TCVN 9391:2012

Chia sẻ: retcl83

TCVN 9391:2012 - Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt nghiệm thu TCVN 9391:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 267:2002 thành Tiêu chu ẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chu ẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/N Đ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9391:2012 do Vi ện Khoa...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản