TCVN 9396:2012

Chia sẻ: retcl83

TCVN 9396 -2012 Cọc khoan nhổi - Xác định tính đồng nhát của bê tông - Phương pháp xugn siêu âm. TCVN 9396:2012 được chuyển đổi từ TCXGVN 359:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản