TCVN 7572-12 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
208
lượt xem
70
download

TCVN 7572-12 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-12 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 12    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-12 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn       12: X¸c ®Þnh   hao  ®é  mßn     ®Ëp   khi va  cña    cèt liÖu    lín trong  m¸y  Los  Angeles Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part12:      Determinationof resistanceto degradationof coasre aggregateby                  abrationand    impactinthe Los        Angeles machine   1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh  ph¬ng ph¸p ®¸nh    hao  gi¸sù  mßn  khèi l  îng cña        c¸c h¹tcèt liÖu      línkhi chÞu    t¸cdông  ®Ëp   mµi  va  vµ  mßn   trong m¸y    Los  Angeles. 2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006   1    Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. 3    ThuËt  ng÷  ®Þnh   vµ  nghÜa 3.1      §é  hao  mßn  (lossby      abrationand    impacting) Tæn  thÊtkhèil      îng cña        c¸c h¹tcèt liÖu khibÞ  ®Ëp   mµi      va  vµ  mßn  trong thïng quay      ®ùng mÉu     cèt liÖu vµ      bithÐp,tÝnh    b»ng  phÇn  tr¨m  khèil  îng. 4    ThiÕt  vµ  bÞ  dông  cô 55
  2. TCVN   7572­ : 2006 12    – m¸y Los Angeles, cã    kÕt cÊu b»ng thÐp, h×nh    èng    trôrçng,hai ®Çu       bÞt kÝn, cã    kÕt cÊu  cöa v÷ng ch¾c  th©n  ë  èng    a    ®Ó ® cèt liÖu vµo. ChiÒu      dµi lßng èng kho¶ng 500  m,  êng  m ® kÝnh trong kho¶ng 700  m,  m chiÒu dµy thµnh èng kh«ng nhá h¬n  m m.  12  M¸y  îc ® Æt     ®   trªn mét    trôcn»m   ngang,quay    trßn quanh      trôctheo  vËn      tèc x¸c ®Þnh; –     bi thÐp, khèil    mçi         îng tõ   viªntõ 390  ®Õn   g  445  g; – c©n  thuËt ®é  kü    chÝnh    %; x¸c 1  – bé sµng, kÝch  íc 37,5  m;  m m;  m m;  th   m 25  19  12,5  m;  m 9,5  m;  m 6,3  m;  m 4,75  m;  m 2,36  m m   1,7 m m;  vµ    – tñ  sÊy  bé  cã  phËn  ®iÒu chØnh  nhiÖt®é  æn ®Þnh     oC     sÊy    tõ 105 ®Õn   o 110  C. 5    ChuÈn   m Éu   bÞ  thö LÉy mÉu     cèt liÖu    líntheo TCVN  7572­ : 2006. Tïy  1      theo cÊp phèi h¹t,khèil mÉu        îng  thö  îc qui ®     ®Þnh  trong B¶ng    1. B¶ng  ­ Khèi îng  Éu     1    l m cèt liÖu    líndïng    ®Ó thö  hao  ®é  mßn   ®Ëp va  Khèi îng  l c¸c    cì h¹t KÝch  thíc m ¾t     sµng g   m m CÊp  phèi A B C D Tõ 37,5 ®Õn     25 1  ±  250  25 − − − Tõ
  3. TCVN   7572­ : 2006 12    6    TiÕn  hµnh  thö Cho mÉu     c¸c viªnbithÐp  thö vµ        vµo m¸y    l       thö.Sè îng viªnbithÐp  cho mçi  phÐp    thö phô  thuéc vµo    cÊp  phèih¹tcña      mÉu     cètliÖu theo    B¶ng  2. B¶ng  ­ Sè îng    2    l bi thÐp  dông  sö  trong  m¸y  Los  Angeles Khèi îng    l t¶icña bi CÊp  phèi Sè îng  thÐp l bi  g A 12 5  ±  000  25 B 11 4  ±  584  25 C 8 3  ±  330  20 D 6 2  ±  500  15 Cho m¸y quay 500 vßng          vßng  víitèc ®é tõ 30  ®Õn   vßng  33  trong 1    phót.Sau          ®ã lÊy vËt liÖu ra    kháim¸y,sµng  bé      s¬  qua sµng  kÝch  íclính¬n    m           cã  th     1,7 m ®Ó lo¹i h¹tto. bít LÊy phÇn    lätsµng    ®Ó sµng tiÕp    trªnsµng 1,7  m.  m Toµn  phÇn    bé  cèt liÖu trªnsµng      1,7  m   îc m ®   röa  s¹ch,sÊy    ®Õn   khèil    îng kh«ng  æi  c©n    chÝnh      g. ® vµ  víi®é  x¸c tíi 1  PhÇn    lätsµng    m   îccoilµtæn  1,7 m ®       thÊtkhèil      îng cña  mÉu   sau    khithÝ  nghiÖm. §Ó  ®¸nh    îc sù  gi¸®   ®ång nhÊt cña    mÉu     cèt liÖu,cã    thÓ    x¸c ®Þnh tæn thÊtkhèil      îng cña mÉu     thö sau 100 vßng quay. Sau    ®ã,  æ   ® mÉu     phÇn    kÓ c¶  lätsµng 1,7  m   m vµo m¸y, chó  tr¸nh r¬iv∙i.   ý        Sau    ®ã cho m¸y quay tiÕp 400 vßng n÷a      ®Ó x¸c ®Þnh tæn thÊtkhèil sau     îng  500 vßng quay nh  quitr×nh ®∙      nªu  trªn. Cèt liÖu ® îccoilµcã  cøng          ®é  ®ång nhÊt,nÕu    gi÷a ®é    tû lÖ    hao    hôt khèil    îng sau  100 vßng quay  vµ  hao    ®é  hôt khèil    îng sau  500 vßng  quay  kh«ng        vîtqu¸ 0,2 %. 7    TÝnh  kÕt  qu¶  §é  hao mßn     ®Ëp   H m ) lµhao    khiva  (     hôt khèil    îng cña  mÉu   ícvµ  tr   sau      khithö,tÝnh  b»ng phÇn tr¨m  khèil    îng,theo  c«ng  thøc: m −m1 Hm = × 100 m trong ®ã:   57
  4. TCVN   7572­ : 2006 12    m   lµkhèil      îng mÉu   ban  ®Çu,  tÝnh  b»ng gam   (g); m 1 lµkhèil      îng mÉu   sau      khithö,tÝnh  b»ng  gam  (g). 8    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   cÇn  ®ñ    cã  c¸c th«ng    tinsau: – lo¹i  nguån  gèc    cètliÖu lín;   – tªnc«ng    tr×nh,vÞ        trÝ lÊy mÉu; – tªnkho      b∙ihoÆc   c«ng  êng; tr – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – khèil    îng mÉu   sau      khithö 100  vßng  quay  500  vµ  vßng  quay; – hÖ   ®ång  sè  nhÊt vÒ  cøng    ®é  cña    cètliÖu lín;   – ®é  hao  mßn     ®Ëp   khiva  cña    cètliÖu lín, m ;     H – tªnngêithö vµ  së        c¬  thÝ nghiÖm; – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy. _______________________________ 58
Đồng bộ tài khoản