TCVN 7570 : 2006

Chia sẻ: phuongtrinhtpt

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÈ TIÊU CHUẢN CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA  YÊU CẦU KỸ THUẬT

Nội dung Text: TCVN 7570 : 2006

TCVN   Iª U          N    IÖ    N    
T      C H U È   V   T   A M
TCVN  
7570  
:2006
XuÊt 
b¶n 
lÇn 
1
Cèt  cho  t«ng  v÷a − 
liÖu  bª  vµ   
Yªu 
cÇu  thuËt
kü 

Aggregates    mortar− 
forconcrete and 
    Specifications
− 
Hµ Néi  2006
 
TCVN  
7570   
: 2006
Lêi nãi ®Çu
   


TCVN  7570  2006  
:  thay thÕ cho TCVN  1770   
: 1986  TCVN  
vµ  1771   
:

1987.


TCVN  7570  2006   TiÓu 
:  do  ban  thuËt Tiªu chuÈn 
kü      TCVN/TC  71/SC3 

Cèt liÖu cho  t«ng 
bª  hoµn thiÖn    së  th¶o 
trªn c¬  dù  cña ViÖn Khoa häc 

C«ng nghÖ  X©y dùng, Bé 
  X©y dùng   
®Ò nghÞ, Tæng  Côc Tiªu chuÈn 
  §o 

l
êng 
ChÊt îng xÐt duyÖt,Bé 
l       Khoa 
häc  C«ng 
vµ  nghÖ  
ban hµnh.
2
TCVN  
7570   
: 2006
3
TCVN  
7570   
: 2006


T       h  È    iÖ    n  m
iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7570 : 2006

XuÊt 
b¶n 
lÇn 
1
Cèt  cho  t«ng  v÷a − 
liÖu  bª  vµ    Yªu 
cÇu  thuËt
kü 


  mortar− 
Aggregatesforconcreteand 
      Specif ions
icat
1  
 Ph¹m     dông
vi ¸p 


TiªuchuÈn 
  nµy quy ®Þnh   
c¸c yªu cÇu  thuËt®èi     
kü    víicètliÖu nhá     
  (c¸t nhiªn)vµ   
tù   cètliÖu lín,
    cã 

cÊu    Æc  
tróc® ch¾c 
dïng 
chÕ    t«ng  v÷a   
t¹obª  vµ  xim¨ng 
th«ng  êng.
th  

Tiªu chuÈn 
  nµy kh«ng  dông 
¸p  cho       
c¸c lo¹i liÖu dïng 
cèt   chÕ    t«ng  v÷a   
t¹obª  vµ  xim¨ng  Æc  
® biÖt 

(bªt«ng  v÷a 
  vµ  nhÑ,  t«ng  v÷a 
bª  vµ  chèng    khèilín…).
¨n mßn,  t«ng 
bª       
2    
 Tµi liÖu 
viÖn 
dÉn


TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
1     bª  vµ  − 
liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  thö − 
ph¸p    PhÇn   
1: LÊy 
mÉu.

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
2   liÖu  bª  vµ  − 
cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng ph¸p  − 
thö  PhÇn    
2: X¸c ®Þnh thµnh 

phÇn 
h¹t.

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
3   liÖu cho  t«ng  v÷a 
bª  vµ  − Ph¬ng ph¸p thö − PhÇn   H íng 
3:  dÉn   
x¸c

®Þnh 
thµnh 
phÇn 
th¹chhäc.
 

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
4   bª  vµ  − 
liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng 
  ph¸p  − 
thö  PhÇn   
4: X¸c ®Þnh khèil
 ­

îng riªng,khèil  
     îng thÓ 
tÝch  ®é   
vµ  hót níc.

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
5   bª  vµ  − 
liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng 
  ph¸p  − 
thö  PhÇn   
5: X¸c ®Þnh khèil
 ­

îng riªng,khèil  
     îng thÓ 
tÝch  ®é     
vµ  hót níccña  gèc  h¹tcètliÖu lín.
®¸  vµ       
4
TCVN  
7570   
: 2006

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
6   bª  vµ  − 
liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng 
  ph¸p  − 
thö  PhÇn   
6: X¸c ®Þnh khèil
 ­

îng thÓ 
  tÝch 
xèp  ®é 
vµ  hæng.

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
7     bª  vµ  − 
liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  thö − 
ph¸p    PhÇn   
7: X¸c ®Þnh  Èm.
®é 

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
8   bª  vµ  − 
liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng 
  ph¸p  − 
thö  PhÇn   
8: X¸c ®Þnh hµm  ­
l

îng bïn,bôi,sÐt trong cètliÖu vµ 
              hµm  îng sÐt côc 
l     trong cètliÖu nhá.
     

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
9   bª  vµ  − 
liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng 
  thö − 
ph¸p    PhÇn   
9: X¸c ®Þnh   
t¹pchÊt 

h÷u 
c¬.

TCVN  
7572­ :2006 Cèt 
10   bª  vµ  − 
liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng 
  ph¸p  − 
thö  PhÇn   
10: X¸c ®Þnh cêng 

®é  hÖ   ho¸ m Ò m  
vµ  sè    cña  gèc.
®¸ 

TCVN  
7572­ :2006 Cèt 
11   liÖu cho  t«ng  v÷a 
bª  vµ  − Ph¬ng ph¸p thö − PhÇn    
11: X¸c ®Þnh  ®é 

nÐn 
dËp  hÖ   ho¸ m Ò m  
vµ  sè    cña   
cètliÖu lín.
 

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
12   liÖu cho  t«ng  v÷a 
bª  vµ  − Ph¬ng ph¸p thö − PhÇn    
12: X¸c ®Þnh  ®é 

hao 
mßn     ®Ëp  
khiva  cña   
cètliÖu líntrong m¸y 
      Los 
Angeles.

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
13   bª  vµ  − 
liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng 
  thö − 
ph¸p    PhÇn   
13: X¸c 
®Þnh 
hµm  ­
l

îng h¹tthoidÑt 
      trong cètliÖu lín.
     

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
14   liÖu  bª  vµ  − 
cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng ph¸p  − 
thö  PhÇn    
14: X¸c ®Þnh kh¶ 

n¨ng 
ph¶n 
øng kiÒm  sil .
–  ic

TCVN  
7572­ :2006  Cèt 
15   bª  vµ  − 
liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng 
  thö − 
ph¸p    PhÇn   
15: X¸c 
®Þnh 
hµm  ­
l

îng clorua.
 

TCXDVN  
356  
:2005  
 KÕt 
cÊu  t«ng  bª 
bª  vµ  t«ng    − 
cètthÐp  TiªuchuÈn 
  thiÕtkÕ.
 
3  
 ThuËt 
ng÷  ®Þnh  
vµ  nghÜa 

3.1 

Cèt liÖu 
(aggregate)

C¸c   
vËt liÖu rêinguån 
    gèc   
tù nhiªnho Æc  
  nh©n    thµnh 
t¹ocã  phÇn     
h¹tx¸c ®Þnh,   
khinhµo trén víi
   

xim¨ng  níc,t¹othµnh  t«ng  Æc  
  vµ      bª  ho v÷a. Theo 
  kÝch  íc h¹t,cèt liÖu ® îc ph©n     
th           ra cèt liÖu nhá 
 

vµ   
cètliÖu lín.
 


5
TCVN  
7570   
: 2006

3.2 

Cèt liÖu 
nhá 
(fineaggregate)
 

Hçn hîp       
c¸c h¹tcèt liÖu kÝch  íc chñ 
th   yÕu   
tõ 0,14  m  
m ®Õn   m m. 
5  Cèt liÖu nhá  thÓ       
cã  lµ c¸ttù

nhiªn,c¸tnghiÒn  hçn         
    vµ  hîp tõ c¸ttù nhiªnvµ   
  c¸tnghiÒn.


3.2.1
 

C¸t tù 
  nhiªn (natural
   sand)

Hçn hîp       
c¸c h¹t cèt liÖu nhá  îc h×nh 
®   thµnh  qu¸ 
do  tr×nh phong ho¸ cña    tù 
c¸c ®¸  nhiªn.C¸t tù
     

nhiªnsau 
  ®©y      
gäilµc¸t.
3.2.2


   
C¸t nghiÒn 
(crushed 
rock sand)
 

Hçn         
hîp c¸c h¹tcètliÖu kÝch  ícnhá 
  th   h¬n  m m     îcdo 
5  thu ®   ®Ëp   ho Æc  
vµ  nghiÒn   
tõ ®¸.


3.2.3
 


M«®un   líncña    fineness modulus of sand)
®é    c¸t(      

ChØ    
tiªudanh nghÜa ®¸nh   
gi¸møc    
®é th«  Æc  
ho mÞn  cña       
h¹tc¸t.M« ®un     
®é líncña    îc x¸c
c¸t®    

®Þnh b»ng c¸ch céng   
  c¸c phÇn tr¨m îng sãttÝch       
l     luü trªnc¸c sµng    m; 
2,5 m 1,25  m; 
m 630 µm; 315 

µm;  µm vµ 
140    chiacho 
  100. 


3.3  
 


Cèt liÖu   
lín(coarse 
aggregate)

Hçn hîp       
c¸c h¹tcèt liÖu cã 
  kÝch  íc tõ 5  m  
th     m ®Õn   m m. 
70  Cèt liÖu líncã 
    thÓ    d¨m,     
lµ ®¸  sái,sái

d¨m 
(®Ëp  Æc  
ho nghiÒn      hçn      d¨m  sáihay   
tõ sái)vµ  hîp tõ ®¸  vµ    sáid¨m.


3.3.1
 

Sái (gravel)
 

Cèt 
liÖu lín® îch×nh 
      thµnh  qu¸ tr×nh phong   
do      ho¸ cña  tù nhiªn.
®¸   
6
TCVN  
7570   
: 2006

3.3.2
 

§¸ d¨m 
  (crushed rock)

Cèt 
liÖu lín® îcs¶n 
      xuÊt b»ng 
  c¸ch ®Ëp  
  vµ/hoÆc nghiÒn 
®¸.


3.3.3
 

Sái d¨m 
  (crushed gravel)

Cèt 
liÖu lín® îcs¶n 
      xuÊt b»ng 
  c¸ch ®Ëp  
  vµ/hoÆc nghiÒn 
cuéi,sáikÝch  íclín.
    th  


3.3.4
 

KÝch 
thíc h¹tlínnhÊt 
      cña   
cèt liÖu    max ) (maximum  
lín(D   partic  
lesize)

KÝch  íc danh 
th   nghÜa tÝnh theo kÝch  íc m ¾t 
th   sµng nhá nhÊt   
mµ kh«ng  h¬n  %  
Ýt  90  khèil  
 îng

h¹tcètliÖu lätqua.
       


3.3.5
 

KÝch 
thíc h¹tnhá 
    nhÊt 
cña   
cèt liÖu    min) (minimum 
lín(D   partic  
lesize)

KÝch  ícdanh 
th   nghÜa tÝnh theo kÝch  ícm ¾t 
th   sµng   
línnhÊt mµ  
  kh«ng nhiÒu h¬n  %  
10  khèil  
 îng

h¹tcètliÖu lätqua.
       
3.3.6
 

H¹t thoidÑt 
    cña   
cèt liÖu    elongationand 
lín(   flakinessindex of coarse aggregate  
        )

H¹tcã 
  kÝch  ícc¹nh 
th   nhá 
nhÊt nhá 
  h¬n   
1/3 c¹nh 
dµi.


3.4 

Thµnh 
phÇn    
h¹tcña   
cèt liÖu (part le
ic  
size distr
  ibution)

Tû  phÇn 
lÖ  tr¨m 
khèil       kÝch  ícx¸c ®Þnh.
 îng c¸c h¹tcã  th    


3.5

T¹p 
chÊt 
h÷u  (organicimpurit
c¬    ies)

C¸c chÊt h÷u  trong   
c¬  cèt liÖu  thÓ 
cã  ¶nh hëng xÊu ®Õn  tÝnh chÊt cña  t«ng  Æc  
bª  ho v÷a 

xim¨ng.
   
7
TCVN  
7570   
: 2006

3.6 

Mµu  chuÈn (standardcolors)
 

Mµu     
quiícdïng     
®Ó x¸c ®Þnh 
®Þnh 
tÝnh   
t¹pchÊt h÷u  trong cètliÖu.
  c¬     3.7 CÊp   t«ng 
  bª  theo cêng  chÞu 
®é  nÐn  
(grade of concrete)
   

Gi¸trÞ cêng  víix¸c suÊt b¶o 
    ®é        ®¶m  
0,95   
khinÐn   
c¸c mÉu   t«ng 
bª  lËp 
ph¬ng 
chuÈn.4  
 Yªu 
cÇu  thuËt
kü 

4.1  C¸t
    


4.1.1 Theo     
   gi¸trÞ m«®un  lín,  
®é    dïng 
c¸t cho  t«ng  v÷a  îcph©n     
bª  vµ  ®   ra hainhãm  
chÝnh:


– c¸tth« khim«®un  líntrong kho¶ng     
      ®é      tõ lính¬n   
2,0 ®Õn  
3,3;

– c¸tmÞn    
  khim«®un  líntrong kho¶ng     
®é      tõ 0,7 ®Õn  
2,0.


Thµnh phÇn   
h¹tcña   
c¸t,biÓu thÞ qua îng   
l sãt tÝch     
luü trªnsµng, n»m  
  trong ph¹m   
vi quy ®Þnh 

trong B¶ng 
  1.


4.1.2   C¸t th«  thµnh 
     cã  phÇn    quy 
h¹tnh  ®Þnh trong B¶ng  ® îc sö 
  1    dông   
®Ó chÕ     t«ng 
t¹o bª  vµ 

v÷a    c¸c cÊp  t«ng  m¸c 
tÊtc¶    bª  vµ  v÷a.
B¶ng  ­ Thµnh 
1    phÇn    
h¹tcña 
c¸t


Lîng   
sãt tÝch luü 
trªnsµng,   
  % khèil
 îng
KÝch  thíc lç sµng 
   
C¸t th«
  C¸t m Þn
 

2,5 m m
  Tõ  ®Õn  
0  20 0

1,25  m
m Tõ  ®Õn  
15  45 Tõ  ®Õn  
0  15

630 µm Tõ  ®Õn  
35  70 Tõ  ®Õn  
0  35
8
TCVN  
7570   
: 2006

            µm
          315  Tõ  ®Õn  
65  90 Tõ  ®Õn  
5  65

          140 
           µm Tõ  ®Õn100
90  Tõ  ®Õn  
65  90

Lîng 
qua 
sµng  µm  
140  ,kh«ng   
lín
10 35
h¬n


4.1.3 C¸tmÞn   îcsö 
     ®   dông 
chÕ    t«ng  v÷a  sau:
t¹obª  vµ  nh 


a) §èivíibª 
    t«ng:
 

– c¸tcã 
  m«®un        
®é líntõ 0,7 ®Õn   (thµnh 
1  phÇn    B¶ng  cã 
h¹tnh  1)  thÓ  îc sö 
®   dông chÕ   
t¹o

bª 
t«ng 
cÊp 
thÊp h¬n B15;

– c¸tcã 
  m«®un         ®Õn   (thµnh 
®é líntõ 1  2  phÇn    B¶ng  cã 
h¹tnh  1)  thÓ  îc sö 
®   dông chÕ    
t¹o

bª 
t«ng 
cÊp   
tõ B15 
®Õn  
B25;


b) §èivíiv÷a:
     

– c¸t cã 
  m«®un       0,7 
®é lín tõ  ®Õn  1,5  thÓ  îc sö 
cã  ®   dông chÕ    
t¹o v÷a m¸c nhá h¬n vµ 

b»ng 
M5;

– c¸tcã 
  m«®un  líntõ 1,5 ®Õn   ® îcsö 
®é        2    dông chÕ   
t¹ov÷a 
m¸c M7,5.


chó thÝch  
 TCXD  127  
:1985 híng dÉn  thÓ 
  cô  viÖc  dông 
sö  tõng     
lo¹i mÞn     së 
c¸t trªnc¬  tÝnh to¸nhiÖu 
  qu¶ 
kinh tÕ    thuËt.
  ­ kü   4.1.4  C¸t dïng chÕ  t¹o
    v÷a kh«ng ® îc lÉn qu¸ 5 %  khèi îng c¸c h¹t
 l  cã kÝch thíc lín h¬n

  m m.4.1.5   Hµm  îng     
   l c¸c t¹p chÊt (sÐt côc  c¸c t¹p chÊt d¹ng 
    vµ        côc;bïn,bôi vµ 
      sÐt)trong c¸t® îc quy 
       

®Þnh 
trong B¶ng 
  2.
9
TCVN  
7570   
: 2006

B¶ng  ­ Hµ m  îng 
2    l c¸c   
t¹p chÊt 
trong 
c¸t


Hµ m  îng   
l t¹p chÊt,%  
  khèil  
 îng,kh«ng   
lính¬n

T¹p chÊt
bª 
t«ng cÊp cao 
h¬n   bª 
  t«ng cÊp thÊp 
h¬n 
 v÷a
 
B30 vµ 
b»ng 
B30 
 

− 
SÐt 
côc  c¸c t¹pchÊt d¹ng 
vµ        côc Kh«ng  îccã
®   0,25 0,50

− 
Hµm  îng bïn,bôi,sÐt
l       1,50 3,00 10,00
4.1.6 T¹p 
  chÊt h÷u  trong c¸tkhix¸c ®Þnh 
  c¬          theo ph¬ng ph¸p  mµu, 
so  kh«ng  îc thÉm  
®   h¬n mµu 

chuÈn.

chó thÝch    
 C¸tkh«ng tho¶ m∙n ®iÒu 4.1.6cã 
  thÓ  îcsö 
®   dông nÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm  kiÓm  chøng trong 
bª t«ng cho 
thÊy îng   
l t¹pchÊt h÷u  nµy 
  c¬  kh«ng lµm 
gi¶m 
tÝnh 
chÊt c¬   
  lýyªu  cÇu ®èi    t«ng.
víibª   4.1.7 Hµm  îng clorua trong c¸t,
   l         theo    ­   
tÝnh  ion Cl tan trong axit,
   quy 
®Þnh 
trong B¶ng 
  3.


l ion  ­ 
B¶ng  ­ Hµ m  îng 
3    Cl trong 
c¸t

Lo¹ibª 
  t«ng  v÷a
vµ  Hµ m  îng 
l ion  ­,%  
Cl   khèil
 îngj,
 kh«ng   
lính¬n

Bª 
t«ng dïng trong c¸c kÕt 
    cÊu  t«ng   
bª  cètthÐp 
0,01
øng suÊt tr
  íc

Bª t«ng dïng 
trong c¸c kÕt 
    cÊu  t«ng  bª
bª  vµ   
0,05
t«ng   
cètthÐp  v÷a 
vµ  th«ng  êng
th


chó thÝch   C¸t cã 
    hµm  îng 
l ion  ­   
Cl lính¬n      quy 
c¸c gi¸trÞ  ®Þnh   B¶ng  cã 
ë  3  thÓ  îc sö 
®   dông  nÕu  tæng 
hµm  îng ion Cl  
l     trong 1    t«ng      c¸c nguån   
­
  m bª 
3
tõ tÊtc¶    vËt liÖu chÕ   
  t¹o,kh«ng       
vîtqu¸ 0,6 kg.4.1.8    îcsö 
 C¸t®   dông   
khikh¶ 
n¨ng 
ph¶n 
øng  −  ic
kiÒm   sil  
cña   kiÓm    
c¸t  tratheo 
ph¬ng 
ph¸p   
ho¸ häc 

(TCVN  7572­ : 2006) ph¶in»m  
14       trong vïng   
  cèt liÖu v«     
  h¹i.Khi kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm     ic
­ sil  cña 

cèt liÖu kiÓm    
    tran»m  trong vïng  kh¶ 
  cã  n¨ng g©y   
h¹ith× cÇn thÝ nghiÖm  kiÓm      
trabæ xung theo 

ph¬ng 
ph¸p thanh 
  v÷a 
(TCVN  
7572­ :2006) ®Ó  
14     ®¶m  
b¶o 
ch¾c 
ch¾n  h¹i.
v«  .


    îccoilµkh«ng  kh¶ 
C¸t®       cã  n¨ng x¶y   
ra ph¶n øng  –  ic
kiÒm   sil  nÕu biÕn d¹ng  ε) ë 
(   tuæi 6 
  th¸ng x¸c
   

®Þnh 
theo ph¬ng 
  ph¸p thanh 
  v÷a 
nhá 
h¬n 
0,1%. 10
TCVN  
7570   
: 2006
4.2  Cèt 
   liÖu 
lín


4.2.1  
   Cèt liÖu    thÓ  îc cung 
líncã  ®   cÊp   
díid¹ng hçn hîp nhiÒu     
cì h¹thoÆc        
c¸c cì h¹triªng biÖt.
   

Thµnh phÇn   
h¹tcña   
cètliÖu lín,
    biÓu thÞ b»ng îng sãttÝch       
l     luü trªnc¸c sµng,® îcquy 
    ®Þnh trong 

B¶ng 
4.


B¶ng  ­ Thµnh 
4    phÇn    
h¹tcña   
cèt liÖu 
lín


Lîng   
sãt tÝch 
lòy 
trªnsµng,   
  % khèi l
 îng,
 
KÝch 
øng   
víikÝch thíc h¹tliÖu 
    nhá 
nhÊt  línnhÊt,
vµ     
thíc lç
   
mm
sµng
mm 5­10 5­20 5­40 5­70 10­40 10­70 20­70

100 − − − 0 − 0 0

70 − − 0 0­10 0 0­10 0­10

40 − 0 0­10 40­70 0­10 40­70 40­70

20 0 0­10 40­70 … 40­70 … 90­100

10 0­10 40­70 … … 90­100 90­100 −

5 90­100 90­100 90­100 90­100 − − −chó thÝch   thÓ  dông   
 Cã  sö  cètliÖu línvíikÝch  íccìh¹tnhá 
      th       nhÊt ®Õn   m m, 
  3  theo 
tho¶ 
thuËn.4.2.2 Hµm  îng bïn,bôi,sÐt 
   l       trong cètliÖu líntuú theo 
          cÊp  t«ng 
bª  kh«ng         
vîtqu¸ gi¸trÞ quy 
®Þnh 

trong B¶ng 
  5.


B¶ng  ­ Hµ m  îng 
5    l bïn,bôi,sÐt 
    trong   
cèt liÖu   
lín 


CÊp   t«ng
bª  Hµ m  îng 
l bïn,bôi,sÐt,%  
      khèil  
 îng,kh«ng   
lính¬n

–  Cao 
h¬n 
B30 1,0

–   B15 
Tõ  ®Õn  B30 2,011
TCVN  
7570   
: 2006

–  ThÊp h¬n B15 3,0
4.2.3   lµm   
   §¸  cèt liÖu   
líncho  t«ng 
bª  ph¶i cã 
  cêng   
®é thö   
trªnmÉu   nguyªn 
®¸  khai hoÆc  
  m¸c 

x¸c ®Þnh 
  th«ng qua       
gi¸trÞ ®é nÐn dËp trong xilanh   
    lính¬n  lÇn 
2  cÊp cêng   
®é chÞu nÐn cña bª 

t«ng   
khidïng  gèc 
®¸  phón xuÊt,biÕn 
  chÊt;lính¬n   
    1,5 lÇn cÊp cêng   
®é chÞu nÐn cña  t«ng   
bª  khi

dïng  gèc 
®¸  trÇm 
tÝch.
 


M¸c  d¨m   
®¸  x¸c ®Þnh 
theo      nÐn 
gi¸trÞ ®é  dËp trong xilanh ® îcquy 
        ®Þnh 
trong B¶ng 
  6.


B¶ng  ­ M¸c 
6    cña  d¨m  ®¸ 
®¸  tõ  thiªnnhiªn theo  nÐn  
    ®é  dËp


§é 
nÐn  
dËp trong   
xi lanh  tr¹ng   
ë  th¸ib∙o 
hoµ 
níc,%  
  khèil
 îng

M¸c  d¨m*
®¸ 
§¸ phón 
  xuÊt  m  
x© nhËp vµ  §¸ 
phón xuÊt
§¸ trÇm  
  tÝch
®¸ biÕn 
chÊt phun trµo

140 − §Õn 
12 §Õn 9

120 §Õn 11 Lín 
h¬n  ®Õn  
12  16 Lín h¬n  ®Õn  
  9  11

100 Lín h¬n  ®Õn  
  11  13 Lín 
h¬n  ®Õn  
16  20 Lín 
h¬n  ®Õn  
11  13

80 Lín h¬n  ®Õn  
  13  15 Lín 
h¬n  ®Õn  
20  25 Lín 
h¬n  ®Õn  
13  15

60 Lín h¬n  ®Õn  
  15  20 Lín 
h¬n  ®Õn  
25  34 −

40 Lín h¬n  ®Õn  
  20  28 − −

30 Lín h¬n  ®Õn  
  28  38 − −

20 Lín h¬n  ®Õn  
  38  54 − −

*  ChØ   m¸c  d¨m   
  sè  ®¸  x¸c ®Þnh theo cêng   
®é chÞu nÐn, tÝnh b»ng  Pa   ¬ng  ¬ng          400; 1 
M t ® víic¸c gi¸trÞ 1    200; ...
    ;
200   
khicêng   
®é chÞu nÐn 
tÝnh b»ng kG/cm 2.
4.2.4  Sái vµ   
      sáid¨m dïng lµm   
cèt liÖu cho  t«ng   
  bª  c¸c cÊp ph¶icã   
  ®é nÐn dËp trong xilanh   
    phï

hîp víi
    cÇu 
yªu  trong B¶ng 
  7.


B¶ng  ­ Yªu 
7    cÇu    nÐn  
vÒ ®é  dËp ®èi      sái d¨m
víisái vµ   12
TCVN  
7570   
: 2006

§é nÐn  dËp  tr¹ng   
ë  th¸ib∙o hoµ  ,% 
níc khèil  
 îng,kh«ng   
lính¬n
CÊp   t«ng
bª 
Sái Sái 
d¨m

Cao 
h¬n 
B25 8 10

Tõ 
B15 ®Õn  
B25 12 14

ThÊp h¬n B15 16 18
4.2.5   §é 
    hao mßn     ®Ëp  
khiva  cña   
cèt liÖu línthÝ 
    nghiÖm  trong m¸y 
  Los Angeles,kh«ng   
  lính¬n 

50   
% khèil
 îng.


4.2.6  Hµm  îng h¹tthoidÑt 
   l       trong cèt liÖu línkh«ng      %  
        vîtqu¸ 15  ®èi    t«ng 
víibª  cÊp cao h¬n B30 

vµ 
kh«ng      %      
vîtqu¸ 35  ®èi víicÊp 
B30  thÊp 
vµ  h¬n.


4.2.7T¹p 
  chÊt h÷u  trong sáix¸c ®Þnh 
  c¬        theo 
ph¬ng 
ph¸p  mµu, 
so  kh«ng 
thÉm 
h¬n 
mµu chuÈn.

chó thÝch    
 Sái chøa îng   
l t¹pchÊt h÷u  kh«ng       
  c¬  phï hîp víiquy ®Þnh   
trªnvÉn  thÓ  dông 
cã  sö  nÕu kÕt qu¶ 
thÝ nghiÖm  kiÓm  chøng trong bª 
  t«ng cho thÊy îng   
l t¹pchÊt h÷u  nµy 
  c¬  kh«ng lµm gi¶m   
c¸c tÝnh chÊt c¬ 
 
lýyªu 
  cÇu ®èi    t«ng  thÓ.
víibª  cô   
4.2.8 Hµm  îng ion Cl­ 
   l     (tantrong axit)
     trong cètliÖu lín,
        kh«ng     
vîtqu¸ 0,01 
%.

chó thÝch     
  Cã thÓ  îc sö 
®   dông    cèt liÖu    hµm  îng    ­   
líncã  l ion Cl lính¬n 0,01   
% nÕu  tæng hµm  îng    ­­ 
l ion Cl
trong 1    t«ng 
  m bª 
3
kh«ng      kg.
vîtqu¸ 0,6 4.2.9  
   Kh¶ n¨ng ph¶n øng  −  ic®èi     
kiÒm   sil   víicèt liÖu    îc quy 
lín®   ®Þnh  ®èi     
nh  víicèt liÖu nhá 

theo 
4.1.8.
5  
 Ph¬ng 
ph¸p 
thö


5.1  LÊy 
   mÉu      
thö cètliÖu theo 
  TCVN  
7572­ :2006.
1  

MÉu    
thö dïng   
x¸c ®Þnh thµnh 
phÇn    thÓ 
h¹tcã  dïng     
®Ó x¸c ®Þnh hµm  îng h¹tmÞn. 
l    


5.2  X¸c 
   ®Þnh 
thµnh 
phÇn   
h¹tcña   
cètliÖu theo 
  TCVN  7572­ :2006.
2  13
TCVN  
7570   
: 2006

5.3  X¸c 
   ®Þnh 
thµnh 
phÇn 
th¹chhäc 
  cña   
cètliÖu theo 
  TCVN  
7572­ :2006.
3  


5.4    X¸c ®Þnh  khèi l
  îng riªng, khèi l
îng thÓ  tÝch vµ  ®é  hót níc cña  cèt liÖu theo  

TCVN  
7572­ :2006.
4  


5.5   X¸c 
   ®Þnh khèil  
 îng riªng,khèil  
   îng thÓ tÝch  ®é      
vµ  hót níc cña  gèc  h¹tcèt liÖu líntheo 
®¸  vµ         

TCVN  
7572­ :2006.
5  


5.6  X¸c 
   ®Þnh 
khèil  
 îng thÓ 
tÝch 
xèp  ®é 
vµ  hæng 
cña   
cètliÖu theo 
  TCVN  
7572­ :2006.
6  


5.7  X¸c 
   ®Þnh  Èm  
®é  cña   
cètliÖu theo 
  TCVN  
7572­ :2006.
7  


5.8  
   X¸c ®Þnh hµm  îng   
l bôi,bïn,sÐt 
  trong   
cèt liÖu  hµm  îng 
vµ  l sÐt côc trong   
cèt liÖu nhá theo 

TCVN  
7572­ :2006.
8  


5.9  X¸c 
   ®Þnh   
t¹pchÊt h÷u  theo 
  c¬  TCVN  
7572­ :2006.
9  


5.10  
 X¸c 
®Þnh 
cêng  vµ    ho¸ m Ò m  
®é  hÖ sè    cña  gèc 
®¸  lµm theo 
  TCVN  
7572­ :2006.
10  


5.11  
 X¸c 
®Þnh  nÐn 
®é  dËp  hÖ   ho¸ m Ò m  
vµ  sè    cña   
cètliÖu líntheo 
    TCVN  
7572­ :2006.
11  


5.12   
  X¸c ®Þnh  hao 
®é  mßn     ®Ëp  
khiva  cña   
cètliÖu líntrong m¸y 
      Los Angeles theo 
  TCVN  7572­

12  
:2006.


5.13  
 X¸c 
®Þnh 
hµm  îng h¹tthoidÑt trong cètliÖu líntheo 
l                 TCVN  
7572­ :2006.
13  


5.14   X¸c ®Þnh  kh¶ n¨ng ph¶n øng  −  ictrong   
kiÒm   sil   cèt liÖu b»ng ph¬ng ph¸p hãa häc  theo 
 

TCVN  
7572­ :2006.
14  


 5.15   
  X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng  −  ic
kiÒm   sil  trong cèt liÖu 
    b»ng ph¬ng ph¸p thanh v÷a theo 

TCVN  
7572­ :2006.
14  


5.16  
 X¸c 
®Þnh 
hµm  îng ion Cl 
l     trong cètliÖu theo 
      TCVN  
7572­ :2006.
15    
14
TCVN  
7570   
: 2006

6  
 VËn  
chuyÓn   b¶o 
vµ  qu¶n


6.1  Mçi     
   l«cètliÖu ph¶icã 
    giÊy 
chøng 
nhËn 
chÊt l  
 îng kÌm 
theo,trong ®ã   
    ghirâ:

– tªnc¬  cung 
  së  cÊp   
cètliÖu,®Þa  
  chØ, ®iÖn 
tho¹i fax;
 
,

– lo¹i  
  liÖu;
cèt

– nguån gèc   
cètliÖu;

– sè    khèil
l«vµ   îng;

– kÕt 
qu¶ 
thÝ nghiÖm    
c¸c chØ 
tiªu,
 tÝnh 
chÊt cña   
  cètliÖu.


6.2  
 Cèt liÖu  îc vËn 
®   chuyÓn b»ng  lan,tµu 
sµ    ho¶, «  ho Æc  
  t«  b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c   


kh«ng 
lµm 
biÕn  æi   
® c¸c tÝnh 
chÊt c¬,lývµ 
      hãa häc 
cña   
cètliÖu.


6.3  Cèt 
   liÖu cã 
  thÓ  îcb¶o 
®   qu¶n  kho  m¸iche 
ë  cã    hoÆc  
s©n     
b∙in¬ikh« 
r¸o.


6.4   Khi vËn 
    chuyÓn  b¶o 
vµ  qu¶n   
cèt liÖu ph¶i ®Ó  
  riªng tõng    tõng     
  lo¹ivµ  cì h¹t(nÕu cã),tr¸nh
   

®Ó  
lÉn   
t¹pchÊt.
____________________________________
15
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản