông c«ng thøc hiÖu chØnh ChØ ¸p dông c«ng thøc hiÖu chØnh nÕu c¸c hÖ sè hiÖu chØnh n»m gi÷a 0,93 vµ 1,07. 13
 14. TCVN 6998:2002 NÕu c¸c gi¸ trÞ ®­îc sö dông n»m ngoµi ph¹m vi trªn, ph¶i ghi râ gi¸ trÞ hiÖu chØnh vµ ph¶i ghi chÝnh x¸c ®iÒu kiÖn thö (nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt) trong biªn b¶n thö. Chó thÝch - Cho phÐp thùc hiÖn phÐp thö trong phßng cã ®iÒu hßa nhiÖt ®é nÕu ®iÒu nµy cã thÓ lµm thay ®æi ®­îc ®iÒu kiÖn khÝ quyÓn. 14.4 X¸c ®Þnh hÖ sè hiÖu chØnh α1 Trªn c¬ së ph¹m vi ¸p dông cho trong 14.3, hÖ sè hiÖu chØnh nµy ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: 1,2 0,6  99   T  α1 =  P   ×    s   298  trong ®ã T NhiÖt ®é tuyÖt ®èi cña khÝ n¹p cña ®éng c¬ (K). P Tæng ¸p suÊt khÝ quyÓn (kPa). PV !p suÊt h¬i n­íc, kPa PS = P - PV C«ng thøc nµy ¸p dông cho c«ng suÊt vµ m« men xo¾n biÓu thÞ khi phanh mµ kh«ng tÝnh ®Õn hiÖu suÊt c¬ khÝ cña ®éng c¬. 14.5 X¸c ®Þnh hÖ sè hiÖu chØnh ®èi víi hiÖu suÊt c¬ khÝ cña truyÒn ®éng X¸c ®Þnh hÖ sè α2: - NÕu ®iÓm ®o lµ vÞ trÝ ®Çu trôc khuûu th× α2 = 1 - NÕu ®iÓm ®o kh«ng ph¶i lµ vÞ trÝ ®Çu trôc khuûu th× hÖ sè nµy ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc: 1 á2 = nt % ®©y nt lµ hiÖu suÊt cña truyÒn ®éng gi÷a trôc khuûu vµ ®iÓm ®o. HiÖu suÊt truyÒn ®éng nt ®­îc x¸c ®Þnh theo tÝch sè c¸c hÖ sè nj cña mçi mét thµnh phÇn truyÒn ®éng nt = n1 x n2 x....x nj HiÖu suÊt nj cña mét sè thµnh phÇn truyÒn ®éng ®­îc cho trong b¶ng 3. 14
 15. TCVN 6998:2002 B¶ng 3 - HiÖu suÊt cña mét sè thµnh phÇn truyÒn ®éng Thµnh phÇn truyÒn ®éng HiÖu suÊt R¨ng th¼ng 0,98 B¸nh r¨ng R¨ng xo¾n 0,97 R¨ng nghiªng 0,96 Con l¨n 0,95 XÝch XÝch chèng ån 0,98 §ai cã r¨ng 0,95 §ai §ai thang 0,94 (1) Khíp nèi thuû lùc hoÆc bé biÕn Khíp nèi thuû lùc 0,92 ®æi thuû lùc Bé biÕn ®æi thuû lùc(1) 0,92 Chó thÝch - (1) NÕu kh«ng bÞ kho¸ 15 Biªn b¶n thö Biªn b¶n thö ph¶i tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ vµ tÊt c¶ c¸c tÝnh to¸n cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®­îc m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt theo phô lôc E, cïng víi ®Æc tÝnh kü thuËt cña ®éng c¬ ®­îc nªu trong phô lôc D. Ngoµi ra, biªn b¶n thö ph¶i cã c¸c sè liÖu sau: §iÒu kiÖn thö !p suÊt ®o ®­îc ë c«ng suÊt lín nhÊt !p suÊt khÝ quyÓn: ....................................................................................... kPa !p suÊt h¬i n­íc: ......................................................................................... kPa !p suÊt khÝ th¶i(1 .......................................................................................... kPa ®é gi¶m ¸p suÊt ®Çu vµo (1): ......................................................................... kPa trong ®éng c¬ HÖ thèng n¹p: .............................................................................................. NhiÖt ®é ®o ®­îc cña khÝ n¹p ë c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬: ...................K NhiÖt ®é chÊt láng lµm m¸t t¹i ®Çu ra cña chÊt láng lµm m¸t ®éng c¬: .................................................... .K(2) t¹i ®iÓm chuÈn trong tr­êng hîp lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ: ........................... .K(2) NhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n: ................................................................................... .K(biÓu thÞ t¹i ®iÓm ®o) NhiÖt ®é nhiªn liÖu t¹i ®Çu vµo chÕ hoµ khÝ/b¬m cao ¸p(2): ......................................................... .K trong thiÕt bÞ ®o suÊt tiªu hao nhiªn liÖu: ...................................................... .K 15
 16. TCVN 6998:2002 NhiÖt ®é khÝ th¶i, ®o t¹i ®iÓm s¸t víi mÆt bÝch ®Çu ra cña èng x¶(3): .............. .K §Æc tÝnh ®éng lùc kÕ nh·n hiÖu: .................................................................................................... . kiÓu: ............................................................................................................. .. Nhiªn liÖu §èi víi ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc sö dông nhiªn liÖu láng: Nh·n hiÖu: .................................................................................................... §Æc tÝnh kü thuËt:.......................................................................................... Phô gia chèng kÝch næ (ch×, v.v) Lo¹i: ............................................................................................................. Hµm l­îng mg/l: ........................................................................................... TrÞ sè èc tan: RON: ............................................................................................................ MON:............................................................................................................ Tû träng: ë 150C....................................ë 40C................................................ NhiÖt l­îng: .................................................................................................. kJ/kg DÇu b«i tr¬n Nh·n hiÖu: ................................................................................................... §Æc tÝnh kü thuËt: ......................................................................................... §é nhít SAE : .............................................................................................. Chó thÝch (1) §o khi kh«ng sö dông hÖ thèng n¹p nguyªn thuû. (2) G¹ch phÇn kh«ng ¸p dông. (3) ChØ râ vÞ trÝ ®o. 16
 17. TCVN 6998:2002 B¶ng 4 - KÕt qu¶ ®o §Æc tÝnh ®éng c¬ VËn tèc ®éng c¬, v/ph VËn tèc quay cña ®éng lùc kÕ, v/ph T¶i träng phanh cña ®éng lùc kÕ, N M« men xo¾n ®o t¹i ®Çu trôc khuûu, Nm C«ng suÊt ®o ®­îc, kW !p suÊt khÝ quyÓn, kPa §iÒu kiÖn thö NhiÖt ®é khÝ n¹p, K !p suÊt h¬i n­íc, kPa HÖ sè hiÖu chØnh khÝ quyÓn a1(*) HÖ sè hiÖu chØnh c¬ khÝ a2(*) M« men xo¾n ®· hiÖu chØnh t¹i ®Çu trôc khuûu, Nm C«ng suÊt ®· hiÖu chØnh, kW SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu(1), g/kWh NhiÖt ®é n­íc lµm m¸t cña ®éng c¬ (2), K NhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n t¹i ®iÓm ®o, K NhiÖt ®é khÝ th¶i, K NhiÖt ®é khÝ n¹p sau b¬m t¨ng ¸p, K !p suÊt sau b¬m t¨ng ¸p, kPa Chó thÝch (*) Ghi chó: hÖ sè hiÖu chØnh khÝ quyÓn vµ c¬ khÝ t­¬ng øng lµ α1, α2 (1) Ch­a hiÖu chØnh c«ng suÊt ®èi víi hÖ sè khÝ quyÓn (2) ChØ râ vÞ trÝ ®iÓm ®o: PhÐp ®o ®· ®­îc thùc hiÖn(g¹ch phÇn kh«ng ¸p dông) (a) T¹i ®Çu ra cña chÊt láng lµm m¸t (b) T¹i vßng ®Öm cña bu gi (c) T¹i vÞ trÝ nµo ®ã, ph¶i chØ râ vÞ trÝ nµy 16 §é chÝnh x¸c cña phÐp ®o m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt 16.1 M« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ do c¸c phßng thö nghiÖm ®o cã thÓ sai kh¸c ±10% so víi gi¸ trÞ ®­îc cho bëi nhµ s¶n xuÊt nÕu c«ng suÊt ®o kh«ng lín h¬n 1kW vµ ± 5% nÕu c«ng suÊt ®o lín h¬n 1kW, víi sai sè vËn tèc ®éng c¬ lµ 1,5%. 17
 18. TCVN 6998:2002 16.2 M« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ trong suèt qu¸ tr×nh kiÓm tra sù phï hîp cña s¶n xuÊt cã thÓ sai kh¸c ± 20% gi¸ trÞ ®­îc x¸c ®Þnh trong thö phª duyÖt kiÓu bé phËn nÕu c«ng suÊt ®o kh«ng lín h¬n 1kW vµ ± 10% nÕu c«ng suÊt ®o lín h¬n 1kW. 18
 19. TCVN 6998:2002 X¸c ®Þnh m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ ch¸y c­ìng bøc dïng cho m« t« hai vµ ba b¸nh 17 ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa Sau ®©y lµ ®Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ ®­îc ¸p dông cho tiªu chuÈn nµy. 17.1 C«ng suÊt h÷u Ých (Net power): C«ng suÊt ®o ®­îc trªn b¨ng thö t¹i ®Çu trôc khuûu hoÆc bé phËn t­¬ng ®­¬ng ë vËn tèc do nhµ s¶n xuÊt qui ®Þnh, cïng víi c¸c côm chi tiÕt ®­îc nªu trong b¶ng 4. NÕu c«ng suÊt ®o ®­îc khi chØ cã hép sè ®­îc l¾p vµo ®éng c¬ th× hiÖu suÊt cña hép sè ph¶i ®­îc ®­a vµo tÝnh to¸n. 17.2 C«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt (Maximum net power): C«ng suÊt ra h÷u Ých lín nhÊt ®o ®­îc ë chÕ ®é toµn t¶i cña ®éng c¬. 17.3 M« men xo¾n (Torque): M« men xo¾n ®o ®­îc theo c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh trong 17.1. 17.4 M« men xo¾n lín nhÊt (Maximum torque): Gi¸ trÞ m« men xo¾n ®o ®­îc ë chÕ ®é toµn t¶i cña ®éng c¬. 17.5 Côm chi tiÕt (Aaccessories): TÊt c¶ c¸c dông cô vµ thiÕt bÞ ®­îc nªu trong b¶ng 4. 17.6 ThiÕt bÞ l¾p ®Æt ®ång bé (Series-mounted equipment): TÊt c¶ c¸c trang thiÕt bÞ mµ nhµ s¶n xuÊt cung cÊp cho c¸c øng dông riªng. 17.7 KiÓu ®éng c¬ (Engine type): §éng c¬ cã c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt, ®· ®­îc chØ râ trong phô lôc F, kh«ng ®­îc kh¸c nhau vÒ bÊt cø ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nµo. 18 §é chÝnh x¸c cña phÐp ®o c«ng suÊt vµ m« men xo¾n ë chÕ ®é toµn t¶i cña ®éng c¬ 18.1 M« men xo¾n theo 4.1, TCVN 6439:1998. 18.2 VËn tèc quay: phÐp ®o ph¶i ®¹t ®­îc ®é chÝnh x¸c ®Õn ± 1%. 18.3 SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu: ± 1% tæng sè ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®­îc sö dông. 18.4 NhiÖt ®é khÝ n¹p: ± 1 K. 18.5 !p suÊt khÝ quyÓn: ± 70 Pa. 18.6 !p suÊt khÝ th¶i vµ gi¶m ¸p suÊt t¹i cæ hót: ± 25 Pa. 19
 20. TCVN 6998:2002 19 PhÐp thö ®Ó ®o m« men xo¾n lín nhÊt vµ c«ng suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ 19.1 C¸c côm chi tiÕt 19.1.1 C¸c côm chi tiÕt ph¶i ®­îc l¾p Trong suèt qu¸ tr×nh thö, c¸c côm chi tiÕt cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña ®éng c¬ (®· nªu trong b¶ng 4) ph¶i ®­îc l¾p ®Æt trªn b¨ng thö ë vÞ trÝ gÇn nhÊt cã thÓ ®­îc so víi vÞ trÝ mµ chóng th­êng ®­îc l¾p. 19.1.2 C¸c côm chi tiÕt kh«ng ®­îc l¾p C¸c côm chi tiÕt chØ cÇn thiÕt cho sö dông cña chÝnh xe ®ã ph¶i ®­îc th¸o bá khi thùc hiÖn phÐp thö, dï nã cã kh¶ n¨ng l¾p ®­îc vµo ®éng c¬. C«ng suÊt tiªu hao bëi thiÕt bÞ l¾p cè ®Þnh khi kh«ng t¶i ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh vµ céng vµo c«ng suÊt ®o. B¶ng 4 - C¸c côm chi tiÕt ®­îc l¾p ®Æt trong khi thö ®Ó x¸c ®Þnh m« men xo¾n vµ c«ng suÊt h÷u Ých cña ®éng c¬ L¾p ®Æt ®Ó thö m« men vµ c«ng Sè thø tù Danh môc c¸c côm chi tiÕt suÊt h÷u Ých lín nhÊt cña ®éng c¬ 1 HÖ thèng n¹p - $ng dÉn khÝ n¹p - Bé läc khÝ - Bé gi¶m ©m khÝ n¹p L¾p ®Æt ®ång bé: cã - HÖ thèng kiÓm so¸t khÝ trong c¸c te - ThiÕt bÞ h¹n chÕ tèc ®é - ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn(nÕu ®­îc l¾p) 2 HÖ thèng sÊy khÝ n¹p L¾p ®Æt ®ång bé: cã (nÕu cã thÓ, nã ph¶i ®­îc ®Æt t¹i vÞ trÝ cã lîi nhÊt) 3 HÖ thèng khÝ th¶i - $ng dÉn khÝ th¶i - HÖ thèng èng dÉn(1) - HÖ thèng gi¶m ©m(1) L¾p ®Æt ®ång bé: cã - $ng x¶(1) - B¬m t¨ng ¸p - ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn 4 B¬m cung cÊp nhiªn liÖu L¾p ®Æt ®ång bé: cã 5 ChÕ hoµ khÝ L¾p ®Æt ®ång bé: cã 6 ThiÕt bÞ phun nhiªn liÖu - Läc th« - Läc tinh - B¬m phun L¾p ®Æt ®ång bé: cã - $ng dÉn cao ¸p - Vßi phun - NÕu cã thÓ, n¾p ®Ëy èng khÝ n¹p(2) 20
Đồng bộ tài khoản