TCVN 9396:2012

Chia sẻ: retcl83

TCVN 9396 -2012 Cọc khoan nhổi - Xác định tính đồng nhát của bê tông - Phương pháp xugn siêu âm. TCVN 9396:2012 được chuyển đổi từ TCXGVN 359:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuât và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 9396:2012

! " # $ %& ' %" ( ) *
+ # , -. , $, / 01

*2345 67 4 # 84 4397 : 72 2; 2; ?2 ?34 4 # /2 7? 6 @4 94 BC GH I '1 5( 1 >2, 3 1 J % % %K 8 ) 8 % "

. %LA " 8 :>BC M % ( I K 8 $& %N" ', O
DE7 F7 G

6P% % $D Q R LMSTU 9 $
8 >: 7 - *; %N" , % W # $% W 8X D
" 8 >: 7- 4 U 21 4Y ??4YU7ZL $ ? Y T ) \ >" ]% LO ) M3$ ^ _ =[ M3$ ^
' , 2> ` =[ M3$ ^ - ` Q % % , % W 7> .6 L K
.6P W ` =[ \ >" ]% LO ) %O '1
H? I 6H F 2, 3 (
I K %N" ', O D ) i 2^ Q I - %N" 1% 5 $- F 9 " ', O 6P%
8D 5" V> 6H ]% 5 % 6H " 5 %

[

< >\ W ?N: O P = ASVgV% 2 >g V %> %5V VB

Th ', O 8 O 0% % /% >0% % % K .6P "$ Q .J V> % - : 5> 6H
F 2, 3 8 $& %N" ', O D ) i h 1% 5 $- F 9 " ', O ' : [ [
A 6 : H ? jB

[

1] ?^ V2 B

P % % 5 > 6P% - " ` ', [ 21 %N" F 2, 3 5 $- 9 " ', O "
[ D [ D % % [ 23 8 % " ]% V> % - 3 %]%

> GL < ?< =
[ 5> ] 56 P 8 $& %N" ', O %]% 8 >" I >0% %K 8 ) 6P% )
'a 6H F 2, 3 % 6P% D 3$ . 2^ %: ' > >0% 2^ F % & - I
8 $& 5> ', O 7D 8 k 0% D 8 $& % 8& P ^% ) ,
% % 6H 8 % 6C 8 >" .K$ E i .l ', O ` ( ) m E ', O

[ \D 5" % K .6P %]% 8 >" I 'a 6H F 2, 3 . ^% ) 6H
8D 5" 8 O n% > m F % ( I K 8 $& %N" ', O 5> R
D D

[ ( ) 8D 5" % K .6P %]% 8 >" I 'a 6H F 2, 3 % D 6P%
^% ) i " " > C %O %]% e` %O %]% 5

[ [ ( ) 8D 5" 'a 6H F 2, 3 i " > %O %]% e 6P% &
56J% 8 %O %]% 5 \& 9 : ( ) . [ 5> %H 2i D .^" % ] & '
%O ) %O %]%

[ [ ( ) 8D 5" 'a 6H F 2, 3 i " > %O %]% 5 6P% &
5> " %O %O 5d >0% 2" 8 %O F> %]% \& 9 : ( ) . [
5> %H 2i % & D Q D - % K .6P %O %]%

[ [ G1 .6P %]% % & 8D 5" 'a 6H F 2, 3 6P% .^" % ] o V>
R " > 5> " > %O %]% e 21 .6P %]% 6P% 8 D 5" . K %: % % %]% % ^%
) % % 6H 8D 5" 2p% % : %N" %]% 'a : 5] ! >0% : 5] [ 5> "
> %O %]% 5 21 .6P %]% % 0 1 2, 3 6P% 9 $ 1 D 'a ?j Q 21
.6P %]% % 5> %O 5d ` 5> 21 .6P %]% % & 8D 5" 6P% F % [ % %
E , .K$ ( K 'a j Q 21 .6P %]% % 5> %O 5d

[ [a " '/ & ( ) 6H F 2, 3 5, [ %]% 8 >" I >0%
[ %K 8 ) % q% D ^% ) 6P% 1 D 2" 4 $ ( R8 8& r% Q ', O i %]%
>0% %K 8 )

[a & ' ( ) : 6P% 8 D 5" ) % W 8o V> 9 $ %N" %H 9 " % W
9 $- %K m

[b U 6 ^% ) ( ) : 6P% > > - 6H ( ) 6P% %H 9 " %
W 9 $- %K % p % qF %

a R
& ? B` - 8 : s % 1 K 21 "> [ O 6 21 F %N"
> a 5> R ? 8ft & ?? 8ft

a[ *c 6 % % p% s >% - %N" u 0 %/ ( ) V> $, .v %:
p R >0% ) p 9 " ) \ ( ) 1% [ 8m> %N" > 6P% 9 $ h P V>
8 : s %N" u .> $8 % " G" 21 % > m %N" m > [ 23 6P% % ] .K$ 5 >
.J H 5> " 5 2" C Y ?? % - 23 1 > >0% %

a[ [ f" % [ 3$ % ( ) 1 J D 5 $- ( ) R > ., 8 1 $
% ( 5, 2 1 % - 0 %/ ( ) L %% [ 3$ % ) % ( ) %b . 1 '[
> 1% [ 8m> J 8 1 $% (

a[ *c 6 R ? & *? `% - $ %N" 1 % ] R & *
: ( > : ':> 8 : s % .^% A%: .^% k p .^% " B 7 6J %N"
1 6P% ' 8( ` 5, % / $

b[ L % > 1 > 2, 3 % D >0% ' [% % 0 > (" 5> %N" .I %1 m ` 8 >:
% % "% % 1 >0% ' [% : : ':> 2^ Q %N" 1 8 O ' F, % 5> 9 5d Q
', O L %1 $ 6P% 0 2> 2> J " ]% V> 2 1 % - 3 %]%` $ %N" % % 1
> 6P% 0 i %h [ %"> [ 2 $ 1 8 >" T )% . , 8& "% % > 1 : : ':> 8(
8 ( 8 O % > 6J% 'W >0% % % % K .] > 5> 1

b[ (" 5> % %1 > 2, 3 : 6P% 8 D 5" O 2 1 Q $ 6J% 2 % 56J% 8 &
Q ', O

b[a G1 .6P % %1 > 6P% 9 $ o [% > 8(% 6J% %K 8 ) % ( ) 71
J ] %K 8 ) 8 >: % % " 3 " 1 8& & " D : > , '1 5( 5>
8 >: R ?` & `


4
b[b 71 J %]% 8 >" I % 6 8( %]% . A B d 21 .6P 1 > ^ ( % > [ %]% 6 2" C

"B f" 1 8 *? % A % "% %1 .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản