TCVN 7226:2002

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
87
lượt xem
20
download

TCVN 7226:2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt nam,Chất Lượng sản phẩm.TCVN 7226:2002. Phương tiện giao thông đường bộ. Lốp hơi ô tô con và moóc kéo theo. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7226:2002

 1. tcvn tIªu chuÈn vIÖt nam TCVN 7226 : 2002 ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Lèp h¬i « t« con vµ moãc kÐo theo - yªu cÇu Vµ PH¦¥NG PH¸P thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Pneumatic tyres for private (passenger) cars and their trailers - Requirements and test methods in type approval Hµ Néi - 2002
 2. Lêi nãi ®Çu TCVN 7226 : 2002 ®­îc biªn säan trªn c¬ së Quy ®Þnh ECE 30-07. TCVN 7226 : 2002 do Ban kü thuËt TCVN/TC 22 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé vµ Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
 3. Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 7226 : 2002 Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé - Lèp h¬i « t« con vµ moãc kÐo theo - Yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö trong phª duyÖt kiÓu Road vehicles - Pneumatic tyres for private (passenger) cars and their trailers – Requirements and test methods in type approval 1 Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p thö ®èi víi lèp h¬i míi (sau ®©y gäi t¾t lµ lèp) cña « t« con vµ moãc kÐo theo, kh«ng ¸p dông ®èi víi lèp ®­îc thiÕt kÕ cho: - Xe ®êi qu¸ cò. - Xe ®ua thÓ thao. Tiªu chuÈn nµy còng kh«ng ¸p dông cho lèp ®­îc sö dông ë vËn tèc trªn 300 km/h. 2 ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa C¸c thuËt ng÷ dïng trong tiªu chuÈn nµy ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ sau: 2.1 KiÓu lèp (Type of pneumatic tyre): Mét lo¹i lèp, trong ®ã c¸c lèp kh«ng kh¸c nhau vÒ c¸c ®iÓm chñ yÕu nh­: - Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i; - Ký hiÖu kÝch cì lèp; - Ph¹m vi sö dông: lèp th«ng th­êng (®i trªn ®­êng) hoÆc lèp ®i tuyÕt hoÆc lèp sö dông t¹m thêi); - CÊu tróc (líp mµnh chÐo (nghiªng), chÐo cã ®ai, líp mµnh h­íng t©m); - Ký hiÖu cÊp tèc ®é; - ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i; - MÆt c¾t ngang (Profin). 2.2 Lèp ®i tuyÕt (Snow tyre): Lèp cã hoa lèp vµ cÊu tróc ®­îc thiÕt kÕ chñ yÕu ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ lµm viÖc tèt h¬n lèp th«ng th­êng trong ®iÒu kiÖn bïn vµ tuyÕt non hoÆc tuyÕt tan. Hoa lèp cña lèp ®i tuyÕt th­êng bao gåm c¸c ®­êng r·nh (g©n) vµ/hoÆc c¸c khèi ®Æc c¸ch nhau réng h¬n lèp th«ng th­êng. 3
 4. TCVN 7226:2002 2.3 CÊu tróc lèp (Structure): C¸c ®Æc tr­ng kü thuËt cña x­¬ng lèp. CÊu tróc lèp ®­îc ph©n biÖt chi tiÕt nh­ sau: 2.3.1 Líp mµnh chÐo hoÆc nghiªng (Diagonal or bias-ply): D¹ng cÊu tróc lèp, trong ®ã nh÷ng sîi mµnh kÐo dµi tíi mÐp lèp vµ ®­îc ®Æt nghiªng so víi ®­êng t©m mÆt hoa lèp c¸c gãc so le, phÇn lín nhá h¬n 900. 2.3.2 ChÐo cã ®ai (bias-belted): D¹ng cÊu tróc lèp kiÓu líp mµnh chÐo (nghiªng), trong ®ã x­¬ng lèp bÞ giíi h¹n bëi mét vµnh ®ai gåm hai hoÆc nhiÒu líp vËt liÖu sîi mµnh kh«ng d·n ®­îc ®Æt thµnh c¸c gãc so le gÇn gièng nh­ gãc cña x­¬ng lèp. 2.3.3 Líp mµnh h­íng t©m (Radial ply): D¹ng cÊu tróc lèp, trong ®ã nh÷ng sîi mµnh kÐo dµi tíi mÐp lèp vµ ®­îc ®Æt vu«ng gãc víi ®­êng t©m mÆt hoa lèp, x­¬ng lèp ®­îc gi÷ æn ®Þnh chñ yÕu b»ng mét ®ai bao quanh kh«ng d·n. 2.3.4 Gia c­êng (Reinforced): D¹ng cÊu tróc lèp trong ®ã x­¬ng lèp cã ®é bÒn lín h¬n x­¬ng cña lèp tiªu chuÈn t­¬ng øng. 2.3.5 Lèp dù phßng sö dông t¹m thêi (Temporary use spare tyre): Lèp kh¸c so víi lèp ®­îc l¾p trªn bÊt kú xe nµo ch¹y ë ®iÒu kiÖn l¸i b×nh th­êng vµ chØ dïng t¹m thêi trong nh÷ng ®iÒu kiÖn l¸i nhÊt ®Þnh. 2.3.6 Lèp dù phßng sö dông t¹m thêi kiÓu T (T-type temporary use spare tyre): Mét kiÓu lèp dù phßng sö dông t¹m thêi ®­îc thiÕt kÕ ®Ó sö dông ë ¸p suÊt b¬m c¨ng cao h¬n cña lèp tiªu chuÈn vµ lèp gia c­êng. 2.4 MÐp lèp (Bead): Bé phËn cña lèp cã h×nh d¹ng vµ cÊu tróc sao cho l¾p võa víi vµnh vµ gi÷ lèp trªn vµnh1/. Chó thÝch -1/ Xem minh ho¹ trong h×nh 1. 2.5 Sîi mµnh (Cord): Nh÷ng sîi d©y t¹o nªn kÕt cÇu líp mµnh trong lèp 1/. 2.6 Líp mµnh (Ply): Líp gåm nh÷ng sîi mµnh song song ®­îc bäc cao su1/. 2.7 X­¬ng lèp (Carcass): Bé phËn cña lèp, chÞu t¶i khi ®­îc b¬m c¨ng nh­ng kh«ng ph¶i lµ mÆt hoa lèp vµ c¸c thµnh bªn b»ng cao su 1/. 2.8 MÆt hoa lèp (Tread): Bé phËn cña lèp, tiÕp xóc víi mÆt ®­êng 1/. 2.9 Thµnh bªn (Side wall): PhÇn lèp n»m gi÷a mÆt hoa lèp vµ mÐp lèp 1/. 4
 5. TCVN 7226:2002 2.10 Vïng thÊp cña lèp (Lower area of tyre): Vïng n»m gi÷a ®iÓm trªn chiÒu réng lín nhÊt cña mÆt c¾t lèp vµ vïng ®­îc che bëi mÐp vµnh1/. 2.11 R·nh hoa lèp (Tread groove): R·nh gi÷a c¸c g©n hoÆc c¸c gê liÒn kÒ cña hoa lèp 1/. 2.12 ChiÒu réng mÆt c¾t (Section width): Kho¶ng c¸ch th¼ng gi÷a mÆt ngoµi c¸c thµnh bªn cña lèp ®· ®­îc b¬m c¨ng, ngo¹i trõ nh÷ng ®iÓm nh« cao do viÖc ghi nh·n (®¸nh dÊu), sù trang trÝ vµ ®ai b¶o vÖ hoÆc g©n lèp 1/. 2.13 ChiÒu réng toµn bé (Overall width): Kho¶ng c¸ch th¼ng gi÷a mÆt ngoµi c¸c thµnh bªn cña lèp ®· ®­îc b¬m c¨ng, gåm c¶ nh÷ng ®iÓm nh« cao do viÖc ghi nh·n (®¸nh dÊu), sù trang trÝ vµ ®ai b¶o vÖ hoÆc g©n lèp 1/ . 2.14 ChiÒu cao mÆt c¾t (Section height): Kho¶ng c¸ch b»ng mét nöa hiÖu sè gi÷a ®­êng kÝnh ngoµi cña lèp vµ ®­êng kÝnh danh nghÜa cña vµnh 1/. 2.15 Tû lÖ mÆt c¾t danh nghÜa (Nominal aspect ratio (Ra)): Mét tr¨m lÇn tû sè cña sè biÓu thÞ chiÒu cao mÆt c¾t danh nghÜa theo mm vµ sè biÓu thÞ chiÒu réng mÆt c¾t danh nghÜa theo mm. 2.16 §­êng kÝnh ngoµi (Outer diameter): §­êng kÝnh toµn bé cña lèp míi ®· ®­îc b¬m c¨ng.1/ 2.17 Ký hiÖu cì lèp (Tyre-size designation): Ký hiÖu thÓ hiÖn: 2.17.1 ChiÒu réng danh nghÜa cña mÆt c¾t. ChiÒu réng nµy ph¶i ®­îc biÓu thÞ b»ng mm, ngo¹i trõ tr­êng hîp nh÷ng kiÓu lèp cã ký hiÖu kÝch cì ®­îc ghi trong cét ®Çu tiªn cña c¸c b¶ng trong phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy; 1/ Chó thÝch - Xem minh häa trong h×nh 1. 2.17.2 Tû lÖ mÆt c¾t danh nghÜa, ngo¹i trõ tr­êng hîp nh÷ng kiÓu lèp nhÊt ®Þnh cã ký hiÖu cì lèp ®­îc ghi trong cét ®Çu tiªn cña c¸c b¶ng trong phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy. 2.17.3 Sè quy ­íc biÓu thÞ ®­êng kÝnh danh nghÜa cña vµnh vµ mét c¸ch t­¬ng øng ®­îc biÓu diÔn b»ng in-s¬ (nh÷ng sè d­íi 100) hoÆc b»ng mm (nh÷ng sè trªn 100). 5
 6. TCVN 7226:2002 2.71.4 Ch÷ T ®øng tr­íc chiÒu réng danh nghÜa cña mÆt c¾t trong tr­êng hîp cña lèp dù phßng sö dông t¹m thêi kiÓu T; MÆt hoa lèp R·nh hoa lèp Sîi mµnh ChiÒu cao mÆt c¾t (H) Thµnh bªn §­êng kÝnh ngoµi (D) Thµnh bªn thÊp Líp mµnh X­¬ng lèp MÐp lèp nghÜa cña vµnh(d) §­êng kÝnh danh ChiÒu réng vµnh (A) ChiÒu réng mÆt c¾t (S) ChiÒu réng toµn bé H×nh 1 - H×nh vÏ minh ho¹ 2.18 §­êng kÝnh danh nghÜa cña vµnh (Nominal rim diameter): §­êng kÝnh cña vµnh dïng ®Ó thiÕt kÕ lèp l¾p trªn ®ã. 2.19 Vµnh (Rim): Bé phËn ®ì côm lèp vµ s¨m hoÆc lèp kh«ng s¨m vµ mÐp lèp tú trªn ®ã 1/. 2.20 Vµnh lý thuyÕt (Theoretical rim): Vµnh t­ëng t­îng mµ chiÒu réng cña nã b»ng x lÇn chiÒu réng danh nghÜa cña mÆt c¾t lèp. Gi¸ trÞ x do nhµ s¶n xuÊt lèp x¸c ®Þnh. 1/ Chó thÝch - Xem minh ho¹ trong h×nh 1. 2.21 Vµnh ®o (Measuring rim): Vµnh mµ trªn ®ã lèp cÇn ®­îc l¾p võa ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp ®o kÝch cì. 2.22 Vµnh thö (Test rim): Vµnh mµ trªn ®ã lèp ®­îc l¾p võa ®Ó thö. 2.23 Bong trãc (Chunking): Sù t¸ch rêi c¸c m¶nh cao su khái hoa lèp. 2.24 Bong sîi mµnh (Cord separation): Sù t¸ch rêi c¸c sîi mµnh khái vá bäc cao su cña chóng. 6
 7. TCVN 7226:2002 2.25 Bong líp mµnh (Ply separation): Sù t¸ch rêi cña c¸c líp liÒn kÒ. 2.26 Bong hoa lèp (Tread separation): Sù t¸ch rêi hoa lèp khái x­¬ng lèp. 2.27 DÊu chØ b¸o mßn mÆt hoa lèp (Tread-wear indicators): Nh÷ng mÈu låi bªn trong r·nh hoa lèp, ®­îc thiÕt kÕ ®Ó chØ b¸o ®é mßn cña mÆt hoa lèp khi quan s¸t b»ng m¾t. 2.28 ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i (Load-capacity index): Con sè thÓ hiÖn t¶i träng lín nhÊt mµ lèp cã thÓ chÞu ®­îc. B¶ng c¸c chØ sè nµy vµ t¶i träng lín nhÊt t­¬ng øng ®­îc nªu trong phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy. 2.29 CÊp tèc ®é (Speed category): Tèc ®é tèi ®a mµ lèp cã thÓ chÞu ®­îc, biÓu thÞ b»ng ký hiÖu cÊp tèc ®é (xem b¶ng 1 d­íi ®©y). B¶ng 1 - Ký hiÖu cÊp tèc ®é Tèc ®é t­¬ng øng Ký hiÖu cÊp tèc ®é (km/h) L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 U 200 H 210 V 240 W 270 Y 300 2.30 R·nh chÝnh (Principal grooves): C¸c r·nh réng ë trung t©m hoa lèp, chiÕm kho¶ng 3/4 chiÒu réng mÆt hoa lèp. 2.31 Møc t¶i cùc ®¹i (Maximum Load Rating): Khèi l­îng lín nhÊt mµ lèp chÞu ®­îc. 2.31.1 Víi tèc ®é kh«ng v­ît qu¸ 210 km/h, møc t¶i cùc ®¹i kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ t­¬ng øng víi chØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña lèp. 7
 8. TCVN 7226:2002 2.31.2 Víi tèc ®é lín h¬n 210 km/h, nh­ng kh«ng qu¸ 240 km/h, (nh÷ng lèp ®­îc ph©n lo¹i víi ký hiÖu cÊp tèc ®é V), møc t¶i cùc ®¹i kh«ng ®­îc v­ît qu¸ tû lÖ phÇn tr¨m gi¸ trÞ t­¬ng øng víi chØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña lèp ®­îc chØ ra trong b¶ng 2, cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng tèc ®é cña xe mµ lèp ®­îc l¾p vµo. B¶ng 2 - Tû lÖ phÇn tr¨m t¶i so víi møc t¶i cùc ®¹i ë c¸c tèc ®é xe tõ 215 km/h ®Õn 240 km/h Tèc ®é tèi ®a T¶i (km/h) (%) 215 98.5 220 97 225 95.5 230 94 235 92.5 240 91 ! nh÷ng tèc ®é trung gian, cho phÐp dïng néi suy tuyÕn tÝnh theo møc t¶i cùc ®¹i. 2.31.3 ! tèc ®é lín h¬n 240 km/h (lèp ®­îc ph©n lo¹i víi ký hiÖu cÊp tèc ®é 'W') møc t¶i cùc ®¹i kh«ng ®­îc v­ît qu¸ tû lÖ phÇn tr¨m gi¸ trÞ t­¬ng øng víi kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña lèp, ®­îc chØ ra trong b¶ng 3 d­íi ®©y, cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng tèc ®é cña xe mµ lèp ®­îc l¾p vµo. B¶ng 3 - Tû lÖ phÇn tr¨m t¶i so víi møc t¶i cùc ®¹i ë c¸c tèc ®é xe tõ 240 km/h ®Õn 270 km/h Tèc ®é tèi ®a T¶i (km/h) (%) 240 100 250 95 260 90 270 85 ! nh÷ng tèc ®é trung gian, cho phÐp dïng néi suy tuyÕn tÝnh theo møc t¶i cùc ®¹i. 2.31.4 ! tèc ®é lín h¬n 270 km/h (lèp ®­îc ph©n lo¹i víi ký hiÖu cÊp tèc ®é 'Y') møc t¶i lín nhÊt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ tû lÖ phÇn tr¨m gi¸ trÞ t­¬ng víi kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña lèp, ®­îc chØ ra trong b¶ng 4 d­íi ®©y, cã xÐt ®Õn kh¶ n¨ng tèc ®é cña xe mµ lèp ®­îc l¾p vµo. 8
 9. TCVN 7226:2002 B¶ng 4 - Tû lÖ phÇn tr¨m t¶i so víi møc t¶i cùc ®¹i ë c¸c tèc ®é xe tõ 270 km/h ®Õn 300 km/h Tèc ®é tèi ®a T¶i (km/h) (%) 270 100 280 95 290 90 300 85 ! nh÷ng tèc ®é trung gian, cho phÐp dïng néi suy tuyÕn tÝnh theo møc t¶i cùc ®¹i. 3 Ghi nh·n 3.1 Trªn c¶ hai thµnh bªn trong tr­êng hîp lèp ®èi xøng vµ Ýt nhÊt trªn thµnh bªn phÝa ngoµi trong tr­êng hîp lèp kh«ng ®èi xøng cña lèp tr×nh phª duyÖt ph¶i cã: 3.1.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i. 3.1.2 Ký hiÖu kÝch cì lèp nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 2.17 cña tiªu chuÈn nµy. 3.1.3 ChØ b¸o cÊu tróc nh­ sau: 3.1.3.1 Kh«ng cã dÊu hiÖu hoÆc cã ch÷ c¸i D ®Æt phÝa tr­íc ký hiÖu ®­êng kÝnh vµnh trªn lèp cã líp mµnh chÐo (nghiªng). 3.1.3.2 Ch÷ c¸i R ®­îc ®­îc ®Æt phÝa tr­íc ký hiÖu ®­êng kÝnh vµnh vµ kh«ng b¾t buéc tõ RADIAL trªn lèp cã líp mµnh h­íng t©m. 3.1.3.3 Ch÷ c¸i B ®­îc ®Æt phÝa tr­íc ký hiÖu ®­êng kÝnh vµnh vµ thªm tõ "#$%&"'()'*+ trªn lèp chÐo cã ®ai. 3.1.3.4 Ch÷ c¸I R ®Æt phÝa tr­íc ký hiÖu ®­êng kÝnh vµnh cã thÓ ®­îc thay thÕ b»ng ZR trªn nh÷ng lèp cã líp mµnh h­íng t©m phï hîp víi tèc ®é lín h¬n 240 km/h. 3.1.4 ChØ b¸o cÊp tèc ®é cña lèp, b»ng c¸ch ký hiÖu nh­ ®­îc tr×nh bµy trong 2.29. 3.1.5 Ghi M + S hoÆc M.S hoÆc M & S ®èi víi lèp ®i tuyÕt. 3.1.6 ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i ®­îc ®Þnh nghÜa trong 2.28 cña tiªu chuÈn nµy. 3.1.7 Tõ TUBELESS nÕu lèp ®­îc thiÕt kÕ kh«ng dïng s¨m bªn trong. 9
 10. TCVN 7226:2002 3.1.8 Tõ REINFORCED nÕu lèp lµ lèp gia c­êng. 3.1.9 Ngµy s¶n xuÊt ë d¹ng mét nhãm gåm bèn ch÷ sè, hai sè ®Çu chØ tuÇn vµ hai sè cuèi chØ n¨m s¶n xuÊt. DÊu hiÖu nµy cã thÓ chØ cÇn ®Æt ë mét thµnh bªn. 3.1.10 NhËn d¹ng lèp theo h×nh d¹ng vµnh khi h×nh d¹ng lèp kh¸c víi tiªu chuÈn. 3.2 Lèp ph¶i cã ®ñ kho¶ng trèng cho dÊu phª duyÖt, nh­ ®­îc tr×nh bµy trong phô lôc B cña tiªu chuÈn nµy. 3.3 Phô lôc C cña tiªu chuÈn nµy cho vÝ dô vÒ sù bè trÝ c¸c dÊu hiÖu trªn lèp. 3.4 Nh·n hiÖu ®­îc nªu trong 3.1 vµ dÊu phª duyÖt ®­îc ®óc næi trªn hoÆc ch×m trong lèp. Chóng ph¶i râ rµng vµ ®­îc ®Æt ë vïng thÊp cña lèp trªn Ýt nhÊt mét thµnh bªn, ngo¹i trõ c©u m« t¶ ®­îc nªu trong 3.1.1 ë trªn. 4 Tµi liÖu kü thuËt vµ mÉu cho phª duyÖt kiÓu 4.1 Tµi liÖu kü thuËt 4.1.1 Tµi liÖu kü thuËt ph¶i nªu râ: 4.1.1.1 Ký hiÖu kÝch cì lèp nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 2.17 cña tiªu chuÈn nµy. 4.1.1.2 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i. 4.1.1.3 Ph¹m vi sö dông (lèp th«ng th­êng hoÆc lèp ®i tuyÕt hoÆc lèp sö dông t¹m thêi). 4.1.1.4 CÊu tróc: líp mµnh chÐo (nghiªng), chÐo cã ®ai hoÆc h­íng t©m. 4.1.1.5 CÊp tèc ®é. 4.1.1.6 ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña lèp. 4.1.1.7 Lèp ®­îc sö dông cã s¨m hoÆc kh«ng s¨m bªn trong. 4.1.1.8 Lèp lµ tiªu chuÈn hoÆc gia c­êng hoÆc lèp dù phßng sö dông t¹m thêi kiÓu T. 4.1.1.9 Sè l­îng líp mµnh chÐo cña lèp cã líp mµnh chÐo (nghiªng). 4.1.1.10 C¸c kÝch th­íc bao: chiÒu réng toµn bé cña mÆt c¾t vµ ®­êng kÝnh ngoµi. 4.1.1.11 Vµnh mµ lèp ®­îc l¾p vµo. 10
 11. TCVN 7226:2002 4.1.1.12 Vµnh ®o vµ vµnh thö. 4.1.1.13 ,p suÊt thö khi nhµ s¶n xuÊt yªu cÇu, ¸p dông G.1.3 phô lôc G cña tiªu chuÈn nµy. 4.1.1.14 HÖ sè x ®­îc nªu trong 2.20. 4.1.2 Tµi liÖu kü thuËt bao gåm: 4.1.2.1 B¶n vÏ ph¸c hoÆc ¶nh ®¹i diÖn ®Ó nhËn d¹ng mÉu hoa lèp vµ mét b¶n vÏ ph¸c tæng thÓ lèp ®· ®­îc b¬m c¨ng l¾p trªn vµnh ®o cã thÓ hiÖn c¸c kÝch th­íc liªn quan (xem 5.1.1 vµ 5.1.2) cña lèp tr×nh phª duyÖt. 4.1.2.2 Biªn b¶n thö cña mÉu lèp hoÆc phßng thö nghiÖm phª duyÖt hoÆc mét trong hai. 4.1.2.3 C¸c b¶n vÏ hoÆc ¶nh chôp thµnh bªn vµ mÆt hoa lèp khi s¶n xuÊt ®· ®­îc thiÕt lËp. 4.2 MÉu thö Mét hoÆc hai mÉu kiÓu lèp. 5 Yªu cÇu kü thuËt 5.1 KÝch th­íc lèp 5.1.1 TÝnh to¸n chiÒu réng mÆt c¾t lèp 5.1.1.1 ChiÒu réng mÆt c¾t ph¶i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: S = S1 + K (A - A 1) trong ®ã S lµ “chiÒu réng mÆt c¾t” (mm) ®­îc ®o khi l¾p vµo vµnh ®o; S1 lµ “chiÒu réng mÆt c¾t danh nghÜa” (mm) nh­ ®­îc thÓ hiÖn trong ký hiÖu lèp trªn thµnh bªn cña lèp theo qui ®Þnh; A lµ chiÒu réng cña vµnh ®o (mm), ®­îc thÓ hiÖn trong m« t¶ cña nhµ s¶n xuÊt;2/ A1 lµ chiÒu réng vµnh lý thuyÕt (mm). A1 ®­îc lÊy b»ng S1 nh©n víi hÖ sè x theo qui ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt vµ K ®­îc lÊy b»ng 0,4. 5.1.1.2 Tuy nhiªn, víi c¸c kiÓu lèp mµ ký hiÖu ®­îc nªu trong cét ®Çu tiªn cña c¸c b¶ng ë phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy, chiÒu réng mÆt c¾t ph¶i ®­îc ®Æt tr­íc ký hiÖu lèp trong c¸c b¶ng nµy. 5.1.2 TÝnh to¸n ®­êng kÝnh ngoµi cña lèp 11
 12. TCVN 7226:2002 5.1.2.1 §­êng kÝnh ngoµi cña lèp ph¶i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau : D=d+2H trong ®ã D lµ ®­êng kÝnh ngoµi tÝnh theo mm; d lµ sè quy ­íc ®ù¬c ®Þnh nghÜa trong 2.17.3 ë trªn, tÝnh theo mm2/; S1 lµ chiÒu réng mÆt c¾t danh nghÜa theo mm, vµ Ra lµ tû lÖ mÆt c¾t danh nghÜa. TÊt c¶ c¸c th«ng sè trªn ®­îc thÓ hiÖn trªn thµnh bªn cña lèp phï hîp víi c¸c yªu cÇu trong 3.4. Chó thÝch - 2/ NÕu sè quy ­íc ®­îc ®­a ra d­íi d¹ng m·, nh©n thªm víi 25,4 ®Ó cã gi¸ trÞ tÝnh theo mm. 5.1.2.2 Tuy nhiªn, víi nh÷ng kiÓu lèp cã ký hiÖu ®­îc nªu trong cét ®Çu tiªn cña c¸c b¶ng ë phô lôc E cña tiªu chuÈn nµy, ®­êng kÝnh ngoµi ph¶i ®Æt tr­íc ký hiÖu kÝch cì trong c¸c b¶ng nµy. 5.1.3 Ph­¬ng ph¸p ®o lèp C¸c kÝch th­íc cña lèp ®­îc ®o theo quy tr×nh m« t¶ trong phô lôc F cña tiªu chuÈn nµy. 5.1.4 Yªu cÇu kü thuËt cña chiÒu réng mÆt c¾t lèp 5.1.4.1 ChiÒu réng toµn bé cña lèp cã thÓ nhá h¬n chiÒu réng mÆt c¾t ®­îc x¸c ®Þnh trong 5.1.1. 5.1.4.2 Gi¸ trÞ chiÒu réng mÆt c¾t cã thÓ v­ît qu¸ chiÒu réng toµn bé mét l­îng nh­ sau: - Lèp líp mµnh chÐo (nghiªng): 6 %; - Lèp líp mµnh h­íng t©m: 4 %; - Ngoµi ra, nÕu lèp cã b¨ng b¶o vÖ ®Æc biÖt, gi¸ trÞ sai lÖch t¨ng lªn cã thÓ lín h¬n 8 mm. 5.1.5 Yªu cÇu kü thuËt cña ®­êng kÝnh ngoµi lèp §­êng kÝnh ngoµi cña lèp kh«ng ®­îc n»m ngoµi c¸c gi¸ trÞ Dmin vµ Dmax ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Dmin = d + (2 H . a) Dmax = d + (2 H . b) trong ®ã 5.1.5.1 Víi nh÷ng cì lèp ®­îc liÖt kª trong phô lôc E H = 0,5 (D - d); xem 5.1.2.1 ®Ó tham kh¶o. 12
 13. TCVN 7226:2002 5.1.5.2 Víi nh÷ng cì lèp kh¸c kh«ng ®­îc liÖt kª trong phô lôc E; H vµ d nh­ ®­îc ®Þnh nghÜa trong 5.1.2.1. 5.1.5.3 HÖ sè a vµ b lÇn l­ît lµ: - HÖ sè a = 0,97 - HÖ sè b Lèp th«ng th­êng Sîi mµnh h­íng t©m Nghiªng vµ chÐo cã ®ai (ch¹y trªn ®­êng) 1,04 1,08 5.1.5.4 Víi lèp ®i tuyÕt, ®­êng kÝnh toµn bé (Dmax) cã thÓ lín h¬n 1% khi ®­îc tÝnh to¸n nh­ trªn. 5.2 Thö ®Æc tÝnh t¶i träng/ tèc ®é 5.2.1 Lèp ph¶i qua thö ®Æc tÝnh t¶i träng/ tèc ®é ®­îc tiÕn hµnh theo qui tr×nh ®­îc m« t¶ trong phô lôc G cña tiªu chuÈn nµy. 5.2.2 Lèp sau khi qua thö t¶i träng/ tèc ®é mµ kh«ng cã hiÖn t­îng bong hoa lèp, bong líp mµnh, bong sîi mµnh, bong trãc hoÆc ®øt sîi mµnh sÏ ®­îc coi lµ ®¹t. 5.2.3 §­êng kÝnh ngoµi cña lèp ®o ®­îc s¸u giê sau khi thö ®Æc tÝnh t¶i träng/ tèc ®é kh«ng ®­îc sai kh¸c lín h¬n + 3,5 % so víi ®­êng kÝnh ngoµi ®o ®­îc tr­íc khi thö. 5.3 ChØ b¸o mßn mÆt hoa lèp 5.3.1 Lèp ph¶I cã kh«ng Ýt h¬n s¸u hµng ngang c¸c dÊu chØ b¸o mßn ë kho¶ng c¸ch xÊp xØ ®Òu nhau vµ ®­îc ®Æt trong c¸c r·nh chÝnh cña hoa lèp. DÊu chØ b¸o mßn mÆt hoa lèp ph¶i sao cho chóng kh«ng thÓ bÞ nhÇm lÉn víi c¸c sèng cao su n»m gi÷a c¸c g©n hoÆc c¸c mÊu hoa lèp. 5.3.2 Tuy nhiªn, ®èi víi lèp cã kÝch th­íc phï hîp ®Ó l¾p ®­îc trªn vµnh cã ®­êng kÝnh danh nghÜa b»ng 12 hoÆc nhá h¬n, chÊp nhËn cã 4 hµng dÊu chØ b¸o mßn hoa lèp. 5.3.3 DÊu chØ b¸o mßn mÆt hoa lèp ph¶i chØ b¸o ®é mßn víi sai lÖch +0,60 mm /- 0,0 mm, khi c¸c r·nh hoa lèp kh«ng s©u h¬n 1,6mm. 5.3.4 ChiÒu cao dÊu chØ b¸o mßn mÆt hoa lèp ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®o ®é chªnh lÖch vÒ chiÒu s©u, tõ bÒ mÆt hoa lèp tíi ®Ønh cña chØ b¸o mßn vµ tíi ®¸y cña r·nh hoa lèp, gÇn víi chç dèc ë ch©n cña dÊu chØ b¸o mßn mÆt hoa lèp. 6 Thay ®æi kiÓu lèp 6.1 BÊt kú sù thay ®æi kiÓu lèp nµo còng ph¶i ®¶m b¶o r»ng: 13
 14. TCVN 7226:2002 6.1.1 Trong mäi tr­êng hîp, lèp vÉn ph¶i phï hîp víi c¸c qui ®Þnh; hoÆc 6.1.2 Yªu cÇu cã thªm b¸o c¸o kiÓm tra tõ phßng thö nghiÖm cña c¬ quan cã thÈm quyÒn chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra. 6.1.3 §èi víi lèp cã thay ®æi vÒ mÆt hoa lèp, kh«ng cÇn ph¶i lÆp l¹i viÖc kiÓm tra nh­ ®­îc qui ®Þnh trong 5.2 cña tiªu chuÈn nµy. 7 Sù phï hîp cña s¶n xuÊt 7.1 Mäi lèp mang dÊu phª duyÖt ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc s¶n xuÊt phï hîp víi kiÓu ®· ®­îc phª duyÖt, ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®Æt ra trong ®iÒu 5. 7.2 §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong 7.1, ph¶i thùc hiÖn c¸c kiÓm so¸t s¶n xuÊt phï hîp. KiÓm so¸t phï hîp nghÜa lµ kiÓm tra c¸c kÝch th­íc cña s¶n phÈm còng nh­ sù tån t¹i cña quy tr×nh ®Ó kiÓm so¸t cã hiÖu qu¶ chÊt l­îng s¶n phÈm. 14
 15. TCVN 7226:2002 Phô lôc A (tham kh¶o) (Khæ lín nhÊt: A4 (210 mm x 297 mm) Th«ng b¸o C«ng bè bëi: C¬ quan cã thÈm quyÒn ................................................. ................................................. E 1/ ... VÒ viÖc: CÊp phª duyÖt CÊp phª duyÖt më réng Kh«ng cÊp phª duyÖt Thu håi phª duyÖt ChÊm døt s¶n xuÊt mét kiÓu lèp theo theo Qui ®Þnh ECE 30 Phª duyÖt sè ...................................... Phª duyÖt më réng sè ................................. A.1 Tªn hoÆc nh·n hiÖu th­¬ng m¹i cña lèp.......... ................................................................................ A.2 Ký hiÖu kiÓu lèp cña nhµ s¶n xuÊt .................................................................................................... A.3 Tªn vµ ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt ................................................................................ ...................... A.4 NÕu ¸p dông, tªn vµ ®Þa chØ cña ®¹i diÖn nhµ s¶n xuÊt ..................................................................... .................................................................................................................................................................... A.5 M« t¶ tãm t¾t :................................................................................................................................... A.5.1 Ký hiÖu cì lèp................ ................................................................................................................ A.5.2 Lo¹i: th«ng th­êng/ lo¹i ®i tuyÕt/ sö dông t¹m thêi 2/.................................................................. A.5.3 CÊu tróc: chÐo/ h­íng t©m 2/........................................................................................................... 15
 16. TCVN 7226:2002 A.5.4 Ký hiÖu cÊp tèc ®é:...... .................................................................................................................. A.5.5 ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i :................................................................................................................ A.6 C¬ quan kiÓm ®Þnh vµ nÕu ¸p dông, phßng thö nghiÖm ®­îc c«ng nhËn ®Ó phª duyÖt hoÆc chøng nhËn phï hîp ............................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................... A.7 Ngµy lËp biªn b¶n cña c¬ quan kiÓm ®Þnh hoÆc phßng thö nghiÖm.................................................. A.8 Sè l­îng biªn b¶n cña c¬ quan kiÓm ®Þnh hoÆc phßng thö nghiÖm.................................................. A.9 (Nh÷ng) lý do më réng (nÕu cã)......... .............................................................................................. A.10 Ghi chó: .......................................................................................................................................... A.11 CÊp/ cÊp më réng/ kh«ng cÊp/ thu håi phª duyÖt 2/......................................................................... A.12 §Þa ®iÓm........................................................................................................................................... A.13 Ngµy ............................................................................................................................................... A.14 Ch÷ ký ... ........................................................................................................................................ A.15 KÌm theo th«ng b¸o nµy lµ danh s¸ch c¸c tµi liÖu trong hå s¬ phª duyÖt ®Æt t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn ®· cÊp phª duyÖt vµ xuÊt tr×nh khi cã yªu cÇu. Chó thÝch 1/ Sè ph©n biÖt quèc gia ®· cÊp/ cÊp më réng/ kh«ng cÊp/ thu håi phª duyÖt 2/ G¹ch bá c¸c môc kh«ng ¸p dông 9 16
 17. TCVN 7226:2002 Phô lôc B (tham kh¶o) Bè trÝ dÊu phª duyÖt a a/2 E4 a/3 a = 12 mm (min) 022439 a/3 DÊu phª duyÖt trªn ®­îc g¾n vµo lèp thÓ hiÖn r»ng kiÓu lèp liªn quan ®· ®­îc phª duyÖt Hµ lan (E 4) theo sè phª duyÖt 022439. Chó thÝch - Hai sè ®Çu cña sè phª duyÖt chØ ra r»ng phª duyÖt ®· ®­îc cÊp phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña Quy ®Þnh ECE 30, söa ®æi lÇn 2. Sè phª duyÖt ph¶i ®­îc ®Æt gÇn víi vßng trßn vµ hoÆc ë trªn hoÆc ë d­íi ch÷ c¸i E hoÆc bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i ch÷ c¸i nµy. C¸c ch÷ sè cña sè phª duyÖt ph¶i ë cïng phÝa víi g vµ quay cïng h­íng. Kh«ng sö dông ch÷ sè La m· lµm sè phª duyÖt ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn víi c¸c ký hiÖu kh¸c. 17
 18. TCVN 7226:2002 Phô lôc C (quy ®Þnh) Bè trÝ dÊu hiÖu lèp VÝ dô ghi nh·n kiÓu lèp trªn thÞ tr­êng b 185/70 R14 89T b c TUBELESS M+S c c 2503 b = 6 mm (min) c = 4 mm (min) C.1 Nh÷ng dÊu hiÖu nµy x¸c ®Þnh mét lèp cã: - ChiÒu réng danh nghÜa cña mÆt c¾t lµ 185; - Tû lÖ mÆt c¾t danh nghÜa lµ 70; - CÊu tróc líp mµnh h­íng t©m (R); - §­êng kÝnh danh nghÜa cña vµnh lµ 14; - Kh¶ n¨ng t¶i lµ 580 kg, t­¬ng øng chØ sè t¶i 89 trong Phô lôc D cña tiªu chuÈn nµy; - CÊp tèc ®é T (tèc ®é lín nhÊt 190 km/h); - Lèp kh«ng s¨m bªn trong (tubeless); - KiÓu lèp ®i tuyÕt (M+S); - S¶n xuÊt trong tuÇn thø 25 cña n¨m 2003. C.2 VÞ trÝ vµ thø tù cña dÊu hiÖu t¹o thµnh ký hiÖu lèp ph¶i nh­ sau: C.2.1 Ký hiÖu kÝch cì, bao gåm chiÒu réng danh nghÜa cña mÆt c¾t, tû lÖ mÆt c¾t danh nghÜa, ký hiÖu kiÓu cÊu tróc (nÕu ¸p dông) vµ ®­êng kÝnh danh nghÜa cña vµnh ®­îc nhãm l¹i nh­ thÓ hiÖn trong vÝ dô trªn: 185/ 70 R 14; C.2.2 ChØ sè t¶i vµ ký hiÖu cÊp tèc ®é ®­îc ®Æt cïng nhau gÇn ký hiÖu kÝch cì. Chóng cã thÓ ®­îc ®Æt tr­íc hoÆc sau, trªn hoÆc d­íi ký hiÖu kÝch cì; C.2.3 C¸c ký hiÖu TUBELESS, REINFORCED vµ M+S cã thÓ ®­îc ®Æt c¸ch rêi ký hiÖu kÝch cì mét kho¶ng. 18
 19. TCVN 7226:2002 Phô lôc D (quy ®Þnh) ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i Li = ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu t¶i kg = Khèi l­îng t­¬ng øng cña xe cã lèp ®ang xÐt (kg) B¶ng D.1 - ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu tai vµ møc t¶i t­¬ng øng Li kg Li kg Li kg Li kg 0 45 30 106 62 265 94 670 1 46.2 31 109 63 272 95 690 2 47.5 32 112 64 280 96 710 3 48.7 33 115 65 290 97 730 4 50 34 118 66 300 98 750 5 51.5 35 121 67 307 99 775 6 53 36 125 68 315 100 800 7 54.5 37 128 69 325 102 825 8 56 38 132 70 335 103 850 9 58 39 136 71 345 104 875 10 60 40 140 72 355 105 900 11 61.5 41 145 73 365 106 925 12 63 42 150 74 375 107 975 13 65 43 155 75 387 108 1000 14 67 44 160 76 400 109 1030 15 69 45 165 77 412 110 1060 16 71 46 170 78 425 111 1090 17 73 47 175 79 437 112 1120 18 75 48 180 80 450 113 1150 19 77.5 49 185 81 462 114 1180 20 80 50 190 82 475 115 1215 21 82.5 51 195 83 487 116 1250 22 85 52 200 84 500 117 1285 23 87.5 53 206 85 515 118 1320 19
 20. TCVN 7226:2002 B¶ng D.1 - ChØ sè kh¶ n¨ng chÞu tai vµ møc t¶i t­¬ng øng (kÕt thóc) Li kg Li kg Li kg Li kg 24 90 54 212 86 530 119 1360 25 92.5 55 218 87 545 120 1400 26 95 56 224 88 560 27 97.5 57 230 89 580 28 100 58 236 90 600 29 103 59 243 91 615 60 250 92 630 61 257 93 650 20
Đồng bộ tài khoản