TCVN 7572-16 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
104
lượt xem
45
download

TCVN 7572-16 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 16: Xác định hàm lượng sunfat và sunfit trong cốt liệu nhỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-16 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 16    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-16 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     16: X¸c  ®Þnh   hµm  îng  l sunfatvµ    sunfittrong      cèt liÖu  nhá Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part16: Determinationof sulfateand            sulf te i  content 1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh ph¬ng ph¸p    x¸c ®Þnh hµm  îng  l sunfatvµ    sunfit tÝnh  SO 3, trong cèt   , ra        liÖu nhá.   2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006   1    Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy  mÉu. 3    ThiÕt  vµ  bÞ  thuèc  thö – c©n  thuËt,chÝnh    kü    x¸c ®Õn   0,01g; – c©n  ph©n   tÝch,chÝnh      x¸c ®Õn   0,0001 g. – sµng  m   4  lç/cm2; 5m vµ  900  – b×nh  hót  m; È – tñ  sÊy; – cèc  nung  (dung  tÝch 500  ml); – m¸y  khuÊy; – bÕp   ®iÖn; – lß nung;   87
  2. TCVN   7572­ : 2006 16    – m¸y  l¾c; – b×nh  ®Þnh   møc ,dung    tÝch  1000ml; – thuèc  thö  (chÊt chØ     thÞ  bariclorua);   – metyl ®á.   4    ChuÈn   m Éu   bÞ  thö 4.1  LÊy     mÉu  theo TCVN   7572­ :2006. 1   4.2  Sµng     mÉu     c¸tqua íisµng  kÝch  ícm ¾t  l  cã  th   sµng  m m       nh÷ng        5  ®Ó lo¹ibá  h¹tsáira.LÊy 400  g    c¸t®em  nghiÒn nhá cho    lätqua sµng  900  4  lç/cm2. LÊy    200  c¸t®∙  g    nghiÒn nhá chia lµm      hai phÇn    ®Ó tiÕn hµnh thö song song. Sè     nghiÒn    c¸t®∙  cßn    îc dïng    l¹i®   ®Ó th¨m  SO 3 tr     dß  íc khi ®Þnh îng. l 5    TiÕn  hµnh  thö 5.1   Thö     th¨m      g  dß: §æ 40  ®Õn   g    50  c¸tnghiÒn vµo cèc dung tÝch 500    ml, cho thªm 250  níc ml    cÊt vµ    khuÊy ®Òu  trong thêigian      kho¶ng  giê.Sau    4    ®ã nhá  giät®Õn   giätaxitclohydricvµ  2    3        5  dung  ml  dÞch    bariclorua 10      % vµo cèc,®un    oC         tíi50  råi®Ó yªn trong 4        giê.Khi trong cèc    l¾ng  chÊt mµu     tr¾ng nghÜa    lµtrong c¸tcã      chøa    c¸c muèi gèc sunfat,  sunfit§iÒu    . nµy  nghÜa    cã  lµcÇn  tiÕn hµnh          thö ®Ó x¸c ®Þnh hµm  îng SO 3. l   5.2   C©n  kho¶ng 100 g c¸t ®∙ sÊy    kh« ®Õn  khèi îng kh«ng ® æi   l vµ ®∙ nghiÒn qua sµng   4 900lç/cm2. §æ     mÉu  thö vµo b×nh  500  níc cÊt,®Ëy   cã  ml      kÝn n¾p  b×nh, bäc    s¸p bªn ngoµi vµ    l¾c ®Òu  trong thêigian      kh«ng  h¬n  giê.Sau      Ýt  4    ®ã l¹ikhuÊy ®Òu   läc qua  vµ    giÊy    läc.LÊy 100  ml dung dÞch  läc,cho  ®∙    vµo cèc nung  chøa  cã  250  níc cÊt,nhá  giät®Õn   giätchÊt chØ  ml      4    5      thÞ mµu  vµo      ®ã ®Ó dung dÞch biÕn mµu. Nhá    axitclohydric(HCl) vµo      cèc cho ®Õn     khi dung  dÞch  mµu     cã  ®á th×    l¹inhá thªm  giät®Õn   giätchÊt  4    5    chØ  thÞ mµu  vµo ®ã. §un dung dÞch  ®Õn  gÇn    æ   ml  s«i,® 15  dung dÞch    bariclorua (BaCl ) 10      2   % vµo cèc    råitrén ®Òu.    Muèn cho    bari sunfat(BaSO 4) kÕt        tinhnhiÒu th× ®un dung dÞch ®Õn  nhiÖt ®é   oC     60  ®Õn   oC   70  trong 2        giê råi 88
  3. TCVN   7572­ : 2006 16    ®Ó   yªn   trong   vµi   giê   n÷a   hoÆc   ®Ó   c¸ch ®ªm.   Läc  dung  dÞch  qua  giÊy läckh«ng    nhóng        tro®∙  níc,tr¸ngcèc    b»ng      còng      nícläcvµ  ®æ lªngiÊy läccho      cÆn   ®äng  trªngiÊy läc. bªn      Bá  giÊy läccÆn       vµo  chÐn  nung  röa s¹ch vµ  ®∙      c©n  s½n.  §Æt  chÐn  nung  vµo    lßnung  nhiÖt®é    cã    tõ o o 700 C   ®Õn   800 C   trong 15    phót®Õn   phót.LÊy    20    chÐn      ra ®Ó nguéitrong b×nh          hót Èm ®Õn   nhiÖt   ®é  phßng    råi®em   c©n  b»ng  c©n  ph©n  tÝch,chÝnh      x¸c®Õn   0,0001  g. 6    TÝnh  kÕt  qu¶ 6.1      Hµm  îng  l sunfua trioxi chøa    t trong mÉu     thö (SO 3) tÝnh    b»ng phÇn tr¨m (%),chÝnh      x¸c ®Õn   0,01  theo  %,  c«ng thøc: 5 × (m 1 − m 0 ) SO 3 = × 100 × 0, 343 m trong ®ã:   m 1 lµkhèil      îng chÐn chøa  cÆn,  tÝnh  b»ng  gam   (g); m o lµkhèil      îng chÐn kh«ng  chøa cÆn,  tÝnh  b»ng  gam   (g); m   lµkhèil      îng mÉu     thö,tÝnh  b»ng gam   (g); 0,343      chuyÓn  lµhÖ sè  BaSO 4  thµnh  3. SO 6    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   gåm       c¸c néidung  sau  ; 89
  4. TCVN   7572­ : 2006 16    _______________________________ 90
Đồng bộ tài khoản