TCVN 7572-8 : 2006

Chia sẻ: Tranphuongtrinh Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
220
lượt xem
97
download

TCVN 7572-8 : 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cốt liệu cho bê tông và vữa  Phương pháp thử  Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7572-8 : 2006

  1. TCVN   7572­ : 2006 8    T       h  È    iÖ    n  m iª u c  u  n v   t   a  TCVN 7572-8 : 2006 XuÊt  b¶n  lÇn  1 Cèt  liÖu  −  cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  ph¸p  − thö  PhÇn     8: X¸c  ®Þnh   hµm  îng  l bïn,bôi,sÐt      trong    cèt liÖu  vµ  hµm  îng  l sÐt  côc  trong    cèt liÖu  nhá Aggregatesforconcreteand        mortar–  −   Testmethods    Part8: Method        fordeterminationof contentof dust,mud            and  clayinaggregateand        contentof claylumps            infineaggregate 1    Ph¹m     dông  vi ¸p  Tiªu chuÈn    nµy quy ®Þnh ph¬ng ph¸p    x¸c ®Þnh hµm  îng  l bïn,bôi,sÐt  trong cèt liÖu b»ng      cã        ph­ ¬ng  ph¸p  g¹n  röa  hµm  îng sÐt côc  vµ  l     trong cètliÖu nhá.       2      Tµi liÖu  viÖn  dÉn TCVN   7572­ :2006  Cèt  1     liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng    bª  vµ  –  thö −  ph¸p    PhÇn    1: LÊy mÉu. TCVN   7572­ :2006    2   Cèt liÖu cho  t«ng  v÷a  Ph¬ng  bª  vµ  –  ph¸p  −  thö  PhÇn     1: X¸c ®Þnh thµnh  phÇn  h¹t. 3    ThiÕt  vµ  bÞ  dông  cô – c©n  thuËt cã  chÝnh          c©n  thuËtcã  chÝnh    %; kü    ®é  x¸c tíi % vµ  0,1 kü    ®é  x¸c 1  – tñ  sÊy  bé  cã  phËn  ®iÒu  chØnh  nhiÖt®é  æn ®Þnh     oC     sÊy    tõ 105 ®Õn   o 110  C; – thïng röa    cèt liÖu  (xem  H×nh  1); 37
  2. TCVN   7572­ : 2006 8    – ®ång  bÊ m   hå  gi©y; – tÊm   kÝnh  Æc   ho tÊm   kim    lo¹iph¼ng  s¹ch; – que  kim  hoÆc   s¾t  nhá. KÝch  íctÝnh  th   b»ng milimÐt h2 h2 chó dÉn:  hh Lo¹ithïng   D h h1 h2 h11 h Thö    cètliÖu nhá   120 320 100 20 D Thö    cètliÖu lín   250 350 130 20 D H×nh  ­ Thïng  1    röa    cèt liÖu 4    X¸c  ®Þnh   hµm  îng  l bïn,bôi,sÐt     4.1  ChuÈn   m Éu    bÞ  MÉu   îc lÊy theo  ®     TCVN  7572­ : 2006. Tríc khitiÕn  1          hµnh    thö,mÉu   îc sÊy  ®   ®Õn  khèil    îng kh«ng  ® æi  ®Ó   vµ  nguéië    nhiÖt®é    phßng. 4.2  §èi víicèt liÖu           nhá  C©n   000  mÉu   1  g  sau    ® îcsÊy  khi®∙    kh«,cho    vµo  thïngråi® æ         nícs¹ch vµo    cho      tíi chiÒu  khi cao  lípnícn»m         trªnmÉu   kho¶ng  200  m,  m ng©m  trong 2   thØnh    giê,  tho¶ng    l¹i khuÊy  ®Òu   mét lÇn.   Cuèi cïng khuÊy      m¹nh  mét  lÇn  n÷a      trong 2  råi®Ó yªn    phót,sau  g¹n      ®ã  níc®ôc    chØ      ra vµ  ®Ó l¹i 38
  3. TCVN   7572­ : 2006 8    trªnmÉu     mét      lípníckho¶ng  m m.TiÕp    æ     30  tôc ® nícs¹ch vµo  röa    vµ  mÉu   theo    quitr×nh trªncho      ®Õn       khinícg¹n    ra kh«ng cßn  vÈn  ®ôc  n÷a. NÕu  dïng thïng h×nh      trô (H×nh  ®Ó   1)  röa mÉu  th× ph¶i cho      níc vµo thïng ®Õn         khi níc trµo qua    vßitrªn,    cßn    níc®ôc  th¸ora b»ng      th×      haivßidíi. Sau    khiröa  xong,mÉu   îcsÊy    ®   ®Õn   khèil    îng kh«ng  æi. ® 4.3  §èi víicèt liÖu           lín Cèt  liÖu línsau    sÊy      khi®∙  kh«  îclÊy mÉu     ®     víikhèil   îcnªu   îng ®   trong B¶ng    2. B¶ng  ­ Khèi îng  Éu   2    l m thö hµm  îng  l bïn,bôi,sÐt      cña    cèt liÖu  lín KÝch   thíc línnhÊt      cña      h¹tcèt liÖu Khèi îng  Éu ,kh«ng  l m   nhá h¬n   m m kg Nhá h¬n hoÆc  b»ng 40   5 Lín  h¬n  40 10 §æ   mÉu     thö vµo  thïngröa,nót kÝn      vµ        hailçx¶  cho    nícngËp    trªnmÉu.    §Ó yªn mÉu  trong thïng 15      phót®Õn   phótcho      20    bôibÈn  ®Êt    vµ  c¸tr÷a  ra. §æ  ngËp      níc trªnmÉu  kho¶ng 200  m.  m Dïng que  khuÊy  gç  ®Òu  cho    bôi,bïn bÈn        r∙ra.§Ó yªn  trong 2    phót råix¶        níc qua    haièng      ph¶i®Ó    îng níc trong thïng ngËp      x¶.Khi x¶    l¹i     l     trªncèt liÖu Ýt    nhÊt  m m.  30  Sau      ®ã nót kÝn    hai èng  vµ  x¶  cho    níc vµo    ®Ó röa    l¹i TiÕn  . hµnh röa mÉu  theo    qui tr×nh trªn®Õn       trong th×      khinícx¶    th«i. Sau    khiröa,sÊy    toµn  mÉu   bé  trong thïng ®Õn       khèil    îng kh«ng  æi  ® (chó  kh«ng  ý  lµm mÊt      c¸c h¹t c¸tnhá  lÉn    cã  trong mÉu),råic©n          l¹i mÉu. 4.4  TÝnh     kÕt  qu¶ 39
  4. TCVN   7572­ : 2006 8    Hµm  îng chung      l   bôi,bïn,sÐt chøa trong cètliÖu ( c),tÝnh       S   b»ng phÇn tr¨m,chÝnh      x¸c ®Õn       0,1 % theo  c«ng thøc: m −m1 Sc = × 100        …   (1) m trong ®ã:   m   lµkhèil      îng mÉu   kh«  íckhiröa,tÝnh  tr       b»ng  gam   (g); m 1 lµkhèil      îng mÉu   kh«  sau    khiröa,tÝnh    b»ng  gam   (g). KÕt  qu¶        lµgi¸trÞ trung b×nh    céng  cña  kÕt qu¶    hailÇn thö. 5    X¸c  ®Þnh   hµm  îng  l sÐt  côc  trong    cèt liÖu  nhá 5.1      ChuÈn     Éu   bÞ m thö: LÊy    kho¶ng 500  cèt liÖu nhá    g      tõ mÉu  thö  ® îc rótgän  sµng    ®∙      vµ  lo¹i bá        c¸c h¹tlính¬n  m m.  5  Sau    ®ã c©n kho¶ng 100  cèt liÖu nhá  sµng  g      vµ  qua    c¸c sµng    m   2,5 m vµ  1,25  m.  m C©n  kho¶ng  g          m   5  cìh¹ttõ 2,5 m ®Õn   m m,  c©n  5  vµ  kho¶ng  g        1  cì h¹ttõ 1,25  m   m ®Õn   2,5 m m.   5.2  TiÕn     hµnh  thö R¶i c¸c      h¹t cèt liÖu  cì h¹t tõ  cã      2,5  m   m ®Õn   m m   tõ  5  vµ  1,25  m   m ®Õn  2,5  m     m lªn tÊm  kÝnh  (hoÆc  tÊm  kim    lo¹iph¼ng)  thµnh  mét    lípmáng  lµm    vµ  Èm toµn  cètliÖu. bé      Dïng kim s¾t t¸ch c¸c h¹tsÐt  kháic¸c h¹tcèt liÖu nhá        ra            (th«ng qua tÝnh dÎo cña sÐt).PhÇn    sÐt  côc  c¸c h¹tcèt liÖu nhá  vµ          sau      khit¸ch riªng® îc sÊy      kh« ®Õn  khèil    îng kh«ng  æi  c©n  ® vµ  chÝnh  x¸c ®Õn       0,1 g. 5.3  TÝnh     to¸n kÕt    qu¶ Hµm  l      îng sÐt côc  trong cètliÖu nhá  S c),tÝnh        (   b»ng  phÇn  tr¨m theo    khèil    îng,theo  c«ng  thøc: (S 2 , × a2 , + S 1, × a1, ) 5 5 25 25 Sc =        …   (2) 100 trong ®ã:    40
  5. TCVN   7572­ : 2006 8    a2,5  a1,25  vµ  lµ l  îng      sãt trªnsµng  ¬ng  t øng 2,5  m   1,25  m,  m vµ  m tÝnh b»ng phÇn  tr¨m, x¸c    ®Þnh   îc khi thÝ  ®     nghiÖm  thµnh phÇn     h¹t cña    cèt liÖu theo    tiªu chuÈn  TCVN   7572­2:2006; S 2,5  S 1,25 vµ  lµ hµm  îng    l sÐt côc cña      2,5  m   cì h¹t tõ  m ®Õn   m m   tõ  5  vµ  1,25  m   m ®Õn     m,  2,5 m tÝnh  b»ng  phÇn  tr¨m  theo  khèil      îng,x¸c ®Þnh theo c«ng  thøc: m1 S 2, = 5 × 100        …   (3) m 2 +m1 m3 S1, = 25 × 100        …   (4) m4 +m3 trong ®ã:   m 1  m 3  vµ  lµ khèi l sÐt     îng  côc trong          c¸c cì h¹ttõ 2,5  m   m ®Õn   m m   tõ 1,25  5  vµ    mm   ®Õn   2,5 m m,    tÝnh  b»ng  gam   (g); m 2  m 4  vµ  lµ khèi l    îng    cèt liÖu nhá trong          c¸c cì h¹ttõ 2,5  m   m ®Õn   m m   tõ 5  vµ    1,25  m   m ®Õn         m,      2,5 m tÝnh  b»ng  gam   (g). 6    B¸o  c¸o  thö  nghiÖm B¸o      c¸o thö nghiÖm   cÇn  c¸c th«ng    cã    tinsau: – lo¹i nguån   vµ  gèc    cètliÖu; – tªnkho      b∙ihoÆc   c«ng  êng; tr – vÞ      trÝ lÊy mÉu; – ngµy    lÊy mÉu,  ngµy  thÝ  nghiÖm; – kÕt  qu¶    thö (hµm îng chung        l   bïn,bôi,sÐt trong cètliÖu,hµm  îng sÐt côc        l     trong cètliÖu nhá);       – tªnngêithö vµ  së        c¬  thÝ nghiÖm; – viÖn  dÉn    tiªuchuÈn nµy. _______________________________ 41
Đồng bộ tài khoản