Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

TCVN 9362:2012

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

0
289
lượt xem
134
download

TCVN 9362:2012

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 9362-2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. TCVN 9362:2012 được chuyển đổi từ TCXGVN 46:1978 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 9362:2012

 1. ! " " # $% " & '
 2. ()* )* ! "# $ % & '# (' $ % )* + # '# (' $ ,- . . / #01 2 #03 "# 4 56# 7 % )* + # '# (' $ 8 . . / #01 2 #03 "# #059 : ; )* + # '# (' $ 8 . . / #01 2 #03 "# # - )* + # '# (' $ 8 . . / #01 2 #03 )* + # '# (' $ 8 . B % % H I #C # '# J #0 # 3 K . #0 #L #! * #05 ,- "# % ; M N& - ( F!I O
 3. +,- .- / 5W + X #Y &OZP [ ?;> # @! S # ( !F ) $ %? ,- J# & 3 K . K (\ # J# . + - ( !F )$ ; ] UB ;^ 77;^])_O . 7 ^>^ 77; ,- O L , S # '# # . E# UB $ ,- J# & 3 K . K (\ # J# ! ` G a !- b O/ GZ R c ME Z R < 3 U! 8 ME Z R $ 8 &X &3 K )! 5 O "# 5W # K 8 ME a !- b . O/ G /
 4. -0 *1 2 1-3 43 5 16 76 *8 9 :; 1 7- ?@ A) 9 B &3 K . 5W = + # '# (' $ . . / #01 B &3 K . ( / = + # '# (' $ ,- / #01 # , W8 5 8U
 5. BE a / ! l # '# (' $ . . / #01 .( / !* ( / , e V - "# / #01 #59 V + F S '# " $: BF &0! $ (G ! l 8( J 59 $ . S G , 6 "# #0k #0b# + U- . Ug ! / G N#0k #0b# I !* B 6 "# L# #0 / G # 1 = + #0k 2- !( 2 R B &0! 59 $ . ,- . . / #01 ,- D #05 W 3 : % ? 3 #' . !
 6. I )E ! - N#z UB D- #0b 5W # + #L ,- o < ! - 6 #0b 5W # + #L ,- o 5- ! - ,- = " I )B 6 ( F e q- #- #0! 56 N B {8 # -!8 / I F S E q- #- ,- I 9 J
 7. # ,- ! "# . F #3 # @! MF !* MF % U- ( n# # 6 9 ( { o "# q 6 BF )"# q 6 < ! - #0! S #01 #R 3 . V- #03 7r # (L # 56 { 9 8 # @! #0 ,- G UB ! - - 0- # @! MF I 9 J
 8. N I #0! [ . #z UB #0b 5W # (L # 56 { 9 U! 6 #0b 5W ,- # (L # 56 6 9 U- ( # L G . q f . #z UB #03 8 #056 ( # L G . q B )"# q 6 . "# # 5W - # @! E ! 56 N 56 V- #0! # + #L 0‚ ,- "#I #0! MF I 9 E J ]! 56 78> t • )E ! 56 „ 5W 2 # @! / # V [ N I #0! [ . EK #R 3 ,- "# #L
 9. η . 5W q 6 #L ~ 78> # $ % &' ( !)* " $ % &' + O # # / . # / Y- N( / # E EK I ~ u u t O # N( / # E EK I ~ u u t O #< [ -I x# K .K ~ 7 7 u u t 8 u u t O #< L# K .K ~ >8 >8 u u t Ovw &vxOv[ a / ! l = 2 3 E +2 E *# ,- #< ! 56 ! a 2 3 "#8 = 1 : s . %7 . 5 (L . % +2 3 #… .; +2 3 E Ba )"# Ul# 5W - # @! s UB p! 3 #0! MF % I 9 J
 10. B )"# Ul# 5W - # @! s UB UG# 5 #0! MF ; I 9 ^ J
 11. B &0! "# Ul# q F - 0- I U8 ‹ j …- 5 #0! / # V N I B E )"# 4 56# 5W * #05
 12. #0! [ . $ -! o "# K #R 3 l ( / : / 56 R 8
 13. Q R #059 : . R #03 o "# . 56# . l ( / : / M- Aj 1NQ Q 76 1NQ Q 7`Q LH 0 *?* / 1-j> > M- 1i 1T*1 7O- :W 9 XY 9 / 1H 9 418] r ) g- V A B O ! B A q- #- k [ )"# q 6 A B ]-O 8 aO 8 O-O 8 | O 8 _ a 5W V- # { 9 7r ]-vOΠ8 O-NvOΠI 8 !* 5W V- Ul# { 9 7r | NvOΠI 8 ]- OΠ8 | hΠ8 ]- hΠ_a 5W V- # 6 9 7r 78 | B q- #- Y- . # _a 5W V- Ul# 6 9 7r 78 -![ O-hΠv Π)"# # A B 78 )"# Ul# A B[ _ Q # . Ul# 4 56# N "# 6# !* N !* 78 ' s B A 6#I q- #- I _Q # . Ul# ( / 4 56# B a O #. G 3 V ,- "# # . "# Ul# F UB G 8 #. #L # R J# ' 5W V- #59 B ,- #L # @! #0b 5W ~ 787 B 6 "# # . ~ 787 B 6 "# Ul# 5W V- #59 B #. #L # R J# S #0! "# N E # -
 14. )"# # -
 15. &= # E .! L - B . "# 5W - B F * #05
 16. I ]$ k "# Ul# ! 56 . "# # - O ! l ( / #L $ # @! UV #F #0! D #05 W 3 : -I .
 17. EB BE a #L $ ,- B . B 8 #F #0b .# E F " # @! 3 ,- # 3 K # '# (' . B EB :D -0 *1 2 76 :D T 1 H? *?* /_* :X 9 *PQ / EB B O # / UB 9
 18. )B 6 * #05 ( ,- "# ! l " • 8 #V . #0 #L #! d . #0 # 3 K EB B Z U "# # J α ,- #0 #L #! * #05 ,- "# 5W " ( #L $ # @! < ' )E # J α + #L $ ,- . B " # @! s o : PR- #03 # {- # J ,- #X V # '# (' . #X V ( F! U #8 B 6 / #01 " Ž ! l = 2 U "# # J 6 9 5 ( / S 78?? + 2 #0 #L #! * #05 ,- "# Ovw &vxOv[ I F R- .! < ! ! ( F! U # - "# / #01 + b #0 UB 2 U "# # J ( #L #0 #L #! * #05 ,- "#f IZ U "# # J .2 U "# . #0 #0
 19. -I |R 56 -! "#[ _y D 9 2 . . / #01 S #01 / G 56#f _ ]' # 9 2 R !* " / #01 # k 56 f _a = 2 R "# Ul# L# # " 56 d 5 #< :
Đồng bộ tài khoản