TCVN 7572-3 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
159
lượt xem
69
download

TCVN 7572-3 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-3 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 3    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-3 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     íng  3: H dÉn  ®Þnh   x¸c  thµnh  phÇn   th¹ch  häc Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part3: Guide        fordeterminationof petrographiccomposit       ions 1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy híng dÉn ph¬ng ph¸p    x¸c ®Þnh thµnh phÇn th¹ch häc    cña    cèt liÖu nhá dïng chÕ  t¹obª    t«ng  v÷a. vµ  2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006  Cèt  1     liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy mÉu. 3    ThiÕt  vµ  bÞ  thuèc  thö – c©n  thuËt cã  chÝnh    kü    ®é  x¸c 0,01  %; – bé  sµng  kÝch  ícm ¾t  cã  th   sµng:5  m;    m;    m 2,5 m 1,25 m m;    µm;  630  µm;  315  µm;  140  – kÝnh  hiÓn    ®é  vi cã  phãng      lÇn  ®¹itõ 10  ®Õn   lÇn; 50  – kÝnh  hiÓn    vi ph©n   cùc  ®é  cã  phãng    ®¹i®Õn   350  1  lÇn; – kÝnh  lóp; – thanh  nam   ch© m ; 17
  2. TCVN   7572­ : 2006 3    – thuèc  thö  dïng      ®Ó x¸c ®Þnh  thµnh  phÇn  kho¸ng  (VÝ      dô: axitclohy®ric,  dung  dÞch 0,05    N); – que  thuû  tinh nhá.   4    Nguyªn  t¾c Dïng kÝnh hiÓn    vi thÝch hîp    ®Ó xem  xÐt,ph©n      lo¹inhãm  th¹ch häc, ®Õ m   l     sè îng  tÝnh    vµ  tû lÖ  phÇn  tr¨m cña    tõng    lo¹ith¹chhäc.   5    ChuÈn   m Éu   bÞ  thö MÉu     îclÊy vµ  thö ®     chuÈn  theo  bÞ  TCVN   7572­ :2006. 1   Sµng mÉu  qua sµng  kÝch  íc m ¾t  cã  th   sµng  m m.    5  R¶i máng îng    l cèt liÖu nhá      trªntÊm kÝnh hay  tÊm b×a, ®Çu       tiªnquan    s¸tb»ng  ¾t  êng, sau  dïng  m th   ®ã  kÝnh    lóp hay kÝnh hiÓn      vi®Ó xem  xÐt  lo¹i     nh÷ng    ra h¹t®Êt    sÐt hay    lípsÐt  bäc  ngoµinh÷ng        h¹tcètliÖu nhá.   Röa s¹ch    cèt liÖu nhá      råisÊy kh« ®Õn  khèil kh«ng  æi. Sau     îng  ®   ®ã sµng mÉu  qua  sµng    bé  tiªu chuÈn  c©n  vµ  khèil    îng mÉu     trªnmçi    cìsµng  theo  B¶ng  1. B¶ng  ­ Khèi îng  Éu     1    l m ®Ó thö  thµnh  phÇn  th¹ch  häc KÝch   thíc h¹t   Khèi îng  Éu   l m mm g Lín h¬n    m     2,5 m ®Õn   m m 5  25,00 Lín h¬n    1,25  m   m ®Õn     m 2,5 m   5,00 Lín h¬n    µm ®Õn   630    1,25  m m   1,00 Lín  h¬n  µm ®Õn   315    µm 630    0,10 Tõ  µm ®Õn   140    µm 315    0,01 18
  3. TCVN   7572­ : 2006 3    6 TiÕn    hµnh  thö 6.1      Dïng kÝnh    lóp hay kÝnh hiÓn    vi quan      s¸tx¸c ®Þnh thµnh phÇn th¹ch häc    cña    cèt liÖu nhá  (trong ®ã   c¶        cã  c¸c t¹p chÊt)vµ      x¸c ®Þnh h×nh d¸ng    h¹tcòng  ® Æc   nh  tÝnh    Æt   bÒ m cña      h¹tcèt liÖu nhá    ®ã.  Khi    soi kÝnh hiÓn    vi,dïng que nhá      g¹tcèt liÖu nhá  thµnh  ra  tõng nhãm. Khi cÇn thiÕtcã    thÓ  x¸c ®Þnh        c¸c lo¹ith¹ch häc    b»ng thuèc thö (dung      dÞch    axitclohy®ricv.v..)    hay b»ng kÝnh hiÓn    vi ph©n  cùc. 6.2  Nh÷ng         h¹tcètliÖu nhá          vìra tõ m¶nh      ® îcchiathµnh    c¸c lo¹i®¸      c¸c nhãm   th¹chhäc    theo B¶ng  2. B¶ng  ­ Tªn    2    lo¹ith¹ch  häc  cña    cèt liÖu  nhá Nhã m  th¹ch häc Tªn    lo¹ith¹ch  häc 1. §¸ m¸cma     X© m  nhËp  s©u  (plutonicrocks)   granit,   gabro,dioxit sinenit norit…     ,   , X© m  nhËp  n«ng  dyke  ( rocks) diabaz,diori pocfiar taplitpecmatit…     t i ,   , Phón xuÊt (   volkanicrocks   ) bazan,spil tandezit, i    i ,  riol tdaxit… , 2. §¸ trÇm      tÝch (sedimentary)   ®¸    v«i,®«l«mit, th¹ch,®¸  ic phosphorit  sa    sil  , 3. §¸ biÕn      chÊt (metaiorphic)   quaczit ®¸    , phiÕn,®¸    gneis,migmatit amphiboli .…     , t 6.3   Nh÷ng h¹t cèt liÖu nhá ®¬n  kho¸ng ® îc chia thµnh c¸c nhãm: th¹ch anh, fenspat,  mica,   amphibon,pyroxen,canxit,       gloconnit  opan,canxedoan,qu Æng,      than  v.v… ®¸  6.4 Nh÷ng         h¹tcèt liÖu nhá    lµ m¶nh cña  phiÕn  icvµ  ®¸  sil   ®Êt sÐt  macno,  oparit kho¸ng  ®¸  ®¸    , chøa  Æng   chøa u  qu vµ  l huúnh,nh÷ng    d¹ng      vitinhcña    ic mica  c¸c chÊt l¾ng  «xitsil   , vµ      h÷u  ® îc c¬    xÕp  vµo    c¸c nhãm     t¹pchÊt cã    h¹i. 6.5  M«        t¶,ph©n nhãm   mÉu     cètliÖu nhá    theo  h×nh  d¸ng  ® Æc   vµ  tÝnh    Æt   bÒ m theo  B¶ng  3. B¶ng  ­ Ph©n   3    nhãm       h¹tcèt liÖu  nhá  theo  h×nh d¸ng  ® Æ c   vµ  tÝnh    Æt bÒ m 19
  4. TCVN   7572­ : 2006 3    Nhã m     h¹ttheo  h×nh d¸ng Nhã m     h¹ttheo  Æ c   ® tÝnh    Æt bÒ m C¸t thiªnnhiªn     C¸t nghiÒn   Mßn  nh½n GÇn   gièng lËp ph¬ng Nh ½n Cã gãc  c¹nh DÑt hoÆc   dµi Nh¸m 7    TÝnh  kÕt  qu¶ 7.1   §Õm   l h¹tcña    sè îng    tõng    lo¹ith¹ch häc    trong mçi îng  l mÉu   cïng      cã  cì h¹t.Hµm  îng    l h¹tcña  tõng nhãm  th¹ch häc  ( i X ) trong mçi l îng mÉu,  tÝnh b»ng  phÇn  tr¨m, chÝnh  x¸c ®Õn   0,1 %,      x¸c ®Þnh  theo  c«ng  thøc: n Xi= × 100       …   (1) N trong ®ã:   n  lµsè îng h¹tcètliÖu nhá    l         cña  tõng    lo¹ith¹chhäc    trong mçi îng mÉu;   l   N   lµtæng  h¹t®Õ m   îctrong l     sè    ®    îng mÉu. 7.2      Hµm  îng    l h¹tcña mçi nhãm  th¹ch häc    trong toµn  mÉu       bé  cèt liÖu nhá  X),tÝnh  (   b»ng phÇn  tr¨m,theo    c«ng  thøc: X 2 , × m 2 , + X 1, × m 1, + X 0 , × m 0 , + X 0 , × m 0 , + X 0 , × m 0 , 5 5 25 25 63 63 315 315 14 14 X =    …      (2) m 2 , + m 1, + m 0 , + m 0 , + m 0 , 5 25 63 315 14 trong ®ã:    X 2,5; X 1,25; X 0,63; X 0,315; X 0,14            lµ hµm  îng    l h¹tcña tõng nhãm  th¹ch häc    theo        cì h¹tx¸c ®Þnh  theo  c«ng thøc (1),tÝnh      b»ng  phÇn  tr¨m (%);   m 2,5   1,25   0,63   0,315   0,14  lµkhèil   ;m ;m ;m ;m    îng tõng mÉu   theo  tõng      cìh¹t,tÝnh  b»ng  gam  (g). 8    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   cÇn  c¸c th«ng    cã    tinsau: – lo¹i nguån   vµ  gèc  cña    cètliÖu; 20
  5. TCVN   7572­ : 2006 3    – tªnkho,b∙ihoÆc         c«ng  êng; tr – vÞ      trÝ lÊy mÉu; – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – kÕt  qu¶    thö (hµm îng h¹tc¸c lo¹i l         th¹chhäc);   – tªnngêithö vµ  së        c¬  thÝ nghiÖm; – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy. _______________________________ 21
Đồng bộ tài khoản