TCVN 9391:2012

Chia sẻ: retcl83

TCVN 9391:2012 - Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt nghiệm thu TCVN 9391:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 267:2002 thành Tiêu chu ẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chu ẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/N Đ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9391:2012 do Vi ện Khoa...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 9391:2012

TCVN TIÊU CHU N QU C GIA
TCVN 9391:2012

Xu t b n l n 1
LƯ I THÉP HÀN DÙNG TRONG

K T C U BÊ TÔNG C T THÉP – TIÊU CHU N THI T K ,

THI CÔNG L P T VÀ NGHI M THU

Welded steel mesh for the reinforcement of concrete -

Standard for design, placing and acceptance
HÀ N I – 2012
TCVN 9391:2012

M cl c

M c l c ........................................................................................................................................................ 3

L i nói u .................................................................................................................................................. 5

1 Ph m vi áp d ng .................................................................................................................................. 7

2 Tài li u vi n d n ................................................................................................................................... 7

3 nh nghĩa thu t ng ........................................................................................................................... 7

4 Lư i thép hàn ....................................................................................................................................... 9

4.1 Kích c và kh i lư ng. .................................................................................................................... 9

4.2 S n ph m lư i thép ......................................................................................................................... 9

4.2.1 Ch t lư ng s i thép: ....................................................................................................................... 9

4.2.2 Cách t o lư i: ............................................................................................................................... 11

4.2.3 Kh i lư ng c a lư i thép .............................................................................................................. 11

4.2.4 Dung sai cho phép ........................................................................................................................ 11

4.2.5 Yêu c u i v i m i hàn: .............................................................................................................. 11

4.2.6 i u ki n i v i k t c u lư i hoàn ch nh. ................................................................................... 11

4.2.7 Ki m tra và nghi m thu ................................................................................................................. 12

4.2.8 Ký hi u k t c u lư i ...................................................................................................................... 12

4.2.9 Nh ng thông tin bên t hàng c n cung c p ............................................................................... 12

5. Thi t k s d ng lư i thép hàn ........................................................................................................... 13

5.1 Th hi n lư i thép hàn trên b n v ................................................................................................ 13

5.2 Neo và n i c t thép ......................................................................................................................... 14

5.2.1 Chi u dài neo ................................................................................................................................ 14

5.2.2 ng su t néo gi i h n .................................................................................................................. 14

5.2.3 N i ch ng c t thép ........................................................................................................................ 15

5.3 Vi c tính toán thi t k s d ng lư i thép hàn tuân theo tiêu chu n TCVN 5574-1991 ................ 16

5.4 Chuy n i tương ương t thép r i sang lư i thép hàn. ............................................................ 16

5.5 L a chon lư i thép ......................................................................................................................... 16

3
TCVN 9391:2012


6. Thi công l p t và nghi m thu lư i thép hàn .................................................................................... 16

6.1 Ki m tra lư i thép hàn t i hi n trư ng trư c khi l p t. ............................................................... 16

6.2 Yêu c u v s i thép ........................................................................................................................ 17

6.3 Yêu c u v lư i thép ....................................................................................................................... 17

6.4 L p t lư i thép hàn ...................................................................................................................... 17

6.5 Ki m tra và nghi m thu công tác l p t lư i thép hàn .................................................................... 18

Ph l c A.................................................................................................................................................... 20

Ph l c B.................................................................................................................................................... 22

Ph l c C ................................................................................................................................................... 24

Ph l c D ................................................................................................................................................... 28

Ph l c E.................................................................................................................................................... 30

Ph l c F .................................................................................................................................................... 35
4
TCVN 9391:2012
L i nói u

TCVN 9391:2012 ư c chuy n it TCXDVN 267:2002 thành Tiêu
chu n Qu c gia theo quy nh t i kho n 1 i u 69 c a Lu t Tiêu chu n
và Quy chu n k thu t và i m b kho n 2 i u 7 Ngh nh s
127/2007/N -CP ngày 1/8/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi
hành m t s i u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t.

TCVN 9391:2012 do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng – B Xây
d ng biên so n, B Xây d ng ngh , T ng c c Tiêu chu n o lư ng
Ch t lư ng th m nh, B Khoa h c và Công ngh công b .
5
TCVN 9391:2012
6
TIÊU CHU N QU C GIA TCVN 9391:2012
Lư i thép hàn dùng trong k t c u bê tông c t thép - Tiêu chu n
thi t k , thi công l p t nghi m thu
Welded steel mesh for the reinforcement of concrete - Standard for design, placing and
acceptance1 Ph m vi áp d ng

Tiêu chu n này quy nh vi c s d ng lư i thép hàn (làm t dây thép có ư ng kính 4 mm n 12 mm)
trong thi t k , thi công l p t và nghi m thu, ng th i quy nh vi c s d ng lư i thép hàn trong k t
c u bê tông c t thép d ng t m.

Khi xây d ng trong môi trư ng có các tác nhân ăn mòn, c n tuân theo các tiêu chu n hi n hành liên
quan.

2 Tài li u vi n d n

TCVN 3101:1979, Dây thép cacbon th p kéo ngu i dùng làm c t thép bê tông.

TCVN 6287:1997, Thép thanh c t bê tông – Th u n và u n l i không hoàn toàn.

TCVN 6288:1997, Dây thép vu t ngu i làm c t bê tông và s n xu t lư i thép hàn làm c t.

TCVN 5574:2012, K t c u bê tông và bê tông c t thép – Tiêu chu n thi t k

3 Thu t ng và nh nghĩa

Tiêu chu n này s d ng các thu t ng và nh nghĩa sau:

3.1

S i thép (Wire)

S i thép nói n trong tiêu chu n này là s i thép ư c s n xu t theo các yêu c u c a ph l c C.

3.2

Cu n thép (Coil)

S i thép dài liên t c ư c cu n trong các vòng ng tâm.

7
TCVN 9391:2012


3.3

Bó thép (Fagged bars)

Hai hay nhi u cu n ho c m t s s i th ng ư c k t h p v i nhau.

3.4

Lô thép (Lot)

M t s lư ng nh t nh các cu n thép hay bó thép thu c cùng c s i và cùng lo i thép.

3.5

Di n tích ti t di n ngang hi u d ng (Effective cross-sectional area)

Di n tích m t c t ngang c a s i ư c xác nh theo i u C.6, Ph l c C c a tiêu chu n này.

3.6

C s i (Wire size)

ư ng kính xác nh t di n tích ti t di n ngang hi u d ng.

3.7

Bư c s i (Wire spacing)

Kho ng cách t tâm n tâm c a 2 s i liên ti p trong m t m nh lư i hay cu n lư i.

3.8

S i d c (Longitudinal wire)

S i thép ch u l c chính.

3.9

S i ngang (Tranverse wire)

S i vuông góc v i s i d c.

3.10

u th a (Overhang)
8
TCVN 9391:2012

o n kéo dài c a s i thép ra ngoài chu vi c a lư i thép. Chu vi này ư c nh ra b i các i m giao
nhau biên c a lư i thép.

3.11

Lư i ho c lư i thép (Steel fabric)

S s p x p c a các s i ngang và s i d c theo ki u ch th p. Các s i này ư c hàn t i m t s ho c
t t c các i m giao nhau ch u l c c t (Hình A.1, Ph l c A).

3.12

Kích c ô lư i (Mesh size)

Lư i thép có d ng ph ng, d ng cu n (khi ó g i là cu n lư i) hay d ng g p (u n theo m t hình d ng
cho trư c).

3.13

Chi u dài m nh lư i ho c cu n lư i (Length of fabric)

Kích thư c t ng th c a lư i thép ư c o thep phương s i thép d c.

3.14

Chi u r ng m nh lư i ho c cu n lư i (Width of fabric)

Kích thư c t ng th c a lư i thép theo phương s i ngang.

3.15

Lô lư i (Lot of fabric)

M t s lư ng nh t nh c a cùng m t lo i lư i thép, không l n hơn 10.000 m2.

4 Lư i thép hàn

4.1 Kích c và kh i lư ng

Kích c ô lư i thư ng dùng và kh i lư ng lư i trên m t mét vuông ư c quy nh trong B ng 1. Kích
c m nh lư i và cu n lư i thư ng dùng cho trong B ng 2.

4.2 S n ph m lư i thép

4.2.1 Ch t lư ng s i thép

M i lư i thép ph i ư c ch t o t s i thép tho mãn các yêu c u trong Ph l c C.
9
TCVN 9391:2012


B ng 1- Nh ng d ng lư i thép thư ng dùng

Di n tích ti t di n
Bư c s i C s i Kh i lư ng tiêu
Lo i ngang
(mm) (mm) chu n
lư i (mm2/m)
(kg/m2)
d c ngang d c ngang d c ngang

Lư i ô vuông

A12 200 200 12 12 566 566 8,89

A11 200 200 11 11 475 475 7,46

A10 200 200 10 10 393 393 6,16

A9 200 200 9 9 318 318 4,99

A8 200 200 8 8 252 252 3,95

A7 200 200 7 7 193 193 3,02

A6 200 200 6 6 142 142 2,22

A5 200 200 5 5 98 98 1,54

A4 200 200 4 4 63 63 0,99

E12 150 150 12 12 754 754 11,84

E10 150 150 10 10 524 524 8,22

E9 150 150 9 9 424 424 6,66

E8 150 150 8 8 335 335 5,26

E7 150 150 7 7 257 257 4,03

E6 150 150 6 6 188 188 2,96

E5 150 150 5 5 131 131 2,06

E4 150 150 4 4 84 84 1,32

F12 100 100 12 12 1131 1131 17,78

F11 100 100 11 11 950 950 14,91

F10 100 100 10 10 785 785 12,32

F9 100 100 9 9 636 636 9,98
10
TCVN 9391:2012


B ng 1 - Nh ng d ng lư i thép thư ng dùng (k t thúc)

Di n tích ti t di n Kh i lư ng tiêu
Lo i Bư c s i C s i
ngang chu n
lư i (mm) (mm)
(mm2/m) (kg/m2)
d c ngang d c ngang d c ngang

F8 100 100 8 8 504 504 7,90

F7 100 100 7 7 385 385 6,04

F6 100 100 6 6 283 283 4,44

F5 100 100 5 5 196 196 3,08

F4 100 100 4 4 126 126 1,97

Lư i ô ch nh t

B12 100 200 12 8 1131 252 10,90

B11 100 200 11 8 950 252 9,43

B10 100 200 10 8 785 252 8,14

B9 100 200 9 8 636 252 6,97

B8 100 200 8 8 504 252 5,93

B7 100 200 7 7 385 193 4,53

B6 100 200 6 6 283 142 3,73

B5 100 200 5 5 196 98 3,05

C12 100 400 12 8 1131 126 9,87

C11 100 400 11 8 950 126 8,44

C10 100 400 10 6 785 71 6,72

C9 100 400 9 6 636 71 5,55

C8 100 400 8 5 504 49 4,34

C7 100 400 7 5 385 49 3,41

C6 100 400 6 5 283 49 2,61

CHÚ THÍCH:

– Tên c a các lo i lư i g m m t ch cái (A, E, F ch lư i ô vuông) ho c (B, C ch lư i ch nh t ) và m t s ch c s i d c.
– Ví d A10: Ch cái A ch lư i ô vuông 200 × 200; s 10 ch c s i d c là 10 mm.


11
TCVN 9391:2012


B ng 2 - Kích c m nh lư i và cu n lư i thư ng dùng

Chi u dài Chi u r ng
Lo i
(m) (m)

M nh lư i 6,0 2,4

Cu n lư i 48,0 2,4

4.2.2 Cách t o lư i

– Lư i thép c n ư c ch t o b ng cách t s i ngang và s i d c theo kho ng cách ã nh, và
ư c liên k t t i các i m giao nhau b ng hàn i m. Quá trình hàn th c hi n theo ch d n hàn iv i
c t thép
– N i s i thép t o lư i thép c n ư c th c hi n b ng hàn i u.

4.2.3 Kh i lư ng c a lư i thép

– V i lư i thép thư ng dùng, kh i lư ng c a lư i xác inh theo kh i lư ng tiêu chu n cho trong
B ng 1. V i lư i thép d ng c bi t có th xác nh kh i lư ng c a lư i b ng m t trong hai cách sau:
– D a vào kh i lư ng riêng c a thép b ng 7 850 kg/m3.
– Cân toàn b cu n lư i ho c m nh lư i.

4.2.4 Dung sai cho phép

4.2.4.1 Dung sai cho phép c a bư c s i không vư t quá 7,5 % bư c s i tiêu chu n ho c không quá
15 mm so v i bư c s i tiêu chu n. S bư c s i gi a hai s i ngoài cùng kho ng cách gi a cũng là hai
thông s xác nh bư c s i tiêu chu n.

4.2.4.2 Dung sai cho phép v kh i lư ng lư i thép trên m t mét vuông là ± 6 %.

4.2.4.3 Dung sai cho phép c a kích thư c lư i thép là ± 0,5 % nhưng không quá 25 mm.

4.2.5 Yêu c u i v i m i hàn:

– i v i lư i thép ư c ch t o t s i thép trơn, có ư ng kính t 5 mm n 12 mm và các c
s i không khác bi t nhau quá 3 mm trong m t m nh lư i, l c c t trung bình t i thi u trong m i hàn
không nh hơn 250×A (tính b ng Niu tơn (N)), trong ó A là di n tích ti t di n ngang hi u d ng c a s i
d c tính b ng mi li mét vuông(mm2).
– i v i lư i thép ư c ch t o t s i thép có g , có ư ng kính t 6 mm n 12 mm và các c
s i thép không khác bi t nhau quá 3 mm trong m t m nh lư i, l c c t trung bình t i thi u trong m i
hàn không nh hơn 140×A (tính b ng Niu tơn (N)), trong ó A là di n tích ti t di n ngang hi u d ng c a
s i d c tính b ng mi li mét vuông (mm2).
– Nh ng lư i thép không thu c 2 lo i trên thì không c n tuân theo nh ng quy nh v l c c t trong
m i hàn.

12
TCVN 9391:2012

4.2.6 i u ki n i v i k t c u lư i hoàn ch nh

4.2.6.1 Lư i thép hàn dùng cho bê tông c t thép không ư c có nh ng l i gia công, không có g và
không có nh ng hi n tư ng có th làm gi m liên k t gi a lư i thép và bê tông.

4.2.6.2 M i hàn ph i m b o không gãy trong quá trình chuyên ch và l p t thông thư ng. Cho
phép có nh ng m i hàn gãy v i s lư ng như sau:

– i v i lư i thép d ng m nh lư i, s lư ng các m i hàn gãy trên m t m nh không vư t quá 1 %
t ng s m i hàn trên m nh lư i ó.
– i v i lư i thép d ng cu n lư i, s lư ng các m i hàn gãy trên m t di n tích tr i dài 15 m2 liên
t c không ư c vư t quá 1 % t ng s m i hàn trên di n tích y.
– Trên b t kỳ s i thép nào thu c m nh lư i ho c m t cu n lư i, s lư ng các m i hàn gãy không
vư t quá 25 % s lư ng m i hàn gãy cho phép trong các trư ng h p trên.

4.2.7 Ki m tra và nghi m thu

Ch u tư ư c quy n ch n m t trong hai phương án ki m tra và nghi m thu sau ây:

4.2.7.1 i di n cho ch u tư ư c tham d vào t t c các công do n c a nhà cung c p liên quan
n công tác ch t o lư i thép t hàng, ư c cung c p nh ng phương ti n c n thi t ch ng minh
lư i thép tho mãn nh ng yêu c u c a tiêu chu n, ư c tr c ti p l y m u ki m tra th nghi m t i
nơi s n xu t ho c trong phòng th nghi m.

4.2.7.2 N u không ki m tra thì cơ s nghi m thu s n ph m lư i thép hàn là gi y ch ng ch v t
li u, m i hàn ã ư c th nghi m tho mãn các yêu c u c a tiêu chu n. Gi y ch ng ch bao g m các
ch tiêu k thu t và tháng, năm s n xu t lư i thép hàn. Vi c này ph i ư c ch u tư ch p nh n.

4.2.8 Kí hi u k t c u lư i

M i lô lư i khi xu t xư ng c n có nhãn mác ghi rõ các thông tin:

– Mã s tiêu chu n lư i thép hàn, ký hi u t m lư i;
– Tên ho c thương hi u nhà s n xu t.

4.2.9 Nh ng thông tin bên t hàng c n cung c p

– Yêu c u i v i d ng s i thép dùng trong lư i thép (dùng s i thép trơn ho c có g );
– Yêu c u i v i c s i, bư c s i theo hai phương và chi u dài u th a c a s i d c cũng như
s i ngang;
– Kích thư c m nh lư i theo hai phương;
– S lư ng m i lo i m nh lư i yêu c u.

5 Thi t k s d ng lư i thép hàn

5.1 Th hi n lư i thép hàn trên b n v

13
TCVN 9391:2012


B n v thi t k k thu t ph i th hi n rõ ph m vi, v trí t lư i thép trên m t b ng, lo i lư i thép (n u
là lư i quy chu n), c trưng c a lư i thép (n u là lư i không quy chu n), ng th i ch rõ phương c a
s i d c (s i ch u l c).

B n v cũng c n ch rõ các chi ti t c u t o c a lư i thép, ví d như v trí n i ch ng, kho ng n i ch ng,
kho ng neo lư i thép vào các k t c u ch u l c khác…(Ph l c D).

5.2 Neo và n i c t thép

5.2.1 Chi u dài neo

Chi u dài neo ư c tính theo công th c:

fs D
la ≥ (1)
4 f bu
trong ó:

la là chi u dài neo, tính b ng milimét (mm);
fbu là ng su t neo gi i h n xem là không i trên chi u dài neo, tính b ng Niutơn trên milimét vuông (N/mm2);
fs là cư ng tính toán c a s i thép, tính b ng Niutơn trên milimét vuông (N/mm2).
D là ư ng kính ti t di n ngang hi u d ng c a s i thép, tính b ng milimét (mm).

5.2.2 ng su t neo gi i h n

ng su t neo gi i h n fbu (N/mm2) tính theo công th c:


f bu = β f cu (2)

trong ó:

fcu là cư ng tiêu chu n c a bê tông, tính b ng Niutơn trên milimét vuông (N/mm2)
(TCXDVN 356:2005);

β là h s , ph thu c vào tr ng thái kéo nén và d ng s i thép;

Khi chi u dài neo s i thép trên hai l p lư i thép có 4 m i hàn, h s β l y theo B ng 3.

B ng 3 - Giá tr h s β khi chi u dài neo s i thép trên hai l p lư i thép có 4 m i hàn

Neo trong vùng kéo Neo trong vùng nén

0,65 0,81

– Khi chi u dài neo s i thép trên hai l p lư i thép không 4 m i hàn, h s β l y theo B ng 414
TCVN 9391:2012

B ng 4 - Giá tr h s β khi chi u dài neo s i thép trên hai l p lư i thép không 4 m i hàn

D ng s i thép Neo trong vùng kéo Neo trong vùng nén

S i thép trơn 0,28 0,35

S i thép có g m t chi u 0,40 0,50

S i thép có g hai chi u 0,50 0,635.2.3 N i ch ng c t thép

– Không n i ch ng nhi u (l n hơn 2) lư i thép t i m t v trí. Trên 1 ti t di n không ư c b trí n i
ch ng ng th i c lư i thép ch u mô men dương và lư i thép ch u mô men âm.
– Không n i ch ng trong vùng có ng su t kéo l n.
– Giá tr gi i h n chi u dài n i ch ng c t thép l y theo B ng 5, ví d tính toán xem Ph l c F.
N i ch ng toàn ph n là lo i n i ch ng mb o y chi u dài n i c n thi t.

i v i các k t c u ch u l c theo 2 phương, n i ch ng toàn ph n áp d ng i v i s i d c và s i ngang.
i v i phương ch u l c c a k t c u làm vi c theo 1 phương, n i ch ng toàn ph n áp d ng iv is i
d c. Nên áp d ng n i ch ng toàn ph n theo c 2 phương khi không có ch nh c th c a thi t k .

N i ch ng bán ph n là lo i n i ch ng có chi u dài n i th c t b ng 1/2 chi u dài n i tính toán. Lo i n i
ch ng này áp d ng i v i s i ngang c a sàn làm vi c 1 phương, ho c trong vùng s i thép có ng
su t x p x b ng 1/2 cư ng tiêu chu n.

B ng 5 - Giá tr gi i h n chi u dài n i ch ng c t thép

Trư ng h p trong kho ng chi u dài n i ch ng s i thép trên 2 l p lư i thép có 4 m i hàn

C p b n ch u nén (Mác bê tông)

B 20 (M250) B 22,5 (M300) B 25 (M350) ≥ B 30 (M400)

Lư i thép

31D 29D 27D 25D

Chi u dài n i ch ng t i thi u là 250 mm

Trư ng h p tính l c neo tính theo quy nh các s i thép r i trong ph m vi n i

Mác bê tông

B 20 (M250) B 22,5 (M300) B 25 (M350) ≥ B 30 (M400)

S i thép trơn

15
TCVN 9391:2012


B ng 5 (k t thúc)

72D 66D 61D 57D

S i thép có g m t chi u

51D 46D 43D 40D

S i thép có g hai chi u

40D 37D 34D 32D

Chi u dài n i ch ng t i thi u là 300 mm

CHÚ THÍCH: D là ư ng kính c a s i thép l n hơn.5.3 Vi c tính toán thi t k s d ng lư i thép hàn tuân theo tiêu chu n TCXDVN 356:2005, v i s i
thép dùng ch t o lư i thép hàn có cư ng tiêu chu n và cư ng tính toán như trong C.8.1.3,
Ph l c C.

5.4 Chuy n i tương ương t thép r i sang lư i thép hàn

C u ki n d ng t m t thép r i v i di n tích c t thép ch u l c A có th thay b ng lư i thép hàn v i di n
td
tích thép quy i A như sau:

A× fs
Atd = (3)
f sh
trong ó:

Atd là di n tích ti t di n lư i thép hàn quy i trên m t ơn v di n tích m t c t;
A là t ng di n tích ti t di n các s i thép r i ch u l c trên 1 ơn v di n tích m t c t;

f sh là cư ng tính toán c a s i thép dùng trong lư i thép hàn, tính theo C.8.1.3; Ph l c C.

fs là cư ng tính toán c a s i thép dùng trong thép r i.

5.5 L a ch n lư i thép

Vi c l a ch n lư i thép c n xu t phát t c i m c a k t c u và di n tích thép tính theo 5.3 ho c 5.4
l a ch n lư i ô vuông (A, E, F) hay ô ch nh t (B, C) trong B ng 1. Do yêu c u thi t k , n u không
s d ng d ng lư i thép thư ng dùng, thì có th t hàng s n xu t nh ng d ng lư i thép c bi t.

6 Thi công l p t và nghi m thu lư i thép hàn

6.1 Ki m tra lư i thép hàn t i hi n trư ng trư c khi l p t

Trư c khi thi công l p t lư i thép hàn, c n ki m tra nh ng n i dung sau ây:
16
TCVN 9391:2012

– B r ng c a lư i là kho ng cách gi a tâm hai s i d c ngoài cùng. Dung sai cho phép c a b
r ng lư i không quá ± 13 mm. Trong trư ng h p b r ng c a lư i ph ng hay lư i cu n là kho ng
cách gi a hai u mút c a s i ngang, dung sai cho phép không quá ± 25 mm.
– Chi u dài toàn b c a lư i ph ng, o trên b t kỳ s i d c nào, có dung sai cho phép là ± 0,5 %,
nhưng không quá ± 25 mm.
– u th a c a s i ngang không nh hơn 25 mm.
– Kho ng cách trung bình gi a các s i ư c xác nh sao cho t ng s các s i trong lư i ph ng
hay lư i cu n b ng ho c l n hơn s s i xác nh t bư c s i thi t k , nhưng kho ng cách t tâm t i
tâm c a các s i k nhau dung sai không quá 6 mm so v i bư c s i thi t k .
– Chênh l ch kho ng cách hai s i thép k nhau không quá 15 mm.
– Dung sai cho phép c a ư ng kính s i thép ư c l y theo B ng 6.

B ng 6 - Dung sai cho phép i v i c s i trong lư i thép hàn

C s i Dung sai
(mm)

≤5 ±4%

59 ±5%6.2 Yêu c u v s i thép

– S i không có các ch b xo n.
– B m t s i thép s ch, không dính bùn t, d u m , không có v y s t và các l p g . ánh g v a
không gây ra các khi m khuy t trên s n ph m mà có th th y ư c b ng m t thư ng.
– Các s i thép không b b p, b gi m ti t di n do ánh g ho c di các nguyên nhân khác, ư ng
kính không gi m quá gi i h n cho phép là 2 %. N u vư t quá gi i h n này thì lư i thép ó ư c s
d ng theo ti t di n th c t còn l i.

6.3 Yêu c u v lư i thép

Lư i ph i vuông góc, không bi n d ng sau khi v n chuy n là l p t. Lư i thép ph i m b o úng
ch ng lo i như trong thi t k . S lư ng các m i hàn g y trong quá trình l p t v n chuy n ph i tuân
theo 4.2.6.

6.4 L p t lư i thép hàn

6.4.1 Các b phân l p t trư c không gây c n tr cho các b ph n l p t sau.

6.4.2 Có bi n pháp n nh v trí lư i thép b ng các giá ho c con kê, không lư i thép b bi n
d ng trong quá trình bê tông.

17
TCVN 9391:2012


6.4.3 i v i lư i ô ch nh t, ph i t sao cho s i d c úng theo phương ch u l c ã ư c ch rõ
trong b n v thi t k .

6.4.4 L p b o v bê tông ph i m b o theo quy nh thi t k .

6.4.5 Các con kê c n t t i các v trí thích h p tuỳ theo m t c t thép nhưng không vư t quá 1 m
m t i m kê. Con kê có chi u dày b ng l p bê tông b o v c t thép và ư c làm b ng các v t li u
không ăn mòn c t thép, không tác ng n ch t lư ng c a bê tông. Có th b trí nh ng con kê b ng
bê tông dư i l p thép trong sàn khi s d ng m t l p thép. Khi b trí lư i thép hàn cho sàn công son
hay l p thép ch u mô men âm thì ph i dùng con kê s t. Sai l ch chi u dày l p b o v so v i thi t k
không ư c vư t quá 5 mm;

6.4.6 m b o chi u dài n i ch ng gi a các l p thép theo yêu c u thi t k và c u t o.

6.4.7 Trư c khi bê tông ph i xem xét nm c g c a thép. N u lư i thép ch b g màu vàng
do m thì không c n ánh g . N u l p g ã t o thành v y thì ph i ánh s ch trư c khi bê tông.
G ư c coi là quá m c cho phép n u ti t di n ngang c a s i thép b gi m vư t quá dung sai cho
phép.

6.5 Ki m tra và nghi m thu công tác l p t lư i thép hàn

6.5.1 Công tác ki m tra c t thép bao g m các ph n vi c sau:

– S phù h p c a các lo i thép ưa vào s d ng so v i thi t k ;
– S phù h p v vi c thay i c a các lo i lư i thép so v i thi t k ;
– S phù h p c a phương ti n v n chuy n i v i s n ph m ã gia công;
– Ch ng lo i, v trí, kích thư c và s lư ng lư i thép ã l p t so v i thi t k ;
– S phù h p c a các lo i v t li u làm con kê, m t và sai lêch chi u dày l p bê tông b o v so
v i thi t k .

6.5.2 Trình t , yêu c u và phương pháp ki m tra công tác c t thép th c hi n theo quy nh B ng 7.

6.5.3 Vi c nghi m thu công tác l p t lư i thép (m u biên b n xem Ph l c G) ph i ti n hành t i
hi n trư ng theo các yêu c u c a 6.1 n 6.3 và B ng 7 d ánh giá ch t lư ng công tác lư i thép
hàn so v i thi t k trư c khi bê tông.

6.5.4 Khi nghi m thu ph i có h sơ bao g m:

– Các b n v thi t k có ghi y s thay i v lươi thép trong quá trinh thi công và kèm theo
biên b n theo quy nh v các thay i;
– Các k t qu ki m tra m u th v ch t lư ng thép, m i hàn;
– Các biên b n thay i c t thép trên công trư ng so v i thi t k ;
– Các biên b n nghi m thu k thu t trong quá trình gia công và l p t lư i thép;
– Nh t ký công trình.


18
TCVN 9391:2012

B ng 7- Ki m tra khi thi công l p t lư i thép

Th i i m ki m
Yêu c u ki m tra Phương pháp K t qu
tra

Theo phi u giao Có ch ng ch v s i thép ư c
hàng và ch ng ch cung c p úng yêu c u
M i l n nh n
S i thép o ư ng kính
ng u v kích thư c ti t di n, hàng
úng ư ng kính yêu c u
b ng thư c k p cơ
khí

B m t s ch, không b gi m ti t
B m t s i thép B ng m t Trư c khi l p t
di n c c b

Xác nh v trí, kích
Thép ch và chi ti t t thư c và s lư ng m b o các yêu c u theo quy Trư c khi bê
s n b ng các bi n pháp nh thi t k tông
thích h p

-L p t úng quy trình kĩ thu t
B ng m t, o b ng - Ch ng lo i, v trí, s lư ng, kích
Khi l p t và khi
L p t lư i thép thư c có chi u dài thư c úng theo thi t k
nghi m thu
thích h p - Sai l ch không vư t quá các giá
tr cho phép

B ng m t, o b ng m b o các yêu c u k thu t Khi l p t lư i
Con kê
thư c theo 6.4.5 thép

Dung sai chi u dày l p bê tông
Chi u dày l p bê tông B ng m t, o b ng Khi l p d ng và
b o v theo 6.4.5 ho c theo quy
b ov thư c khi nghi m thu
nh thi t k

Ki m tra b ng tính Lư i thép thay i theo quy nh Khi l p t lư i
Thay i c t thép
toán thi t k thép
19
TCVN 9391:2012


Ph l c A

(Tham kh o)

Các ký hi u trên m t m nh lư i và cách miêu t

A.1 Vi c miêu t các m nh ho c cu n lư i ph i th hi n ư c các quy nh v các thông s cho
trong B ng A.1.

B ng A.1- Các thông s c n miêu t và ký hi u

STT Thông s c n miêu t Ký hi u

1 Chi u dài m nh lư i ho c cu n lư i L

2 Chi u r ng m nh lư i ho c cu n lư i B

3 Kích c m nh lư i ho c cu n lư i L×B

4 C s id c Dd

5 C s i ngang Dn

6 Bư c s i d c (theo phương ngang m nh lư i ho c cu n lư i) Pd

7 Bư c s i ngang (theo phương d c m nh lư i ho c cu n lư i) Pn

8 Kích thư c ô lư i P d × Pn

9 u th a 2 bên theo chi u d c c a m nh lư i ho c cu n lư i M1, M2

10 u th a 2 bên theo chi u ngang c a m nh lư i ho c cu n lư i S1 , S2A.2 i v i m nh lư i ho c cu n lư i có d ng thư ng dùng như trong B ng 1 c a tiêu chu n này,
n u không có nh ng quy nh c bi t thì chi u dài các u th a ư c m c nh như sau: u th a
hai bên theo chi u d c c a m nh ho c cu n lư i b ng nhau và b ng Pn /2; u th a 2 bên theo chi u
ngang c a m nh ho c cu n lư i b ng nhau và b ng Pd/2.

Trong trư ng h p này, ch c n mô t cu n lư i ho c m nh lư i v i các thông s v lo i lư i và kích c
lư i (xem Ví d 1)

A.3 i v i các m nh lư i có các thông s c bi t khác v i các quy nh trong các d ng lư i thư ng
dùng (v u th a, c s i, bư c s i…) thì trong miêu t ph i ch rõ các thông s c bi t này (xem Ví
d 2 và 3).

A.4 V i các m nh lư i ho c cu n lư i có thông s ph c t p hơn, ví d : c s i theo các phương là
khác nhau ho c bư c s i theo phương d c ho c phương ngang ho c c hai phương là phi tiêu chu n
thì c n có b n v chi ti t. Cách th hi n b n v chi ti t xem Hình A.1

20
TCVN 9391:2012M1
Dd

L
Dn
Pn
M2

S1 Pd S2

BCHÚ D N:

Gi i thích các ký hi u xem B ng A.1

Hình A.1- Các ký hi u trên m t m nh lư i

Ví d 1: M t m nh lư i có d ng thư ng dùng, u th a thu c d ng tiêu chu n ( u th a s i d c là
Pd/2 u th a s i ngang là Pn/2) ư c miêu t như sau:

Lo i lư i L ×B
A7 4,8 × 2,0Ví d 2: M t m nh lư i d ng thư ng dùng, u th a d ng c bi t ư c miêu t như sau;

Lo i lư i L× B M1/M2 S1/S2

A7 4,8 × 2,0 100/300 100/300Ví d 3: M nh lư i d ng c bi t, u th a d ng c bi t ư c miêu t như sau:

Pd × Pn Dd × Dn L×B M1/M2 S1/S2

150 × 300 8,0 × 7,0 4,8 × 2,125 100/300 100/300


21
TCVN 9391:2012


Ph l c B

(quy nh)

Th nghi m ki m tra ch t lư ng t i nơi ch t o

B.1 S lư ng th nghi m ph i th c hi n

– C n có m t th nghi m kéo và m t th nghi m u n l i i v i m i lô lư i k t c u lư i ho c m nh
lư i, nhưng không ư c ít hơn m t th nghi m kéo và m t th nghi m u n l i i v i m i 25 t n c a
m t lo i kích c lư i thép ư c s n xu t.
– C n có m t th nghi m xác nh kh năng ch u c t c a m i hàn theo quy nh i u B.4 iv i
m i lô lư i thép.

B.2 Yêu c u c a m u th nghi m

M u th nghi m c n ư c c t t s i thép hay t nh ng k t c u lư i ã hoàn ch nh, m u th nghi m
ph i t nh ng yêu c u sau:
– Trên toàn b chi u dài m u th nghi m kéo c n có ít nh t m t s i ngang ư c hàn. S i ngang
này ph i có u th a kho ng 25 mm v hai phía c a s i thép c n th nghi m.
– M u th nghi m ch u u n c n ư c c t t nh ng s i thép n m gi a hai m i hàn.
– M u th nghi m dùng xác nh kh năng ch u c t c a m i hàn ư c c t m t m nh t k t c u
lư i hoàn ch nh. M u ph i có m t s i ngang xuyên su t m nh lư i ho c cu n lư i. L y ng u nhiên 4
m i hàn trên m u này th nghi m, tr nh ng m i hàn ngoài rìa và nh ng m i hàn b h ng.

B.3 Th nghi m kéo và th nghi m u n

Th nghi m kéo và th nghi m u n ư c ti n hành theo quy nh trong m c C.9.2 và C.9.3 Ph l c C.

B.4 Th nghi m ch u c t c a m i hàn

Th nghi m kh năng ch u c t c a m i hàn ư c ti n hành b ng cách dùng d ng c k p ch t tránh s
quay c a s i ngang. S i ngang ư c c nh trên e c a d ng c th nghi m, d ng c này ư c l p
trong máy th nghi m và sau ó dây d c ư c gia t i.
M t d ng d ng c thí nghiêm kh năng ch u c t c a m i hàn mô t trong Hình B.1.

Lô lư i ư c xem là t yêu c u n u giá tr trung bình c a 4 m u tho mãn nh ng giá tr cho trong
4.2.5. N u không tho mãn thì t t c nh ng m i hàn theo s i ngang c n ph i ti n hành th nghi m.
Lư i ư c xem là t n u giá tr trung bình l c c t c a t t c các m i hàn ó tho mãn các quy nh
trong 4.2.5.

B.5 Th nghi m l i
22
TCVN 9391:2012

N u m u thí nghiêm t l n ch n m u th nh t không t yêu c u thì có thé th nghi m l i thêm hai
m u khác. M t trong hai m u ó có th l y t m nh lư i ã ư c l y m u th nghi m. N u c hai m u
th nghi m tho mãn, lô lư i ư c k t lu n là không tho mãn quy nh trong m c B.4.

1 7


2
8
3
910
11
4
12
13


5 14

17
15

16
6CHÚ D N:

1 . c hãm 7. i mg p 13. u chuy n ng
2. Vít gi k p s i ngang 8. c gi dây 14. K p d n hư ng phía trên
3. K p s i ngang 9. S i ngang 15. S i d c
4. S i ngang 10. S i d c 16. uc nh
5. S i d c 11. Bàn k p 17. u k p phía dư i
6. Kéo dài t i uc nh c a thi t b th nghi m 12. T m mHình B.1- Sơ th nghi m cư ng ch u c t c a m i hàn


23
TCVN 9391:2012


Ph l c C

(quy nh)

Thép kéo ngu i dùng ch t o lư i thép hàn

C.1 Thép kéo ngu i dùng ch t o lư i thép hàn ư c s n xu t theo tiêu chu n TCVN 3101:1979,
TCVN 6288:1997 ho c theo ph l c này.

C.2 C s i thư ng dùng

C s i ưa ra trong B ng C.1 là các c s i thư ng dùng

B ng C.1- C s i thư ng dùng

Kh i lư ng ơn v
C s i Di n tích ti t di n ngang
Yêu c u Dung sai
(mm) (mm2)
(kg/m) (%)

4 12,6 0,099 ±9

5 19,6 0,154 ±9

6 28,3 0,222 ±8

6,5 33,2 0,260 ±8

7 38,5 0,302 ±8

8 50,3 0,395 ±5

9 63,6 0,499 ±5

10 78,5 0,616 ±5

10,5 86,5 0,679 ±5

11 94,9 0,746 ±5

12 113,1 0,888 ±5C.3 Quy trình s n xu t

Ch p nh n m i phương pháp s n xu t thép kép ngu i ho c vu t ngu i.

C.4 Thành ph n hoá h c

C.4.1 Phân tích m u thép
24
TCVN 9391:2012

Thép s t tiêu chu n n u m u thép phân tích không chưa quá 0,05 % lưu huỳnh, 0,05 % ph t pho và
0,25 % cacbon.

C.4.2 Phân tích s i thép

Phân tích s i thép ư c th c hi n nh m th m nh l i công tác phân tích m u thép, trong m i l n th m
nh thép t tiêu chu n khi không ch a quá 0,058 % lưu huỳnh, 0,058 % ph t pho và 0.28 % cacbon.
Trong b t kỳ vi c phân tích ki m tra ti p theo i v i các s i ư c l a ch n, thép t tiêu chu n khi
vi c phân tích ki m tra xác nh n m u th không ch a quá 0,058 % lưu huỳnh, 0,058 % ph t pho và
0,28 % cacbon.C.4.3 Th nghi m l i

Trong trư ng h p vi c phân tích s i thép l y t lô s i không t yêu c u như quy nh trong C.4.2, nhà
s n xuát và khách hàng có th tho thu n ti n hành ki m tra trên 2 m u ti p theo l y t cùng lô s i ó.
Hai m u th nghi m thêm ph i cùng t thì lô thép ó m i t tiêu chu n này.

C.5 Ch t lư ng s i thép thành ph n

T i th i i m xu t xư ng, s i thép không có các v t xư c, các v t r n b m t và khuy t t t khác nh
hư ng ên vi c s dung.

C.6 Di n tích ti t di n ngang hi u d ng c a s i thép.

i v i s i trơn và s i có g , có c s i n 12 mm, di n tích ti t di n s i thép ư c xác nh b ng cân
và o s i thép có chi u dài không nh hơn 0,5 m, sai s chi u dài không quá ± 0,5 %.

M
A= (C.1)
0,00785.L

trong ó:
A là di n tích ti t di n ngang hi u d ng c a s i, tính b ng milimét vuông (mm2);
M là kh i lư ng, tính b ng kilôgam (kg);
L là chi u dài, tính b ng mét (m);

C.7 Dung sai cho phép i v i kích thư c

Dung sai cho phép iv i dài s i thép ư c quy nh trong B ng C.2

B ng C.2 - Dung sai cho phép i v i kích thư c

dài s i Dung sai cho phép

≤ 3m ± 5 mm

>3m ± 15 mm

25
TCVN 9391:2012


C.8 Tính ch t cơ h c

C.8.1 Tính ch t ch u kéo

Gi i h n b n và gi i h n ch y quy ư c c a s i ư c xác inh theo phương pháp th nghi m như
2
trong C.9.1 và C.9.2. Cư ng tiêu chu n c a s i thép trơn ho c có g là 485 N/mm .
Gi i h n b n c a s i tuân theo m t trong nh ng yêu c u dư i ây:
– Gi i h n b n ph i l n hơn gi i h n ch y quy ư c ít nh t là 10 %;
– Gi i h n b n ph i l n hơn gi i h n ch y quy ư c ít nh t là 5 % n10 %, ng th i, gi i h n
ch y quy ư c không nh hơn giá tr 485 × (2,1 - K) N/mm , trong ó K là t s gi a gi i h n b n và gi i
2


h n ch y quy ư c.

C.8.1.1 Gi i h n b n ư c tính trên di n tích ti t di n ngang hi u d ng c a s i thép xác nh theo
2
C.6. Gi i h n b n không nh hơn 550 N/mm .

C.8.1.2 Gi i h n ch y quy ư c l y b ng ng su t khi s i thép có bi n d ng dư b ng 0,2 %. Gi i h n
ch y quy ư c không nh hơn 485 N/mm2.

C.8.1.3 Cư ng tiêu chu n, cư ng tính toán

Cư ng tiêu chu n ư c xác nh theo m t trong nh ng òi h i sau ây:
– 100 % k t qu th nghi m cho gi i h n ch y quy ư c l n hơn cư ng tiêu chu n;
– Không quá 2 k t qu th nghi m trong 40 m u th nghi m liên ti p cho gi i h n ch y quy ư c
nh hơn cư ng tiêu chu n, ng th i không có k t qu th nghi m nào cho gi i h n ch y quy ư c
nh hơn 93 % cư ng tiêu chu n.
Cư ng tính toán l y b ng 85 % cư ng tiêu chu n.

C.8.2 Tính ch u u n l i.

– M u th nghi m ph i ư c chu n b theo C.9.1 và th nghi m phù h p v i yêu c u trong C.9.3.
– N u m u th nào không t yêu c u trong th nghi m ch u u n, s l y thêm hai m u th nghi m
t cùng cu n ho c bó th nghi m l i. N u 2 m u th nghi m thêm t yêu c u thì cu n ho c bó mà
ta v a l y m u xem như t tiêu chu n. N u trên 10 % s cu n ho c bó thép ư c ch n không t yêu
c u thì lô thép ó coi như không t tiêu chu n.

C.9 Phương pháp th

C.9.1 M u th nghi m

M u th nghi m ph i có chi u dài và ư c ch n t t ng lô v i s lư ng không dư i m t m u trên 5
t n thành ph m.
Th nghi m ph i ư c ti n hành trên m u th ng, c t ra t s i thành ph m sau khi kéo ho c vu t
nguôi. M u th nghi m không ư c gia công nhi t. M u th nghi m ph i có ti t di n y c as i
thành ph m trên toàn b chi u dài m u.
26
TCVN 9391:2012

C.9.2 Th nghi m kéo

Khi ti n hành th nghi m kéo, giá tr và t c gia t i c n tuân theo các quy nh sau:
– Không th i i m nào gia t i quá 100 N/mm2 trong 1s.
– Khi xác nh gi i h n b n, không gia t i quá 30 N/mm2 trong 1s;
– Khi xác nh gi i h n ch y, không cho m c tăng ng su t quá 10 N/mm2 trong 1s.

C.9.3 Th nghi m u n l i.

– Th nghi m u n l i ư c ti n hành theo tiêu chu n TCVN 6287:1997
– Thí nghiêm ư c ti n hành nhi t môi trư ng xung quanh.
– S l n u n không vư t quá m t l n u n trong 1 s.
– mb os ti p xúc gi a m u th nghi m v i thanh tr u n, t i tr ng kéo không quá 2 %
cư ng tiêu chu n c a s i (xem TCVN 6287:1997).

C.10 Th nghi m theo yêu c u c a khách hàng

N u khách hàng mong mu n ki m tra l i cư ng tiêu chu n, 10 s i s ư c ch n ng u nhiên t lô
thép và m i s i c t ra m t m u th nghi m ch u kéo.
M t cu n ho c bó thép b lo i b n u m t m u th nghi m ư c l y t cu n hay bó thép ó cho gi i
h n ch y nh hơn 93 % cư ng tiêu chu n. N u có m t m u khác trong s các m u ư c th
nghi m có gi i h n ch y nh hơn 93 % cư ng tiêu chu n thì toàn b lô thép coi như không t tiêu
chu n. N u có ít nh t 9 k t qu l n hơn 93 % cư ng tiêu chu n thì lô thép tr cu n và bó thép
ư c lo i b trư c ó, ư c coi như tho mãn tiêu chu n.
27
TCVN 9391:2012


Ph l c D

(tham kh o)

M t s ví d cách th hi n lư i thép trên b n v

Có 3 cách th hi n lư i thép hàn trên b n v : d ng 1, d ng và d ng 3 (Hình D.1). D ng y thư ng
ư c s d ng quy inh cách ch t o các m nh lư i ho c cu n lư i có m t s thông s c n miêu t
khác v i các quy nh c a d ng thép thư ng dùng. Cách th hi n d ng y xem Hình A.1, Ph l c
A v i các ký hi u ư c cho b ng con s c th . Cách th hi n d ng sơ và d ng chi ti t i v i lư i
thép hàn dùng trong k t c u bê tông c t thép xem Hình D.2.
05


05
D¹ng 1 D¹ng 2 D¹ng 3

A

01 02 01 02 02 03
B(a)


01 02 01 02 02 03
B(b)
2-01/3-02/1-03
CHÚ D N:

A - Ch ra kho ng t m t lo i m nh lư i theo phương s i ngang trong ph m vi ngo c ơn.

B - Ch ra các t các lo i m nh lư i v i:

B(a) – Các ngo c ơn k nhau th hi n các m nh lư i không có n i ch ng;

B(b) – Các ngo c ơn t ch ng lên nhau th hi n các m nh lư i có n i ch ng;

01; 02; 03….;05 – Tên g i các lo i m nh lư i

2-01/3-02/1-03 – S lư ng các m nh lư i tương ng v i m i lo i (2 t m lo i 01; 3 t m lo i 02; 1 t m lo i 03).

Hình D.1 - Quy ư c th hi n lư i thép hàn trên b n v : d ng 1; 2; 3

28
TCVN 9391:2012


02 02

01 01


03
01 01


02 02
04
01 02 01 02 03
1
2-01/2-02/1-03
2-01/2-02/1-04
01
02 01 02 01 04
Hình D.2 - Ví d th hi n lư i thép hàn trên b n v
29
TCVN 9391:2012


Ph l c E

(tham kh o)

M t s chú ý khi thi t k k t c u dùng lư i thép hàn

Có th dùng lư i thép hàn trong các k t c u sàn, vách c ng, silô, m t ư ng bê tông c t thép, các c u
ki n bê tông c t thép l p ghép và nhi u lo i k t c u bê tông c t thép khác.

E.1 Sàn trên n n t

i v i nh ng sàn bê tông c t thép t trên n n át ã ư c x lý tránh lún c c b , nên b trí m t l p
lư i thép tránh n t. T i các khe co dãn c a sàn c n b trí các thanh truy n l c.

1 2
3 4
12 mm1.Lư i thép 2.Mũ cho phép giãn
3.Thanh truy n l c t gi a sàn 4.M t u thanh truy n l c ư c bôi ch t ch ng dính

Hình E.1 - Quy cách c a thanh truy n l c

Quy cách c a thanh truy n l c:
– Sàn dày h ≤ 150: t D12, chi u dài thanh L = 600 mm, kho ng cách gi a các thanh a = 250 mm
– Sàn dày 150 ≤ h ≤ 200: t D12 chi u dài thanh L= 800 mm, kho ng cách gi a các thanh
a = 250 mm.

E.2 Sàn

C t thép trong k t c u sàn có th tính toán và thi t k s d ng lư i thép hàn. ch u mô men có th
t 1 ho c 2 l p lư i (xem Hình E.2 ho c E.3) sao cho tho mãn yêu c u v kh năng ch u l c ng
th i chi phí v t li u lư i thép là h p lý nh t. Khi t hai l p lư i thép thì ph n lư i thép trên, thu c
vùng ch u mô men dương ho c ph n lư i thép dư i, thu c vùng ch u mô men âm có th không c n
tính toán n i ch ng n u như l p lư i thép còn l i m b o các yêu c u ch u l c và c u t o. Cũng có
th không c n tính toán n i ch ng c hai l p lư i thép b ng gi i pháp t chúng so le nhau.
i v i b n sàn liên t c, c t thép ch u mô men âm trên các vùng g i c a b n sàn t t nh t ư c t
thành 2 l p lư i và không có n i ch ng theo d ng E.4a và E.4b. Khi t các lư i thép, ph i chú ý t
s i ch u l c c a lư i theo phương tác d ng c a mô men u n trong sàn.


30
TCVN 9391:2012A-A B-B

103 103 111 111
102
102 2-106
103

111 102
B
4*103 B
103 101
3-111+1-112LL
3-101+1-102LL
A A
111
103
101

111


103 10
112
Hình E.2 - Lư i thép t ơn gi n trong sàn Hình E.3 - Lư i thép t sole trong sàn
ch u l c m t phương, kê t do ch u l c m t phương, kê t do
a) 0,3 L b) 0,3 L0,15 L 2x0,15 L 0,15 L 3 x 0,15 L 0,15 L

2 x 0,3 L 0,15 L 3 x 0,15 L

D¹ng (a) D¹ng (b)Hình E.4: Lư i thép b trí thành hai l p ch u mô men âm vùng g i c a sàn
31
TCVN 9391:2012
106
106 106
106
106 106


106 106
106

106
Hình E.5 - Lư i thép mũ c a sàn liên t c

Khi t lư i thép trong sàn ch u l c 2 phương, ngư i ta thư ng t lư i thép ch u mô men dương
trong b n sàn thành 2 l p. Hai l p này ư c t sao cho s i ch u l c c a 2 l p lư i vuông góc v i
nhau. Hai l p lư i này có th u không t n i ch ng ho c ch có m t l p có n i ch ng. Các m ch n i
c a 2 l p lư i này ph i so le nhau và ph i m b o yêu c u v kh năng ch u l c cũng như yêu c u
c u t o trên b t kỳ ti t di n nào c a b n sàn theo c hai phương. C n tránh các m ch n i c a lư i
thép t i nh ng v trí có n i l c l n. Hình E.6 cho ví d m t cách t lư i thép 2 l p ch u mô men
dương trong b n sàn ch u l c theo 2 phương, g i ơn gi n.
04
03
1-03/1-04

01 01
04
A 03
L
A

02 02
1-01/1-02
A

03 04
01

01(02)

A-A

Hình E.6 - Lư i thép trong sàn ch u l c 2 phương, g i ơn gi n


32
TCVN 9391:2012

E.3 Vách c ng

Có th dùng lư i thép hàn ch u l c trong k t c u vách c ng. Khi thi công, c t thép vách c ng c a t ng
dư i ư c kéo vư t c t m t sàn m b o kho ng cách n i ch ng. vư ng khi thi công, ngư i
ta c u t o lư i thép dùng trong vách c ng như Hình E.7.
Có th t o lư i thép c ch ng chi m i công trình riêng bi t. Nh ng lư i thép này s không gi ng các
lo i lư i thép thông thư ng v di n tích thép, chi u dài, chi u r ng t m lư i.
Chi u dài t m lư i và u th a c a s i ngang ph thu c cơ b n vào chi u cao t ng và vào t ng
trư ng h p c th . Còn i v i các thông s khác có th tiêu chu n hoá như sau: Lư i có bư c s i
d c là 100 mm, bư c s i ngang là 200 mm, u th a i v i s i d c và s i ngang là 25 mm.
chiÒu cao th«ng thñy

chiÒu cao tÇng
CHÚ D N:

L: Chi u cao t ng + chi u dài n i ch ng

D: B i s c a bư c s i ngang, và không vư t quá chi u cao thông thu - 200 mm.

Hình E.7 - Kích thư c lư i thép dùng trong vách c ng

i v i vách c ng có chuy n hư ng ho c giao v i các vách c ng khác (ví d như trong thang máy) thì
c n dùng các lư i thép n i trư c khi chuy n ti p.
Lư i thép n i trư c khi chuy n hư ng có kích thư c như Hình E.8a, sau ó u n g p l i gi a t m
có k t c u v i m t c t ngang như Hình E.8b.
33
TCVN 9391:2012
CHÚ D N:
D, L – xem chú thích trong Hình E.7

B – kho ng cách gi a 2 lư i thép trong vách c ng

Hình E.8 - Kích thư c lư i n i thép

E.4 M t ư ng bê tông c t thép

M t ư ng bê tông c t thép khi dùng lư i thép s d dàng và ti n l i hơn khi dùng các s i thép r i
bu c th công l i v i nhau. Yêu c u ch y u khi thi t k m t ư ng bê tông c t thép là chia m t ư ng
thành nh ng t m có kích thư c h p lý. N u kích thư c các t m nh thì trong m t s trư ng h p có
th không c n t c t thép trong t m. ôi v i các t m có kích thư c l n thì c n ph i t thép ch ng
n t. Cho phép có bi n d ng co ngót và bi n d ng nhi t b ng cách cho sàn chuy n v t do t i khe co
giãn.
Trên b n v thi t k m t ư ng c n ch rõ các lo i khe và chi ti t c u t o khe làm cơ s cho vi c
t hàng lo t lư i và s p x p các m nh lư i. C u t o thanh thép truy n l c c n ph i có chi u dài
ti n cho vi c l p t. C n ki m soát ch t ch quá trình s n xu t lư i áp ng nh ng yêu c u s p
x p thanh truy n l c. Vi c ki m soát nh ng quy nh i v i c t và u n thép cũng ph i ư c ti n hành
ch t ch .
Vi c l a ch n lo i lư i và kích thư c t m lư i có nh hư ng quan tr ng n hi u qu s d ng lư i
thép hàn. Ít khi có m t m t ư ng t lư i thép mà không ph i c t lư i. Nhưng có th s p x p sao cho
tranh ư c t i a vi c c t thép, có th n i các t m lư i kh i c t thép thành ph li u. Cũng có th t n
d ng các m nh lư i c t ra t ch này dùng ch khác. Nhưng m nh lư i t n d ng y ph i có
chi u r ng l n hơn hay b ng 600 mm.

34
TCVN 9391:2012

Ph l c F

(Tham kh o)

Ví d tính toán n i ch ng c t thép

F.1 Ví d 1

Xác nh chi u dài o n n i ch ng c a lư i thép có c s i D8 trong k t c u sàn, bê tông mác 250.
Chi u dài o n n i ch ng c n tho mãn các i u ki n sau:

F.1.1 N u lư i thép dùng s i thép v i c s i thư ng dùng (B ng C.1) và trong kho ng chi u dài n i
ch ng s i thép trên 2 l p lư i thép có 4 m i hàn, thì chi u dài n i ch ng gi i h n là 31D và không nh
hơn 250 mm. Khi ó ta có:

– N u bư c s i là 100 mm thì chi u dài n i ch ng là 250 mm;
– N u bư c s i là 200 mm thì chi u dài n i ch ng là 185 mm c ng v i chi u dài hai u th a;
– N u bư c s i là 400 mm thì chi u dài n i ch ng là 385 mm c ng v i chi u dài hai u th a;


tèi thiÓu lµ 25mm

tèi thiÓu lµ 25mm

chiÒu dµi nèi chång toµn phÇnHình F.1 – Chi u dài n i ch ng lư i c t thép cho ví d 1

F.1.2 N u trong kho ng chi u dài n i ch ng s i thép, trên hai l p lư i thép không 4 m i hàn thì
chi u dài n i ch ng gi i h n là:


B ng F.1 – Chi u dài n i ch ng lư i c t thép cho ví d 1


Dây trơn 72D = 576 mm
C t thép có g 1 chi u 51D = 408 mm

C t thép có g 2 chi u 41D = 328 mmF.2 Ví d 2

Xác nh chi u dài n i ch ng trong vùng s i thép có ng su t x p x b ng ½ cư ng tiêu chu n.
Khi ó, o n n i ch ng c t thép c n thi t ch a không quá 2 m i hàn. V i c s i D8, bê tông mác 250
c n có chi u dài n i ch ng là 31D/2, tương ương 124 mm. N u lư i thép thu c d ng thư ng dùng


35
TCVN 9391:2012


(B ng 1) và bư c s i b ng 100 mm thì l y chi u dài n i ch ng là 125 mm (b ng ½ chi u dài n i ch ng
t i thi u).
tèi thiÓu lµ 25mm


chiÒu dµi nèi chång b¸n phÇnHình F.2 – Chi u dài n i ch ng lư i c t thép cho ví d 2

N u lư i thép thu c d ng thư ng dùng (B ng 1) nhưng có bư c s i b ng 200 mm, chi u dài n i ch ng
c n thi t hai l p lư i thép ch a ư c 2 m i hàn là 92.5 mm c ng v i chi u dài m t u th a.
36
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản