TCVN 7572-15 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
143
lượt xem
49
download

TCVN 7572-15 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 15: Xác định hàm lượng clorua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-15 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 15    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-15 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     15: X¸c  ®Þnh   hµm  îng  l clorua Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part15: Determinationof chloridecontent           1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh  ph¬ng ph¸p    x¸c ®Þnh  hµm  îng  l clorua trong      cèt liÖu  trong  t«ng vµ  bª    theo    haitr¹ngth¸i hoµ        : tan trong nícvµ      hoµ    tan trong axit.   Chó  thÝch    Trong hÇu  hÕt c¸c tr êng  hîp, hµm  l îng clorua tan trong axit îc xem  nh hµm  l    ® îng clorua tæng.   2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN  4851    : 1989 (ISO 3696    : 1987)    íc dïng     N   ®Ó ph©n tÝch trong phßng thÝ  −  nghiÖm   Yªu  cÇu  thuËtvµ  kü    ph¬ng  ph¸p thö. TCVN   7572­ :2006   1    Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. 3    Qui  ®Þnh   chung 3.1   N íc dïng       trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm                 lµníc cÊt theo TCVN  4851   :1989, hoÆc     ®é       níc cã  tinh khiÕtt  ¬ng  ¬ng. ® 3.2  Ho¸     chÊt dïng    trong thö nghiÖm   ®é        cã  tinhkhiÕtkh«ng    thÊp  h¬n  “tinhkhiÕtph©n      tÝch”.   81
  2. TCVN   7572­ : 2006 15    3.3  Ho¸     chÊt pha    lo∙ngtheo    thÓ    tû lÖ  tÝch  îc® Æt  ®   trong ngo Æc     ®¬n. VÝ     O 3  dô: HN (1+2) lµ dung      dÞch gåm   thÓ  1  tÝch  O 3  m   Æc   HN ®Ë ® trén ®Òu     thÓ    víi2  tÝch    níc cÊt. 3.4      ThÝ nghiÖm   îc tiÕn  ®   hµnh song song     îng  trªnhai l c©n cña mÉu  thö.Chªnh    lÖch gi÷a    hai kÕt  qu¶    thö ph¶in»m     trong giíi     h¹n  cho  phÐp, nÕu        vîtqu¸ ph¶itiÕn hµnh    .     thö l¹i 4    ThiÕt  vµ  bÞ  dông  thö  cô  4.1  ThiÕt bÞ       lÊy  Éu m 4.1.1   Dông   ®Ó      cô  lÊy  Éu   t«ng: m¸y  m bª    khoan èng      lÊy lâi.M¸y c¾t    lÊy mÉu   t«ng  bª  d¹ng côc  ho Æc  m¸y  khoan xoay  ®Ëp     lÊy mÉu   t«ng  d¹ng  bª  ë  bét. 4.1.2   Mòi     khoan èng lÊy    ® êng  lâi,cã  kÝnh  m m   60  hoÆc  mòi khoan      ® êng  lÊy bét cã  kÝnh    tõ 10  m   m ®Õn   m m. 16  4.1.3      Th×a  Æc   ho que    g¹t b»ng thÐp kh«ng  ®Ó   rØ  lÊy mÉu   t«ng  bª  bét tõ lç khoan, giÊy  d¹ng          bãng  kÝnh    ®Ó høng  mÉu  khoan. 4.1.4 Tói ®ùng   Éu        m b»ng  polyetylen. 4.2  ThiÕt bÞ       gia  c«ng  Éu m 4.2.1 Bóa,       cèi chµy  b»ng  ®ång  Æc   ho gang    ®Ó ®Ëp   nghiÒn    vµ  cètliÖu ho Æc   t«ng    bª  d¹ng  côc. 4.2.2 Sµng       µm ho cì140    Æc   150 µm. 4.3  ThiÕt bÞ  dông  ph©n        vµ  cô  tÝch  Éu m 4.3.1 C©n   thuËt cã  chÝnh         kü    ®é  x¸c tíi 0,01  g. 82
  3. TCVN   7572­ : 2006 15    4.3.2 C©n      ph©n   tÝch  ®é  cã  chÝnh      x¸c tíi 0,0001  g. 4.3.3 Tñ     sÊy  bé  cã  phËn  ®iÒu  khiÓn  nhiÖt®é.   4.3.4 Dông   thuû     cô  tinh c¸c lo¹i           ®Ó ph¸ mÉu   chuÈn  vµ  ®é. 4.3.5 GiÊy       läc ®Þnh  îng  l kh«ng      tro lo¹ich¶y  chËm. 4.3.6 BÕp      ®iÖn. 4.3.6 Tñ     hót. 5    Ho¸  chÊt 5.1   B¹c nitratAgN O 3,    dung dÞch 0,1  Dïng  N.  èng chuÈn  s½n.  cã  B¶o qu¶n dung dÞch trong  b×nh  thuû    tinhmµu      tèi®Ó tr¸nhbÞ    ¸nh  s¸ng  chiÕu    trùctiÕp. 5.2  A m oni     sunfoxyanua  4SCN,  NH dÞch      Æc     dung  0,1 N ho kalisunfoxyanua  KSCN, dung  dÞch  0,1 N.    Dïng  èng  chuÈn hoÆc   hoµ    tan 8,50  NH 4SCN   Æc   g  ho 10,50  KSCN   g  trong níccÊt vµ        ®Þnh  møc  ®Õn   000    1  ml,l¾c  ®Òu. 5.3  AxitnitricHN O 3,nång  (1+4).Pha           ®é    lo∙ng100  HN O 3    1,42)víi400  níccÊt,khuÊy    ml  (d =      ml      ®Òu. 5.4      ChØ  thÞ s¾t  I amoni  (II   ) sunfat FeNH 4(SO4) .12H2O.    2 Hoµ  50  FeNH 4(SO4) .12H2O   tan  g  2 trong  100  níc cÊt,®un  ml      nãng cho tan hoµn toµn  thªm  vµ  vµo 1ml  O 3  =  HN (d  1,42)råi®Ó       nguéi.B¶o    qu¶n dung  dÞch  trong b×nh    thuû  tinh. 5.5  Hy®r«     peoxitH 2O 2,dung      dÞch  % 30  Chó thÝch      NÕu  kh«ng dïng èng chuÈn cÇn ph¶i®Þnh    chuÈn      l¹i dung  c¸c dÞch  pha  íc khitiÕn  ®∙  tr     hµnh  phÐp thö. 6    LÊy  Éu   chuÈn  mÉu   m vµ  bÞ  thö 83
  4. TCVN   7572­ : 2006 15    6.1  Cèt     liÖu 6.1.1 LÊy  Éu    m LÊy  mÉu  theo TCVN   7572­ :2006.Tõ  1     mÉu   trung b×nh      rótgän        ®Ó lÊy ra khèil    îng mÉu   sau: nh  – c¸t:  500  díi g    sµng  m m; 5  – ®¸ (sái)  :theo khèil qui ®Þnh     îng    trªnB¶ng    1, tuú theo      Æc   êng  cì h¹tho ® kÝnh      h¹tcèt liÖu  línnhÊt.   B¶ng  –  1  Khèi îng  Éu l m §êng  kÝnh      h¹tlínnhÊt,m m   10 20 40 70 Cì    m h¹t,m ÷10 5  ÷  10  20 ÷  20  40 ÷  40  70 Khèi l    îng mÉu,  kg 0,5 1,0 10,0 30,0 Chó thÝch   nguyªn   §¸  khaihoÆc   cã        m m     t¶ng    ®¸  cìh¹ttrªn70  lÊy 13  ®Õn   t¶ng  15  ®Ëp  nhá thµnh      cì h¹t40  mm   ®Õn   m m   rótgän    kg  70  vµ    ®Ó 30  mÉu. 6.1.2 ChuÈn   m Éu      bÞ  thö 6.1.2.1  Tõ      mÉu   (sái)        ®¸  , h¹tlính¬n  Æc   cì ho b»ng  m m,  5  dïng bóa ®Ëp  nhá thµnh      cì c¸c h¹tcã    nhá h¬n. Trén    ®Òu,    rótgän    khèil cì h¹ttheo  ®Ó cã   îng      B¶ng    1. TiÕp    tôc ®Ëp  nhá  rótgän  vµ    cho  tí khinhËn  îc500  mÉu           i ®   g  cìh¹tnhá  h¬n  m m. 5  6.1.2.2  Chia     500  c¸tho Æc   (sái) chuÈn  thµnh    g    ®¸   ®∙  bÞ  haiphÇn b»ng nhau: 250  lµm    g  mÉu  u; l   250  lµm  g  mÉu   thö. 6.1.2.3 Trén     ®Òu  250  mÉu,  g  dïng ph¬ng ph¸p chia tlÊy ra kho¶ng         100  mÉu,  g  nghiÒn nhá ®Õn   läthÕt    qua  sµng  µm ho 140    Æc   150 µm. Sau  ® a  ®ã  mÉu   vµo  khay,sÊy    ®Õn  khèil    îng kh«ng  æi, ®   råi®Ó     nguéitrong b×nh        hót Èm,  nhËn  îcmÉu   ®   thö. 6.2  Bª     t«ng 6.2.1 LÊy  Éu    m 84
  5. TCVN   7572­ : 2006 15    MÉu   t«ng  thÓ      bª  cã  lÊy tõ kÕt cÊu    díid¹ng côc  Æc   ho d¹ng bét.Qu¸    tr×nh lÊy mÉu       cÇn ®¶m  b¶o  kh«ng lµm thay ® æi    thµnh phÇn    vËt chÊt cña    mÉu   kh«ng      vµ  ®Ó t¹pchÊt kh¸c lÉn      vµo mÉu. Khèi  l   t«ng  îng bª  cÇn thiÕtnh    sau: – mÉu   d¹ng  ë  côc  hay    lâikhoan,kh«ng  h¬n    Ýt  100  g – mÉu   d¹ng    ë  bét,kh«ng  h¬n Ýt   15    g Chó thÝch 1)    §Ó lÊy  îc mÉu     ®   ®¹i diÖn    ®ñ khèi l   îng  g,  15  dïng  khoan  xoay ®Ëp     víimòi  khoan  ® êng  cã  kÝnh tõ  10  m   m ®Õn   m m,  16  khoan kho¶ng  mòi  6  trong mét    vïng kho¶ng 0,15  m   m 2 cho ®Õn       îc ®ñ   khilÊy ®   khèi   l   îng mÉu, khoan    lÊy mÉu   theo tõng chiÒu s©u      ...   1, 2, 3    nÕu  cm cÇn  thiÕt. 2) Trêng hîp lÊy mÉu  b»ng khoan  èng  dïng      cã  níc ®Ó khoan  nªn lÊy mÉu   ® êng  cã  kÝnh    lính¬n  m m,  70  sau    ®ã c¾t kh« lÊy kho¶ng  g  phÇn  25  ë  gi÷a mÉu  ®em  nghiÒn lÊy mÉu  thö nghiÖm     ®Ó tr¸nh sai sè      bëihµm  îng    l clorua bÞ    hoµ  trong níckhikhoan. tan        6.2.2 ChuÈn   m Éu      bÞ  thö 6.2.2.1 MÉu   t«ng     bª  d¹ng côc  tiÕn hµnh chuÈn  nh  bÞ  ®iÒu 6.1.2cho    ®Õn     khinhËn  îcmÉu     ®   thö ë  d¹ng  bét. 6.2.2.2 MÉu   t«ng     bª  d¹ng    bét sÊy  nhiÖt®é   ë  o ±  o ®Õn     105 C   5 C   khèil    îng kh«ng  æi, sau  ®Ó   ®   ®ã  nguéitrong b×nh        hót Èm,  nhËn  îcmÉu   ®   thö 7    TiÕn  hµnh  thö 7.1  Nguyªn     t¾c    Hµm  îng  l clorua ® îc x¸c ®Þnh        theo nguyªn t¾c kÕt tña clorua hoµ    tan b»ng mét îng  l b¹c nitratd,     chuÈn îng  l b¹c nitratkh«ng    ph¶n øng b»ng amoni sunfoxyanua  Æc     ho kalisunfoxyanua    víichØ  thÞ  s¾t  Iam«ni sunfat. (II   )    Tr×nh    tù tiÕn hµnh  sau:   nh  7.2  X¸c     ®Þnh   hµm  îng  l clorua  hoµ  tan  trong  níc 7.2.1 C©n       kho¶ng  g  m ] (chÝnh  5  [   x¸c ®Õn  0,0001  tõ  g)  mÉu  thö  chuÈn    ®∙  bÞ theo 6.1.2.3  ho Æc  6.2.2.2cho    vµo cèc 250    ml. Thªm  ml    50  níc cÊt,®Ëy     kÝn b»ng  Æt   m kÝnh ®ång    hå, ®un  85
  6. TCVN   7572­ : 2006 15    s«itrªnbÕp      ®iÖn  trong 2    phót.Gi÷    yªn trong 24      giê.Läc kh«ng      trolo¹ich¶y  chËm   röa  vµ  b»ng    níc cÊt nãng.   7.2.2   ChuyÓn     toµn  níc läc sang  bé      cèc 250    ml, thªm vµo  ml  O 3 (1+4) vµ  ml  2O 2  3  HN   3  H (30    %). §Ëy kÝn cèc b»ng  Æt   m kÝnh ®ång      hå, gi÷ yªn trong 1    phót ®Õn   phót.§un    2    cèc    s«ithËtnhanh    trªnbÕp    ®iÖn    råichuyÓn cèc    ra kháibÕp,      ®Ó nguéi. Chó thÝch      Cèc ph¶i ® îc ®Ëy       kÝn trong qu¸ tr×nh ®un nãng    ®Ó ng¨n c¶n clorua kh«ng  thÊt tho¸tdo    bÞ      bay h¬i. 7.2.3      Thªm mét    giätchØ  thÞ phenolphtaleinvµo    dung dÞch  chuÈn  ®∙  bÞ, nÕu  xuÊt hiÖn    mµu   hång  cho  thªm        vµigiätaxitnitr   %   ic5  ®Õn     khidung  dÞch  mÊt  mµu  hång. 7.2.4      Cho mét îng  dung  l d  dÞch b¹c nitratcã    nång    0,1    N 1] vµ  thÓ    ®é   N [   cã  x¸c ®Þnh  V 1] vµo  [   dung dÞch trªn,®un    nãng nhÑ     ®Ó ®¶m  b¶o kÕt tña hoµn toµn b¹c clorua.§Ó     nguéi ®Õn     nhiÖt   ®é  phßng. Thªm  ml    1  chØ  thÞ s¾t  I amoni sunfatvµ  (II   )     nhËn biÕt l b¹c   îng  nitrat  kh«ng ph¶n øng  b»ng  dung  dÞch  amoni sunfoxyanua      tiªutèn [ 2].   0,1 N ®∙     V 7.3  X¸c     ®Þnh   hµm  îng  l clorua  hoµ  tan  trong  axit 7.3.1 C©n       kho¶ng  g  m ] (chÝnh  5  [   x¸c ®Õn  0,0001  tõ  g)  mÉu  thö  chuÈn    ®∙  bÞ theo 6.1.2.3  ho Æc  6.2.2.2cho    vµo  cèc 250    ml.Thªm  ml    50  níccÊt,®Ëy    kÝn  b»ng  Æt   m kÝnh  ®ång  hå. 7.3.2 Cèc  îc ®un           ®   s«i trªn bÕp  ®iÖn trong  phót.§Ó   2    nguéi vµ      läc dung dÞch qua giÊy    läc kh«ng      trolo¹ich¶y chËm   röa  vµ  b»ng      níccÊt nãng.Sau  tiÕn hµnh ¬ng      ®ã    t tù 7.2.4. 7.4  TÝnh     kÕt  qu¶   ­  Hµm  îng clorua [Cl]trong mÉu     îctÝnh  l     thö,®   b»ng  phÇn  tr¨m (%)    khèil    îng,theo  c«ng  thøc: 0355( 1N 1 − V 2 N 2 ) 0, V %   ­]=  [Cl   × 100 m trong ®ã:   86
  7. TCVN   7572­ : 2006 15    0,0355    gam    ¬ng  lµsè  clot øng    víimét    ¬ng îng clo; mili® l   V 1 lµthÓ    tÝch    b¹c nitrat cho   ®∙  vµo,tÝnh    b»ng  mili   lÝt(ml); V 2 lµthÓ    tÝch  amoni sunfoxyanua    dïng    ®Ó chuÈn  ®é,  tÝnh  b»ng  mili   lÝt(ml); N 1 lµnång  dung    ®é  dÞch    b¹c nitrat; N 2 lµnång  dung    ®é  dich am«ni sunfoxyanua;     m   lµkhèil      îng mÉu       lÊy ®Ó ph©n tÝch,tÝnh    b»ng  gam   (g). KÕt qu¶ hµm  îng  l clorua cña      cèt liÖu  Æc   t«ng    ho bª  lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ thö     îng trªnhai l   c©n, chªnh    lÖch  gi÷a    haikÕt  qu¶  kh«ng  îclính¬n  ®     0,005  %. 8    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   gåm       c¸c néidung  sau:   – ký hiÖu  mÉu; – n¬i lÊy mÉu   nguån      vµ  gèc    cèt liÖu (má    khaith¸c)ho Æc     phËn      tªnbé  c«ng tr×nh lÊy mÉu       bª  t«ng; – tªn®¬n  vµ    vÞ  ngµy  thÝ  nghiÖm; – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy; – hµm  îng clorua trong mÉu   l       (hµm îng clorua hoµ    l     tan trong níchoÆc       trong a  .   xit) _______________________________ 87
Đồng bộ tài khoản